• No results found

MEDICINSKA FAKULTETEN Läkarprogrammet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MEDICINSKA FAKULTETEN Läkarprogrammet"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Läkarprogrammet

MEDICINSKA FAKULTETEN

(2)

• Ca 1300 studenter

• 11 terminer (snart 12)

5.5 år (snart 6)

(3)

beredningPNL-

Christer Larsson

Programnämnen för läkarutbildning (PNL)

15 ledamöter

Christer Larsson

Program-

ledningenPeter Svensson, PD

Anna Hultgårdh, grundnivåansvari g

Examinations -kommittén

Stefan Lindgren

Studiesociala kommittén

Erik Sturegård

Internationell a kommittén

Jesper Petersson

kursplans- beredning

Peter Svensson

Grundutbildnings -nämnden (GUN)

Vice-dekan

Organisation

Se www.med.lu.se/PNL

(4)

Programstruktur Läkarprogrammet

(5)

Två teman

Professionell utveckling

Vetenskapligt förhållningssätt

• Ingår i de flesta kurser på Läkarprogrammet

• 1,5 hp vardera per kurs

(6)

Den friska människan

Termin 1

Molekyl till vävnad 17 v

Termin 2

Rörelse och neurovetenskap 20 v

Termin 3

Homeostas 20 v

Termin 1

Kunskap och lärande 3 v

Första

året

(7)

Den sjuka människan

Termin 4

Patogenes 20 v

(8)

Termin 5

första halvan

Klinisk förberedelse 10 v

andra halvan

Vetenskapligt förhållningssätt 10

v

(9)

På klinik

Termin 7

Klinisk medicin 2 20 v

• dermatologi & venerologi, infektion, nervsystemets sjukdomar, oftalmologi, reumatologi, öron/näsa/hals

Termin 8

Klinisk medicin 3 20 v

• anestesi, intensivvård, bild- & funktionsdiagnostik, urologi, kirurgi, ortopedi, onkologi

Termin 9

Klinisk medicin 4 20 v

• farmakologi, försäkringsmedicin, psykiatri inkl. barn &

ungdom, beroendelära, obst/gyn, pediatrik

Termin 6

Klinisk medicin 1 20 v

• akutsjukvård, diabetes/endokrinologi,

gastroenterology, hematologi, kardiologi, KUM, farmakologi, lung- & njurmedicin

(10)

Examensarbete

Termin 10

Examensarbete 20 v

Projektplan färdigställs under Termin 9.

(11)

Termin 11

5 veckor

Klinisk medicin 5 akutsjukvård

veckor10

Individ och samhälle

5 veckor

Breddnings- och fördjupningskurs valbar

Terminen går i omvänd ordning för hälften av studenterna.

(12)

References

Related documents

Esbjörnsson Cecilia -3 Kansli M, U utbildningsadminis Esfandyari Javanshir TCR, Bexell D biomedicinsk analy Esguerra Jonathan Endokrinologi forskare, biträdan Evans Axelsson

• Projektet ska inte utvärdera enskilda medarbetares kompetenser eller prestationer – projektet tittar bara på ledning och drift utifrån ett

Riktlinjer för användandet av logotyper på fakultetens webbplats För att värna om och vårda Lunds universitets och Medicinska fakultetens varumärke och för att stärka

Medicinska fakulteten skall under 2008 välja valberedning, välja förslag till dekanus och ställföreträdande dekanus, lärarledamöter och allmänföreträdare i

Tänk även på att exempelvis resebidrag, medel ur Forsknings- och stipendieförvaltningen Region Östergötland samt medel för gästforskare kan vara sökbara för

Ansvarig lärare för utbildningslokaler kan fördela specifika operativa uppgifter vidare till specialistfunktion (motsv) inom fakulteten för hantering. 4.4 ANSVARIG LÄRARE

Arbetsordning för Medicinska fakulteten. inklusive fördelning

1.9 LEDNING OCH LEDNINGSORGAN FÖR UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ Vid Medicinska fakulteten ska finnas utbildningsnämnder, inom vilka fakultetens.. utbildningsverksamhet

tilldelas även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som Wallenberg Academy Fellows-kontraktet gäller.

Fioretos Thoas 314212 Barnleukemi, professor/överläka Fischer Hans 314266 Med mikrobiol laboratorieforskar Flasch Alicia 314345 Neurologi, Lu biomedicinsk analy Flygare Johan

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grund- och avancerad nivå samt att ta initiativ till

Satsningen som finansieras av universitetet, fakulteten, ALF och VLL tillsammans innefattar karriärtjänster för prekliniska forskare i klinisk miljö, projektmedel till

Vi räknar med att de rekryteringar vi gör till basvetenskaplig respektive klinisk forskning inom Wallenberg Center of Molecular Medicine ska kunna bidra till en positiv

Medicinska fakultetens kvalitetsarbete utgår från Lunds universitets sammanhållna policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.. Kvalitetsprocesserna ska

Återrapportering skall årligen ske till arbetsgruppen för jämställdhet som i sin tur återrapporterar till fakultetsledning/styrelse och till Lunds universitet. Arbetsgruppen leds

Styrelsen beslutar att lägga informationen om budgetprocessen för 2018 och riskvärderingen 2016 till handlingarna. 14 Bibsamavtalen

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.. 38 Kostnader för den

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 1 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation som visar att det förs

Ordföranden ber LUB:s ledningsgrupp ta ställning i frågan skyndsamt eftersom Juridicum redan har avsatt medel för en övergång till RFID sommaren 2019 och det finns fördelar med

Jette Guldborg Petersen redogör för den komplexa situationen jämte effekten av att reducera fonden – från att främja OA till att finansiera licensierade tidskrifter

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för helår 2017.. UB:s

Jette Guldborg Petersen går igenom utfallet för kvartal 2 för UB:s tre kostnadställen - E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UB:s övriga verksamhet - samt

Till det andra seminariet ska varje basgrupp ha kommit fram till tre interventioner som man vill genomföra för att förbättra hälsan för sin hälsogrupp.. Interventionerna ska