• No results found

Kom ihåg Malmö Innebandy Cup /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kom ihåg Malmö Innebandy Cup /"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

ÅRGÅNG 17, 2014-2015, Copyright MALMÖ INNEBANDY, innebandy.nu

Kom ihåg Malmö Innebandy Cup 23-24 / 1 - 2015

Uppdaterad 2014-09-07

(2)

SPECIALREGLER för MALMÖ INNEBANDY 2014-2015

* = utan målvakt

Regel 1: W O

A) Om ett lag ej infinner sig, eller ej har erlagt fastställd domaravgift (=80:-(*60:-)/lag och match) till behörigt utlyst match dömes w o till motståndarlaget. Om båda lagen uteblir, eller ej erlägger fastställd domaravgift dömes dubbel w o. W O = 2 poäng med

målskillnaden 5-0 till motståndarlaget. Dubbel w o = 0 poäng och 0-0 i målskillnad till båda lagen.

B) Efter 3 lämnade w o utestängs laget från seriespel innevarande säsong. Till

nästkommande säsong har styrelsen för Malmö Innebandy rätt att inplacera laget i lägre division.

Regel 2: Representation av lag

A) Malmö Innebandy tillämpar 90 dagars karens för övergång från ett lag till ett annat.

Dock får spelare inte välja att representera lag i samma divisionsgrupp som sitt tidigare lag.

B) Det är tillåtet för spelare att representera ett lag i serie utan målvakt och samtidigt ett lag i serie med målvakt. Målvakt får representera mer än ett lag i olika serier (=lån).

C) Spelare får även spela i ett lag i mixed-serien utöver spel i sitt/sina ”vanliga” lag i herr- respektive damserien.

D) För att få delta i seriesegrar-cup, kval- och slutspel eller liknande, måste varje spelare ha representerat klubben/laget ifråga minst 3 matcher i serien.

E) Om spelare felaktigt representerar annat lag i seriespel (eller annat som ovan nämnts i punkt D) drabbas felande spelare och lag av särskilda disciplinära åtgärder (info lämnas av Disciplinkommittén för Malmö Innebandy).

Regel 3: Matchboll

A) Varje lag skall medföra matchboll. Malmö Innebandy har ingen ekonomisk möjlighet att tillhandahålla den mängd bollar som krävs för en hel säsong.

Regel 4: Särskiljning av lag

A) Om två eller flera lag kommer på samma poäng i tabellen, avgör målskillnad. Om målskillnaden är samma avgör flest gjorda mål. Om lagen fortfarande inte kan skiljas åt avgör inbördes möte(n). Om inte heller detta kan skilja lagen, och den inbördes

placeringen mellan lagen har någon reell betydelse för tabellen, skall omspel ske. Detta sker genom enkelmöte (vid oavgjort: obegränsad sudden death). Detta tillämpas endast i fråga om upp- & nedflyttning.

Regel 5: Regelfrågor

A) Styrelsen för Malmö Innebandy har fri tolkningsrätt av alla förekommande regler och för dess tillämpningar. Detta gäller såväl de officiella reglerna som de lokala avvikelser som antagits. Styrelsen för Malmö Innebandy äger även rätt att under pågående säsong besluta i sådana frågor som inte står upptagna bland gällande regler. Dylika beslut kan, om

styrelsen så finner lämpligt, träda i kraft med omedelbar verkan.

B) I fråga om föreskrivna matchstraff tillämpar Malmö Innebandy en egen princip; att ingen spelare automatiskt blir avstängd. Oavsett vilken grad av matchstraff domare anser att spelare gjort sig skyldig till skall alla grövre förseelser rapporteras av domare.

Disciplinkommittén för Malmö Innebandy fattar därefter ett beslut som delges lagansvarig (eller någon annan i laget) muntligen eller skriftligen om vilken disciplinär åtgärd som beslutats. Först därefter kan spelare bli avstängd. Ett disciplinärt beslut kan överklagas hos styrelsen (skriftligen eller efter överenskommelse) och under tiden överklagandet

behandlas är spelaren spelklar. Nytt beslut meddelas innan avstängningen verkställs.

2

(3)

STYRELSEN 2014-2015

Ordförande & Kassör Henrik Berggren 0761-820800 Sekreterare Lars Lindkvist 040-152682 Föreningsadress: Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn Hemsida: www.innebandy.nu

E-mail: malmo.innebandy@swipnet.se

Plusgiro 128 55 76 – 3

Spelplats: Malmö Badmintoncenter (fd. Aurahallen) Eriksfältsg.30, 040-88500

Information: Anslag på MBC + hemsidan + Facebook.

Resultat & tabell: Anslag på MBC + hemsidan.

VIKTIGT ATT VETA !

•Betala domaren 10 minuter före match med så jämna pengar som möjligt.

Vid 2 domare blir avg. / lag: 60:- i utan målvakt & 80:- med målvakt. Vid 1 domare blir avg. / lag: 35:- i utan målvakt & 50:- med målvakt.

•5 minuters paus mellan matcherna, men viss försening kan förekomma.

•Lagkapten (eller dennes ersättare) bör efter varje match kontrollera att domaren skrivit in rätt slutresultat. Ju snabbare felen kan rättas till, desto bättre ! Passa även på och skriv in namnen på era målgörare !

•Tänk på att lagkaptenen ansvarar för lagets uppträdande före, under och efter match !

•För att vara välkommen att spela i våra serier måste man var ”icke licensierad” i minst 90 dagar före spel. Ansökan måste godkännas av styrelsen.

SKYTTELIGOR TILL SAMTLIGA DIVISIONER !

Var vänlig och fyll i era målgörare direkt efter match. Många vill följa skytteligorna på vår hemsida, men om det inte fungerar så upphör servicen.

Du vet väl att det lönar sig att betala

in seriespels- avgiften tidigt ? Du kan spara upp

till 400:- åt ditt lag. Läs mer på www.innebandy.nu

(4)

SPECIALREGLER för MALMÖ INNEBANDY 2013-2014

Regel 5: Regelfrågor, forts

C) Frågor, som önskas upptagas på styrelsesammanträden, skall skriftligen insändas till Malmö Innebandy under adress:

Malmö Innebandy, c/o Henrik Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn

Regel 6: Protest från lag

A) Lag, som anser sig uppenbart missgynnat genom ett flertal påvisbara ”fel” vad gäller domslut, kan begära omspel av matchen. Protesten måste innehålla fall där

domaren/domarna klart avvikit från gällande regler. Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse för matchutgången.

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på 100:- inbetalas på Malmö Innebandys plusgiro 128 55 76-3. Om protesten inkommer senare, eller protestavgift ej inbetalas, anses den som ogiltig och tages under inga omständigheter upp till prövning i Disciplinkommittén för Malmö Innebandy.

C) Om vittnen finns skall dessa namnges (helst med telefonnummer) i protestskrivelsen så att Disciplinkommittén kan kontakta den eller de personerna för vittnesmål i ärendet.

Vittnena måste vara opartiska. Helst bör de inte representera lag ur samma division som protesterande lag. Vittnen, som inte namngetts i protestskrivelsen, kan ej i efterhand medtagas som vittnen.

D) Handläggning av, enligt punkt b, giltig protestskivelse: Disciplinkommittén kontaktar och infordrar vid behov skriftliga och/eller muntliga redogörelser från berörda lag, domare och namngivna vittnen. Disciplinkommittén gör en objektiv bedömning av samtliga inkomna handlingar i ärendet och fastställer ett beslut. Ett beslutsmeddelande tillsändes skriftligen alla inblandade parter. Beslutet kan, i likhet med alla beslut fattade av

Disciplinkommittén för Malmö Innebandy, skriftligen överklagas hos:

Styrelsen för Malmö Innebandy c/o Henrik Berggren

Viarpsgatan 26 216 22 Limhamn

E) Därefter kontaktar och infordrar styrelsen för Malmö Innebandy vid behov, ytterligare redogörelser och gör en ny bedömning av ärendet. Först därefter fattas nytt beslut. Beslut meddelas berörda parter skriftligen. Beslutet kan inte överklagas. Däremot kan beslut, fattade av styrelsen för Malmö Innebandy, omprövas. Det kan ske om någon part kräver detta och om skriftliga handlingar i ärendet kan visa på nya förutsättningar (t ex om grunderna för beslutet varit felaktiga). Styrelsen för Malmö Innebandy fattar i så fall ett slutgiltigt definitivbeslut i ärendet. Krav om omprövning ihop med skriftliga handlingar i ärendet ska insändas till:

Malmö Innebandy, c/o H Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn

OBS! MALMÖ INNEBANDY HAR INGEN GEMENSAM FÖRSÄKRING!

OBS!

Ingen spelare blir automatiskt avstängd vid matchstraff! Styrelsen beslutar

och meddelar eventuell åtgärd!

Se vidare sid 4, regel 5

4

(5)

AVGIFTER 2014-2015

1. WO-avgifter 2. Matchflyttning 450:- 3. Protestavg. 200:- A: Spontan 300:-

B: Meddelad 200:-

1. WO-avgifter A=300:-, B=200:-

A: Spontan WO är när lag uteblir från match utan att först ha meddelat motståndarlag och/eller styrelsen för Malmö Innebandy. Motståndarlaget tillskrivs WO-seger med 5-0 och kompenseras genom att laget slipper betala sin domaravgift.

B: Meddelad WO är när lag, minst ett dygn i förväg, meddelat motståndarlag och/eller styrelsen för Malmö Innebandy att laget ej kommer till utsatt match.

I bästa fall slipper motståndarlaget komma till match i onödan !

Avgifterna skall insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 senast 3 veckor efter lämnat WO (gäller ej speltider som av någon anledning ändrats från ursprungligt spelprogram). Vid 3:e WO:n utestängs laget automatiskt från vidare spel. WO-avgiften måste dock erläggas för att laget skall ges möjlighet att delta i nästkommande säsongs seriespel.

2. Matchflyttning (till annan speldag) 450:-

Avgiften skall insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 senast 3 veckor efter att matchen spelats. Om så icke sker dömes WO (5-0) till

motståndarlaget oavsett hur den flyttade matchen slutade. Före matchflyttning sker måste styrelsen för Malmö Innebandy kontaktas och ny tid godkännas (kan bara ske på fredagar/lördagar och på Aurahallen). Det lag som önskar flytta match skall själv kontakta berörda motståndarlag för deras klartecken till den nya tiden. Kan lagen inte enas om ny tid gäller spelprogrammets tid.

Malmö Innebandy bokar endast halltid efter det faktiska behovet, så några extra tider finns därför i stort sett inte tillgängliga. Skäl till matchflyttningar kommer därför endast i undantagsfall att godkännas av Malmö Innebandy.

Matcher som av någon anledning ej hunnit spelas före slutspelet, kommer att ogiltigförklaras enligt dubbel WO-princip = 0-0, och noll poäng till båda lagen.

Vid önskemål om flyttningar samma speldag – kontakta styrelsen för Malmö Innebandy.

3. Protestavgift 200:-

Avgiften måste insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 för att protesten skall tas upp till behandling i styrelsen.

Inga protester tas upp före betalning skett !

OBS ! Inga avgifter kan betalas kontant utan måste gireras till vårt Plusgiro

(6)

Dags för ny klubba eller ett par nya innebandyskor??

Är det dags för nya matchställ kanske??

Då ska du besöka oss på Innebandyesset på Kronborgsvägen 7 i Malmö eller på

www.innebandyesset.se

Vi är Skånes största innebandyleverantör med över 250 olika modeller av klubbor samt ett mycket stort urval av skor.

När du köper klubba eller skor hos oss ser vi till att ni får RÄTT utrustning!

Här får du testa din klubba i vårt skottrum innan du köper den.

Med uppvisande av denna annons lämnar vi 15 % rabatt på hela sortimentet

6

Här presenterar vi alla vinnarna från säsongen 2013-2014

Seriesegrare Herrar med målvakt

Malmöligan Division 1 A Division 1 B Division 2 A

MBK Team Art Design Arildssons Rör Godishörnan

Slutspelssegrare Malmöligan, Herrar med målvakt KaiZers FBC

Damer 1 utan målvakt

Seriesegrare Slutspelssegrare

Reservlaget Reservlaget

(7)

MALMÖLIGAN MED MÅLVAKT

12/9

17.15 Team Art Design - Mange Rödvin 18.05 Aniuska Rangers - MBK 19.00 Akzo Nobel - IBK Otto 2 19.50 Böjda Klubbor - Arildssons Rör 26/9

17.15 MBK - Böjda Klubbor 18.05 Arildssons Rör - Akzo Nobel 19.00 IBK Otto 2 - Team Art Design 19.50 Mange Rödvin - Aniuska Rangers 10/10

17.15 Akzo Nobel - Mange Rödvin 18.05 IBK Otto 2 - Böjda Klubbor 19.00 Aniuska Rangers - Team Art Design 19.50 MBK - Arildssons Rör 24/10

17.15 Arildssons Rör - IBK Otto 2 18.05 Böjda Klubbor - Aniuska Rangers 19.00 Mange Rödvin - MBK

19.50 Team Art Design - Akzo Nobel 14/11

17.15 Aniuska Rangers - Akzo Nobel 18.05 Team Art Design - Böjda Klubbor 19.00 Mange Rödvin - Arildssons Rör 19.50 MBK - IBK Otto 2 28/11

17.15 Arildssons Rör - Team Art Design

18.05 Akzo Nobel - MBK

19.00 Böjda Klubbor - Mange Rödvin 19.50 IBK Otto 2 - Aniuska Rangers 12/12

17.15 IBK Otto 2 - Mange Rödvin 18.05 Arildssons Rör - Aniuska Rangers 19.00 MBK - Team Art Design

2/1

17.15 Arildssons Rör - Böjda Klubbor 18.05 IBK Otto 2 - Akzo Nobel 19.00 MBK - Aniuska Rangers 19.50 Mange Rödvin - Team Art Design 16/1

17.15 Aniuska Rangers - Mange Rödvin 18.05 Team Art Design - IBK Otto 2 19.00 Akzo Nobel - Arildssons Rör 19.50 Böjda Klubbor - MBK 30/1

17.15 Arildssons Rör - MBK

18.05 Team Art Design - Aniuska Rangers 19.00 Böjda Klubbor - IBK Otto 2 19.50 Mange Rödvin - Akzo Nobel 13/2

17.15 Akzo Nobel - Team Art Design 18.05 MBK - Mange Rödvin 19.00 Aniuska Rangers - Böjda Klubbor 19.50 IBK Otto 2 - Arildssons Rör 27/2

17.15 IBK Otto 2 - MBK

18.05 Arildssons Rör - Mange Rödvin 19.00 Böjda Klubbor - Team Art Design 19.50 Akzo Nobel - Aniuska Rangers 13/3

17.15 Aniuska Rangers - IBK Otto 2 18.05 Mange Rödvin - Böjda Klubbor

19.00 MBK - Akzo Nobel

19.50 Team Art Design - Arildssons Rör 27/3

17.15 Böjda Klubbor - Akzo Nobel 18.05 Team Art Design - MBK

17.15 Aniuska Rangers - Arildssons Rör Bana 2

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 MBK Johan Lindow 262913 0704-272733 Vit

2 IBK Otto 2 Johan Bjernick 0733-229305 Blå

3 Böjda Klubbors Sällskap Leif Holmberg 0705-601558

4 Akzo Nobel Mattias Nilsson 0762-309157 Blå

5 Mange Rödvin Magnus Hallén 073-9700879 Blå

6 Team Art Design Jonas Sjöström 0763-087175 Svart

7 Arildssons Rör Patrik Strandberg 0410-303052 0705-124148 Svart/Orange

8 Aniuska Rangers Per Wallentinson 0707-172378 Svart

Alla matcher spelas på fredagar på Aurahallen. Bana 1, längst in i Aurahallen. 2 x 20 min.

(8)

DIVISION 1 A MED MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Balder Tobias Bahrmark 072-1999690 Svart

2 Hussorna Linus 0733-641890

3 SSS Cobras Erik Molin 263644 0707-767648 Röd

4 Nöff Nöff Mikael Cronhamn 400601 0708-900601 Vit

5 FK Flinta Pontus Karlsson 0705-384771 Vit

6 Fastighetspojkarna IF Jonatan Lidberg 0704-820103 Svart

Alla matcher spelas på fredagar i Aurahallen. Bana 2. 2 x 20 min.

8

12/9

17.15 Balder - Hussorna

18.05 SSS Cobras - Nöff Nöff

19.00 FK Flinta - Fastighetspojkarna 26/9

17.15 Fastighetspojkarna - Nöff Nöff

18.05 Balder - SSS Cobras

19.00 Hussorna - FK Flinta 10/10

17.15 Nöff Nöff - Balder 18.05 FK Flinta - SSS Cobras 19.00 Fastighetspojkarna - Hussorna 24/10

17.15 Balder - FK Flinta

18.05 Hussorna - Nöff Nöff

19.00 SSS Cobras - Fastighetspojkarna 14/11

17.15 SSS Cobras - Hussorna 18.05 Fastighetspojkarna - Balder 19.00 Nöff Nöff - FK Flinta 28/11

17.15 Fastighetspojkarna - FK Flinta 18.05 Nöff Nöff - SSS Cobras

19.00 Hussorna - Balder

12/12

17.15 Fastighetspojkarna - Nöff Nöff

18.05 FK Flinta - Hussorna

19.00 SSS Cobras - Balder

2/1

17.15 Hussorna - Fastighetspojkarna 18.05 FK Flinta - SSS Cobras

19.00 Balder - Nöff Nöff

16/1

17.15 Balder - FK Flinta

18.05 Fastighetspojkarna - SSS Cobras

19.00 Nöff Nöff - Hussorna

30/1

17.15 FK Flinta - Nöff Nöff 18.05 SSS Cobras - Hussorna 19.00 Fastighetspojkarna - Balder 13/2

17.15 Balder - Hussorna

18.05 Nöff Nöff - SSS Cobras 19.00 FK Flinta - Fastighetspojkarna 27/2

17.15 Fastighetspojkarna - Nöff Nöff 18.05 SSS Cobras - Balder 19.00 Hussorna - FK Flinta 13/3

17.15 Nöff Nöff - Balder

18.05 FK Flinta - SSS Cobras 19.00 Fastighetspojkarna - Hussorna 27/3

17.15 Balder - FK Flinta

18.05 Nöff Nöff - Hussorna

19.00 SSS Cobras - Fastighetspojkarna 10/4

17.15 SSS Cobras - Hussorna 18.05 Balder - Fastighetspojkarna 19.00 Nöff Nöff - FK Flinta

(9)

DIVISION 1 B MED MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Ricoh Mats Kvist 0702-798919 Röd

2 Hunkarna Patrik Karlsson 0709-919611 Grön/Vit

3 All Boro Kings Paul Bryland 939589 0767-636205 Röd

4 The Orangutangs(fd Godish) Peter Lakson 0762-026603

5 Ploff Peter Wikborg 0709-204430 Svart

6 RS2 Anders Persson 910716 0702-701565

Alla matcher spelas på lördagar i Aurahallen. Bana 2. 2 x 20 min.

13/9

09.00 Ricoh - Hunkarna

09.50 All Boro Kings - The Orangutangs

10.40 Ploff - RS 2

27/9

10.15 RS 2 - The Orangutangs

11.05 Ricoh - All Boro Kings

11.55 Hunkarna - Ploff

4/10

09.00 The Orangutangs - Ricoh

09.50 Ploff - All Boro Kings

10.40 RS 2 - Hunkarna

25/10

10.15 Ricoh - Ploff

11.05 Hunkarna - The Orangutangs 11.55 All Boro Kings - RS 2

15/11

09.00 All Boro Kings - Hunkarna

09.50 RS 2 - Ricoh

10.40 The Orangutangs - Ploff 29/11

10.15 RS 2 - Ploff

11.05 The Orangutangs - All Boro Kings

11.55 Hunkarna - Ricoh

13/12

09.00 RS 2 - The Orangutangs

09.50 Ploff - Hunkarna

10.40 All Boro Kings - Ricoh

3/1

10.15 Hunkarna - RS 2

11.05 Ploff - All Boro Kings

11.55 Ricoh - The Orangutangs

17/1

09.00 Ricoh - Ploff

09.50 RS 2 - All Boro Kings

10.40 The Orangutangs - Hunkarna 7/2

10.15 Ploff - The Orangutangs

11.05 All Boro Kings - Hunkarna

11.55 RS 2 - Ricoh

14/2

09.00 Ricoh - Hunkarna

09.50 The Orangutangs - All Boro Kings

10.40 Ploff - RS 2

28/2

10.15 RS 2 - The Orangutangs

11.05 All Boro Kings - Ricoh

11.55 Hunkarna - Ploff

14/3

09.00 The Orangutangs - Ricoh

09.50 Ploff - All Boro Kings

10.40 RS 2 - Hunkarna

28/3

10.15 Ricoh - Ploff

11.05 The Orangutangs - Hunkarna 11.55 All Boro Kings - RS 2 11/4

10.15 All Boro Kings - Hunkarna (Bana 1)

10.15 Ricoh - RS 2

11.05 The Orangutangs - Ploff

(10)

DIVISION 2 A MED MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Kamratföreningen 2.0 Bo Öfverbeck 0701-883562 Mörkblå

2 EVRY Pirates Johan Ågren 0734-382029

3 FIFH Malmö Stefan Gahne 0732-313883

4 Stella Staffan Hansson 80728 0705-852586 Svart

5 Club Malmestad Jan Gabe Persson 0702-144459 Vit

6 Kraftwerk Erik Andersson 0722-590263 Ljusgrön

Alla matcher spelas på lördagar. Bana 1, längst in på Aurahallen. 2 x 20 min.

10

13/9

09.00 Kamratföreningen 2.0 - EVRY Pirates 09.50 FIFH Malmö - Stella 10.40 Club Malmestad - Kraftwerk 27/9

10.15 Kraftwerk - Stella 11.05 Kamratföreningen 2.0 - FIFH Malmö 11.55 EVRY Pirates - Club Malmestad 4/10

09.00 Stella - Kamratföreningen 2.0 09.50 Club Malmestad - All Boro Kings 10.40 Kraftwerk - EVRY Pirates 25/10

10.15 Kamratföreningen 2.0 - Club Malmestad 11.05 EVRY Pirates - Stella

11.55 FIFH Malmö - Kraftwerk 15/11

09.00 FIFH Malmö - EVRY Pirates 09.50 Kraftwerk - Kamratföreningen 2.0

10.40 Stella - Club Malmestad

29/11

10.15 Kraftwerk - Club Malmestad

11.05 Stella - FIFH Malmö

11.55 EVRY Pirates - Kamratföreningen 2.0 13/12

09.00 Kraftwerk - Stella 09.50 Club Malmestad - EVRY Pirates 10.40 FIFH Malmö - Kamratföreningen 2.0

3/1

10.15 EVRY Pirates - Kraftwerk 11.05 Club Malmestad - FIFH Malmö 11.55 Kamratföreningen 2.0 - Stella 17/1

09.00 Kamratföreningen 2.0 - Club Malmestad 09.50 Kraftwerk - FIFH Malmö

10.40 Stella - EVRY Pirates

7/2

10.15 Club Malmestad - Stella 11.05 FIFH Malmö - EVRY Pirates 11.55 Kraftwerk - Kamratföreningen 2.0 14/2

09.00 Kamratföreningen 2.0 - EVRY Pirates

09.50 Stella - FIFH Malmö

10.40 Club Malmestad - Kraftwerk 28/2

10.15 Kraftwerk - Stella

11.05 FIFH Malmö - Kamratföreningen 2.0 11.55 EVRY Pirates - Club Malmestad 14/3

09.00 Stella - Kamratföreningen 2.0 09.50 Club Malmestad - FIFH Malmö

10.40 Kraftwerk - EVRY Pirates 28/3

10.15 Kamratföreningen 2.0 - Club Malmestad

11.05 Stella - EVRY Pirates

11.55 FIFH Malmö - Kraftwerk 11/4

11.05 FIFH Malmö - EVRY Pirates 11.55 Kamratföreningen 2.0 - Kraftwerk

11.55 Stella - Club Malmest. (Bana 2)

(11)

DIVISION 1 DAM UTAN MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Reservlaget Malin Göransson 0709-480701 Cerise

2 Modebolagen Malin Persson 910716 74429 Svart

3 Klarblå Ulrica Pennander 930664 0733-975499 Klarblå

4 IFD Maja Liljedahl 0735-301707 Orange

5 Magentas Mona Nilsson 0735-615651 040-185455 Mörkrosa

6 Kalaspuffarna Marie Lindeblad 0705-081194

Alla matcher spelas på lördagar i Aurahallen. 2 x 14 min. Möts 3 gånger/säsong.

Match 1 o 2 i respektive omgång spelas på bana 1, match 3 på bana 2.

13/9

11.35 Reservlaget - Modebolagen

12.10 Klarblå - IFD

11.35 Magentas - Kalaspuffarna 27/9

09.00 Kalaspuffarna - IFD 09.35 Reservlaget - Klarblå 09.35 Modebolagen - Magentas 4/10

11.35 IFD - Reservlaget

12.10 Magentas - Klarblå

11.35 Kalaspuffarna - Modebolagen 25/10

09.00 Reservlaget - Magentas 09.35 Modebolagen - IFD

09.35 Klarblå - Kalaspuffarna

15/11

11.35 Klarblå - Modebolagen

12.10 Kalaspuffarna - Reservlaget

11.35 IFD - Magentas

29/11

09.00 Kalaspuffarna - Magentas

09.35 IFD - Klarblå

09.35 Modebolagen - Reservlaget 13/12

11.35 Kalaspuffarna - IFD

12.10 Magentas - Modebolagen

11.35 Klarblå - Reservlaget

3/1

09.00 Modebolagen - Kalaspuffarna

09.35 Magentas - Klarblå

09.35 Reservlaget - IFD 17/1

11.35 Reservlaget - Magentas 12.10 Kalaspuffarna - Klarblå

11.35 IFD - Modebolagen

7/2

09.00 Magentas - IFD

09.35 Klarblå - Modebolagen

09.35 Kalaspuffarna - Reservlaget 14/2

11.35 Reservlaget - Modebolagen

12.10 IFD - Klarblå

11.35 Magentas - Kalaspuffarna 28/2

09.00 Kalaspuffarna - IFD

09.35 Klarblå - Reservlaget

09.35 Modebolagen - Magentas 14/3

11.35 IFD - Reservlaget

12.10 Magentas - Klarblå

11.35 Kalaspuffarna - Modebolagen 28/3

09.00 Reservlaget - Magentas

09.35 IFD - Modebolagen

09.35 Klarblå - Kalaspuffarna

11/4

09.00 Klarblå - Modebolagen

09.35 Reservlaget - Kalaspuffarna

09.35 IFD - Magentas

(12)

References

Related documents

Samtliga patienter som sök- te ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro för akut sportrelaterad ögonskada under perio den 1 de- cember 2013 till och med 30 november 2014

Egna aktiviteter för att utöka lagkassan får aldrig gå före lagens åtaganden till föreningen utan sköts i så fall vid sidan av...

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras via föreningens hemsida.. Vidare

– Lite ”förvirrat” gör hon det mesta rätt på planen och har en dimension i sitt spel som gör henne till världens bästa offensiva back.. Moa ser intuitivt saker i spelet som

Precis som för två år sedan efter straffdrama mot Finland och med Sara Hjorting och Amanda Johansson Delgado som matchvinnare.. Sverige ledde finalen i slovakiska Bratislava med 4-1

Utifrån detta finns behov av att korsbefrukta den omfattande forskningen som finns kring pedagogiska teorier och pedagogiskt ledarskap inom utbildningsväsendet med

Howe’s texts do not cease to be about the literary history of New England, the Puritans, or Emily Dickinson’s writ- ing because the history of northern Sweden reso- nates within

Mats kollar om Uppsala är möjlig plats för slutspel. Mats kollar med Nyköping

[r]

Toppbanner, startsida+nyheter 6 000 kr Toppbanner, textsidor (ej gästbok) 4 000 kr Toppbanner, hela webbplatsen 10 000 kr Toppbanner, A+B-lag herr 4 000 kr Toppbanner, HJ18 2

Gothia Innebandy Cup har inga gruppförsäkringar och tar inte heller ansvar för deltagare som råkar ut för sjukdom, skador, stöld eller förstörda till- hörigheter.

[r]

Egentligen vill jag nog ända bort till Alaska, till grizzlylandet, till den likgiltiga naturens yttersta vildmark där Timothy Treadwell i Herzogs Grizzly Man och

Det här innebär att IBF Borlänge har över 400 aktiva spelare, ett 50-tal ledare för lagen och sedan tillkommer givetvis styrelsefunktionärer och andra som jobbar för

Streets and roads lit by mercury vapour street- lamps provide important feeding habitats for several species of bats, because the lights attract insects, including

En annan begränsning är att Råbergshallen inte har godkända mått för seriespel för pojkar och flickor från 13 år och äldre, därför blir träningar och matcher hänvisade

1) När en spelare utan chans att nå bollen för att vinna en betydande fördel slår på, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba. 2) När en utespelare med någon

domaren/domarna klart avvikit från gällande regler. Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse för matchutgången. B) Protesten skall

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

Med vänlig hälsning

Projektet utförs tillsammans med forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet samt Innebandyns Kompe- tenscentrum, Svenska Innebandyförbundet