Förslag till Policy för rekrytering Förslag till beslut Direktionen beslutar att anta ny policy för rekrytering.

Full text

(1)

Sandra Melberg

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr SBB2020-217

1 (1)

2020-05-20

Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr:

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se

Förslag till Policy för rekrytering

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta ny policy för rekrytering.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförbundet vill vara en attraktiv arbetsgivare, både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla och motivera befintliga medarbetare.

Rekryteringen inom Samhällsbyggnadsförbundet syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering. Ett professionellt bemötande är viktigt för att skapa en positiv bild av förbundets som arbetsgivare.

Policyn är ny och syftar till att tydliggöra förbundets syn på rekryteringsprocessen och vikten av att värna om alla människors lika värde, genom hela processen.

För ärendet aktuella handlingar Policy för rekrytering

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Sandra Melberg HR-konsult

(2)

Antagen av Direktionen 2020-XX-XX

Policy för rekrytering

Samhällsbyggnadsförbundet vill vara en attraktiv arbetsgivare, både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla och motivera befintliga medarbetare.

Rekryteringen inom Samhällsbyggnadsförbundet syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering. Ett professionellt bemötande är viktigt för att skapa en positiv bild av förbundet som arbetsgivare.

Förbundet uppmuntrar till intern rörlighet, då medarbetare vill byta arbete och fortsätta utvecklas inom organisationen. Därför ska, som regel, alla rekryteringar anslås internt såväl som externt.

Förbundet anser att grupper bestående av människor med olika erfarenheter och perspektiv är mer dynamiska än grupper som består av alltför lika individer och förbundet värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Därför ska förbundet också sträva efter en balanserad köns- och åldersfördelning. En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla

människor har lika värde, alla sökande ska därmed behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. All rekrytering ska ske mot bakgrund av dessa värderingar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :