Industrivaror och tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

61,9 1 mån (%) -13,0

Nettoskuld (MSEK) -8,4 3 mån (%) -13,3

Enterprise Value (MSEK) 53,5 12 mån (%) -32,3

Soliditet (%) 76 YTD (%) -15,5

Antal aktier f. utsp. (m) 238,0 52-V Högst 0,38 Antal aktier e. utsp. (m) 238,0 52-V Lägst 0,19

Free Float (%) 100 Kortnamn NFO

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (m) 27,8 23,1 22,2 26,7

Just. EBITDA (m) -0,4 -0,1 -0,2 1,7

Just. EBIT (m) -1,5 -1,0 -1,2 0,2

EBT (m) -1,5 -0,9 -2,2 0,3

EPS (just.) -0,007 -0,002 -0,003 0,001

DPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 17 -17 -4 20

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -5,3 -4,1 -5,5 0,9

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) nmf nmf nmf nmf

P/BV (x) 5,3 3,1 2,4 2,3

EV/Omsättning (x) 3,0 2,5 2,4 2,0

EV/EBITDA (x) 51,6 neg. neg. 31,6

EV/EBIT (x) 161,3 neg. neg. 227,6

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Åke Svensson 5,3%

0

5,3%

Avanza Pension 5,1%

0

5,1%

Rambas AB 4,4%

0

4,4%

Nordnet Pensionsförsäkring 3,7%

0

3,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Martin Hagbyhn 4Q-rapport

VD Johan Braun

Aktietorget Industrivaror och tjänster

RÖSTER

• Avvaktande kvartal

• Fortsatta kostnadsbesparingar

• Volymtillväxt och framtidsutsikter

Marknadsvärde (MSEK)

2017-02-17 Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

NFO Drives tillverkar och utvecklar störningsfria omriktare till elektriska motorer, fläktar, pumpar, maskiner mm. Genom att välja NFO Drives omkopplare får användaren en ren elmiljö och gör också en betydande energivinst. Under 2010 slöts ett viktigt långsiktigt samarbetsavtal med DeLaval.

Analytiker: Johan Nilsson Wall johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

Avvaktande kvartal. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 5,0 MSEK (6,2). Justerat för aktiveringar uppgick omsättningen till 4,7 MSEK (5,8).

Aktiverat arbete var i linje med motsvarande kvartal i fjol.

EBIT kom in på -0,31 MSEK (-0,47), en reducerad förlust både Y/Y och sekventiellt, vilket förklaras av högre bruttomarginal och god kostnadskontroll. Vi hade förväntat oss starkare försäljning uppgående till 5,95 MSEK (exklusive aktiveringar) och en marginell förlust på EBIT- nivå om -0,05 MSEK. Försäljningsavvikelsen kan till stor del tillskrivas minskad fakturering till DeLaval mot bakgrund av lägre mjölkpriser med hämmad investeringsvilja som följd. Bolaget belyser dock att ett uppdämt behov föreligger, varpå vi inte ser att situationen äventyrar framtida leverans. I övrigt bokades likviderna från nyemissionen in i kvartalet varpå nettokassan uppgår till 8,4 MSEK, vilket ger utrymme för exekvering av annonserat och framtida förändringsarbete.

Fortsatta kostnadsbesparingar. För Q4 skruvar vi ner försäljningsestimaten något samtidigt som vi bedömer att kostnadsbesparingarna fortsätter - även om temporära kostnadsökningar i samband med kontorsflytt till Karlshamn (beräknas vara avklarat i Q1 2017) torde ge visst avtryck i kvartalet. Vidare räknar vi med något mer normaliserad bruttomarginal i kommande kvartal.

Volymtillväxt och framtidsutsikter. Vi ser framtidsutsikterna intakta varpå helåret 2017 och 2018 inte föranleder några större estimatrevideringar. Volymtillväxten bör drivas av genomslag från nya marknadsinsatser, samt att produktsortimentet inklusive nya generationens frekvensomriktare (22 kW) torde attrahera nya OEM- kunder. Vi bedömer även att break-even uppnås för helåret 2017 samt att ökad försäljning under god kostnadskontroll medger utväxling i högre rörelsemarginal för 2018.

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

2015-11-13 2016-02-12 2016-05-11 2016-08-05 2016-10-28

NFO OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,4 4,7 6,3 23,9 27,8 23,1 22,2 26,7 30,9

Övriga intäkter 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,6 0,4 0,8 2,6 1,9 2,3 2,6 3,0 3,0

KSV -3,2 -3,5 -3,7 -4,0 -3,4 -3,3 -2,8 -3,9 -15,3 -18,2 -14,4 -13,4 -16,2 -18,7

Bruttoresultat 2,6 2,2 2,1 1,8 2,4 2,1 1,9 2,4 8,6 9,6 8,7 8,8 10,4 12,2

Rörelsekostnader -3,1 -3,4 -2,8 -2,2 -3,9 -3,4 -2,3 -3,0 -12,4 -13,9 -11,5 -12,6 -11,7 -11,8

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -0,4 -1,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 0,2 -0,6 -0,3 0,3 0,4 -0,7 -0,1 0,2 -1,3 -0,4 -0,1 -0,2 1,7 3,4

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -1,4 -1,1 -0,9 -1,0 -1,5 -1,7

Just. EBIT 0,0 -0,8 -0,5 0,1 0,1 -1,0 -0,3 -0,1 -2,7 -1,5 -1,0 -1,2 0,2 1,7

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT 0,0 -0,8 -0,5 0,1 -0,8 -1,0 -0,3 -0,1 -2,6 -1,5 -0,9 -2,2 0,3 1,8

Skatt 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 -0,6 -0,4 0,2 -0,7 -0,7 -0,2 -0,1 -2,6 -3,5 -0,7 -1,7 0,3 1,8

EPS f. utsp. (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,00 0,01

EPS e. utsp. (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,00 0,01

Omsättningstillväxt Q/Q -26% -3% 3% -1% 1% -7% -14% 35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -9% -10% -18% -27% -1% -5% -20% 10% -1% 17% -17% -4% 20% 16%

Bruttomarginal 44,7% 37,9% 36,4% 31,2% 41,8% 38,9% 40,6% 37,8% 35,9% 34,5% 37,6% 39,7% 39,1% 39,4%

Just. EBITDA marginal 3,6% -10,2% -4,4% 5,8% 1,8% -18% -6,6% 2,9% -5,3% 5,8% -4,1% -5,5% 6,4% 11,1%

Just. EBIT marginal -0,1% -14,0% -8,0% 2,1% 1,8% -18% -6,6% -1,1% -11,1% 1,9% -4,1% -5,5% 0,9% 5,5%

Just. EBT marginal 0,0% -13,9% -7,9% 2,3% 2,0% -18% -6,4% -1,0% -11,0% 2,0% -2,3% -5,4% 1,1% 5,7%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -1 -2 0 -1 2 3 EPS -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,00 0,01

Förändring rörelsekapital 2 0 0 0 -1 0 Just. EPS -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Kassaflöde löpande verksamheten 0 -2 0 -1 1 3 BVPS 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12

Kassaflöde investeringar -2 -3 -3 -3 -3 -3 CEPS 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,01

Fritt kassaflöde -2 -5 -3 -4 -2 0 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 0 0 8 0 0 ROE -13% -20% -4% -6% 1% 6%

Nettokassaflöde -2 -5 -4 5 -2 0 Just. ROE -13% -8% -2% -3% 1% 6%

Soliditet 72% 67% 78% 82% 81% 80%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

5 7 9 13 15 16 Antal A-aktier (m) -

13 7 4 9 6 6 Antal B-aktier (m) 238,0

29 26 25 32 33 35 Totalt antal aktier (m) 238,0 +46 (0)454 370 29

21 17 19 26 26 28 www.nfodrives.se

-12 -7 -4 -9 -6 -6

1 1 1 1 2 2 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

5,95 4,68 24,0 22,2 29,2 26,7

Just. EBIT -0,05 -0,31 -0,9 -1,2 0,2 0,2

Just. EPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Box 35 376 23 Svängsta Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MSEK

Immateriella tillgångar

nmf

-7%

nmf nmf

-9%

-4%

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2016E 2017E

-21%

nmf Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad 3Q16A

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBITDA- & EBIT-MARGINAL (R12m)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

0 5 10 15 20 25 30 35

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

EBITDA-marginal EBIT-marginal -40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-40,0X -30,0X -20,0X -10,0X 0,0X 10,0X 20,0X 30,0X 40,0X 50,0X

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

NFO Drives tillverkar störningsfria omriktare som gör det möjligt att varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar, pumpar m.m. och därmed spara upp till 70 procent energi. Hur mycket energi som kan sparas beror på hur den aktuella applikationen ser ut. NFO Sinus är baserad på patenterad teknik, som gör att den är störningsfri. Det ger en mängd unika fördelar jämfört med konventionella PWM-omriktare. Installationen blir betydligt enklare och motorljudet blir tystare. Inga jordströmmar uppstår, vilket gör att jordfelsbrytare för både person- och brandskydd kan användas. Inte heller lagerströmmar generas vilket gör att motorn får längre livslängd.

Sverige

Export

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd.

Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till NFO Drives: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :