ELEKTA AB (publ) Organisationsnummer Kungstensgatan 18 Box Stockholm

Full text

(1)

ELEKTA AB (publ)

Organisationsnummer 556170-4015 Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm

Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2005/06

• Orderingången ökade med 32 procent till 1 997 (1 515) Mkr. Orderstocken uppgick till 3 823 Mkr, den högsta nivån någonsin.

• Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 940 (1 466) Mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 153 (179) Mkr och rörelsemarginalen till 8 (12) procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 9 procent.

• Resultatet efter skatter uppgick till 98 (124) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning upp- gick till 1,03 (1,32) kr.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51 (-10) Mkr.

• I november förvärvades Medical Intelligence Medizintechnik GmbH för 20 MEUR, ett led i en fokuserad strategi för att förstärka Elekta’s ledarskap inom bildstyrd och ste- reotaktisk strålterapi.

Elektas verksamhet

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lös- ningar, heltäckande informationssystem och tjänster för cancerbehandling och för behandling av sjukdomar i hjärnan.

Vid över 3 000 sjukhus över hela världen används Elektas IT-system och kliniska lösningar för att effektivisera det kliniska vårdarbetet, för att strålbehandla cancer samt för att diagnostise- ra och behandla sjukdomar i hjärnan med icke- eller minimalinvasiva metoder.

Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva som skonsamma för patienten.

I april 2005 förvärvades IMPAC Medical Systems, Inc. Förvärvet ger Elekta möjligheten att er- bjuda sina kunder ett nytt, brett utbud av medicinska IT-system för användning inom cancer- vården. Elekta och IMPAC kan tillsammans erbjuda fullt integrerade lösningar för hela cancer- behandlingsprocessen, baserade på elektroniska journalsystem med integrerad bildhantering.

Förvärvet stärker Elektas närvaro och position på den nordamerikanska marknaden, samtidigt som Elektas internationella försäljningsorganisation ytterligare underlättar marknadspenetra- tionen för IMPACs system utanför USA. Dessa intäktssynergier har redan visat sig, med en ökad tillväxttakt vad gäller orders på linjäracceleratorer i USA samt en ökad försäljning av IMPACs mjukvara i Europa.

(2)

Förvärvet av Medical Intelligence Medizintechnik GmbH i november 2005, en världsledande leverantör av avancerade lösningar för exakt och tillförlitlig positionering och fixering av pati- enten vid strålbehandling, kompletterar Elektas produktportfölj för avancerad strålbehandling och förstärker Elektas ledande position inom stereotaktisk strålbehandling av cancer (SRT) i hela kroppen och möjlighet att leverera kompletta lösningar för bildstyrd strålterapi (IGRT).

Elektas strategi är att fortsätta omvandlingsprocessen mot att bli en heltäckande partner till sjukvården och leverera system, kliniska lösningar och tjänster för hela behandlingsprocessen inom onkologi och neurokirurgi. Detta innefattar ett ytterligare breddat utbud av produkter och tjänster för att på så sätt kunna adressera en betydligt större marknad och samtidigt kun- na ge ytterligare bidrag till en förbättrad patientvård i hela världen.

Den totala marknaden för Elektas produkter och lösningar förväntas växa med fem till tio pro- cent årligen och efterfrågan på Elektas kliniska lösningar är fortsatt stark. Det höga värdet på enskilda order och samordning av order inom ramen för investeringsprogram i sjukvården leder dock ofta till väsentliga variationer i affärsvolym sett till enskilda kvartal.

Orderingång och orderstock

Orderingången ökade med 32 procent till 1 997 (1 515) Mkr. IMPAC som förvärvades i april 2005 bidrog med 417 (-) Mkr. Orderingången för onkologiprodukter inklusive IMPAC ökade med 53 procent till 1 664 (1 088) Mkr och exklusive IMPAC med 15 procent till 1 247 (1 088) Mkr. Orderingången för neurokirurgiprodukter minskade med 22 procent till 333 (427) Mkr.

Beräknat på oförändrade valutakurser ökade koncernens orderingång med 28 procent, onko- logi ökade med 48 procent och neurokirurgi minskade med 24 procent.

Orderingången ökade under andra kvartalet med 26 procent till 1 045 (827) Mkr.

På rullande 12 månader ökade orderingången med 24 procent.

Orderstocken uppgick den 31 oktober 2005 till 3 823 Mkr, den högsta nivån någonsin, jämfört med 3 493 Mkr den 30 april 2005.

Orderingång 1 997 (1 515) Mkr, maj - oktober 2005/06

0 250 500 750 1 000 1 250

Kv 1 02/03

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 03/04

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv1 04/05

Kv2 Kv3 Kv 4 Kv 1 05/06

Kv2 Mkr

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Mkr

Per kvartal Rullande 12 månader

(3)

Orderingång Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr Rullande Jfr

Mkr 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 12 månader

Europa, Mellanöstern, Afrika 320 385 -17% 720 673 7% 1 584 6%

Nord- och Sydamerika 489 269 82% 883 498 77% 1 756 62%

Japan 67 65 3% 124 150 -17% 236 18%

Asien exkl Japan 169 108 56% 270 194 39% 464 -4%

Koncernen 1 045 827 26% 1 997 1 515 32% 4 040 24%

varav

Onkologi 848 656 29% 1 664 1 088 53% 3 176 31%

Neurokirurgi 197 171 15% 333 427 -22% 864 3%

Marknadskommentarer Europa

Orderingången i region Europa, inklusive Mellanöstern och Afrika, ökade med 7 procent till 720 (673) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade den totala orderingången för re- gionen med 4 procent men minskade för onkologiprodukter med 1 procent.

Elekta har en stark position i Europa. Den europeiska marknaden för strålterapi drivs främst av bristen på vårdkapacitet och behandlingsutrustning. Antalet linjäracceleratorer per capita är i många europeiska länder mindre än hälften jämfört med USA.

I Europa finns stor efterfrågan på IMPACs informationssystem för cancervården, främst i syfte att öka produktiviteten, effektivisera verksamheten och knyta samman kliniker vid olika sjuk- hus. I december fick Elekta en genombrottsorder från Généridis, ett dotterbolag till Générale de Santé, det första privata nätverket av strålbehandlingskliniker i Frankrike, vilka valde att bygga verksamheten vid samtliga sina 12 kliniker på IMPACs kompletta IT-lösningar.

Den ekonomiska tillväxten och det växande behovet av avancerad vård i östra Europa, främst de nya EU-länderna, förväntas i framtiden öka den totala Europa-marknaden.

Nord- och Sydamerika

Orderingången i Nord- och Sydamerika ökade med 77 procent till 883 (498) Mkr. IMPAC ingick med 366 (-) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången för regionen med 73 procent. Orderingången för onkologi ökade med 151 procent och orderingången för neurokirurgi minskade med 40 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

Elekta fortsätter att förstärka sin position på den viktiga amerikanska marknaden för strålte- rapi. Tillsammans med marknadens mest avancerade utrustning för bildstyrd strålterapi (IGRT) har förvärvet i april 2005 av IMPAC resulterat i en accelererad tillväxttakt, långt över den takt med vilken marknaden växer. Den integrerade försäljningsorganisationen underlättar kontak- ter med kunder som tidigare inte använt Elektas linjäracceleratorer. Närmare hälften av dessa order kommer nu från kunder där Elektas utrustning inte tidigare varit installerad.

I november meddelade Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) de ersättningsnivåer som kommer att gälla i den amerikanska sjukvården under 2006. För första gången skapas nu en dedikerad ersättning (CPT-kod) för bildtagning med högupplöst röntgen på en linjäraccele- rator, som Elekta Synergy®, där en sådan bildtagning kommer att ersättas med 75 US-dollar om behandlingen sker inom Medicare. Detta innebär ett viktigt tillskott till den totala ersätt- ningen för att behandla en patient med avancerad strålterapi och förväntas att ytterligare öka intresset för bildstyrd strålterapi (IGRT), också bland den bredare marknaden vid sidan om universitetssjukhusen.

(4)

Den svaga orderingången inom neurokirurgi förklaras delvis av en osäkerhet på den ameri- kanska marknaden kring ersättningsnivåer för gammaknivskirurgi samt att försäljningarna nu i större grad än tidigare involverar ett flertal finansiärer, vilket förlänger säljprocessen. I no- vember meddelade CMS att gammaknivskirurgi nu får en dedikerad ersättningskod och att ersättningen från 2006 kommer att öka med cirka 28 procent inom Medicare. Stereotaktisk strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® ges därmed tillfredsställande ersättningsnivåer.

Japan

Orderingången i Japan minskade med 17 procent till 124 (150) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser minskade orderingången med 19 procent.

Elekta har en stark position på den japanska marknaden, främst inom neurokirurgi. Den se- naste generationen av strålkniven, Leksell Gamma Knife® 4C, erhöll myndighetsgodkännande i oktober 2005, vilket ökar möjligheterna för ny- och eftermarknadsförsäljning i regionen.

Ledande japanska sjukhus visar intresse för Elekta Synergy®. Den långa processen för myndig- hetsgodkännanden leder dock till att det tar längre tid att introducera ny teknologi på den japanska marknaden.

Asien

Orderingången i Asien, exklusive Japan, ökade med 39 procent till 270 (194) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade den totala orderingången för regionen med 33 procent och onkologiprodukter ökade med 26 procent.

Elekta har en ledande marknadsposition i regionen vad gäller avancerad utrustning för strål- terapi och Elekta noterar en god tillväxt i detta segment på den kinesiska marknaden. Behovet av utrustning för strålbehandling av tumörsjukdomar är mycket stort i de flesta asiatiska län- der. Konkurrensen är stark på den asiatiska marknaden för linjäracceleratorer, främst från leverantörer av utrustning med mindre avancerad konfiguration och lägre pris.

Eftermarknaden

Orderingången för Elektas eftermarknadsprodukter exklusive IMPAC uppgick till 553 (460) Mkr.

Elektas eftermarknad fortsätter att utvecklas starkt, främst drivet av en högre orderingång av- seende teknisk service inom onkologi samt uppgraderingar av den installerade basen av lin- järacceleratorer till den senaste teknologin.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade med 32 procent till 1 940 (1 466) Mkr, varav IMPAC bidrog med 320 (-) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 30 procent.

Nettoomsättningen för onkologiprodukter ökade med 44 procent till 1 512 (1 047) Mkr och för neurokirurgiprodukter med 2 procent till 428 (419) Mkr.

Nettoomsättningen för eftermarknaden exklusive IMPAC ökade med 8 procent till 480 (446) Mkr.

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade till 1 071 (749) Mkr, varav IMPAC bidrog med 167 (-) Mkr.

(5)

Nettoomsättning 1 940 (1 466) Mkr, maj - oktober 2005/06

0 250 500 750 1 000 1 250

Kv 1 02/03

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 03/04

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 04/05

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 05/06

Kv 2 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Per kvartal Rullande 12 månader

Mkr Mkr

Nettoomsättning Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr 12 månader

Mkr 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2004/05

Europa, Mellanöstern, Afrika 412 307 34% 717 581 23% 1 328

Nord- och Sydamerika 450 260 73% 867 497 74% 1 057

Japan 86 44 95% 128 131 -2% 326

Asien exkl Japan 123 138 -11% 228 257 -11% 441

Koncernen 1 071 749 43% 1 940 1 466 32% 3 152

varav

Onkologi 838 553 52% 1 512 1 047 44% 2 175

Neurokirurgi 233 196 19% 428 419 2% 977

Resultat

Rörelseresultatet minskade till 153 (179) Mkr, huvudsakligen som ett resultat av valutakurs- förändringar. IMPAC bidrog positivt till rörelseresultatet.

Rörelsemarginalen uppgick till 8 (12) procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemargi- nalen till 9 procent.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 118 (98) Mkr och rörelsemarginalen till 11 (13) procent.

Bruttomarginalen för första halvåret ökade till 42 (39) procent, som ett resultat av ökad andel mjukvaruförsäljning.

Enligt IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) skall kostnader redovisas för Elektas pågående op- tionsprogram. Under första halvåret uppgick dessa till -15 (0) Mkr. Kostnaderna utgörs dels av en beräknad kostnad motsvarande intjänad del av optionsvärdet vid tilldelandet för options- program 2004/2008. Därutöver kommer beräknade sociala kostnader för intjänad del av optio- nerna baserad på en teoretisk marknadsvärdering av optionen. Marknadsvärdet beräknas en- ligt Black and Scholes med utgångspunkt från aktiekursen per den 31 oktober 2005 och teck- ningskursen. För utnyttjade optioner betalas sociala kostnader baserat på skillnaden mellan marknadsvärde på utnyttjandedagen och betalt pris för aktien.

(6)

Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 47 procent till 157 (107) Mkr motsvaran- de 8 (7) procent av nettoomsättningen. Ökningen är helt hänförlig till IMPAC. Aktivering av utvecklingskostnader och avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 6 (0) Mkr. Aktivering uppgick till 12 (14) Mkr och avskrivning till -6 (-14) Mkr.

Valutakursförändringarna jämfört med motsvarande period föregående år har påverkat rörel- seresultatet negativt med cirka 31 Mkr.

Rörelseresultat

0 25 50 75 100 125

Kv 1 02/03

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 03/04

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 04/05

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 05/06

Kv 2 Mkr

0 100 200 300 400 500 Mkr

Per kvartal Rullande 12 mån

Elekta säkrar del av nettoexponering per valuta över en rullande 24-månaders period. Valuta- kursförluster i rörelseresultatet från terminskontrakt uppgick till -10 Mkr. Orealiserade kurs- förluster på kassaflödessäkringar uppgick till -22 Mkr och rapporteras från och med 2005/06 i eget kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten.

Finansnettot uppgick till -5 (1) Mkr. Räntenettot uppgick till -15 (4) Mkr, som en följd av upp- tagen finansiering i samband med förvärvet av IMPAC. Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 8 (3) Mkr och finansiella valutakursdifferenser till 2 (-6).

Resultatet efter finansnetto minskade till 148 (180) Mkr. Skattekostnaden uppgick till -50 Mkr eller 34 procent. Resultatet efter skatter uppgick till 98 (124) Mkr.

Vinst per aktie uppgick till 1,04 (1,32) kr före utspädning och 1,03 (1,32) kr efter utspädning.

Räntabilitet på eget kapital uppgick till 13 (19) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital uppgick till 16 (24) procent.

Investeringar och avskrivningar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 90 (36) Mkr.

Ökningen är till stor del hänförlig till Elektas pågående satsning på ett koncerngemensamt ERP-system. Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -82 (-52) Mkr, varav -43 Mkr avser avskrivningar på immateriella tillgångar hänförliga till IMPAC-förvärvet.

(7)

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 22 (12) Mkr. Rörelse- kapitalbindningen var låg den 30 april 2005 då rörelseskulderna var 348 Mkr högre än rörelse- tillgångarna. Under första halvåret ökade rörelsekapitalbindningen främst genom ökade ford- ringar och säsongmässig lageruppbyggnad. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51 (-10) Mkr.

Likvida medel uppgick den 31 oktober 2005 till 795 Mkr jämfört med 744 Mkr den 30 april 2005. Av banktillgodohavanden var 33 Mkr pantförskrivna, främst för kommersiella garantier.

Räntebärande skulder uppgick till 1 192 Mkr jämfört med 833 Mkr den 30 april 2005. Nettolå- neskulden uppgick till 397 Mkr jämfört med 89 Mkr den 30 april 2005.

Den 31 oktober 2005 var skuldsättningsgraden 0,23 och soliditeten uppgick till 34 procent.

Den 30 augusti 2005, stärkte och diversifierade Elekta sin långsiktiga finansieringsstruktur ge- nom en s k ”private placement” till amerikanska institutionella investerare. Transaktions- volymen var 125 miljoner US-dollar och löptiden 10 år.

Efter beslut av bolagsstämman 2005 genomfördes en fondemission genom höjning av aktier- nas nominella belopp till 6 kr. Därefter genomfördes en aktiesplit 3:1 med följd att aktiernas nominella belopp nu uppgår till 2 kr.

I enlighet med bolagsstämmans beslut, betalades den 29 september 207 Mkr till aktieägarna i form av utdelning om 6,60 kr per aktie (före split).

Aktier återköpta enligt Elektas utdelningspolicy under januari-februari 2005 har efter beslut av bolagsstämman makulerats.

Under augusti-november 2005 tecknades 152 061 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldela- de teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram. Totala antalet aktier uppgick den 8 december 2005 till 94 179 723.

Anställda

Medelantal anställda uppgick till 1 694 (1 194).

Antalet anställda uppgick den 31 oktober 2005 till 1 750 jämfört med 1 671 den 30 april 2005.

Moderbolag

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -38 (-8) Mkr. Me- delantalet anställda uppgick till 20 (17).

(8)

Förvärv av Medical Intelligence Medizintechnik GmbH

Den 30 november förvärvades Medical Intelligence Medizintechnik GmbH för 20 MEUR. Medi- cal Intelligence är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa produkter inom strålbehandling av cancer vad gäller exakt och tillförlitlig positionering av patienten vid be- handlingen.

Medical Intelligence tillför Elekta en portfölj av avancerade och patentskyddade produkter med stark tillväxttakt, ett gott rykte vad gäller kliniskt relevanta innovationer, en utvecklings- grupp fokuserad på hantering och positionering av patienten. Förvärvet ger också möjligheter att i en nära framtid utveckla mer integrerade produkter, som kompletterar och differentierar Elektas IGRT- och SRT-lösningar.

Elekta förväntar sig att förvärvet tillför en årlig omsättning på 10-12 MEUR under första året.

Framtidsutsikter

Efterfrågan är fortsatt god för Elektas produkter och kliniska lösningar. Orderstocken ligger på den högsta nivån någonsin.

Utsikter för verksamhetsåret 2005/06 – kvarstår oförändrade

För helåret 2005/06 räknar Elekta med en försäljningstillväxt i nivå med koncernens mål om 10-15 procent i lokal valuta, för jämförbara enheter.

Rörelsemarginalen för helåret 2005/06 förväntas uppgå till mellan 11-13 procent.

Utsikter för verksamhetsårets tredje kvartal

Under verksamhetsårets tredje kvartal förväntas tillväxt och marginaler vara i linje med vad som förväntas för helåret.

Ekonomisk information

Niomånadersrapport för perioden maj-januari 2005/06 publiceras den 8 mars 2006.

Stockholm den 12 december 2005

ELEKTA AB (publ) Tomas Puusepp Verkställande Direktör

(9)

Granskningsrapport

Elekta AB (publ), org nr 556170-4015

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfär- dat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 12 december 2005 Deloitte AB

Lars Svantemark Auktoriserad revisor

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) Tel: 0733-611 000, e-post: peter.ejemyr@elekta.com Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com

Telefonkonferens

I samband med denna rapport arrangeras en telefonkonferens den 12 december kl 15.00.

Telefonnummer för konferenssamtal:

Sverige: 08 50 520 110

Storbritannien (Europa): +44 (0) 20 7162 0025 USA: +1 334 323 6201

Lösenord: Elekta (Vänligen notera: även den som ringer lokalsamtal måste alltid slå riktnum- mer (08) för att bli kopplad till konferenssamtalet.) Vänligen anslut till konferenssamtalet 5 minuter före utsatt tid. Deltagare blir placerade i ett ”vänterum” till dess operatören förklarar mötet öppnat.

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig under 7 dagar. För att lyss- na på denna, vänligen ring: Sverige: 08 50 520 333, Storbritannien (Europa): +44 (0) 20 7031 4064, USA: +1 954 334 0342. Kod: 683846

Telefonkonferensen den 12 december kommer också att vara tillgänglig live över Internet.

(enbart audio). Vänligen följ länken från http://www.elekta.com/investors eller använd direkt- länken http://events.webeventservices.com/elekta/2005/12/12

(10)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårs- rapportering.

Från 1 maj 2005 upprättas koncernredovisningen enligt av EU godkända International Finan- cial Reporting Standards (IFRS). En detaljerad beskrivning av effekterna av övergången från svensk redovisningsstandard till IFRS, på 2004/05 års resultat och utgående balans 30 april 2005 samt effekten av att IAS 39 tillämpas från 1 maj 2005 och framåtriktat, finns i årsredo- visningen för 2004/05 (förvaltningsberättelsen). Delårsrapporten har i övrigt upprättats i en- lighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovis- ningen 2004/05. Ändringar och tolkningar kan komma att publiceras under 2005/06 och på- verka årets slutliga redovisning.

Valutakurser

maj-okt maj-okt Jfr 31 okt 30 apr Jfr

Land Valuta 2005/06 2004/05 2005 2005

Euro 1 EUR 9,331 9,136 2% 9,547 9,168 4%

Storbritannien 1 GBP 13,704 13,557 1% 14,065 13,533 4%

Japan 100 JPY 6,891 6,798 1% 6,835 6,720 2%

USA 1 USD 7,624 7,480 2% 7,900 7,075 12%

Genomsnittskurs Balansdagskurs

(11)

RESULTATRÄKNING

3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt nov - okt maj - apr

Mkr 2005/06 2004/05* 2005/06 2004/05* 2004/05* 2004/05*

Nettoomsättning 1 071 749 1 940 1 466 3 626 3 152

Kostnad för sålda produkter - 610 - 455 -1 129 -898 -2 165 -1 934

Bruttoresultat 461 294 811 568 1 461 1 218

Försäljningskostnader - 165 - 96 -311 -187 -526 -402

Administrationskostnader - 93 - 69 -187 -129 -347 -289

Forsknings- och utvecklingskostnader - 73 - 53 -151 -107 -280 -236

Valutakursdifferenser i rörelsen - 12 22 -9 34 30 73

Rörelseresultat 118 98 153 179 338 364

Resultatandelar intresseföretag 4 0 8 3 12 7

Ränteintäkter 5 5 7 10 19 22

Räntekostnader - 14 - 3 -22 -6 -31 -15

Valutakursdifferenser 5 - 5 2 -6 8 0

Resultat efter finansnetto 118 95 148 180 346 378

Skatter - 40 - 30 -50 -56 -119 -125

Periodens vinst 78 65 98 124 227 253

Vinst per aktie före utspädning 0,83 0,69 1,04 1,32 2,41 2,69

Vinst per aktie efter utspädning 0,82 0,69 1,03 1,32 2,40 2,69

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde 97 104 162 194 388 420

Rörelsekapitalförändring 55 12 -140 -182 30 -12

Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 116 22 12 418 408

Investeringar och avyttringar - 50 - 14 -73 -22 -1 501 -1 450

Kassaflöde efter investeringar 102 102 -51 -10 -1 083 -1 042

Extern finansiering 231 67 75 70 647 642

Periodens förändring av likvida medel 382 156 51 51 -407 -407

* Omräknad enligt IFRS

(12)

BALANSRÄKNING

31 okt 31 okt 30 apr

Mkr 2005 2004* 2005*

Immateriella anläggningstillgångar 2 087 359 1 920

Materiella anläggningstillgångar 222 135 189

Finansiella anläggningstillgångar 28 18 22

Varulager 448 338 362

Fordringar 1 494 1 121 1 266

Likvida tillgångar 795 1 202 744

Summa tillgångar 5 074 3 173 4 503

Eget kapital 1 718 1 586 1 694

Avsättningar 340 166 286

Räntebärande skulder 1 192 212 833

Räntefria skulder 1 824 1 209 1 690

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 5 074 3 173 4 503

Ställda säkerheter 34 51 54

Ansvarsförbindelser 168 99 151

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

31 okt 31 okt 30 apr

Mkr 2005 2004* 2005*

Ingående balans 1 694 1 413 1 413

Ändrad redovisningsprincip 11 -2 -2

IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 17 8

IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar -26

Utnyttjande av teckningsoptioner 7 74 74

Utdelning -207

Aktieåterköp -50

Omräkningsdifferenser 124 -23 -2

Periodens vinst 98 124 253

Utgående balans 1 718 1 586 1 694

* Omräknad enligt IFRS

(13)

NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt

2002/03 2003/04 2004/05 2004/05* 2004/05* 2005/06

Orderingång, Mkr 3 186 3 262 3 558 3 558 1 515 1 997

Nettoomsättning, Mkr 2 781 2 900 3 152 3 152 1 466 1 940

Rörelseresultat, Mkr 323 306 349 364 179 153

Rörelsemarginal 12% 11% 11% 12% 12% 8%

Vinstmarginal 11% 11% 12% 12% 12% 8%

Eget kapital, Mkr 1 445 1 413 1 674 1 694 1 586 1 718

Sysselsatt kapital, Mkr 1 697 1 644 2 507 2 527 1 798 2 910

Soliditet 49% 46% 37% 38% 50% 34%

Skuldsättningsgrad -0,58 -0,65 0,05 0,05 -0,62 0,23

Räntabilitet på eget kapital ** 17% 17% 16% 16% 19% 13%

Räntabilitet på sysselsatt kapital ** 22% 20% 20% 21% 24% 16%

* Omräknad enligt IFRS

** Beräknat på rullande 12 månader.

DATA PER AKTIE 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt

2002/03 2003/04 2004/05 2004/05* 2004/05* 2005/06

Vinst per aktie

före utspädning, kr 2,43 2,54 2,56 2,69 1,32 1,04

efter utspädning, kr 2,38 2,54 2,56 2,69 1,32 1,03

Kassaflöde per aktie

före utspädning, kr 3,00 3,71 -11,09 -11,09 -0,11 -0,54

efter utspädning, kr 2,94 3,71 -11,06 -11,06 -0,11 -0,54

Eget kapital per aktie

före utspädning, kr 14,93 15,16 17,80 18,02 16,75 18,25

efter utspädning, kr 14,86 15,44 18,63 18,84 16,75 18,97

Genomsnittligt vägt antal aktier,

före utspädning, tusental 96 057 97 756 93 991 93 991 93 642 94 068

efter utspädning, tusental 98 082 97 756 94 182 94 182 93 642 94 786

Antal aktier per balansdag,

före utspädning, tusental 96 768 93 199 94 028 94 028 94 702 94 143

efter utspädning, tusental 98 964 93 199 95 703 95 703 94 702 95 703

* Omräknad enligt IFRS

Utspädningen 2002/03-2003/04 avser optionsprogram 1999/2002 och 2000/2003.

Utspädningen 2004/05-2005/06 avser optionsprogram 2004/2008.

Alla historiska data omräknade för split 3:1 oktober 2005.

(14)

Övergången till IFRS

Regler för införandet av IFRS finns i IFRS 1 (First-time Adoption of International Financial Re- porting Standards). Nettoeffekten av byte av redovisningsprinciper redovisas direkt mot eget kapital. Nedan redogörs för de väsentligaste förändringar av redovisningsprinciper som infö- rande av IFRS innebär samt de beräknade effekterna på balansräkningen per den 30 april 2005.

Företagsförvärv och goodwill

Enligt IFRS 3 (Business Combinations) ska goodwill inte längre skrivas av. I stället ska det varje år ske en prövning om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende goodwill. Elekta har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om förvärv av dotterbolag och intressebolag som skett före den 1 maj 2000. Nettovärdet på befintlig goodwill den 1 maj 2004 betraktas som nytt an- skaffningsvärde. Förvärv under verksamhetsåret 2004/05 har redovisats enligt IFRS 3. Avskriv- ningar gjorda under 2004/05 på 25 Mkr har återlagts. I vissa bolag är goodwill skattemässigt avdragsgill varför även uppskjuten skatt påverkas med 6 Mkr.

Finansiella instrument och säkringsredovisning

IAS 39 (Finansiella instrument: Redovisning och värdering) tillämpas från den 1 maj 2005.

Elekta har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om jämförelsetalen 2004/05 avseende finan- siella instrument enligt principerna i IAS 39. Skillnaden mellan redovisade värden enligt IAS 39 och enligt tidigare tillämpade principer redovisas i balansräkningen den 1 maj 2005 direkt mot eget kapital i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1. Finansiella derivat redovisas med 15 Mkr, uppskjuten skatteskuld relaterad till dessa var 4 Mkr och eget kapital ökade med 11 Mkr. De finansiella skulderna skall redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket medförde att förutbetalda kostnader och räntebärande skulder båda minskade med 2 Mkr.

Aktierelaterade ersättningar

Elektas utestående optionsprogram 2004/2008 omfattas av IFRS 2 (Share based payments), vilket innebär att en beräknad kostnad baserad på instrumentets verkliga värde på utfärdan- dedagen skall redovisas i resultaträkningen fördelat över intjänandeperioden. Den beräknade kostnaden för verksamhetsåret 2004/05 uppgår till 10 Mkr och uppskjuten skatt relaterad till optionsprogrammet till 3 Mkr.

Minoritetsintressen

Enligt IAS 27 skall minoritetens andel av eget kapital redovisas som en separat komponent i eget kapital i balansräkningen och inte som en separat post på balansräkningens skuldsida. I resultaträkningen skall minoritetens andel av resultatet ej längre tas bort utan ingå i det redo- visade resultatet för perioden. Under resultaträkningen specificeras hur stor del av årets resul- tat som är hänförligt till ägarna av moderbolaget respektive minoritetsägarna i dotterbolag.

(15)

Resultaträkning 2004/05 maj - juli maj - okt maj - jan maj - apr omräknad enligt IFRS

Nettoomsättning 717 1 466 2 196 3 152

Kostnad för sålda produkter -443 -898 -1 354 -1 934

Bruttoresultat 274 568 842 1 218

Försäljningskostnader -91 -187 -287 -402

Administrationskostnader -60 -129 -204 -289

Forsknings- och utvecklingskostnader -54 -107 -163 -236

Valutakursdifferenser i rörelsen 12 34 63 73

Rörelseresultat 81 179 251 364

Resultatandelar intressebolag 3 3 7 7

Ränteintäkter 5 10 16 22

Räntekostnader -3 -6 -9 -15

Valutakursdifferenser -1 -6 -7 0

Resultat efter finansnetto 85 180 258 378

Skatter -26 -56 -82 -125

Årets vinst 59 124 176 253

Balansräkning 31 juli 31 okt 31 jan 30 april 1 maj

omräknad enligt IFRS 2004 2004 2005 2005 2005

Immateriella anläggningstillgångar 374 359 355 1 920 1 920

Materiella anläggningstillgångar 138 135 141 189 189

Finansiella anläggningstillgångar 17 18 21 22 22

Varulager 340 338 369 362 362

Övriga fordringar 1 208 1 121 1 302 1 266 1 279

Likvida medel 1 046 1 202 1 146 744 744

Summa tillgångar 3 123 3 173 3 334 4 503 4 516

Eget kapital 1 487 1 586 1 598 1 694 1 705

Avsättningar 178 166 189 286 290

Räntebärande skulder 230 212 209 833 831

Räntefria skulder 1 228 1 209 1 338 1 690 1 690

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 123 3 173 3 334 4 503 4 516 Eget kapital enligt gamla principer 1 482 1 576 1 583 1 674 1 674

Reverserad goodwillavskrivning efter skatt 5 10 15 19 19

Kostnad och uppskjuten skatt avseende

optionsprogram 0 0 1 1

Effekt av IAS 39 efter skatt 11

Eget kapital enligt nya principer 1 487 1 586 1 598 1 694 1 705

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :