• No results found

Kl. 17:00-18:40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kl. 17:00-18:40"

Copied!
20
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2016-03-15

Plats och tid: Trosa stadshotell Kl. 17:00-18:40

Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande

Michael Swedberg (M), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann-Sofie Nyström (M) § 10-16

Katja Watts (M) § 17-26 Helene Carlind (C) Lena Isoz (M) Pia Eriksson (S)

Birgitta Danielsson (S) Robin Dall (MP)

Inte tjänstgörande ersättare: Katja Watts (M) § 10-16 Margareta Wallin (M) Josephine Wrangby (M) Britt Larsson Gårdebäck (S)

Övriga närvarande: Graham Owen, socialchef, Mats Larsson, skolchef, Peter Bäckström, utvecklingsledare, Ulrika Enqvist, resurschef § 10-19, Pia Svanström, ekonom § 10-19, Helena Edenborg, nämndsekreterare

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2016-03-22

Underskrifter: Paragrafer

§ 10-26

Helena Edenborg, sekreterare

Helena Koch, ordförande

Elin Insulander Hjelm, justerande

Anslag/bevis

Organ: Humanistiska nämnden

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande

2016-03-15 2016-03-23 2016-04-14

Förvaringsplats för

protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

Helena Edenborg, sekreterare

(2)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

Innehållsförteckning

§ 10 Godkännande av dagordningen

§ 11 Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2016/3 Individ och familjeomsorgen

§ 12 Bokslut 2015 HN 2016/16

§ 13 Redovisning av utförd internkontroll 2015 HN 2015/46

§ 14 Internkontrollplan 2016 HN 2016/17

§ 15 Övrig information från socialkontoret HN 2016/4 Barnomsorg och utbildning

§ 16 Bokslut 2015 HN 2016/16

§ 17 Redovisning av utförd internkontroll 2015 HN 2015/46

§ 18 Internkontrollplan 2016 HN 2016/17

§ 19 Patientsäkerhetsberättelse 2015, elevhälsan HN 2016/18

§ 20 Yttrande över revisionsrapport – Granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid

HN 2015/85

§ 21 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för fristående grundsärskola i Trosa kommun

HN 2016/10

§ 22 Yttrande över ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Trosa kommun

HN 2016/12

§ 23 Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor i

närliggande kommun

HN 2016/13 HN 2016/14 HN 2016/15 HN 2016/19 HN 2016/20

§ 24 Övrig information från skolkontoret HN 2016/5 Övrigt

§ 25 Anmälan av delegeringsbeslut HN 2016/1

§ 26 Övriga anmälningsärenden HN 2016/2

(3)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 10

Godkännande av dagordningen Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

___________

(4)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 11 HN 2016/3

Samverkan socialkontor och skolkontor

Socialchef Graham Owen och skolchef Mats Larsson informerar bland annat om följande:

 Evakueringsboendet

 Samarbetet kring barn som ”väcker oro”

(5)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 12 HN 2016/16

Bokslut 2015 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att överlämna nämndens bokslut för individ- och familjeomsorgen 2015 till kommunstyrelsen.

___________

Ärendet

Bokslutet för individ- och familjeomsorgen 2015 uppvisar ett utfall på 26 439 tkr.

och ett underskott på -2 774 tkr. Individ- och familjeutskottets buffert om 1 400 tkr har tagits i anspråk.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2016-02-08.

– Bokslut 2015 för Individ- och familjeomsorgen

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(6)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 13 HN 2015/46

Redovisning av utförd internkontroll 2015 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna utförd internkontroll 2015 för individ- och familjeomsorgen.

___________

Ärendet

Internkontroll 2015 har utförts enligt den internkontrollplan som antogs av humanistiska nämnden för 2015.

Följande anmärkningar har noterats:

En dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorgen samt en

dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet har upprättats och antagits av humanistiska nämnden under 2015.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och handlingsplan för våld i nära relationer är under revidering. Vi beräknar att både riktlinjer och handlingsplanen blir klara för beslut under våren 2016.

Årsplanering av arbetsmiljöarbete har varit bristfällig under 2015. Ny årsplanering på plats 2016.

Förvaltningens riktlinjer och rutiner används på ett ändamålsenligt sätt. Vi saknar tydliga verksamhetsplaner i flera av våra arbetsområden. Ett arbete har påbörjats att ta fram verksamhetsplaner i samtliga områden och kommer att fortsätta under året.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2016-03-03.

– Redovisning av utförd internkontroll 2015.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(7)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 14 HN 2016/17

Internkontrollplan 2016 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna Internkontrollplan 2016 för individ- och familjeomsorgen.

___________

Ärendet

Individ- och familjeomsorgens internkontrollplan för 2016 baseras på föregående års plan.

Samtliga internkontrollpunkter som ska finnas med i samtliga nämnders planer finns angivna, de gäller bland annat delegering, styrdokument, personal och arbetsmiljö.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2016-02-29.

– Internkontrollplan 2016 – Riskanalys 2016

(8)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 15 HN 2016/4

Information från socialkontoret

Socialchef Graham Owen informerar bland annat om följande:

 Rekrytering av socialsekreterare.

 Nya regler från 1 april om anvisningar för ensamkommande barn.

(9)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 16 HN 2016/16

Bokslut 2015 för humanistiska nämnden, Barnomsorg – Utbildning

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att överlämna nämndens bokslut för barnomsorg och utbildning 2015 till kommunstyrelsen.

___________

Ärendet

Hela verksamhetsområdet visar ett överskott på 3 278 tkr inklusive nämndens buffert.

Behoven och insatser inom modersmål, studiehandledning, Sv 2 och SFi ligger fortsatt över ramtilldelning och kostnaderna har under 2015 täckts genom

förstärkning med Humanistiska nämndens buffert om 1 250 tkr. Resultatenheterna redovisar ett överskott inklusive resultatöverföring på 2 604 tkr.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Peter Bäckström, utvecklingsledare, 2016-03-07.

– Bokslut 2015 för Barnomsorg – Utbildning

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(10)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 17 HN 2015/46

Redovisning av utförd internkontroll 2015 för humanistiska nämnden, Barnomsorg – Utbildning

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna utförd internkontroll 2015 för barnomsorg och utbildning.

___________

Ärendet

Internkontroll 2015 har utförts enligt den internkontrollplan som antogs av humanistiska nämnden för 2015. Inga anmärkningar finns att rapportera.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Peter Bäckström, utvecklingsledare, 2016-03-04.

– Redovisning av utförd internkontroll 2015.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(11)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 18 HN 2016/17

Internkontrollplan 2016 för humanistiska nämnden, Barnomsorg – Utbildning

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna Internkontrollplan 2016 för barnomsorg och utbildning.

___________

Ärendet

Internkontrollplanen för 2016 har kompletterats med följande jämfört med internkontrollplan 2015.

1. Internkontrollplan 2015 saknade två kommungemensamma punkter och var inte i den mall alla förvaltningar ska använda. Punkterna 1.4 och 14.1 är tillagda i mallen.

Riskanalysen för 2016 har kompletterats med följande jämfört med 2015.

1. Punkten 14.1 har markerats med * samt fått annan riskbedömning.

Riskbedömningen har hämtats från kommunstyrelsen.

2. Ändrad numrering efter att ny rubrik skapats

(Ärendehantering/Dokumenthantering), indelningen används av de andra nämnderna.

3. Det som tidigare fanns under punkt 14.2 (Att delegationsordningen för arbetsmiljö är aktuell) har tagits bort och ingår i mallen under punkt 1.2

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Peter Bäckström, utvecklingsledare, 2016-03-04.

– Internkontrollplan 2016 – Riskanalys 2016

(12)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 19 HN 2016/18

Patientsäkerhetsberättelse 2015, elevhälsan Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse för 2015.

___________

Ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap 9-10 §§ ska en årlig

patientsäkerhetsberättelse upprättas. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Hälso- och sjukvården ska enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Målet är god hälsa och vård på lika villkor, och detta gäller också för elevhälsans medicinska del, samt även för elevhälsans övriga professioner.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Ulrika Enqvist, resurschef, 2016-03-01.

– Patientsäkerhetsberättelse 2015

(13)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 20 HN 2015/85

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av

kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna skolchefens tjänsteskrivelse 2016-02-15 som svar på revisorernas granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid.

___________

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun granskat kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid. Granskningen har omfattat Kommunstyrelsens övergripande arbete samt Humanistiska nämndens arbete med att minska sjukfrånvaron specifikt inom skolverksamheten.

Revisionsrapporten ger rekommendationer till Humanistiska nämnden för fortsatt arbete. Humanistiska nämnden kommer i det fortsatta arbetet arbeta vidare med de rekommendationer som anges i revisionsrapporten.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-02-15.

– Revisionsrapport 2015-12-07. Granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid, EY.

– Revisionsskrivelse 2015-12-07. Granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaro och ökad övertid, Revisorerna Trosa kommun

Kopia till:

Revisorerna Trosa kommun

(14)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 21 HN 2016/10

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för fristående grundsärskola i Trosa kommun

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna skolchefens yttrande i tjänsteskrivelse 2016-03-01 gällande ansökan om etablering av fristående grundsärskola i Trosa kommun.

___________

Ärendet

Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning med grundsärskola vid en befintlig gymnasiesärskola vid Ekgårdens gymnasiesärskola i Trosa kommun fr.o.m. läsåret 2017/18. Ansökan har skolinspektionens Dnr 31-2016:491.

Trosa kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap.

5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse med bilagor från Mats Larsson, skolchef, 2016-03-01.

Kopia till:

Skolinspektionen

(15)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 15(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 22 HN 2016/12

Yttrande över ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Trosa kommun

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna skolchefens yttrande i tjänsteskrivelse 2016-03-01 gällande ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Trosa kommun.

___________

Ärendet

Rudolf Steinerstiftelsen har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig gymnasiesärskola vid Ekgårdens gymnasiesärskola i Trosa kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ansökan gäller en utökning med utbildning inom programmet för estetiska verksamheter. Det totala antalet elever beräknas rymmas inom dagens tillstånd. Skolinspektionen har gett Trosa kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5§

skollagen (2010:800). Ansökan har skolinspektionens Dnr 32-2016:303

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse med bilagor från Mats Larsson, skolchef, 2016-02-16.

Kopia till:

Skolinspektionen

(16)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 23 HN 2016/13

HN 2016/14

HN 2016/15

HN 2016/19

HN 2016/20

Yttrande över ansökningar om godkännande som

huvudman för fristående gymnasieskolor i närliggande kommun

Beslut

Humanistiska nämnden beslutar

att godkänna skolchefens yttrande i tjänsteskrivelse 2016-03-08 gällande ansökningar om etablering av fristående gymnasieskolor i närliggande kommun.

___________

Ärendet

Trosa kommun har av Skolinspektionen ombetts att yttra sig över fem ansökningar i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandena avser ansökningar om godkännande som huvudman för två fristående gymnasieskolor Nyköpings kommun samt utökning av verksamhet vid två gymnasieskolor i Södertälje kommun.

Ansökningarna gäller för möjlig start fr.o.m. läsåret 2017/2018.

Följande ansökningar har inkommit för yttrande:

 Nyköping Strand Utbildningscentrum AB har hos Skolinspektionen, med Skolinspektionens Dnr 37-2016:606 ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Nyköping Strand Utbildningscenter i Nyköpings kommun.

 Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning har inlämnats av Vackstanäsgymnasiet i

Södertälje kommun. Ansökan har Skolinspektionens Dnr 37-2016:762 och avser NIU Basketboll

 Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning har inlämnats av Vackstanäsgymnasiet i

Södertälje kommun. Ansökan har Skolinspektionens Dnr 37-2016:761 och avser NIU Innebandy

 Ansökan om ändrat utbud inom befintlig gymnasieverksamhet vid S:ta Ragnhildgymnasiet AB har inlämnats till Skolinspektionen med

Dnr 32-2016:787. Ansökt avser godkännande som huvudman för

Samhällsvetenskapligt program vid S: ta Ragnhildgymnasiet i Södertälje kommun.

forts.

(17)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

forts. § 23

 Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,

Realgymnasiet i Nyköping i Nyköpings kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.

Ansökan har Dnr 32-2016:888 och avserRealgymnasiet i Nyköping som ansöker om att utöka med 4 nationella program: Fordons- och

transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet Ansökan avser totalt 7 möjliga inriktningar.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse med bilagor från Mats Larsson, skolchef, 2016-03-08.

Kopia till:

Skolinspektionen

(18)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 24 HN 2016/5

Information från skolkontoret

Mats Larsson, skolchef, informerar om följande:

 Barngruppernas storlek i förskolorna

 Månadsstatistik för skola och barnomsorg, februari 2016

 En administrativ chef har anställts till skolkontoret

Peter Bäckström, utvecklingsledare, informerar om följande:

 PISA 2015

(19)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 25 HN 2016/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen Period: 2016-01-18 – 2016-03-07.

Delegat: Graham Owen, socialchef Löpnummer/

Dnr

Punkt i delegerings- ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

HN 2015/30 3.9 Beslut om verksamhetsbidrag 2016 till Bris region Öst

2016-02-08

Delegat: Ulrika Enqvist, resurschef Löpnummer/

Dnr

Punkt i delegerings- ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

8.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärskola

2016-02-08

(20)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(20)

Humanistiska nämnden 2016-03-15

§ 26 HN 2016/2

Övriga anmälningsärenden

Humanistiska nämnden har tagit del av följande ärenden:

Skolinspektionen

– 2016-02-17. Beslut att avsluta ärendet om anmälan av Tomtaklintskolan i Trosa kommun. Trosa kommun och rektorn vid Tomtaklintskolan har följt bestämmelserna om kränkande behandling för eleven. (Dnr HN 2015/74)

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

– 2016-02-17. Beslut att avsluta ärendet gällande uppföljning av att IVO i beslut 2016-01-11 konstaterat att nämnden brustit i handläggningen av ett

missbruksärende. (Dnr HN 2015/51)

References

Related documents

Kommunens yttrande till Skolinspektionen är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga

Snäckbackens särskola - förskoleklass-åk 9, fristående särskola med inriktning mot hörsel- och synnedsättning, fritidshem (samt även förskola) Elevantal: 17 elever varav 6

Sollentuna kommun har inte något att erinra mot ansökan från Thorengruppen om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet

• Sollentuna kommun har inte något att erinra mot ansökan från Thorengruppen som huvudman om godkännande för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet

2019-12-18 Skolinspektionens beslut i ärende 2019:959 - angående godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid Häggviks gymnasium

Thorén Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thorén Innovation

mening. Skolan genomför inte heller några särskilda insatser för att stödja de obehöriga lärarna. Skolinspektionen ser detta som särskilt allvarligt när även skolans

Skolinspektionen har begärt en sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder barn- och fritidsprogrammet

- Om det blir över pengar (dvs oförutsedda kostnader eller att det blir många icke TKL-medlemmar som anmäler sig) betalas ju överskottet tillbaka till TKL, eller så betalas inte

§ 196 Överföring av budget från fritidsnämnden till tekniska nämnden rörande parkenhetens serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 2017/3538..

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i

Botkyrka kommuns regelverk har tidigare inte medgett några undantag från den regeln, men i praktiken har undantag ändå gjorts för elever på Malm- sjö skola som får åka

Enligt utredningens förslag ska en kommun, när det gäller grundskolan och grundsärskolan, få göra undan- tag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål

Steg För Framtiden AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Södertörns gymnasium i Botkyrka kommun från

Valkansliet ansvarar för att tillhanda- hålla sådan utbildning och förordnanden sker under förutsättning att alla som tjänstgör som röstmottagare också genomgått denna

Barn- och Utbildningsförvaltningen ser därför att det kommer att ge betydande långsiktiga konsekvenser för Vaggeryds kommun, både ekonomiska, organisatoriska samt pedagogiska, vid

Barn-och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2021-03-24 § 29 att kommunstyrelsen inte tillstyrker ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av

Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att besluta om ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Skolinspektionen att besluta om ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola

När frågan väcks om att ett barn i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan kan komma att tillhöra särskolans målgrupp är det rektor som initierar och har ett

verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Av förarbeten till skollagen framgår bland annat följande: Arbetet med att utveckla verksamheten är en

Av förarbetena till skollagen (se prop. 257) framgår bland annat följande. Behörighetsbestämmelsen för rektorer i skollagen är utformad så att kraven på utbildning