Å R S R E D O V I S N I N G

Full text

(1)

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 5

- balansräkning 6

- noter 8

- underskrifter 9

Org.nr. 559169-5845

för Stifta AB

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-08-30--2019-12-31.

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Stifta har en utbildningsplan som möjliggör att kunskapsnivån höjs ytterligare att möta framtidens krav.

Idag sköter Stifta AB de gemensamma pensionsstiftelserna Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 och Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (tidigare Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 Boken). Därtill administreras MONÉR Gemensamma Pensionsstiftelser som är 7 st till antalet.

Bolagsnamnet Stifta anknyter till verksamheten och varumärket upplevs som modernt och flexibelt.

Stiftelseadministration innebär att kvalificerad service utförs till olika former av pensionsstiftelser och är en komplex verksamhet med tydliga stordriftsfördelar.

Allmänt om verksamheten

Stifta AB lämnar härmed sin första förvaltningsberättelse som omfattar 17 månader, dvs från augusti 2018- december 2019.

Stifta AB ägs av Stifta Gemensam Pensionsstiftelse.

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till de anknutna rådgivarna inom försäkringsbranschen.

Stifta AB har inskrivet i bolagsordningen att ägare bara kan vara pensionsstiftelser och att resultat återföres till ägarna.

Ägare

Personal

Stiftas första verksamhetsår har varit intensivt på många sätt. All personal och verksamhet har flyttats över från stiftelserna med all allt vad det innebär. Därutöver har ett mycket stort arbete lagts ner på att bringa ordning och reda på några stiftelser som var administrativt eftersatta.

Administration av pensionsstiftelser kräver bra IT-stöd och för detta finns inga standardprodukter utan här gäller egen utveckling. Under våren 2019 har ett bra och fruktsamt samarbete inletts med ett it-företag och nu testar vi ett nytt stödsystem för verksamheten.

Certifierad Pensionsstiftelse

Stifta AB har under hösten 2019 påbörjat certifieringsutbildning för våra rådgivare i form av fristående försäkringsförmedlare samt revisorer och advokater.

Kontoret i Karlstad har engagerad och kompetent personal som är lojala och uppskattar sina kontakter såväl med arbetsgivare som med alla förmedlare/rådgivare.

Verksamhet

Förvaltning av pensionsstiftelser är ingen enkel hantering. Här krävs omfattande grundkompetens och erfarenhet och få känner till hur stor arbetsinsats som läggs ner på varje kund/arbetsgivare.

Syftet är att rådgivarna efter genomgången utbildning och godkänt test ska ha uppnått sådan kunskapsnivå att Stifta AB kan säkerställa att informationsinsatser kopplade till stiftelsepension och pensionsstiftelser genomförs på ett korrekt sätt.

Sida 2 av 9

Transaktion 09222115557431308849 Signerat MD, TP, LB

(3)

Hemsida

Funktionen Mina sidor kopplad till hemsidan kommer att lanseras under 2020. Den innebär att

arbetsgivare och förmånsberättigade samt rådgivare kan hitta utfästelser, kapital, dokument osv. Allt sker via säker inloggning med Bank-ID.

Hemsidan ska vara levande och utvecklas kontinuerligt med målsättningen att allt som rör pensionsstiftelser ska finnas på vår hemsida.

Under sommaren 2019 lanserade vi bolagets hemsida www.stifta.se som har en ljus och fräsch framtoning.

Innehållet är ganska omfattande och ambitionsnivån är hög.

Företagets säte är Karlstad

(4)

2018/2019 8 942 663 520 469 11,34

Aktiekapital

Övrigt fritt eget kapital

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

50 000 0 0 0

303 093 303 093

50 000 0 303 093 303 093

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Årets resultat 303 093

303 093 Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning 303 093

303 093

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Soliditet (%)

Inbetalt belopp Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Sida 4 av 9

Transaktion 09222115557431308849 Signerat MD, TP, LB

(5)

2018-08-30 Not 2019-12-31 8 942 663 816 189 9 758 852

-5 230 156

2 -4 008 013

-9 238 169 520 683

-214 -214 520 469

-130 000 -130 000 390 469

-87 376 303 093 Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

Resultat före skatt Skatter

Årets resultat Skatt på årets resultat

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Resultat efter finansiella poster

Summa bokslutsdispositioner Summa finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Finansiella poster Övriga rörelseintäkter

Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader

(6)

2019-12-31 Not

3 969 438 25 807 3 995 245

9 806 9 806 4 005 051 4 005 051 Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa kortfristiga fordringar

Omsättningstillgångar BALANSRÄKNING

Kassa och bank

Summa kassa och bank

TILLGÅNGAR

Sida 6 av 9

Transaktion 09222115557431308849 Signerat MD, TP, LB

(7)

2019-12-31 Not

BALANSRÄKNING

50 000 50 000

303 093 303 093 353 093

130 000 130 000

1 917 571 126 902 1 056 979 420 506 3 521 958 4 005 051

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa kortfristiga skulder

Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Periodiseringsfonder

Summa obeskattade reserver Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Summa fritt eget kapital Årets resultat

Fritt eget kapital

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

(8)

Noter till resultaträkningen

Not 2 2018/2019

5,00

Övriga noter

Not 3 2019-12-31

5 000 000 Not 4

Corona-pandemin har påverkat det mesta i vårt samhälle och även vår personal och arbetssätt men verksamheten har ändå kunnat pågå.

Ny kontorschef har tillträtt i mars 2020 med gedigen erfarenhet från koncernredovisning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Företagsinteckningar

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Medelantal anställda Not 1 Redovisningsprinciper

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda

Medelantal anställda har varit

Ställda säkerheter

Sida 8 av 9

Transaktion 09222115557431308849 Signerat MD, TP, LB

(9)

NOTER

Not 5

Karlstad 2020-

Magnus Dahlgren Leif Björkman

Thomas Pilhagen

Samuel Ekdahl Ingemar Venemyr

Auktoriserad revisor FAR Auktoriserad revisor FAR

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Definition av nyckeltal

(10)

Dokument

Stifta Årsredovisning ver 2 Huvuddokument

9 sidor

Startades 2020-06-30 14:40:46 CEST (+0200) av Magnus Dahlgren (MD)

Färdigställt 2020-06-30 15:01:03 CEST (+0200)

Signerande parter

Magnus Dahlgren (MD)

Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners AB magnus.dahlgren@dlaw.se

0708347282

Signerade 2020-06-30 14:40:46 CEST (+0200)

Thomas Pilhagen (TP) thomas@pilhagen.com

Signerade 2020-06-30 14:43:04 CEST (+0200)

Leif Björkman (LB) leif.bjorkman@proxina.se

Signerade 2020-06-30 15:01:03 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte

integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

1/1

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :