SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 4/2011. Sammanträdesdatum Organ Skol- och bildningsnämnden

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 30.5.2011 kl. 19.00-20.45

Sammanträdesplats Hos Patrik Larsson Beslutande

- Eliasson Jesper, ordf.

x Jansson Carina, vice ordf.

- Högback Glenn - Renfors Kerstin x Sjölund Johan x Styrström Sofia x Yttring Per-Owe

- Carlsson Nina-Marie - Line Marie

- Facius Ronnie - Nyholm Dan - Söderlund Adam - Aller-Mattsson Raija - Lind Tina

Övriga närvarande

- Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande

- Fagerholm-Sjöblom Silvana, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

x Larsson Patrik, bildningschef väst x Blomqvist Pernilla, bildningschef öst

Paragrafer §§ 46-61 Underskrifter Ordförande

Carina Jansson

Sekreterare

Patrik Larsson, bildningschef Protokolljustering Saltvik den 1.6.2011

Sofia Styrström Per-Owe Yttring

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 6.6.2011

Patrik Larsson, bildningschef Utdragets riktighet

bestyrkes Underskrift

Saltvik den

(2)

Sammanträdestid Måndagen den 30.5.2011 kl. 19.00

Sammanträdesplats Hos Patrik Larsson Ärenden:

§ 46 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 47 Protokolljusterare

§ 48 Föredragningslistan

§ 49 Anhållan om skolskjuts - Camilla och Lars Fredling

§ 50 Anhållan om skolskjuts - Elever i åk 1 och 2 i Rangsby skola

§ 51 Elevskjutsar Ödkarby skola läsåret 2011-2012

§ 52 Elevskjutsar Rangsby skola läsåret 2011-2012

§ 53 Anhållan om assistent till daghemmet Prästkragen

§ 54 Anhållan om utbetalning av verksamhetsbidrag- Germundö Alpin r.f

§ 55 Anhållan om bidrag för resning av midsommarstång, ÖSUF r.f.

§ 56 Ändring av lagstiftningen om hemvård – yttrande

§ 57 Konfidentiellt ärende

§ 58 Konfidentiellt ärende - enskild undervisning

§ 59 Konfidentiellt ärende

§ 60 Delgivningar bildningschef östra

§ 61 Anhållan om bidrag

Carina Jansson, ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 46 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Skolbi §46/30.5.2011

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

§ 47 PROTOKOLLJUSTERARE Skolbi §47/30.5.2011

I tur att justera protokollet är Sofia Styrström och Per-Owe Yttring Beslut:

Till protokolljusterare valdes Sofia Styrström och Per-Owe Yttring Protokollet justeras 1.6.2011 kl. 15.30 i Ödkarby skola

---

§ 48 FÖREDRAGNINGSLISTAN Skolbi §48/30.5.2011

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§61 Anhållan om bidrag ---

(4)

Protokolljustering:

§ 49 ANHÅLLAN OM SKOLSKJUTS - CAMILLA OCH LARS FREDLING Skolbi §49/30.5.2011

Lars och Camilla Fredling anhåller om skolskjuts för dottern Melina Fred- ling, som börjar åk 6 till hösten 2011. Melina har drygt en kilometer från hemmet till uppsamlingsplatsen.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja Melina skolskjuts från hemmet på morgonturen.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter avslå anhållan om dispens till skol- skjuts med motiveringen att skolskjutsen vintertid har problem med att hålla tidtabellen för att hinna till matartrafiken vidare till GHS.

---

(5)

Protokolljustering:

§ 50 ANHÅLLAN OM SKOLSKJUTS - ELEVER I ÅK 1 OCH 2 I RANGSBY SKOLA Skolbi §50/30.5.2011

Janette Danielsson och Johan Mickelsson, Stella Byskata-Svenblad och Rose-Marie Fagerlund anhåller om skolskjuts för sina barn läsåret 2011- 2012. Dessa tre elever har mindre än 2 km från hemmet till skolan. Sträck- an räknas dock som farlig väg samt att eleverna måste korsa huvudvägen för att komma till skolan.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden beslutar bevilja skolskjuts till dessa tre elever i Rangsby skola läsåret 2011-2012.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(6)

Protokolljustering:

§ 51 ELEVSKJUTSAR ÖDKARBY SKOLA LÄSÅRET 2011-2012 Skolbi §51/30.5.2011

Två anbud har inkommit efter gemensam annonsering med Norra Åland under våren. Kuhlmans åkeri och Roland Nylund taxi.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anta anbuden från Kuhlmans åkeri och från Roland Nylund Taxi i sin helhet.

Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att skriva av- tal och tillsammans med åkerierna lägga upp bästa schema för att minska väntetiderna så långt det är möjligt.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 52 ELEVSKJUTSAR RANGSBY SKOLA LÄSÅRET 2011-2012 Skolbi §52/30.5.2011

Tre anbud har inkommit efter gemensam annonsering med Norra Åland under våren. Viking Line Buss, Lottas Taxi och Sussis taxi.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anta anbud från Viking Line Buss, Lottas Taxi och Sussis Taxi. Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att skriva avtal och tillsammans med åkerierna lägga upp bästa schema för att minska väntetiderna så långt det är möjligt.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(8)

Protokolljustering:

Dnr: 13 /2011

§ 53 ANHÅLLAN OM ASSISTENT TILL DAGHEMMET PRÄSTKRAGEN Skolbi §53/30.05.2011

I barngruppen 3-4 åringar (Tusenfotingen) finns barn med behov av träning i mindre grupp och individuellt för att stödja tal- och språkutvecklingen. I dagsläget är barngruppen stor i förhållande till antal personal vilket innebär att utrymme för individuell träning eller träning i mindre grupp inte är möjlig.

Våren 2011 har en assistent varit anställd för att tillgodose den hjälp och struktur de barn som är i behov av extra stöd behöver. Personal och föräld- rar har konstaterat en markant skillnad i barnens utveckling och välmå- ende. För att fortsätta den positiva utvecklingen hos dessa barn finns fort- sättningsvis behov av en assistent i barngruppen hösten 2011.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anhålla om medel ur kommunstyrel- sen dispositionsmedel om totalt 6.346 euro för att anställa en assistent 65,36% med en arbetstid om 5 timmar per dag under perioden 01.09.2011- 31.12.2011.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(9)

Protokolljustering:

§ 54 ANHÅLLAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSBIDRAG- GERMUNDÖ ALPIN R.F

Skolbi §54/30.05.2011

Germundö Alpin r.f anhåller om att få hela beviljade bidragssumman om 4.000 euro utbetald under våren 2011 för att på bästa sätt förbereda till kommande säsong.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden beviljar att återstående verksamhetsbidraget utbetalas våren 2011. Det totala verksamhetsbidraget skall uppgå till en summa om 4.000 euro vilket utbetalas från konto 4701-4702.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(10)

Protokolljustering:

Dnr: 8 /2011

§ 55 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR RESNING AV MIDSOMMARSTÅNG, ÖSUF R.F.

Skolbi §55/30.5.2011

Östra Saltviks Ungdomsförening anhåller om ett bidrag på 400 euro för kostnader relaterade till iordningsställande och resning av midsommar- stången på Högtomt i Östra Saltvik sommaren 2011.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja ett bidrag på 350 euro.

Bidraget betalas ut från 4302-4428.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med tillägget att delegera beslutanderätten till bildningschef östra att bevilja motsvarande ansökningar om bidrag för iordningställande och resning av midsommar- stång.

---

(11)

Protokolljustering:

§ 56 ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM HEMVÅRD – YTTRANDE Skolbi §56/30.05.11

Landskapsregeringen begär in yttrande kring ändringar som ska göras i lagstiftningen om hemvårdsstöd. Grunderna för dem framgår av remissfrå- gorna och av det bifogade beslutet 113/S10/2010.

Förslaget innebär en höjning av hemvårdsstödet antingen genom indexju- stering, vilket innebär en höjning till 446 euro per månad (ökning med 15%) eller en förhöjning till 500 euro per månad (ökning med 29%). Det senare alternativet motsvarar den nivå Saltviks kommun betalar i hemvårdsstöd idag.

Lagen ser även över vad gäller stöd för familjer med barn med särskilda behov.

(Bilaga)

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en förhöjning till 500 euro per månad (ökning med 29%) i lagstiftningen är mest ända- målsenlig. Med motiveringen att denna summa motsvarar Saltviks kom- muns nuvarande belopp av hemvårdsstöd.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

Bilaga till protokollet.

(12)

Protokolljustering:

§ 57 KONFIDENTIELLT ÄRENDE Skolbi §57/30.5.2011

(13)

Protokolljustering:

§ 58 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - ENSKILD UNDERVISNING Skolbi §58/30.05.11

(14)

Protokolljustering:

§ 59 KONFIDENTIELLT ÄRENDE Skolbi §59/30.05.2011

(15)

Protokolljustering:

§ 60 DELGIVNINGAR BILDNINGSCHEF ÖSTRA Skolbi §60/30.05.2011

Delgivningar som bilaga till protokollet.

(bilaga)

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna enligt bilaga till kän- nedom.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt beslut.

Bilaga till protokollet.

---

(16)

Protokolljustering:

Dnr: 16 /2011

§ 61 ANHÅLLAN OM BIDRAG Skolbi 61§/30.5.2011

Malin Nyholm anhåller om ett kulturstöd från Skol- och bildningsnämnden på 1.750 euro för att införskaffa en filmkamera. Malin skriver ett filmmanus och behöver en kamera för att genomföra filmproduktionen. Malins mål är att skapa en filmproduktion för att väcka ett större intresse för kort och lång film.

Förslag:

Skol- och bildningsnämnden besluter avslå anhållan med motiveringen att skol- och bildningsnämnden i första hand prioriterar att bevilja anslag till aktiva föreningar och inte enskilda personers anskaffningsbehov. Skol- och bildningsnämnden önskar Malin Nyholm lycka till med filmproduktionen.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

---

(17)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §53,§56,§58,§60

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:§§46-52, §§54-55, §57, §59, §61

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik Saltviks kommun

Lillängs 14 22320 Ödkarby

Paragrafer::§§46-52, §§54-55, §57, §59, §61

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(18)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät- telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(19)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :