• No results found

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t

Sid 1 (9)

Sammanträdesdatum 2010-06-08

Plats Amsterdam/Förvaltningshuset

Tid Kl. 13.15–16.30

Närvarande Se sidan 2

Justeringens

plats och tid Stadshuset

Paragrafer

§§ 19-26

Sekreterare

Lena Arnberg

Ordförande

Vivi-Anne Sundqvist

Justerare

Nils-Erik Nordqvist

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag

Organ Kommunala Pensionärsrådet KPR

Sammanträdes- datum

2010-06-08

Anslag sätts upp Anslag tas ned

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22

Underskrift

(2)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 2 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

Ledamöter Vivi-Anne Sundqvist Ordf

Birgitta Bergander OMV from § 23 Inger Schörling TK

Ing-Marie Hansson, PRO Hans Molin PRO

Marianne Rosén, SPF Nils-Erik Nordqvist, SPRF Birgitta Börjel SKPF Toivo Visuri FSFP Gerd Sporre Bäcker, RPG

Tjänstgörande Per Almberg tom § 22

Ersättare Olle Andreasson PRO

Ersättare Per Almberg OMV

Ingrid Jönsson PRO Elsie Cortan PRO Gunnar Åkerström PRO Bengt Wiklund PRO Harriet Hildebrand SPF Lars-Göran Ahlström SPF Kerstin Stenberg SPRF Dick Forsberg SKPF Kaija Asikainen FSFP

Övriga närvarande Angelica Högberg, Landstinget Gävleborg Måns Kjerstensson, Landstinget Gävleborg Weine Johansson, Omvårdnad Gävle Ewa Molarin, Omvårdnad Gävle

Marita Olsson Narving, Omvårdnad Gävle Inga-Lill Björklund, Omvårdnad

(3)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 3 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordförande inleder mötet med en parentation för Ulla Rörick som avled den 12 maj.

§ 19

Val av justerare

Nils-Erik Nordqvist valdes att justera dagens protokoll.

§ 20

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändring.

§ 21

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 22

Aktuellt från Landstinget Gävleborg

- Hälsoval Gävleborg

Angelica Högberg föredrar ärendet.

Angelica Högberg som är nytillsatt chef på Södertulls hälsocentral informerar att det har varit/är problem med listningssystemet som innebär att man som patient kan lista sig på vilken hälsocentral man vill. Likaså med avvikelsesystemet där klagomål redovisas. Förhoppningsvis ska problemen kunna lösas.

I och med den nya organisationen då man införde divisioner och nu hälsoval har det varit inkörningsproblem. Landstinget är nya på att vara ”egna företagare”

och samtidigt samverka mellan olika hälsocentraler. Arbetet fortgår med att för- bättra organisationen.

(4)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 4 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

- Avgiftssystem

Måns Kjerstensson föredrar ärendet.

Patientkassorna (före avvecklingen):

Totalt 57 kassor i länet, omslutning 90,4 mkr (2008)

• Kontant Betalkort Faktura

• 16,7 mkr (18 %) 34,0 mkr (38 %) 39,7 mkr (44 %)

Beslutet att ta bort betalkort/kontant betalning var för att minska köerna vid kas- sorna och förbättra flödet vid mottagningarna samt att minska risken för rån och överfall det möjliggör också öppna receptionslösningar utan säkerhetsanpass- ningar.

De nya betalningsrutinerna innebär att

• Pappersfaktura (ingen adm. avgift)

• Samlingsfaktura för att minska fakturavolymen

• Alla vårdavgifter kan ses samlat på fakturan

• Möjliggör snabbare och bättre hantering av högkostnadsskyddet genom samkörning med fakturasystemet

• E-faktura via Swedbank (pågår)

• Autogiro (förutsättningar undersöks i höst)

Högkostnadskortet

• Du behöver inte invänta faktura och betala denna för att få rätt till högkost- nadsskydd (900 kr).

• Kom ihåg att få kvitto eller stämpel i ditt högkostnadskort om du besöker en privat vårdgivare eller en vårdgivare i ett annat landsting.

Frikortet

• Lämnas ut direkt vid servicereceptionen eller hälsocentralen när du har upp- nått avgiftsgrundande besök till ett värde av 900 kr.

• Om du inte har fått ett frikort så kan vi skicka hem det till dig. Kontakta i så fall Centralkassan på telefon 026-15 51 20

• Möjlighet att förskottsbetala frikort (sker via kontakt med Centralkassan på telefon 026-15 51 20)

• Om du har glömt att hämta ditt frikort så kommer vi att skicka ett frikort hem till dig med posten (funktionen införs efter sommaren).

Servicereception är placerade lättillgängligt på varje sjukhusområde och erbju- der

• Information om sjukhusets mottagningar och avdelningar

• Besöksregistrering

• Högkostnadskort och frikort

(5)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 5 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

• Kommunikation: buss, taxi, tåg, färdtjänst

• Servicetelefon

• Vägvisning

• Guidning till mottagning/avdelning för den som behöver

• Hjälp med rullstolar och rollatorer

• Väktar- och bevakningstjänst

• Väktar- och bevakningspersonal utgår från servicereceptionerna för service till besökare, mottagningar och avdelningar

En centralkassafunktion för hela länet har inrättats i syfte att:

• Stödja patienter, mottagningar, avdelningar och servicereceptioner med:

• Kassaärenden

• Högkostnadsskydd (frikort)

• Taxor och avgifter

• Tillgänglighet

• Direkttelefon: 026-15 51 20

• E-post: centralkassan@lg.se

• Landstinget Gävleborg, Centralkassan -95-, 801 88 Gävle

§ 23

Aktuellt från Omvårdnadsnämnden

Rapport om Lagen om valfrihetssystem - LOV

Ewa Molarin föredrar ärendet.

Ewa Molarin informerar om Äldreteam och den uppföljning som

gjorts av samverkansavtal för multisjuka/multisviktande äldre mellan Primärvår- den, Gävle kommun och Gävle Sjukhus. En andra uppföljning har nu startats upp och 22 nya fall ska gås igenom. Rapport 2 ska vara klar till hösten 2010.

Från intervjuer med multisjuka och deras anhöriga om behov och problem fram- kommer många viktiga fakta och förbättringsområden för hemtjänst och hälso- centraler

 Kunderna vill och försöker att klara sig själva eller med hjälp av anhöri- ga/närstående så länge det någonsin går.

 Över hälften säger upp hemtjänstinsatser.

 Stöd önskas efter eget behov och inte efter hemtjänstens regler för stödet.

 Stödet upplevs otryggt och integritetskränkande när det blir många olika personer från hemtjänsten.

 Önskemål finns om att någon av hemtjänstens personal har det samlade an- svaret för hemtjänstinsatserna.

(6)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 6 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

 Kunderna vill ha en läkare med helhetsansvar för läkemedel och alla kontak- ter med olika specialister och kliniker på sjukhuset.

 Kunden litar inte på att information och kontakter kring sjukdomar, läkeme- del och uppföljning fungerar mellan sjukhus och hälsocentral.

 Oroar sig för att det är många och olika läkare och distriktssköterskor de kommer i kontakt med på hälsocentralerna.

 Inte i något fall har kund/anhörig kommit i kontakt med ett Äldreteam eller känt till samverkansavtalet.

Förbättringsoråden för akutvård

 Lång väntan på omhändertagande

 Hårda sängar

 Stressad personal

 Bristande information

Synpunkter på och förbättringsområden för slutenvård

 Oro på avdelningarna

 Stressad personal som har begränsad tid att hjälpa och informera patienterna.

 Flytt mellan avdelningar, till och med sjukhus i något fall, sängar i sköljrum och i korridorer

 För tidiga hemgångar

 Osäkerhet om sjukhuset skickar information kring läkemedel och fortsatt behandling till hälsocentralen

 Osäkerhet om sjukhusets olika specialiteter håller kontakt med varandra och hälsocentralens läkare kring patientens samlade sjukdomsbild.

Inför framtiden vill de multisjuka och dess anhöriga att det ska vara en organisa- tion utanför sjukhuset som innefattar både hälsocentralernas och hemtjänstens professioner samt att murarna rivs mellan hemsjukvård och hemtjänst, fokus på kund och anhöriga och att pengarna tas ur samma plånbok.

- Information från dietist Anders Bergström

Anders har en projektanställning på ett år, han började sin tjänst hösten 2009.

Syftet med projektet är att förbättra kvalitet och hälsa genom kosten på särskilda boenden. Han utbildar även kostombud på särskilda boenden för att öka förståel- sen över hela upplevelsen av måltiden.

- Boendeplan

Weine Johansson föredrar ärendet.

Omvårdnadsnämnden har sedan 2007 gjort en årlig planering för utbyggnad av äldreomsorgen i ett femårsperspektiv och med utblick mot 2025

(7)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 7 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

Som i tidigare planer kan också detta år konstateras att nybyggnation under åt- minstone de närmaste 5-6 åren kan hållas låg då antalet äldre äldre som kan bli i behov av bostäder då växer förhållandevis långsamt. Det kan dock behövas en del omdisponeringar och ersättning för boenden som inte håller den standard som i dag är nödvändig.

Från ca 2017 och framåt kommer att ske en successiv och från ca 2023-2024 och flera år framåt dramatisk ökning av antalet personer över 80 år. Samtidigt mins- kar antalet personer i åldrarna 65–79 år successivt vilket gör att det på längre sikt och efter den kraftiga uppgången kommer att ske en minskning av antalet äldre äldre. Vad som behöver noteras inför den kraftiga ökningen under 2020–

talet är att det ökade boendebehovet då också kommer att gälla för ett ökat antal äldre personer med funktionsnedsättning. Hela förslaget till utbyggnadsplan för äldreomsorgen 2010 – 2014 med utblick mot 2025 finns på http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Radgivande- organ/Pensionarsradet

- Larmfunktion via telefon

Marita Olsson Narving föredrar ärendet.

Den nuvarande larmfunktonen som går via Telias nät är analog. Larmet går till larmcentralen som i sin tur ringer omvårdnad/hemtjänst som åker ut på larmet.

Problemet i dagsläget är att många inte har fast telefon utan endast mobiltelefon och i nuläget finns ingen operatör som t kan garantera säkerheten med de system som finns idag. För närvarande provar omvårdnad Gävle en GSM modul som fungerar relativt bra men den kan inte garantera 100 % säkerhet.

- Korttidsplatser

Inga-Lill Björklund föredrar ärendet.

Utöver 12 öppnade korttidsplatser på Bomhusgården kommer en utökning att ske med 8 i juni och 10 i september. Tidigare var planen att utökning skulle ske med 18 redan i juni, men detta är inte möjligt pga. rekryteringssvårigheter fram- för allt av sjuksköterskor. Platserna ska prioriterat användas till personer med största omsorgsbehoven i hemtjänsten.

(8)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 8 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24

Aktuellt från Tekniska nämnden

- Allmän information om färdtjänst Inger Schörling föredrar ärendet

Tekniska nämnden kommer på sitt sammanträde den 16 juni att ta beslut om de gemensamma tillämpningsanvisningarna för färdtjänsttaxan. Förslaget innehåller ett antal förändringar från nuvarande tillämpningsanvisningar I förslaget till länsgemensamma direktiv finns en rad förändringar jämfört med i-dag, men i Gävle föreslås ändå flera av dagens regler behållas. Den största förändringen, om förslaget går igenom, blir att trafikeringstiden anpassas till kollektivtrafikens tider. I dag kan man åka färdtjänst fram till klockan 01.00 på natten, men enligt förslaget ska trafikeringstiden ändras till 23.30 måndag till torsdag och söndag eftersom sista bussen går klockan 23.20. På fredagar och lördagar gäller dock nuvarande trafikeringstid.

Bland de nuvarande regler som behålls finns att man får resa tre mil utanför kommungränsen med sitt färdtjänsttillstånd utan att ansöka om riksfärdtjänst.

Det maximala antalet enkelresor är också kvar på 360 stycken som man får göra i en annan kommun.

Avresetiden kan fortfarande förskjutas med maximalt 15 minuter åt ena eller andra hållet och förbeställningstiden är kvar på 30 minuter före avresa.

Även färdtjänsttaxan föreslås förändras. Det ska bli dyrare med kortare resor, en till tre av kollektivtrafikens zoner, men något billigare med längre resor. För barn och ungdomar blir alla färdtjänstresor billigare.

§ 25

Aktuellt från Kommunstyrelsen

- Lagen om valfrihetssystem - LOV Vivi-Anne Sundqvist föredrar ärendet

Omvårdnad Gävle har utrett förutsättningarna för införande av valfrihetssy- stem inom hemtjänst i ordinärt boende. Omvårdnadsnämnden beslutade den 24 april att ställa sig bakom utredningens förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende i Gävle kommun. Den 18 maj beslutade kommunstyrelsen att bifalla omvårdnadsnämndens förslag att ge Omvård- nadsnämnden fortsatt uppdrag inför införande av valfrihetssystem i hem- tjänsten i ordinärt boende samt att underlag för beslut ska presenteras för kommunfullmäktige i juni 2011.

(9)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2010-06-08

Kommunala Pensionärsrådet Sid 9 (9)

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att samverka med Omvårdnad Gävle i framtagande av en modell för en beställarorganisation för valfrihets- system i hemtjänsten inom Gävle kommun, samt att kommunledningskonto- ret i samband med utredningen om beställarorganisation för valfrihetssystem även ser över eventuellt övriga uppgifter för en beställarorganisation

Ärendet kommer att beslutas i kommunfullmäktige den 21 juni 2010.

-

- Översyn av KPR och KHR:s reglemente Vivi-Anne Sundqvist föredrar ärendet

Inför den nya mandatperioden kommer KPR och KHR:s reglemente att ses över.

Anita Svensson kommer att intervjua representanter från KPR och KHR.

§ 26

Nya frågor kommande möten

 Bjuda in Britt Aspgren som är ansvarig medicinsk sjuksköterska

 Information från Kultur och Fritid

 Utredning av föreningslokaler

 Bjuda in Gavlefastigheter

References

Related documents

Bakgrunden var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare gruppbostäder och gruppboenden dels behovet av anpass- ning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse från

Rolf Hammar, ekonomichef, redogör för rubricerat ärende och de justeringar som gjorts i enlighet med de synpunkter som framkom när ärendet behandlades tidi- gare i dag

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

att utse Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) till representanter från Omvårdnadsnämnden att ingå i styrgrupp för kommunstyrelsens genomlysning av Omvårdnad

Förslaget till nytt Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun utgår från barnkonventionen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa

Omvårdnadsnämnden delar ut stipendier till Kristina Johansson och Lena Söder- lund, studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktsskö- terska, med 2 500

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den