• No results found

Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Data- och Elektroteknik Sektionsstyrelsen"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Närvarande ledamöter Emma Bergh

Jörgen Carlsson

Håkan Fasth

Veronica Gaspes

Magnus Larsson (ordf)

Tobias Persson

Jessika Rosenberg

Michel Thomsen

Marcus Thulin

Nicholas Wickström

Övriga närvarande Carina Ihlström Eriksson, ärende 10 Maria Åkesson, ärende 10

Frånvarande Theres Erixon

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 9, 11, 13, 6

Ingen MBL-information har genomförts inför mötet, varför de fackliga företrädarna fick möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter. SACO inkom med synpunkter på ärende 10. Inrättande av lektorstjänst. Beslut vid dagens sammanträde kommer att fattas under förutsättning att MBL hålls efter mötet och att inga ytterligare synpunkter framkommer.

1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes med tillägg till Övriga ärenden

a) Mall kursplaner, b) Miljödeklaration

2. Val av justeringsperson. Marcus Thulin utses att justera dagens protokoll.

3. Fastställande av föregående mötes Protokollet från 2007-03-21 fastställdes protokoll

4. Uppföljning av fattade beslut För doktorandtjänsterna som inrättades vid mötet 070221, har sökprocessen kommit igång och telefonintervjuer kommer att göras med några sökande inom kort.

För sommaruniversitetet där söktrycket initialt såg bra ut, har sektionen ändå varit tvungna att ställa in ett antal kurser.

Detta beror på att antalet förstahandssökande varit lågt och dessa siffror initialt inte var specificerade i ansöknings- statistiken. Till nästa år kanske vi skall gå ut till våra studenter för att se vilka kurser de är intresserade av att läsa under sommaren, dvs få in en form av ”önskelista” på kurser till sommaruniversitetet.

1 juni har sektionen avslutning, för studenterna i årskurs 3 samt för magisterstudenterna på finansiell matematik kl 16,

(2)

på andra våningen i Visionen. HMS ger stipendium till bästa examensarbete för ingenjörsprogrammen och Svenska Kraftnät till informatikprogrammen.

Uppföljningsdagarna för sektionens kvalitetsprogram blev inställda, men sammanställning av nyckeltalen är gjorda och underlaget kommer att distribueras till de olika grupperna för påseende. Styrelsen får underlaget vid dagens möte.

Sektionen träffar Kvalitetsrådet för verksamhetsdialog den 19 juni kl 9.

Avstämning av arbetstidsavtalet som SACO inför förra sektionsstyrelsemötet bett om, är ännu inte genomförd.

Styrdokumentet för sektionens kvalitetsarbete skall arbetas fram.

Sektionens handlingsplaner för arbete med personal- barometern är nu klara. De synpunkter som framkommit är att organisationsstrukturen inte är bra, vilket även påverkar samarbetet mellan sektionerna negativt. Det ses inte heller som bra att ingenjörsprogrammen är delade på två sektioner.

Den fysiska miljön har också fått negativa synpunkter, gällande städning och slitna lokaler.

5. Meddelanden Forskningsansökningar

Två stora forskningsansökningar har lämnats in till EU, från CERES. De två projekt man ansöker om medel till gäller äldreliv och hemsjukvård. Det är många som söker, men redan i juni kommer vi att få reda på om vi går vidare till steg två i urvalsprocessen. Det slutliga beslutet om

forskningsmedlen kommer att fattas i augusti.

Vinnova-ansökan

IS-lab har sökt medel hos Vinnova för ett projekt inom pappersteknik

UTEXPO

Den 1-2 juni äger årets UTEXPO rum. Roland Carlsson från Ericsson kommer att vara invigningstalare. Roland ingår i sektionens branschråd.

Ansökningsstatistik

VHS har meddelat att det är en nationell nergång om 7% på antalet ansökningar inför höstterminen. Den faktiska nedgången i snitt är 12% för hela landet. Högskolan i Halmstad har en nergång om 16%, men däremot visar IDE sektionens programansökningar positiva siffror.

Nationella samverkansmötet för ingenjörsprogram Högskolan i Halmstad är den enda högskola som visar en ökning i antal sökande till ingenjörsprogrammen inom DE-

(3)

BESLUT

En arbetsgrupp bestående av Magnus L, Nicholas och Jörgen samt Theres diskuterar hantering och utveckling av rutiner för arbetet med kursplaner.

området – visserligen då från en låg nivå. Kalmar högskola har nu inte längre någon teknik/ingenjörsutbildning.

Ny universitetskansler

Anders Flodström, (fd) rektor på KTH, har blivit utsedd till ny universitetskansler på Högskoleverket.

Kostnadsreduktion

Magnus har fått tydliga direktiv om att genomföra

kostnadsreduktion. Skulle vi nästa år få en uppgång i antal sökande, kan kostnadsreduktionen komma att avblåsas då uppsägningsprocessen normalt tar cirka ett år.

Masteransökan

I juni kommer sektionen att få besked om masteransökan blivit godkänd. Sektionsstyrelsen föreslår att sektionen gör en benchmarking med någon högskola i Norden eller Europa.

Det är viktigt att visa att vi är så bra som vi tror att vi är.

Dessutom kan vi lära oss mycket av andra. Detta är en strategisk fråga som sektionsstyrelsen vill att vi arbetar strategiskt med.

Studentspegeln

En studentspegel är genomförd bland landets studenter.

Högskolan i Halmstad hade högst svarsfrekvens om 68%.

För alla dimensioner som mäts i enkäten ligger högskolan på medel eller strax över.

Disputationer

Hoai Hoang disputerar 14 maj Anders Åhlander disputerar 29 maj Xing Fan disputerar 5 juni

Kårordförande

Ullrika Sellman, tidigare studenttrepresentant i sektions- styrelsen, kommer att bli ny kårordförande.

6. Fastställande av kursplaner Kursplanerna tas upp vid nästa möte då styrelsen gärna ser 7. Utveckling och hantering av kurs- att det finns information om vem som tagit fram kurs-

planerna, hur de processats inom sektionen samt när kursen skall ges.

Styrelsen reflekterar över att det är vissa saker i kursplanen som borde fyllas i av studierektor och inte av kursansvarig lärare.

8. Rapport från strategigrupp Rapporten från arbetsgruppen finns med i underlaget inför

internationalisering sektionsstyrelsens möte. Sektionsstyrelsen tycker att det är en mycket bra och

(4)

Jörgen poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till att det kan komma att bli problem framöver eftersom vi har många Freemovers som kommer från icke-europeiska länder, om terminsavgift införs.

Att sektionen har sett en ökning i antalet utbytesstudenter under de senaste åren är positivt. Det har varit en stadig ökning men det är viktigt att det finns bra förutsättningar för studenter via utbytesavtal.

Under år 2007 har sektionen fått medel från UN för genomförande av resor. Sektionen behöver sätta av tid för ett flertal personer så att arbetsuppgifterna inte blir övermäktiga. Det är viktigt att labledarna tänker till vilka

personer som skulle kunna vara lämpliga att åka ut och skapa kontakter. Detta är en viktig fråga att t ex ta upp vid medarbetarsamtalen. De personer som åker ut skall vara lämpliga, genom att de representerar sitt ämne på ett bra sätt men skall även kunna presentera sektionen och vårt

utbildningsutbud,

9. Kvartalsbokslut Underlag för sektionens ekonomiska kvartalsavstämning och prognos för helåret är utdelad med underlaget inför dagens

möte.

Utfallet för kvartal 1 ser bra ut för samtliga sektionens verksamheter. Kommentarerna till prognosen för helåret är:

Grundutbildning anslag – sektionen visar för helåret ett negativt ekonomiskt resultat vilket kommer sig av att

prognosen grundar sig på att sektionen klarar 485 ÅPL. Detta ger en minskad intäkt i jämförelse med årets budgeterade 630 ÅPL.

Grundutbildning externt – Ciscoverksamheten och de uppdragsutbildningskurser vi har går bra och prognosen för helåret går ihop.

BESLUT

Sektionsstyrelsen ställer sig bakom internationali- seringsstrategin som arbetats fram och presenterats vid dagens möte. Styrelsen är beredd att avsätta tid i tjänst för de personer som skall arbeta med detta. Det är viktigt att sektionens personal utnyttjas på bästa sätt med hänsyn till övertaligheten.

Sektionsstyrelsen vill att en handlingsplan sätts samman till kommande möte som presenterar vem som gör vad av arbetsuppgifterna.

(5)

Forskning anslag – prognosen för helåret visar på ett underskott och detta kommer sig av att många

anslagsansvariga har flaggat för att de under året kommer att behöva använda gamla sparade resurser. Detta ger direkt påverkan på sektionens resultat.

Forskning externt – prognosen för helåret ser bra ut. Nya medel har erhållits så årets prognostiserade intäkter skall ökas, vilket även påverkar kostnadssidan så klart.

Sektionsstyrelsen framför synpunkter på att der vore bra med kommentarer till eventuella underskott och koppla detta till tjänsteplaneringen. Eventuellt kanske det skulle vara aktuellt att i samband med uppföljning av tjänsteplaneringen och inför kvartalsavstämningar få in synpunkter och

kommentarer från labledarna hur de ser på läget inom labet.

10. Inrättande av lektorstjänst inom Maria och Carina presenterar bakgrunden till underlaget affärssystem för inrättandet av tjänsten. Affärssystemprogrammet är en

satsning tillsammans med SET, som ersätter IT-

ekonomprogrammet. IDE har ingen personal som kan matcha SETs insats och kompetens idag. Det pågår ett samarbete, med andra högskolor/universitet för uppbyggnad av forskning inom området. Underlaget för tjänsten som är tänkt att inrättas utgörs av cirka 70% undervisning och 30%

forskning.

Inrättandet av lektoratet utgör en satsning för att söka en kompetens som idag inte finns inom sektionen. Maria som skulle kunna utgöra en resurs till programmet, håller just nu håller på att disputera. Sektionsstyrelsen väcker frågan om hur situationen ser ut om t ex två år. Är det då någon inom MI-lab som skulle kunna utgöra den här kompetensen? Eller finns det någon inom sektionen eller på högskolan som kan omskolas för att passa in?

SACO har lämnat in synpunkter på inrättandet och vill att den stoppas till dess att vi vet mer kring övertalighets- problematiken.

Om inte tjänsten tillsätts vad händer då? Maria meddelar att vi kan ta oss igenom första året, men det blir svårt att klara sig utan kompetensen för år två. SET satsar just nu och håller på med rekrytering av en företagsekonom med

affärssysteminriktning.

Nysatsningen på affärsystemprogrammet är värd att satsa på då MI-lab kommit lite i kläm med hänsyn till nerdrag- ningarna som gjorts då ingenjörsprogrammen gått dåligt.

Omskolning är en tilltalande lösning så att någon blir lektorsbehörig inom området. Kan detta kanske läggas fram som ett alternativ till rektor och/eller UN för att få hjälp med

(6)

finansiering och hantering av den situation vi är i? Går det kanske rent av att hitta extern finansiering till en professur?

11. Kvalitetssystemet Nyckeltalen enligt kvalitetsprogrammet är sammanställda enligt det uppdaterade kvalitetsprogrammet och utdelat inför mötet är nyckeltalen gällande grundutbildning, omvärlds- kontakter samt personal. Underlaget för forskning delades ut vid mötet.

Styrelsen fick en kort presentation av nyckeltalen och dessa kommer att tas upp igen vid kommande möte.

Styrelsen ser det som viktigt att systematiken i inhämtandet av data tydliggörs.

Kvalitetsprogrammet måste göras känt inom sektionen

liksom de mål vi sätter upp för vårt kvalitetsarbete.

12. Förslag till mötestider ht 2007

13. Övrigt

a) Mall kursplaner Frågan väcktes om det verkligen bör heta kursvärdering i mallen för kursplaner. Förslag finns att det borde ändras till kvalitetsuppföljning istället.

b) Miljödeklaration Sektionsstyrelsen borde tydliggöra en policy med hänsyn till miljön och hur vi agerar, t ex pappersanvändning, resor mm.

Miljö och ekonomi skall vägas ihop. Styrelsen är positiva till förslaget och ser gärna att ett konkret förslag arbetas fram.

BESLUT:

Sektionsstyrelsen håller med om att en lektorskompetens inom affärssystem behövs och kommer aktivt verka för att hitta en lösning på den kompetens som behövs. Men på grund av övertalighetsproblematiken kan tjänsten inte inrättas i dagsläget. Innan sommaren skall konkreta åtgärder ha utförts.

Beslutet fattas under förutsättning att MBL genomförs efter mötet och att inga ytterligare synpunkter inkommer.

BESLUT:

Följande mötestider beslutades torsdag 7 juni kl 10-12

onsdag 13 juni kl 10-16, inklusive lunch

Mötestider för höstterminen får tas upp vid kommande möte.

(7)

Vid protokollet Justeras

Jessika Rosenberg Magnus Larsson

Sekreterare Ordförande

Marcus Thulin

Studeranderepresentant

References

Related documents

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

För att nå ut till samlare i hela Sverige annonserade Nordiska museet under sen­.. sommaren och hösten 2006 i tidskrifterna Samlamytt, Icakuriren, Land och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

§2:4 Medlemskap Medlemskap erhålls automatiskt av student inom Ekonomsektionens verksamhetsområde i och med erläggande av medlemsavgift till Luleå Studentkår. Medlemskap

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

En budgetjustering med hänsyn till tidigare års utfall bör också innehålla en analys som visar vilken nivå budgeten bör ligga på för att vara realistisk, så att verksamheten

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Chapter 3.2 describes algorithms used for waveform estimation including non-linear energy operator, inverse fast Fourier transform, maximum likelihood, wavelet

Budgeten för grundutbildning externt bygger på en prognos från Enheten för omvärldskontakter. Forskning

- Magnus Larsson kontaktar Sandra Martinsson (Informationsavdelningen) och Stella Erlandsson (Enheten för omvärldskontakter) och diskuterar hur vi ska får fram information om

Rekrytering av studenter till program och kurser, rapport från rekryteringsgruppen Magnus Larsson redogjorde för rekryteringsgruppens arbete hittills. Strategigruppens arbete

Frågan ajourneras till nästa styrelsemöte, då Lisbeth Ranagården presenterar ett nytt alternativ till organisationsplan samt en beskrivning över lärarutbildningen... 6

Beslut: Protokollsutdrag med beslut om att alla kursplaner ska finnas på engelska skickas till kursansvariga för kurser som saknar översättning. Fördelning av resurser till

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Att ha en långsiktig planering för vatten och avlopp är dels en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete i kommunen för att minska belastningen på våra vattendrag, men

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.. Ta din chans

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.. Ta din chans

Vidare föreslås ändringar i skollagen (2010:800) för att tydliggöra att elever som vistas i skyddat boende i annan kommun än där de är folkbokförda ska ha rätt att bli mottagna