Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Full text

(1)

Vads skolas årliga plan för främjande av

likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011

(2)

Vision

Vads skola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man är och där ingen elev känner sig missgynnad eller kränkt.

Policy

Ledning och personal vill med denna plan tydliggöra att inga former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling accepteras i vår verksamhet. Varken i möten mellan människor som vistas på skolan, i

verksamhetens innehåll eller organisation accepteras något som missgynnar en elev på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vads skolas förhållningssätt och arbete ska följa läroplanens värdegrund, 14 a kap. skollagen, och diskrimineringslagen 2008.

Ansvariga

All personal på Vads skola har ett personligt ansvar för att i alla avseenden medvetet planera, följa upp och utvärdera sitt arbete med verksamhet, stöd och bemötande av elever så att det främjar elevernas lika rättigheter och motverkar diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet genomförs kontinuerligt i nära samarbete med rektor och redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Vid uppkomna eller påtalade situationer där någon elev missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna eller utsätts för kränkande behandling eller

trakasserier ska alltid rektor informeras.

Ansvaret för hantering och åtgärder har berörd personal, trygghetsteamet och rektor i beskriven ordning, beroende av situationens allvar.

Närmaste chef ska alltid kontaktas om en vuxen utsätter en elev så att det missgynnas, diskrimineras, trakasseras eller kränks samt om en elev utsätter en vuxen.

(3)

Kartläggning, utvärdering och analys av åtgärder vid revidering av tidigare plan samt framarbetande av Vads skolas nya årliga plan för främjande av likabehandling och mot kränkande behandling utgår från:

• vårdnadshavarenkäter för nulägesbedömning av behov och åtgärder inom skolans arbete med den nya årliga planen vt-10,

• reflekterande samtal och analys med elever vt-10,

• reflekterande samtal och analys med personal vt-10,

• personalens överlämnandesamtal, utvecklingssamtal och övriga kontakter med vårdnadshavare,

• allmänna vårdnadshavarenkäter,

• trivselenkäter med elever,

• uppföljning, utvärdering och revidering av den årliga planen med föräldrarepresentanter, personal och rektor i Skolenhetsrådet,

• personalens kontinuerliga reflekterande samtal, observation av verksamheten och samtal med eleverna,

• personalens uppföljning och utvärdering av läsårets planering, organisation och innehåll i verksamheten,

• uppföljning och utvärdering av de rutiner och regler som finns på individ-, grupp- och verksamhetsnivå,

• regelbundna samtal för uppföljning inom trygghetsteamet, kamratstödjare, klassråd, elevråd, elevhälsan, arbetslag, arbetsplatsträffar,

• uppföljning av trygghetsgruppens arbete med att hantera situationer av diskriminering, kränkningar samt åtgärder i syfte att tydliggöra tendenser och återkommande händelser,

• incidentrapportering av händelser där diskriminering eller kränkning förekommit som dokumenterats och delgivits rektor.

(4)

Etnisk tillhörighet

Nulägesanalys: Genom kartläggning har det framkommit att det i nuläget inte förekommer någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vad gäller etniska tillhörighet.

Mål: Enligt Lpo94: ”skolan ansvarar för att varje elev har delaktighet i sin egen kultur och utvecklat förståelse för andra kulturer.”

Åtgärder och kompetensutveckling Vi arbetar mot ovanstående mål.

Klart: maj 2010 Ansvarig: rektor

Utvärdering och revidering: januari 2011

Resurser:

”Möte med människor från andra kulturer” Ingela Olsson ( Morins Förlag) Film ”Stäng dårarna”

Film ”Katitzi”

Vårt fadderbarn

”Post pals” samarbete Indien/Gambia Film från FN ”Filuren”

(5)

Religion eller annan trosuppfattning

Nulägesanalys: Genom kartläggning har det framkommit att det i nuläget inte förekommer någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vad gäller religion eller annan trosuppfattning.

Mål: Enlig kursplanen: ”fördjupar sina kunskaper om religioner och livsåskådningar i vår egen och historisk tid.”

Åtgärder och kompetensutveckling Vi arbetar mot ovanstående mål.

Klart: maj 2010 Ansvarig: rektor

Utvärdering och revidering: januari 2011 Resurser:

”Möte med människor från andra kulturer” Ingela Olsson ( Morins Förlag)

(6)

Könstillhörighet

Nulägesanalys: Genom kartläggningen har det framkommit att det i nuläget inte förekommer någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vad gäller könstillhörighet.

Mål: Lpo94: ”Eleven skall kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund.”

Åtgärder och kompetensutveckling: Vi arbetar mot ovanstående mål.

Klart: maj 2010 Ansvarig: rektor

Utvärdering och revidering: januari 2011 Resurser:

(7)

Sexuell läggning

Nulägesanalys: Genom kartläggningen har det framkommit att det i nuläget inte förekommer någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vad gäller sexuell läggning.

Mål: Lpo94: ”Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.”

Åtgärder och kompetensutveckling: Vi arbetar mot ovanstående mål.

Klart: maj 2010 Ansvarig: rektor

Utvärdering och revidering: januari 2011 Resurser:

”Möte med människor från andra kulturer” Ingela Olsson ( Morins Förlag)

(8)

Funktionshinder

Nulägesanalys: Genom kartläggningen har det framkommit att det i nuläget inte förekommer någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vad gäller funktionshinder.

Mål: Lpo94: ”Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.”

Åtgärder och kompetensutveckling: Vi arbetar mot ovanstående mål.

Klart: maj 2010

Utvärdering och revidering: januari 2011 Ansvarig: rektor

Resurser:

Rollspel

”Pojken och mössan”

Teckenspråk

(9)

Åldersdiskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Nulägesanalys: Det har framkommit vid några av enkätsvaren att viss form av kränkning har förekommit. Exempelvis kasta/gömma saker, grimasera, göra miner, inte få vara med.

Mål: Att kränkningarna upphör. Göra eleverna medvetna om vad kränkning är.

Stärka eleverna i att säga ifrån och berätta vad/hur dom känner.

Åtgärder och kompetensutveckling: Vi har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan. Kunna namnen på alla. Kamratstödjarutbildning.( Se rutiner och regler.) Rollspel. Kompis-, kill- och tjejsnack. Veckans kompis.

”Värsta bästa vänner” (film), Stegvis

Klart: maj 2010 Ansvarig: rektor

Utvärdering och revidering: januari 2011

Resurser: Trygghetsteamet i skolan. Övrig personal engagemang och delaktighet.

Arbeta i tvärgrupper.

(10)

Rutiner och regler gällande arbetet med främjande av likabehandling och att motverka kränkande behandling

Det främjande arbetet:

• Vi har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan och är mån om att kunna namnet på alla.

• Vi utbildar kamratstödjare i år 2 och 3.

• Vi har kompissnack, tjej- och killsnack.

• Vi ser till att elever och skolpersonal är medvetna om skolans regler.

• Förskoleklassens lärare har ett uppföljningssamtal med föräldrarna ca 6 veckor efter skolstart.

• Rektor informerar om vårt lika behandlingsarbete vid höstens tidiga föräldramöte och på enhetsrådet.

• Skolan planerar, organiserar, utformar regler och rutiner för sin verksamhet så att ingen elev ska missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, känna sig kränkt eller trakasserad.

• Skolan granskar och analyserar återkommande och i samband med

kvalitetsredovisningen sitt arbete, verksamheten, uppkomna incidenter samt fall av diskriminering, kränkning och trakasserier.

• Skolans trivselregler revideras av elever, personal och vårdnadshavare vid varje läsårsstart.

• Skolans ”Årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling” läggs ut på skolans hemsida, erbjuds i folder samt aktualiseras i klassråd, elevråd och Skolenhetsråd.

(11)

• Vi använder UR:s ”Värsta bästa vänner” i f-klass.

• Utsatta situationer och lokaler observeras av ansvariga lärare t.ex. matsalen, köuppställningar, korridorer, toaletter och omklädningsrum.

• Ansvarig lärare planerar för hur eleverna grupperas och placeras så att ingen ska känna sig ovälkommen och uppleva utanförskap.

• Ansvariga lärare genomför återkommande aktiviteter/fadderverksamhet med elever i blandade åldersgrupper.

• Vi har fler vuxna ute vid höstterminens början

• Vi har lärare med på skolbussarna den första skolveckan

• Vi har lärare med i omklädningsrummen både före och efter idrotten i F- klass och år 1.

• Vi har skolgårdskväll en gång per läsår där föräldrar, elever och personal hjälps åt för att göra skolgården attraktiv. Allt för att stärka

sammanhållningen.

(12)

Det förebyggande arbetet:

• All personal på skolan är medveten om sin skyldighet att vara uppmärksam på alla former av diskriminering, kränkande behandling

och trakasserier.

• Personal och elever samtalar om etik i den dagliga verksamheten och vid uppkomna situationer.

Alla former av ”skojbråk” avbryts eftersom dessa oftast saknar en

ömsesidig överenskommelse mellan de ”lekande” och övergår i konflikt.

• Ansvarig lärare samtalar om elevens psykosociala situation vid utvecklingssamtal och i andra möten med vårdnadshavare.

• Föräldrar ( via enkät) och kamratstödjare informerar personal vid händelser av diskriminering, kränkning och traskasserier.

• Eleverna besvarar trivselenkäter en gång per termin.

• Vårdnadshavare besvarar enkäter varje läsår.

• Elevärenden finns på dagordningen under arbetslagens möten.

• Förebyggande Pinocchio-kartläggning för att upptäcka normbrytande beteende.

(13)

Det åtgärdande arbetet:

• Personal som upptäcker att någon diskrimineras, kränks eller trakasseras avbryter händelsen direkt.

• Ansvarig pedagog genomför s.k. ”allvarssamtal” med berörda elever.

• Trygghetsteamet ansvarar för hanteringen enligt Vads skolas ”Arbetsmodell för allvarliga incidenter och händelse där diskriminering, kränkning eller trakasserier upprepas”.

• Bedöms händelser som mycket allvarliga incidenter och fall av mobbning utreds dessa av trygghetsteamet och rektor.

Det uppföljande arbetet:

• Personal informeras för att särskilt observera eleverna som är inblandade i händelser av diskriminering, kränkning eller trakasserier.

• Trygghetsteamet följer upp att vidtagna åtgärder ger resultat inom överenskommen tidsram i alla konstaterade fall.

• Rektor kallar till elevvårdskonferens med vårdnadshavare, ansvariga pedagoger samt kompetenser inom Elevhälsovården om mobbningen fortsätter.

(14)

Arbetsmodell för allvarliga incidenter och händelse där diskriminering, kränkning och trakasserier upprepas

1. Trygghetsteamet samtalar med den utsatte eleven för att höra dennes

upplevelse av det inträffade och för att samla information. Trygghetsteamet bedömer tillsammans med eleven om det inträffade utgör en enskild incident eller om det bedöms vara återkommande. Alla samtal dokumenteras.

2. De elever som utsatt någon, hämtas oförberedda en och en till enskilt samtal med trivselteamet där de får berätta varför de tror de har kallats till samtal.

Dessa elever är i de flesta fall medvetna om den situation som uppstått.

3. Trygghetsteamet säkerställer att eleven förstår att beteendet upplevs kränkande och förklarar vad det innebär för den utsatte eleven.

4. Trygghetsteamet markerar att beteendet inte accepteras under några omständigheter och ställer ett tydligt krav på att beteendet upphör omedelbart.

5. Trygghetsteamet och den elev som utsatt någon diskuterar och gör en överenskommelse om elevens agerande i framtiden.

6. Trygghetsteamet tydliggör att och hur uppföljning kommer att ske för att säkerställa att kränkning inte upprepas.

7. Trygghetsteamet kontaktar vårdnadshavarna till både den utsatte eleven och de som utfört en kränkande handling där vårdnadshavarna informeras om hela händelseförloppet och de åtgärder som kommer att vidtas.

8. För att försäkra sig om att kränkning har upphört genomför trygghetsteamet uppföljning med berörda elever.

(15)

Förklaring av begrepp

Incident = allvarlig händelse där utsatt elev upplever sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad

Mobbing = upprepade händelser med kränkningar eller trakasserier där en och samma elev utsätts av en eller flera elever.

Kamratstödjare är personalens extra ögon och öron. Deras uppgift är att berätta för någon vuxen om de upptäcker kränkningar. De ska själva aldrig ingripa.

Allvarssamtal genomförs för att snabbt klarlägga och förhindra att händelser mellan elever riskerar att utvecklas till allvarligare konflikter eller mobbing.

Förebyggande = man förebygger ett negativt beteende Främjande = man främjar ett positivt beteende

När bedöms ett beteende som diskriminering, kränkning, trakasseri eller mobbning?

Det är den enskilde elevens egen upplevelse som avgör om någons beteende eller handling är kränkande eller trakasserande. Beteendet behöver inte heller vara avsiktligt.

Trygghetsteamets ansvariga under läsåret 2010-2011 är:

Kerstin Frick och Marine Rönning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :