BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning

Download (0)

Full text

(1)

Dessa särskilda föreskrifter är utfärdade av Babs i enlighet med punkt 1 i Allmänna Villkor. Begrepp definierade i bila- gan Definitioner har samma betydelse i dessa branschföre- skrifter.

För bransch Biluthyrning finns tillhörande bilaga SOF (Sig- nature On File).

Korttransaktioner

Vid uthyrning av ett fordon ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett beräknat och med Kortkunden överens- kommet belopp.

Beloppet ska beräknas utifrån planerad hyrestid, uppskat- tad drivmedelsåtgång, mil- eller kilometeravgift, samt be- räknad mervärdesskatt. Beloppet får inte omfatta självrisk, reparationskostnader eller avgifter som kan utgå i händelse av skada.

Om Kortkunden önskar förlänga hyrestiden av fordonet ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett med Kortkunden överenskommet tilläggsbelopp, beräknat enligt samma villkor som andra stycket ovan.

Om Kunden vid återlämnandet av det hyrda fordonet kan konstatera att den faktiska hyreskostnaden har överskridits av Kortkunden ska Kunden utföra en ny Korttransaktion på samma Kontokort. Den nya Korttransaktionen ska be- stå av mellanskillnaden mellan den av Kortkunden faktiskt utnyttjade hyreskostnaden och summan av det tidigare överenskomna och debiterade beloppet. Om den nya Kort- transaktionen nekas av Babs är Kunden garanterad 15 % av det tidigare överenskomna och debiterade beloppet och därutöver gjorda nya Korttransaktioner. Uppstår en sådan situation ska Kunden kontakta Babs Kundservice för in- struktioner.

Om Kunden vid återlämnandet av fordonet kan konstatera att beloppet inte har utnyttjats fullt ut av Kortkunden, ska Kunden göra en Retur på samma Kontokort. Returen ska be- stå av mellanskillnaden mellan den tidigare överenskomna och debiterade beloppet och den faktiskt utnyttjade hyres- kostnaden.

Samtliga Korttransaktioner ska kunna styrkas med hjälp av ett av Kortkunden undertecknat och gällande hyresavtal.

Kontokortet behöver ej vara närvarande vid Korttransak- tioner om SOF-underlag upprättats för aktuellt Kontokort.

I dessa fall ersätter SOF-underlaget Köpnota, Kundkvitto el- ler Signaturkvitto undertecknade av Kortkunden.

Tillämpning av SOF

Kunden ska vid tillämpning av SOF på Köpnota, Kundkvitto eller Signaturkvitto notera ”SOF”.

Kontroller vid tecknande av SOF

I samband med framtagandet och undertecknandet av Kort- verifieringsnota ska:

• Kontokortsverifiering enligt punkt 3.1 Föreskrifter be- mannad miljö göras, och

• Legitimationskontroll alltid göras oavsett belopp.

Biluthyrning

Förvaring av räkenskapsmaterial

Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF- underlag.

Kortverifieringsnota

Kortverifieringsnotan ska innehålla:

• Kundens namn och redovisningsnummer. Finns en redo- visningsbricka ska denna användas,

• avtryck av den präglade informationen på Kontokortet.

Otydligt avtryck ska förtydligas vid sidan om kortav- trycket, dock inte på själva kortavtrycket,

• legitimationsnummer,

• Kortkundens underskrift,

• texten ”SOF”, samt

• fullmaktshavares handläggares underskrift.

Behålles av kund

BF 2010-04 Biluthyrning

(2)

Dessa särskilda föreskrifter är utfärdade av Babs i enlighet med punkt 1 i Allmänna Villkor. Begrepp definierade i bila- gan Definitioner har samma betydelse i dessa branschfö- reskrifter.

Kortkontroll

Kunden ska göra separat Auktorisation avseende påslag för dricks, i de fall drickspåslaget överstiger 20 % av auktorise- rat belopp.

BRANSCHFÖRESKRIFTER Restaurang

BF 2010-04 Restaurang

(3)

Dessa särskilda föreskrifter är utfärdade av Babs i enlighet med punkt 1 i Allmänna Villkor. Begrepp definierade i bila- gan Definitioner har samma betydelse i dessa branschföre- skrifter.

För bransch Resebyrå finns även bilaga SOF (Signature On File).

Korttransaktioner

Kontokortet behöver ej vara närvarande vid Korttransak- tioner om SOF-underlag upprättas för aktuellt Kontokort. I dessa fall ersätter SOF-underlaget Köpnota, Kundkvitto el- ler Signaturkvitto undertecknade av Kortkunden.

Tillämpning av SOF

Kunden ska vid tillämpning av SOF på Signaturkvitto, Kund- kvitto eller Köpnota notera ”SOF”.

Kontroller vid tecknande av SOF

I samband med framtagandet och undertecknandet av Kort- verifieringsnota ska:

• Kontokortsverifiering enligt punkt 3.1 Föreskrifter be- mannad miljö göras, samt

• Legitimationskontroll alltid göras oavsett belopp.

Förvaring av räkenskapsmaterial

Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF-underlag.

Kortverifieringsnota

Kortverifieringsnotan ska innehålla:

• Kundens namn och redovisningsnummer . Finns en redo- visningsbricka ska denna användas,

• avtryck av den präglade informationen på Kontokortet – otydligt avtryck ska förtydligas vid sidan om kortav- trycket, dock inte på själva kortavtrycket,

• legitimationsnummer,

• Kortkundens underskrift,

• texten ”SOF”, samt

• fullmaktshavares handläggares underskrift.

Behålles av kund

Resebyrå

BF 2010-04 Resebyrå

(4)

Dessa särskilda föreskrifter är utfärdade av Babs i enlighet med punkt 1 i Allmänna Villkor. Begrepp definierade i bilagan Definitio- ner har samma betydelse i dessa branschföreskrifter.

För bransch Hotell finns även bilaga SOF (Signature On File).

Korttransaktioner

Kontokortet behöver ej vara närvarande vid Korttransaktionen:

• Om Korttransaktionen avser debitering för hotellvistelse och sker vid utcheckning samt Kortkunden tidigare accepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på an- nat underlag än Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot i anslutning till en förklaring om att debiteringen för vistel- sen ska belasta Kortkunden. Det underskrivna underlaget ska innehålla uppgifter om rumshyra och samtliga övriga avgifter som kan tillkomma. Uppgifterna ska framgå på ett sådant sätt att Kortkunden enkelt kan beräkna summan av debiteringen.

Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Sig- naturkvittot skriva ”SOF”. Kunden ska tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot Köpnotan;

• Om Korttransaktionen utgör en tilläggsdebitering avseende t ex rum, mat, dryck och kostnader i samband med skada, och Kortkunden accepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på annat underlag än Köpnotan, Kundkvit- tot eller Signaturkvittot i anslutning till en förklaring om att sådan tilläggsdebitering ska belasta Kortkunden. Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot skriva ”SOF”. Kunden ska tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot. Babs har rätt att, utöver vad som följer av punkt 6 i Allmänna Villkor, återde- bitera inlöst Korttransaktion avseende tilläggsdebitering, om denna reklamerats av Kortkund; eller

• Om Korttransaktionen utgör en debitering för reserverat men ej utnyttjat eller ej avbeställt hotellrum, och Kortkunden ac- cepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på annat underlag än Köpnotan, Kundkvittot eller Signatur- kvittot i anslutning till en förklaring om att sådan debitering ska belasta Kortkunden. Sådan debitering får motsvara högst en dygnshyra för reserverat hotellrum och Kunden ska hålla hotellrummet tillgängligt under den tid som debiteringen av- ser. Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot skriva ”no-show”. Kunden ska vidare tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot.

Kortkontroll

Om Kortkunden innan utcheckningen godkänt debitering för ho- tellvistelse på SOF-underlaget, ska Kunden i samband med Kort- kundens godkännande göra en Auktorisation avseende ett upp- skattat belopp baserat på planerad tid för hotellvistelsen, rumspris och tillkommande avgifter. Revidering av uppskattat belopp ska ske om tidigare uppskattning visar sig vara för låg. Revidering innebär att en ny Auktorisation görs på tillkommande belopp. Om revidering medför att denna tillsammans med tidigare uppskattat belopp och eventuella revideringar överstiger Kontrollgräns, ska Kunden göra Auktorisation avseende summan av tidigare upp- skattning och samtliga revideringar.

Kunden ska vid utcheckningen göra en ny Auktorisation, om to- talbeloppet överstiger summan av tidigare uppskattning och eventuella revideringar med mer än 15 %. Om Auktorisation av totalbelopp avslås, är Kunden garanterad summan av tidigare Auktorisationer av uppskattat belopp och eventuella revideringar samt därutöver upp till 15 %.

Transaktionsinformation

Om Kortkunden innan utcheckningen godkänt debiteringen på SOF-underlag i enlighet med anvisning under ovan rubrik Kort- transaktioner första och andra punkten, behöver ej Signaturkvit- tot eller Köpnotan innehålla Kortkundens underskrift.

Om Kunden gjort Auktorisationer avseende uppskattat belopp och eventuella revideringar, ska Kontrollnummer avseende dessa framgå på Signaturkvittot eller Köpnotan. Samtliga delbelopp, kontrollnummer och auktorisationsdatum ska specificeras på Sig- naturkvittot eller Köpnotan.

Överföring av Transaktionsinformation

Transaktionsinformation ska vara Babs tillhanda inom fem (5) Bankdagar från dagen för Auktorisation.

Förvaring av räkenskapsmaterial

Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF-underlag.

Överbokning

Om reserverat hotellrum inte är tillgängligt för Kortkunden vid utsatt tid ska Kunden utan omkostnader för Kortkunden tillhan- dahålla:

• motsvarande hotellrum på annat hotell för en natt,

• transport till annat hotell,

• förmedla Kortkundens samtliga meddelanden till annat hotell,

• ge Kortkunden möjlighet till två kortare telefonsamtal om den-samt ne ber om det.

Om hotellrum inte är tillgängligt och förskottsbetalning har skett ska Kunden tillhandahålla

• motsvarande hotellrum på annat hotell till dess reserverat rum blir tillgängligt, samt

• ge Kortkunden möjlighet till två kortare telefonsamtal om den- ne ber om det.

Behålles av kund

BRANSCHFÖRESKRIFTER Hotell

BF 2010-04 Hotell

(5)

Denna bilaga utgör en mall för att upprätta en fullmakt avseende Kundens rätt att debitera Kort- kunden.

Fullmakten ska omfatta:

Fullmaktsgivare (Kortkund): Kortkundens namn och personnummer Adress och telefonnummer

Kontokortnummer och giltighetstid

Fullmaktshavare (Kunden): Kundens namn

Adress

Telefon

Fullmaktens omfattning: Jag ger ovan angivna fullmaktshavare rätt att å mina vägnar belasta mitt Kontokort för betalning av mig beställda varor och eller tjänster hos Kunden.

Fullmaktens giltighetstid: fr.o.m:

t.o.m: (ej längre än Kontokortets giltighetstid)

Underskrifter: Ort och datum

Fullmaktsgivarens underskrift

Fullmaktshavares handläggares underskrift

Behålles av kund

SOF (Signature on File)

SOF 2010-04

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :