SECTRA. Fortsatt positiv trend för orderingången Best in KLAS - fem år i rad Tillfällig kapitalbindning KURS (SEK): 178,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

6 800 1 mån (%) 1,4

Nettoskuld (MSEK) -139 3 mån (%) 7,3

Enterprise Value (MSEK) 6 661 12 mån (%) 15,6

Soliditet (%) 46,5 YTD (%) 3,8

Antal aktier f. utsp. (m) 38,1 52-V Högst 198,0 Antal aktier e. utsp. (m) 38,5 52-V Lägst 129,3

Free Float (%) 60,0 Kortnamn SECT B

15/16A 16/17A 17/18E 18/19E

Omsättning (MSEK) 1 074 1 141 1 235 1 303

EBITDA (MSEK) 217 259 302 310

EBIT (MSEK) 165 200 237 245

EBT (MSEK) 155 200 218 247

EPS (just. SEK) 3,28 3,98 4,48 5,16

DPS (SEK) 4,50 4,50 4,50 4,50

Omsättningstillväxt (%) 11,7 6,3 8,2 5,5

EPS tillväxt (%) -0,7 21,5 12,4 15,2

EBIT-marginal (%) 15,4 17,6 19,2 18,8

15/16A 16/17A 17/18E 18/19E

P/E (x) 33,8 40,8 39,9 34,6

P/BV (x) 7,8 11,2 12,1 11,5

EV/S (x) 3,7 5,2 5,4 5,1

EV/EBITDA (x) 18,3 22,7 22,1 21,5

EV/EBIT (x) 24,0 29,3 28,1 27,2

Direktavkastning (%) 4,1 2,5 2,5 2,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Nordea Fonder 13,9% 0,1392 8,6%

If Skadeförsäkring AB 10,0% 0,1 6,2%

Torbjörn Kronander 8,1% 0 11,8%

BOLAGSBESKRIVNING

Jan-Olof Brüer 8,0% 0 11,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carl-Erik Ridderstråle 4Q-rapport 2018-05-29

VD Torbjörn Kronander 1Q-rapport 2018-09-04

CFO Mats Franzén 2Q-rapport 2018-12-07

• Fortsatt positiv trend för orderingången

• Best in KLAS - fem år i rad

• Tillfällig kapitalbindning

NASDAQ OMX Mid Cap Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

Analytiker: Björn Rydell

bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Sectra utvecklar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Bolaget är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. Sectra grundades 1978 och är noterat på NASDAQ OMX.

Fortsatt positiv trend för orderingången. Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 300 MSEK (294,2) motsvarande en försäljningstillväxt om 2,0% (4,7% ex valuta). Vi räknade med 308 MSEK respektive 4,7%. Den på kvartalsbasis volatila orderingången var stark för andra kvartalet i rad och ökade med 11,6% Y/Y till 338 MSEK (303), samtliga affärsområden bidrog till förbättringen. Vår prognos var 325 MSEK. R12M var orderingången 1342 MSEK (1178) medan omsättningen uppgick till 1220 MSEK (1141). Bruttomarginalen under kvartalet stärktes till hela 88,4% (85,4). EBIT förbättrades med 8,9% (13,5% ex valuta) till 51,3 MSEK (47,1) samtidigt som rörelsemarginalen stärktes till 17,1% (16,0). Vår prognos var 50,0 MSEK samt 16,2%. Vinst per aktie (0,92 SEK) var oförändrad Y/Y till följd av valutakursförändringar i USD & GBP som påverkade finansnettot negativt.

Best in KLAS -fem år i rad. Kvartalets tillväxtdrivare var Secure Communications och Sectra Customer Financing som växte med 21,5% respektive 17,5%. Tillväxten för Secure Communications drevs främst av god utveckling för produktområdet säker kommunikation. Efter kvartalets slut erhöll Sectra en order från ett stort bolag inom kritisk infrastruktur. Omsättningen för Imaging IT Solutions uppgick till 235 MSEK (237). Sectra vann under kvartalet utmärkelsen

”Best in KLAS” för högst kundnöjdhet inom IT-system för hantering av radiologibilder (PACS) för femte året i USA och fjärde året i rad utanför USA. Utmärkelsen är återigen ett kvitto på Sectras USP gentemot konkurrenterna. Vidare har två ledningsförändringar gjorts inom Business Innovation.

Tillfällig kapitalbindning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 MSK (104). Försämringen berodde på ökad rörelsekapitalbindning. Ledningen flaggar dessutom för att flera av bolagets nya orders kommer binda kapital initialt och därmed belasta kassaflödet framgent.

Driftavtalens löptid är däremot långa (vanligtvis 5-10 år) och bidrar med god stabilitet och visibilitet för koncernen.

Sammantaget har inga betydande estimatförändringar gjorts.

120 130 140 150 160 170 180 190 200

2017-03-08 2017-06-07 2017-08-31 2017-11-23 2018-02-20

SECT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1QA 2QA 3QA 4QA 1QA 2QA 3QA 4QE 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

Omsättning 230 275 294 341 265 313 300 356 961 1 074 1 141 1 235 1 303 1 386

Övriga intäkter 5,7 9,4 8,1 6,2 3,9 5,6 11,1 5,0 32,2 33,8 29,4 25,5 18,0 17,0

Rörelsekostnader -190 -224 -241 -258 -211 -244 -245 -263 -801 -894 -914 -962 -1 011 -1 070

EO-poster 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0

EBITDA 46,5 60,8 61,9 89,4 59,1 75,9 68,1 98,8 193 217 259 302 310 333

Avskrivningar -14,4 -14,4 -14,8 -14,6 -14,8 -16,1 -16,7 -16,9 -42,3 -51,5 -58,3 -64,6 -65,0 -66,0

EBIT 32,1 46,4 47,1 74,8 44,3 59,8 51,3 81,9 150 165 200 237 245 267

Finansnetto -1,0 -2,0 -1,3 3,9 -15,5 2,1 -6,3 0,4 14,1 -10,7 -0,4 -19,3 2,4 3,6

EBT 31,2 44,3 45,8 78,7 28,8 61,9 45,0 82,3 164 155 200 218 247 271

Skatt -6,9 -9,8 -10,8 -19,8 -6,3 -12,1 -9,9 -18,1 -38,3 -29,1 -47,2 -46,4 -49,5 -54,1

Nettoresultat 24,3 34,6 35,0 58,8 22,5 49,8 35,1 64,2 126 126 153 172 198 216

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,65 0,92 0,92 1,55 0,59 1,31 0,92 1,69 3,38 3,35 4,07 4,58 5,27 5,77

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,63 0,90 0,91 1,53 0,58 1,29 0,91 1,67 3,30 3,28 3,98 4,48 5,16 5,65

Försäljningstillväxt Q/Q -27% 19% 7% 16% -22% 18% -4% 19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Försäljningstillväxt Y/Y 2% 4% 9% 8% 15% 14% 2% 4% 13% 12% 6% 8% 5% 6%

EBIT tillväxt Y/Y 2% 44% 7% 29% 38% 29% 9% 9% 17% 10% 21% 18% 3% 9%

EBITDA marginal 20,2% 22,1% 21,1% 26,2% 22,3% 24,2% 22,7% 27,7% 20,0% 20,2% 22,7% 24,4% 23,8% 24,0%

EBIT marginal 13,9% 16,8% 16,0% 21,9% 16,7% 19,1% 17,1% 23,0% 15,6% 15,4% 17,6% 19,2% 18,8% 19,3%

EBT marginal 13,5% 16,1% 15,6% 23,1% 10,9% 19,8% 15,0% 23,1% 17,1% 14,4% 17,5% 17,7% 19,0% 19,5%

MSEK 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E SEK 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

Kassaflöde från rörelsen 166 164 221 218 263 282 EPS 3,30 3,28 3,98 4,48 5,16 5,65

Förändring rörelsekapital -81 22 14 -43 9 8 Just. EPS 3,30 3,28 3,98 4,48 5,16 5,65

Kassaflöde löpande verksamheten 85 186 235 175 271 291 BVPS 16,0 14,2 14,5 14,7 15,5 16,7

Kassaflöde investeringar -64 -109 -60 -51 -59 -62 CEPS 2,23 4,85 6,13 4,56 7,08 7,58

Fritt kassaflöde 21 77 176 124 213 228 DPS 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Kassaflöde fin. verksamheten -154 -147 -146 -173 -169 -169 ROE 21% 23% 28% 30% 33% 34%

Nettokassaflöde -133 -69 30 -49 44 59 Just. ROE 21% 23% 28% 30% 33% 34%

Soliditet 56% 49% 48% 51% 51% 51%

AKTIESTRUKTUR 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

150 187 182 182 176 173 Antal A-aktier (m) 2,6

307 240 273 232 276 335 Antal B-aktier (m) 35,9

1 090 1 103 1 162 1 117 1 159 1 253 Totalt antal aktier (m) 38,5 +46(0)13 23 52 00

612 546 555 565 594 642 www.sectra.com

-260 -187 -217 -175 -219 -279

98 20 21 100 91 83

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

308 300 1 243 1 235 1 311 1 303

EBIT 50,0 51,3 230 237 245 245

1,01 0,91 4,46 4,48 5,17 5,16

RESULTATRÄKNING MSEK

2016/2017A 2017/2018E

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Teknikringen 20

583 30 Linköping Likvida medel

Totala tillgångar

-1%

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

0%

0%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-3%

3%

-10%

-1%

3%

0%

Förändring Skillnad

Skillnad

Q3 17/18A 17/18E 18/19E

Just. EPS (SEK)

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12M & ORDERINGÅNG

EBIT-MARGINAL (R12M) ORDERINGÅNG Q/Q

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Omsättning EBIT

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

EBIT-marginal -5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Omsättning EBIT-marginal

-4,5X -4,0X -3,5X -3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

(4)

Bruttomarginalen är ganska volatil på kvartalsbasis beroende på försäljnings- och produktmix.

Marginalen har dock ökat under de senaste åren till följd av att Sectra har valt att minska andelen hårdvara till förmån för satsningar på tjänste- och licensförsäljning med väsentligt högre marginal.

Ibland kräver dock kunderna att Sectra skall leverera både hård- och mjukvara. I Q3 2017/18 ökade bruttomarginalen till starka 88,4% (85,4) medan bruttomarginalen räknat på R12M uppgick till 86,3% (86,5). Sectra har under de senaste sex kvartalen uppvisat en rörelsemarginal överstigande bolagets mål om 15%. Q4 är det säsongsmässigt starkaste kvartalet såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt.

Höga bruttomarginaler

Källa: Bolagsrapporter, Remium Källa: Bolagsrapporter, Remium

Orderingången har tagit fart igen…

Total tillväxt samt tillväxt lokal valuta (%) Orderingång & omsättning R12M (MSEK)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

Bruttomarginal Q/Q 2016/17-2017/18E (%) EBIT-marginal Q/Q (%) 2016/17-2017/18E

Källa: Bolagsrapporter, Remium

Försäljningen på kvartalsbasis påverkas av en rad olika faktorer. Dels beroende på hur kundkontrakten är utformade, trenden är att up-frontbetalningarna minskar och att vinstavräkningen istället sker under längre perioder. Sectras påverkas även av valutakursfluktuationer, främst i EUR, USD samt GBP. Orderingången försämrades under perioden Q3 2016/17 till Q1 2017/18, men har efter två starka kvartal återigen uppvisat en stabil ökning. Utvecklingen på kvartalsbasis kan vara mycket volatil och vi anser att orderingången bör beaktas ur ett R12M-perspektiv. Den stora ökningen av orderingången under Q1-Q4 2014/15 berodde främst på att ett flertal kunder i Storbritannien valde att byta system samtidigt.

0%

4%

8%

12%

16%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016/17 2017/18

Total försäljningstillväxt Lokal valuta

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2016/17 2017/18E

Bruttomarginal

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2016/17 2017/18E

EBIT-marginal Marginalmål 800

1000 1200 1400 1600

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Orderingång Omsättning

(5)

2015/16A

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 14/15A 15/16A 16/17A R12M

270 211 237 237 286 234 251 235 971 958 971 1005

61,4 22,7 53,9 41,3 92,7 39,0 48,0 39,4 192 185 211 219

22,7% 10,8% 22,8% 17,4% 32,4% 16,7% 19,1% 16,8% 19,8% 19,4% 21,7% 21,8%

2015/16A

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 14/15A 15/16A 16/17A R12M

23,2 18,0 22,3 31,7 33,7 28,4 35,1 38,5 76,7 87,2 106 136

-2,8 1,9 1,0 0,4 -1,6 0,2 0,2 2,5 3,8 -3,7 1,7 1,3

-12% 11% 4,5% 1,3% -4,7% 0,7% 0,6% 6,5% 5,0% -4,2% 1,6% 1,0%

Omsättning Secure Communications (MSEK)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

2016/17A 2017/18A

Imaging IT Solutions är Sectras största affärsområde och utgör majoriteten av koncernens försäljning. I Q3 2017/18 bidrog affärsområdet med 235 MSEK motsvarande 78% av omsättningen under kvartalet. Rörelsemarginalen för segmentet har de senaste åtta kvartalen pendlat mellan 11% - 32%. Q4 är vanligtvis det säsongsmässigt starkaste kvartalet både avseende försäljning och resultat. Sectras strategi är att minska andelen hårdvaruförsäljning, till förmån för tjänste- och licensförsäljning med betydligt högre marginal.

Secure Communications har en positiv försäljningstillväxt. Vi bedömer att affärsområdet kan bli väsentligt större på sikt. Sectra har ett starkt produkterbjudande och fortsätter att bredda sortimentet. Marknaden har en god underliggande tillväxt till följd av politisk instabilitet och växande antal cyberattacker. Rörelsemarginalen för affärsområdet har variterat mellan -12%

till 11% under de senaste åtta kvartalen.

Likt Imaging IT Solutions så belastas även resultatet av de tillväxtsatsningar som genomförs. Den underliggande intjäningsförmågan är enligt vår bedömning således väsentligt högre.

Spännande långsiktig potential

2016/17A 2017/18A

Omsättning Imaging IT Solutions (MSEK)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

Största affärsområdet

MSEK Omsättning EBIT EBIT-marginal

EBIT-marginal Omsättning

Imaging IT Solutions genomför långsiktiga tillväxtsatsningar inom ett flertal produktområden, ett exempel är digital patologi.

Ambitionen är fortsatt geografisk expansion både genom egna direktförsäljningskontor samt via nya distributörer och partners.

Satsningarna belastar rörelseresultatet initialt, men har potential till att bidra till god tillväxt framgent.

SECURE COMMUNICATIONS

IMAGING IT SOLUTIONS

EBIT MSEK

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015/16 2016/17 2017/18

Omsättning EBIT-marginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015/16A 2016/17A 2017/18A

Omsättning EBIT-marginal

(6)

15/16A

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 14/15A 15/16A 16/17A R12M

14,5 14,5 16,9 18,8 15,2 11,2 15,1 17,4 57,8 51,3 65,4 58,9

-2,7 1,4 2,4 3,9 -2,7 -2,0 -0,7 2,7 14 -0,3 5,0 -2,7

-18,6% 9,7% 14,2% 20,7% -17,8% -17,9% -4,6% 15,5% 24,4% -0,6% 7,6% -4,6%

15/16A

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 14/15A 15/16A 16/17A R12M

35,2 30,7 28,4 30,3 30,9 34,8 34,5 35,6 71,3 119 120 136

0,7 1,8 1,0 0,6 1,3 0,7 1,0 0,6 4,0 4,3 4,7 3,6

2,0% 5,9% 3,5% 2,0% 4,2% 2,0% 2,9% 1,7% 5,6% 3,6% 3,9% 2,7%

2015/16A

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 14/15A 15/16A 16/17A R12M

76,4 57,0 69,5 71,4 82,6 70,6 86,7 93,3 227 259 281 333

USA 78,1 53,2 65,4 60,7 79,3 51,4 79,8 56,0 210 251 259 267

59,8 38,6 40,5 43,6 62,2 47,8 48,3 48,9 173 199 185 207

19,0 15,5 20,8 26,2 24,1 19,2 25,6 23,9 86,0 69,2 86,6 93

62,7 51,9 67,4 73,1 76,4 64,0 60,4 65,1 199 235 269 266

19,1 14,3 11,8 19,2 16,2 12,1 12,6 12,9 66,9 60,6 61,5 54

BUSINESS INNOVATION

Källa: Bolagsrapporter, Remium

Försäljningen för Business Innovation kan variera relativt kraftigt mellan olika kvartal. Segmentet består av de två områdena: Medicinsk utbildning och Ortopedi. Bolaget bedriver ett antal projekt som på sikt kan utgöra egna affärsområden inom koncernen.

Försäljningen i Q3 17/18 uppgick till

17,4 MSEK (18,8) med ett

rörelseresultat om 2,7 MSEK (3,9).

Affärsutveckling

Tillväxten för Sectra Customer Financing är kopplad till Imaging IT Solutions försäljning av fleråriga driftsavtal för medicinska IT-system, framförallt i Storbritannien under 2014- 2016. Segmentet har stor exponering mot GBP, vilket har haft en dämpande effekt på utvecklingen under föregående räkenskapsår. Rörelsemarginalen senaste åtta kvartalen har pendlat mellan 2-6%.

Stor valutaexponering mot GBP Omsättning Business Innovation (MSEK)

Källa: Bolagsrapporter, Remium

2017/18A 2016/17A

Omsättning Sectra Customer Financing (MSEK)

2016/17A Sverige

Sectras största marknader är Sverige, Storbritannien och USA. Dessa tre marknader utgjorde knappt 65% av koncernens försäljning R12M. Även Nederländerna är en betydelsefull region för bolaget. Sectra är huvudsakligen valutaexponerat mot USD, GBP och EUR. Bolaget valutasäkrar inte transaktioner.

2016/17A 2017/18A

EBIT-marginal

FÖRSÄLJNING PER GEOGRAFI

MSEK

Omsättning EBIT MSEK Omsättning EBIT EBIT-marginal

SECTRA CUSTOMER FINANCING

2017/18A MSEK

Storbritannien Nederländerna Övriga Europa Övriga Världen

0 5 10 15 20

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

15/16A 2016/17A 2017/18A

0%

2%

4%

6%

8%

0 10 20 30 40

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

15/16A 2016/17A 2017/18A

Omsättning EBIT-marginal

(7)

08/09A 09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E CAGR L3Y L5Y

673 743 863 848 911 823 817 854 961 1 074 1 141 1 235 5,3% 2,5%

EBIT 61,2 79,7 21,4 34,2 8,2 396 85,9 128 150 165 200 237 -27,6% 34,5%

EPS 1,3 1,3 1,4 0,5 -0,3 10,2 1,6 2,7 3,3 3,3 4,0 4,5 -31,4% 48,3%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 32,0 59,7 neg. 4,75 32,3 28,5 36,2 33,8 40,8 39,9 34,6 31,6 36,9 34,3

21,6 10,0 15,4 8,16 11,0 12,9 21,8 18,3 22,7 22,1 21,5 20,0 20,9 17,3

67,0 24,4 134 11,6 17,0 19,4 27,9 24,0 29,3 28,1 27,2 24,9 27,1 23,5

1,7 1,0 1,2 1,5 1,8 2,9 4,4 3,7 5,2 5,4 5,1 4,8 4,4 3,6

P/FCF (x) neg. neg. 675 18,3 17,5 42,9 216 55,0 35,5 55,2 32,2 30,0 102,3 73,4

P/BV (x) 2,7 1,7 2,3 2,3 3,0 4,8 7,5 7,8 11,2 12,1 11,5 10,7 8,8 6,9

ROA (%) 5,0% 1,8% -1,0% 8,2% 5,7% 10% 12% 11% 13% 15% 17% 17% 12% 10%

ROE (%) 8,4% 2,9% -1,7% 12% 9,4% 17% 21% 23% 28% 30% 33% 34% 24% 20%

3,4% 5,5% 1,4% 13% 12% 20% 23% 28% 33% 38% 38% 38% 28% 23%

ROC (%) 6,6% 10% 2,5% 15% 17% 28% 37% 64% 68% 72% 67% 64% 56% 43%

-4,0% -1,9% 0,1% 5,5% 5,7% 2,3% 0,5% 1,8% 2,6% 1,8% 3,1% 3,3% 1,6% 2,6%

0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 8,5% 5,8% 3,8% 4,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,4% 4,9%

36,8 36,8 36,8 36,8 37,1 37,1 37,3 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

1 595 1 011 1 290 1 787 1 966 2 884 4 454 4 153 6 094 6 698 6 698 6 698 1 434 836 1 102 1 198 1 456 2 480 4 194 3 966 5 878 6 523 6 479 6 419

P/E (x) EV/EBIT (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) Omsättning

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 33,5 *Medel = 24.3

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

ORDLISTA

Artificiell intelligens (AI) - Samlingsnamn för vetenskapliga områden som studerar hur man skapar maskiner och datorprogram med intelligenta beteenden.

Krypto - Utrustning som genom matematiska algoritmer förvränger (krypterar) information så att den endast kan tolkas eller avläsas av den avsedda mottagaren.

Kritisk infrastruktur - Grundläggande infrastrukturer som får samhället att fungera, såsom vägar, broar, el- och vattenförsörjning.

Mammografi - Hälsoundersökning av brösten vars syfte är att tidigt upptäcka förändringar som skulle kunna leda till cancer.

PACS - (Picture Archiving and Communication System) IT-system för hantering av medicinska bilder, främst inom radiologi.

Patologi/mikroskopi - Medicinsikt specialistområde som använder vävnader och kroppsvätskor i diagnostiskt syfte.

Radiologi - Ämnesområde inom medicinsk vetenskap och en specialitet inom vården som använder metoder som avbildar kroppen, exempelvis röntgen, magnetresonanstomografi eller ultraljud.

-5 5 15 25 35 45 55 65

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20 25 30 35

EV/EBIT (x) Medel

(8)

Imaging IT Solutions - största affärsområdet

Allt fler människor drabbas av sjukdomar såsom cancer, skelettskador och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sin tur leder till ökade kostnader med stor belastning på vården.

Behovet av en effektivare sjukvård ökar således ständigt. Affärsområdet Imaging IT Solutions utvecklar och säljer Medicinska IT-system och tjänster som bidrar till att kunderna kan ge fler pateinter vård med bibehållen eller ökad kvalitet. Exempelvis IT- system för hantering, arkivering och presentation av alla typer av medicinska bilder och patientinformation.

Kunderna är offentliga och privata vårdgivare som använder medicinska bilder i sin verksamhet, vanligtvis stora sjukhus, sjukhuskedjor och privata kedjor av kliniker som växer och konsolideras. Affärsområdets största marknader är Holland, Skandinavien, Storbritannien och USA. Sectra har en stor kundbas och några av världens största IT- installationer för hantering av röntgenbilder är levererade av bolaget. Mer än hälften av verksamhetsområdets intäkter kommer från långa kundrelationer.

Secure Communications

Sectra är också en ledande leverantör av säkra kommunikationssystem i Europa.

Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Bolagets största marknad är Sverige som står för över halva omsättningen, följt av Holland. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla säkra kommunikationssystem och produkterna är godkända av EU och NATO samt av flera nationella säkerhetsmyndigheter.

Erbjudandet består av kryptoprodukter och system för säker tal-, sms- och faxkommunikation samt säkra nätverk för data- och telekommunikation. Dessutom erbjuder Sectra produkter för administration av kryptonycklar samt säker radiokommunikation i TETRA-nät och taktiska militära nät. Bolaget gör kundspecifika utvecklingsuppdrag och tillhandahåller tjänster som prenumeration på säkert tal, installation och driftsättning, service- och supportavtal samt utbildningar. Bolaget har ett samarbete med Samsung gällande vidareutveckling av den säkra mobiltelefonilösningen Sectra Tiger/R som främst riktar sig mot myndigheter, kritisk infrastruktur samt privat näringsliv.

Effektiviserar sjukvård och avlyssningssäker kommunikation

Sectra utvecklar, producerar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Imaging IT Solutions, Business Innovation, Secure Communications och Sectra Customer Financing.

Ökade vårdkostnader kräver effektiviseringar

Produkterna är godkända av EU & NATO Medicinska IT-system med

hög kund- och

patientnytta

(9)

Remium 9

Business Innovation

Mer än 50%

återkommande intäkter Business Innovation innefattar affärsenheterna Ortopedi, Medicinsk utbildning och

Sectras forskningsavdelning. Inom Business Innovation utvecklas också Sectras patentportfölj. Genom nära samarbete med universitet, forskningscentra och kunder har Sectra lång erfarenhet av att affärsutveckla och omvandla nya tekniska framsteg till produkter och tjänster som bidrar till bättre vård. Ett exempel är ett unikt visualiseringsbord för medicinsk utbildning, operationsplanering och virtuella obduktioner. Syftet med Business Innovation är att antingen bilda ett nytt affärsområde som på sikt kan utgöra cirka 10% av koncernens totala försäljningen eller exempelvis integrera lösningen i ett existerande affärsområde. År 2014 flyttades Digital Patologi över till Imaging IT Solutions. Bolaget kan även avyttra affärsenheter, vilket exempelvis genomfördes år 2011 då lågdosmammografin avyttrades till Philips.

SECTRA Customer Financing

Koncernen bedriver även en finansieringsverksamhet, Sectra Customer Financing som avser att finansiera stora driftsavtal med sjukvårdskunder samt kapitalförvaltning.

Trenden är att Sectras kunder köper IT-system och mjukvara som en tjänst, exempelvis i form av långa driftsavtal, istället för att göra tunga kapitalinvesteringar i kompletta IT- system. Denna typ av lösning ger bolaget en konkurrensfördel samtidigt som det främjar långsiktiga kundrelationer. Tillväxten för Sectra Customer Financing hänger samman med utvecklingen inom Imaging IT Solutions.

Finansiella mål

Soliditet 30%

EBIT-marginal om minst 15%

Rörelseresultatet per aktie ska växa med minst 50% över en femårsperiod.

Fokus på kundnöjdhet och återkommande intäkter

Sectra har stort fokus på kundnöjdhet. Bolagets system för medicinsk bildhantering, Sectra PACS, har haft högst kundnöjdhet både i USA och globalt flera år i rad.

Koncernens grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder än liten i många. Målet är att vara den största eller näst största leverantören i de länder där Sectra har etablerat dotterbolag. Mer än 50% av bolagets intäkter är återkommande.

Kontrakten omfattar antingen mångåriga driftsavtal eller fleråriga service- och uppgraderingsavtal.

Potential till nya affärsområden

Låsdosmammografin avyttrades till Philips år

2011

Finansieringsverksamhet av stora driftsavtal med

sjukvårdskunder

(10)

Report completed: 10:10:23

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Björn Rydell, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

2018-03-13

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :