GAMING CORPS. Något lägre omsättning än väntat Större kostnadskostym Högre omsättning men lägre EBIT REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document

0,49

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

50,6 1 mån (%) -10,1

Nettoskuld (MSEK) 7,2 3 mån (%) -21,9

Enterprise Value (MSEK) 57,8 12 mån (%) -44,1

Soliditet (%) 61,9 YTD (%) -15,2

Antal aktier f. utsp. (m) 102,9 52-V Högst 1,0

Antal aktier e. utsp. (m) 102,9 52-V Lägst 0,3

Free Float (%) 84,8 Kortnamn GCOR

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 0,2 10,3 29,9 32,3

EBITDA (MSEK) -30,0 -14,4 -2,1 0,2

EBIT (MSEK) -30,0 -15,0 -2,7 -0,4

EBT (MSEK) -30,1 -15,2 -2,4 0,8

EPS (SEK) -0,76 -0,15 -0,02 0,01

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) nmf nmf 189 8

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) nmf nmf -8,9 -1,3

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) neg. neg. neg. 74,0

P/BV (x) 2,8 1,5 1,5 1,5

EV/S (x) nmf 5,6 2,0 1,8

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. 317,8

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Avanza Pension 15,2% 15,2%

Nordnet Pensionsförsäkring 4,4% 4,4%

Nordnet Livforsikring AS 1,5% 1,5%

Johan Gustafsson 1,2% 1,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Claes Tellman 1Q-rapport

VD Magnus Kolaas 2Q-rapport

3Q-rapport

RÖSTER

2018-08-30

• Något lägre omsättning än väntat

• Större kostnadskostym

• Högre omsättning men lägre EBIT

2018-05-31 Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

BOLAGSBESKRIVNING

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag, ursprungligen baserat i Uppsala men via förvärv hösten 2016 skiftades den operativa verksamheten till USA då Red Fly Studio i Austin Texas förvärvades.

I samband med en ansträngd finansiell situation har det strategiska fokuset skiftats från egen spelutveckling till att agera underkonsulter åt större spelutvecklare.

2018-11-29

GAMING CORPS KURS:

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Konsumentvaror & -tjänster NASDAQ First North

Något lägre omsättning än förväntat. Gaming Corps rapporterade en omsättning för det fjärde kvartalet om 5,4 MSEK (3,2), motsvarande en tillväxt y/y om 71 procent. Vi hade räknat med en omsättning uppgående till 6,1 MSEK där avvikelsen härleds uteblivna förväntade aktiveringar om 0,5 MSEK samt något lägre intäkter från konsultuppdraget åt PDP. För kommande kvartal uppskattar vi att intäkterna kommer öka till runt 8 MSEK drivet av det avtal som slöts med GameMill i januari. Utöver det har även satsningen på Salsa Games skalats upp i kvartalet och efter kvartalet meddelade Gaming Corps att John Chasoulidis rekryterats för att leda satsning på bolagets kasinoprojekt. Senast kommer han från Yggdrasil Gaming där han var ansvarig för fyra speltitlar.

Större kostnadskostym. Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-5,8), motsvarande en negativ rörelsemarginal om 56 procent. Vi hade räknat med en sekventiell förbättring från det tredje kvartalet och att rörelseresultatet därmed skulle vara positivt om 0,5 MSEK. Avvikelsen härleds cirka 1,5 MSEK högre personalkostnader, 1,5 MSEK högre övriga kostnader samt 0,5 MSEK i uteblivna aktiveringar. Förklaringen härleds troligtvis att bolaget behövt rekrytera ytterligare personal för att klara av sina åtaganden för det projekt bolaget ingått med GameMill, något vi räknat med skulle ske först i början av 2018.

Högre omsättning men lägre EBIT. Efter rapporten justerar vi upp våra omsättningsantaganden med 6 procent för 2018.

Anledningen är något högre antaganden för Salsa Games efter rekryteringen av John Chasoulidis samt att Gaming Corps får in ett nytt uppdrag efter PDP-avtalet tar slut under andra halvan av 2018. Dock leder den större kostnadskostymen till att vi sänker vår prognos för rörelseresultatet under 2018. På helår räknar vi med ett rörelseresultat uppgående till -2,7 MSEK från tidigare förväntad EBIT om 3,4 MSEK.

0,0 0,5 1,0

2017-02-28 2017-05-29 2017-08-23 2017-11-15 2018-02-12

OMXSPI (ombaserad) GCOR

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoomsättning 0,2 0,0 4,8 5,4 8,1 8,1 6,1 7,6 0,0 0,2 10,3 29,9 32,3 34,0

Aktiveringar 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 4,1 3,2 0,0 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsekostn. & direkta kostn. -8,9 -5,6 -5,3 -8,1 -9,0 -8,8 -6,5 -7,5 -25,6 -34,3 -27,9 -32,0 -32,1 -32,5

EBITDA -5,5 -5,6 -0,6 -2,7 -0,9 -0,7 -0,4 0,1 -15,3 -30,0 -14,4 -2,1 0,2 1,5

Avskrivningar 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -8,3 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

EBIT -5,6 -5,7 -0,7 -3,0 -1,1 -0,9 -0,6 -0,1 -23,6 -30,0 -15,0 -2,7 -0,4 0,9

Intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 1,4

Finansnetto -0,1 -0,8 -0,2 0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1

EBT -5,6 -6,6 -0,8 -2,2 -1,2 -0,8 -0,5 0,0 -23,7 -30,1 -15,2 -2,4 0,8 2,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -5,6 -6,6 -0,8 -2,2 -1,2 -0,8 -0,5 0,0 -25,4 -30,2 -15,2 -2,4 0,8 2,3

EPS f. utsp. (SEK) -0,12 -0,13 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -2,66 -0,76 -0,15 -0,02 0,01 0,02

EPS e. utsp. (SEK) -0,12 -0,13 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -2,43 -0,64 -0,15 -0,02 0,01 0,02

Omsättningstillväxt Q/Q nmf nmf nmf 13% 50% 0% -25% 25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf 189% 8% 5%

Just. EBITDA marginal nmf nmf -12,0% -49,6% -11,6% -9,1% -7,3% 0,7% nmf nmf nmf -6,9% 0,6% 4,4%

Just. EBIT marginal nmf nmf -14,0% -55,9% -13,4% -11,0% -9,7% -1,3% nmf nmf nmf -8,9% -1,3% 2,6%

Just. EBT marginal nmf nmf -17,2% -40,2% -14,5% -9,6% -7,9% 0,2% nmf nmf nmf -8,1% 2,5% 6,7%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen -21 -30 -16 -2 1 3 EPS -2,66 -0,76 -0,15 -0,02 0,01 0,02

Förändring rörelsekapital 1 -1 12 1 1 0 Just. EPS -2,43 -0,64 -0,15 -0,02 0,01 0,02

Kassaflöde löpande verksamheten -20 -31 -4 -1 2 3 BVPS -1,66 0,35 0,32 0,32 0,33 0,35

Kassaflöde investeringar -9 -4 -28 -1 -1 -1 CEPS -1,94 -0,65 -0,04 -0,01 0,02 0,03

Fritt kassaflöde -29 -35 -32 -2 1 3 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 34 37 26 0 0 0 ROE nmf nmf -46% -6% 2% 5%

Nettokassaflöde 5 2 -6 -1 1 3 Just. ROE nmf nmf -46% -6% 2% 5%

Soliditet nmf 77% 62% 72% 71% 71%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

3 7 20 20 20 21 Antal A-aktier (m) -

6 8 2 0 2 4 Antal B-aktier (m) 102,9

11 21 54 55 57 60 Totalt antal aktier (m) 102,9

-17 16 33 39 40 43 www.gamingcorps.com

-5 -8 7 1 -1 -3

0 0 -6 -7 -7 -8

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

5,6 5,4 28,1 29,9 29,3 32,3

EBIT 0,5 -3 3,4 -2,7 4,6 -0,4

EPS (SEK) 0,01 -0,02 0,04 -0,02 0,05 0,01

Förändring Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Centralplan 17 112 20 Stockholm Likvida medel

nmf -86%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

6%

nmf nmf Skillnad

4Q 2017A 2018E 2019E

-4% 10%

Nettoomsättning

Förändring

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

Omsättning

-5,0X -4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X 1,0X

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

8

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -2000%

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

14000%

Q1E Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

(4)

Välkända varumärken från nöjesindustrin i Hollywood

Digitala försäljningskanaler

Nuvarande spelportfölj och framtida satsningar

The Descendant

The Descendant är ett episodbaserat äventyrsspel vars första episod släpptes i mars 2016 och den femte och sista episoden i december 2016. Spelet har främst distribuerats via Steam men trots hyfsade recensioner inte sålt som förväntat.

Basketspel

Genom ett förvärv 2015 fick Gaming Corps tillgång till Slam Dunk Basketball serien.

Gaming Corps idé är att förädla detta spel och ge ut det tillsammans med välkända basketklubbar. Ett första samarbete finns med Real Madrid basket och mobilspelstiteln Real Madrid Slam Dunk befinner sig förtillfället i ”soft-launch” på utvalda marknader.

Red Fly Studios

Det senaste förvärvet av Red Fly Studios gjorde att Gaming Corps fick ta del av deras pipeline där spelen ”Dawn of Fire” och ”Tales of Valor” ska ligga närmast release. I dagsläget är dock utvecklingen lagd på is då fokus för tillfället ligger på att utföra konsultuppdrag åt större spelutvecklare.

GAMING CORPS

Svensk spelutvecklare inom gaming med säte i USA

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag, ursprungligen från Uppsala, som numera har sitt säte i Austin efter förvärv av Red Fly Studios. Bolaget utvecklar datorspel baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken.

Kontakter i spel- och filmbranschen

Med erfarenhet och stort kontaktnät i spelindustrin är bolagets målsättning att på kort tid bygga ett stort spelorienterat bolag. Spelutvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med spelförläggare på olika plattformar såsom PC, TV-spelkonsoler och mobila enheter. Bolagets inriktning inom gaming-verksamheten kommer att fokusera kring välkända licensierade varumärken från nöjesindustrin i Hollywood, s.k.

IPR. Bolaget utvecklar och marknadsför även mobilspel inom andra genrer för att minska affärsrisken och bygga upp kundbasen.

Gaming Corps primära affärsmodell inom gaming-delen bygger främst på

egenfinansierad spelutveckling där rättigheterna till utvecklade speltitlar bibehålls och

därmed erhåller intäktsströmmarna från olika digitala försäljningsplattformar såsom

t.ex. Steam och app-stores, efter avdrag för försäljningskostnader. Även s.k. co-

publishing kan komma att tillämpas på vissa speltitlar, där spelförläggare köper in sig i

projektet och således delar på såväl risk som intäkter.

(5)

GAMING CORPS

Globala spelmarknader

Den globala spelindustrin är idag en mångmiljardindustri som har många paralleller till Hollywoods filmindustri, gränsen mellan de båda håller på många sätt ut att suddas ut.

Böcker har under en lång tid blivit till filmer och nu börjar på motsvarande sätt filmer bli spel.

Den globala, digitala spelmarknaden värderades under 2014 till ca 75 miljarder dollar och den förväntas växa till 109 miljarder dollar 2017 enligt NewZoo. De mobila plattformarna står för den största delen av tillväxten. Gaming Corps hoppas kunna vara en del av denna globala tillväxtmarknad.

Förvärvar Salsa Games

Under 2017 förvärvade Gamings Corps kasinproducenten Salsa Games och breddar därmed nuvarande verksamhet till att även omfatta kasino och gambling. Salsa Games utvecklar kasino-slots med fokus på användarupplevelsen i mobilen. Istället för en egen produktionsstudio jobbar Salsa Games med underkonsulter som spelproducent. Detta innebär större flexibilitet och Salsa kan enklare göra spelprodukter som produceras för att passa vissa spelmarknader särskilt väl.

I normalfallet tar Salsa Games fram spelkonceptet, med tillhörande story, och kontrakterar lämplig utvecklingsstudio. Därefter adderas den så kallade bakomliggande spelmatematiken och när spelprodukten närmar sig färdigställande erbjuds den till leverantörer och operatörer på spelmarknaden genom, i första hand, redan upparbetat kontaktnät. Salsa Games är ett bolag i tidigt stadie och de första kommersiella produkterna väntas under 2018.

Gränserna i nöjesindustrin suddas ut

Startar verksamhet inom kasino och gambling

Kommersiell lansering 2018

väntas

(6)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Stefan Knutsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

DISCLAIMER

2018-03-05 17:03:03

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :