Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

971,9 1 mån (%) 10,3

Nettoskuld (MSEK) 27,6 3 mån (%) 38,8

Enterprise Value (MSEK) 999,5 12 mån (%) 76,3

Soliditet (%) 53,0 YTD (%) 55,5

Antal aktier f. utsp. (m) 12,5 52-V Högst 81,0

Antal aktier e. utsp. (m) 12,5 52-V Lägst 37,0

Free Float (%) 87,2 Kortnamn CTT

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (m) 197,8 205,1 254,6 268,6

EBITDA (m) 20,4 38,8 59,8 72,1

EBIT (m) 5,8 29,1 47,3 58,1

EBT (m) 1,8 27,8 46,0 56,7

EPS (just.) 1,98 1,73 2,87 3,54

DPS 0,40 0,70 1,70 2,10

Omsättningstillväxt (%) 27,4 3,7 24,1 5,5

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT marginal (%) 2,9 14,2 18,6 21,6

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 14,5 28,9 27,1 22,0

P/BV (x) 3,7 5,5 7,0 6,2

EV/Omsättning (x) 2,0 3,2 3,9 3,7

EV/EBITDA (x) 9,1 17,0 16,7 13,9

EV/EBIT (x) 13,6 22,7 21,1 17,2

Direktavkastning (%) 1,4 1,4 2,2 2,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Tomas Torlöf bolag 12,8% 0,128 12,8%

B/E Aerospace Inc 9,1% 0 9,1%

Swedbank Försäkring 5,0% 0 5,0%

Nordnet Pensionsförsäkring 5,0% 0 5,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Tomas Torlöf 3Q-rapport

VD Torbjörn Johansson 4Q-rapport

CFO Daniel Ekstrand

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2016-11-11 2017-02-10 CTT utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella

flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets två huvudprodukter är system för avfuktning och kontroll av fuktbalansen i olika flygplansutrymmen.

Ännu ett starkt kvartal. Efter ett rekordresultat under Q1 fortsätter CTT att leverera. Omsättningen steg valutarensat med hela 32% till 67,9 MSEK (53,4). Detta är den högsta omsättningen som uppnåtts ett enskilt kvartal. Det var över bolagets guidning för kvartalet om en omsättning om 60-65 MSEK. Den stora omsättningsökningen är driven av en hög VIP-försäljning och en mycket hög IP-försäljning (initial försäljning av reservdelar till B787). Även eftermarknadsförsäljningen hade en bra utveckling i kvartalet. IP-försäljningen tillsammans med eftermarknadsförsäljningen svarade i kvartalet för över 35%

(28). Den förmånliga produktmixen och positiva valutaeffekter ledde till att rörelseresultatet steg till 13,8 MSEK (8,6). Detta var något över vår förväntan och ledde till att rörelsemarginalen nådde rekordhöga 20,3% (16,1).

Över 1000 luftfuktare i luften. Efter kvartalets leveranser är nu mer än 1000 luftfuktare i kommersiell flygbolagsdrift på de tre senaste modellerna av långdistansflygplanen i världen Airbus A380, Boeing 787 och sedan det senaste kvartalet även i Airbus A350. Med en ökningstakt på ca 300 stycken luftfuktare per år (främst till följd av B787-programmet) ökar hela tiden den lönsamma eftermarknaden för CTT.

Stora investeringar. Den betydligt ökade försäljningsvolymen har inte bara medfört att kapacitetsinvesteringar nu genomförs utan gör även att investeringar för att effektivisera produktionen är meningsfulla att göra. Under första halvåret har redan ca 10 MSEK investerats vilket är betydligt mer än nivån för hela 2015. Detta borde på sikt höja CTTs marginaler. Vi bedömer att det andra halvåret kommer att utmärkas av en relativt sett svagare utveckling bl a till följd av en lägre IP-försäljning än tdigare i år. Bolagets egen prognos för Q3 är en omsättning mellan 50-55 MSEK. Vi lämnar våra prognoser i stort sett oförändrade.

• Ännu ett starkt kvartal

• Över 1000 luftfuktare i luften

• Stora investeringar

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Claes Vikbladh

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 35

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2015-08-07 2015-10-30 2016-01-29 2016-04-26 2016-07-22

CTT OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 52,1 52,7 44,3 53,6 63,1 69,0 58,0 64,5 155,2 197,8 205,1 254,6 268,6 285,6

Övriga intäkter 6,6 0,4 1,2 0,9 -6,3 2,6 2,0 2,0 10,9 7,5 6,7 0,3 5,0 6,0

Rörelsekostnader -47,3 -41,8 -37,3 -46,4 -44,5 -54,4 -45,5 -50,6 -149,9 -185,0 -173,0 -195,1 -201,4 -208,5

(EO-poster) 0,0 0,0 0,0 -3,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 2,0 -23,4 -3,5 -1,2 0,0 0,0

EBITDA 11,4 11,3 8,2 8,1 12,3 17,2 14,5 15,9 16,2 20,4 38,8 59,8 72,1 83,1

Avskrivningar -2,0 -2,7 -2,1 -3,1 -2,6 -3,3 -3,3 -3,3 -9,9 -14,6 -9,8 -12,5 -14,0 -15,0

EBIT 9,4 8,6 6,1 5,0 9,7 13,9 11,2 12,6 6,3 5,8 29,1 47,3 58,1 68,1

Finansnetto -0,9 -0,7 -2,2 0,8 0,7 -1,3 -0,4 -0,4 -1,9 -3,9 -1,3 -1,4 -1,4 -1,2

EBT 8,5 7,9 3,9 5,8 10,4 12,6 10,8 12,2 4,4 1,8 27,8 46,0 56,7 66,9

Skatt -1,9 -1,7 -0,8 -1,4 -2,3 -2,7 -2,4 -2,7 -1,1 -0,5 -6,2 -10,1 -12,5 -14,7

Nettoresultat 6,6 6,2 3,1 4,4 8,1 9,9 8,4 9,5 3,4 1,3 21,6 35,9 44,2 52,2

Just EPS f. utsp. (SEK) 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6 0,8 0,7 0,8 0,1 2,0 1,7 2,9 3,5 4,2

Just EPS e. utsp. (SEK) 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6 0,8 0,7 0,8 0,1 2,0 1,7 2,9 3,5 4,2

Omsättningstillväxt Q/Q -4% 1% -16% 21% 18% 9% -16% 11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 15% 18% -20% -1% 21% 31% 31% 20% 2% 27% 4% 24% 5% 6%

EBITDA-marginal 21,9% 21,4% 18,5% 15,1% 19,5% 24,9% 24,9% 24,6% 9,1% 22,1% 18,9% 23,5% 26,9% 29,1%

EBIT-marginal 18,0% 16,3% 13,8% 9,3% 15,4% 20,1% 19,3% 19,5% 2,8% 14,8% 14,2% 18,6% 21,6% 23,8%

EBT-marginal 16,3% 15,0% 8,8% 10,8% 16,5% 18,3% 18,6% 18,9% 1,5% 12,7% 13,6% 18,1% 21,1% 23,4%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 13 31 33 54 58 67 EPS 0,30 0,10 1,73 2,87 3,54 4,17

Förändring rörelsekapital -18 -12 -11 -4 -3 -4 Just. EPS 0,12 1,98 1,73 2,87 3,54 4,17

Kassaflöde löpande verksamheten -5 19 22 50 56 63 BVPS 5,67 7,67 9,03 11,14 12,58 14,26

Kassaflöde investeringar -24 -7 -10 -14 -8 -9 CEPS -0,40 1,54 1,78 4,02 4,45 5,03

Fritt kassaflöde -29 12 12 37 48 54 DPS 0,00 0,40 0,70 1,70 2,10 2,50

Kassaflöde fin. verksamheten 30 21 -18 -30 -26 -31 ROE 5% 1% 19% 26% 28% 29%

Nettokassaflöde 2 33 -6 7 21 23 Just. ROE 2% 26% 19% 26% 28% 29%

Soliditet 32% 41% 47% 57% 58% 60%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

37 29 27 24 24 24 Antal A-aktier (m) -

3 36 31 37 59 82 Antal B-aktier (m) 12,5

201 231 238 243 270 295 Totalt antal aktier (m) 12,5 +46(0)155 20 59 00

65 96 113 139 157 178 www.ctt.se

82 41 36 8 -13 -36

47 45 62 65 67 71

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

61,0 69,0 244,1 254,6 266,0 268,6

EBIT 12,8 13,9 45,9 47,3 56,5 58,1

Just. EPS (SEK) 0,8 0,8 2,8 2,9 3,4 3,5

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

13% 1%

MSEK

Immateriella tillgångar Box 1042

611 29 Nyköping Likvida medel

Totala tillgångar

CTT SYSTEMS

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

3%

3%

9%

-1%

4%

3%

2%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 50 100 150 200 250 300

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning Just. EBIT-marginal

-20,0X -15,0X -10,0X -5,0X 0,0X 5,0X 10,0X 15,0X 20,0X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(4)

Fördelning av kvartalets nettomsättning i moderbolaget*

BOLAGSBESKRIVNING

CTT är en teknikkoncern inom flygbranschen som utvecklar, tillverkar och säljer avfuktare och befuktare för flygplan. CTTs produkter är standard eller option hos både Boeing och Airbus och bolaget har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har 16 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 10 år på Cair™ och Crew Humidifiers. Bolaget fokuserar på att åtgärda två fuktproblem som finns i dagens moderna flygplan - att eliminera den kondens som uppstår mellan ytterskal och kabin samt att höja luftfuktigheten inuti kabinen och därmed erbjuda en mer attraktiv miljö för passagerare och kabinpersonal. Detta sker dels genom att avfukta utrymmet mellan flygplanets ytterskal och kabin och dels genom att befukta luften som tillförs de olika kabinutrymmena.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q2 2016

OEM System B787 IP Eftermarknad Retrofit VIP

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analyschef, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till CTT: Introduce och Likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument.

Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :