Sammanträdesprotokoll

Full text

(1)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Sammanträdesdatum 2013-09-09

Anslags uppsättande 2013-09-26 Anslags nedtagande 2013-10-18 Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Samhällsbyggnad stab

Underskrift/anslaget av Ulla-Stina Fredman

Plats och tid Flyktingmottagning/Hamnen 18+, Storgatan 72, kl.10-15

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2

Utses att justera Inger Björkman (M)

Justeringens tid och plats Stadshuset, Samhällsbyggnad stab 2013-09-26 kl. 12.00 Paragrafer 41-47

Sekreterare Ulla-Stina Fredman

Ordförande Stig Rönnbäck

Justerande Inger Björkman

(2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger Björkman (M) Lars-Owe Larsson (C) Lennart Wikström (Fp)

Övriga deltagare Avdelningschef Håkan Johansson Sekreterare Ulla-Stina Fredman Kommunstrateg Anna-Lena Pogulis Enhetschef Anna-Maria Nilsson Boendechef Mattias Nordaneldh Boendechef Johan Bergstedt Boendechef Maria Löfgren

Boendechef Annika Lidman Sandman

(3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning ... Sid

§ 41 Yttrande över återremiss om medborgarförslag att införa avgift för de som anordnar

feriearbeten ... 4

§ 42 Delårsrapport augusti 2013 ... 7

§ 43 Yttrande över förslag till ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner ... 8

§ 44 Delegationsbeslut ... 10

§ 45 Information/rapporter ... 11

§ 46 Av nämnden väckta frågor ... 12

§ 47 Tema: Flyktingmottagning/samordning ... 13

(4)

§ 41

Yttrande över återremiss om medborgarförslag att införa avgift för de som anordnar feriearbeten

Diarienr 12NAV50 Beslut

Nämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att på försök erbjuda privata företag 80 kommunala feriearbetare.

Företagen ska själva anställa feriearbetarna men kommunen betalar högst 3500 kr för en 3 veckors period, vilket motsvarar halva kostnaden för en feriearbetare inom kommunal verksamhet.

De ungdomar som ska erbjudas dessa platser ska utses enligt de regler som gäller för kommunala feriearbeten och kommunala platser ska prioriteras.

Försöket ska genomföras som ett projekt i 2 år och sedan utvärderas och återredovisas till Kommunfullmäktige i december 2015.

Ärendebeskrivning

Maria och Tord Nilson föreslår i ett medborgarförslag att en avgift införs för dem som anordnar feriearbeten.

NAV föreslog 2012-09-07 § 46 till Kommunstyrelsen att medborgarförslaget skulle avslås.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 § 72:

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till nämnden för

arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning som får i uppdrag att utreda ett närmare samarbete med privata företag vad avser feriejobb.

2. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige senast 1 oktober 2013.

Peter Roslund anför

"Jag håller med förslagsställaren om vikten av att våra ungdomar får vettiga sommarjobb liksom att sommarjobben också ska kunna erbjudas till företag. Men först ska kommunens behov av att få arbetsuppgifter gjorda under sommarperioden tillgodoses. I andra hand ska vi erbjuda föreningslivet att ta del av de kommunalt anställda sommarungdomarna och därefter kan företag få del av dessa. Det viktiga enligt min mening är att feriearbetarna har arbetsuppgifter att utföra.

Det är dock inte arbetsrättsligt godtagbart att anställa ungdomar på det sätt som föreslås i medborgarförslaget. Om vi inför systemet som förslagsställaren beskriver skulle det innebära att den feriearbetande ungdomen får två arbetsgivare för samma arbete. Enligt arbetsmiljölagen får det inte råda några oklarheter kring vem som har

(5)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

ansvaret för arbetsmiljöfrågorna, inte minst när det gäller försäkringsfrågor om olyckan är framme. Vi måste se till att våra ungdomar vid anställning till feriearbeten inte blir rättslösa".

Träffar har skett med ordförande för Företagarna Piteå och Piteå entreprenörerna. Båda menar att det säkert finns ett antal företag som är villiga att ta emot feriearbetare om

kommunen betalar en del av lönen. Uppskattningsvis skulle det kunna innebära ett hundratal platser. Företagen ska själva betala minst halva lönen.

Redan idag anställer många företag ungdomar under sommaren, dels som särskilda sommarjobb men också som vikarier under semestertider.

Det finns ingen samlad statistik på hur många ungdomar som har olika former av sommarjobb. Lönerna för sommarjobb inom privata företag är i regel högre än vad kommunen erbjuder.

Det av Kommunfullmäktige fastställda målet att minst 80 % ska erbjudas feriearbete har uppnåtts de senaste åren och sommaren 2013 har samtliga cirka 1000 som sökt feriearbete blivit erbjudna ett arbete. Sommaren 2013 finns flera arbetsställen som anmält intresse att ta emot feriearbetare som inte fått några eller färre än de önskat. Detta gäller bland annat äldreomsorgen.

Risker och möjligheter

Om kommunen subventionerar en del av lönen är det omöjligt att i nuläget veta om detta bara blir ett bidrag till lönen för sådana som annars skulle få hela lönen direkt från företaget, eller om det skapas fler sommarjobb. Alltså kan det i vissa fall innebära att inga nya jobb skapas.

Att med kommunala medel subventionera privata företag ligger i gränszonen för den

kommunala kompetensen. Det skulle också kunna innebära snedvridning av konkurrens och möjligen skapa undanträngningseffekter.

En verksamhet där kommunen subventionerar en del av lönen kan komma att betraktas som orättvis både av ungdomar men även av en del företag.

Med tanke på de minskade årskullarna de närmaste åren och med oförändrad budget kommer sannolikt de flesta som söker feriearbeten att få detta.

Om kommunen erbjuder viss subvention för företagen kan detta vara en bra faktor för att öka förståelsen och samarbetet mellan kommunen och de privata företagen.

Om kommunen skulle erbjuda 80 platser till privata företag, där halva lönekostnaden motsvarande den nivå de kommunala feriearbetarna har betalas av kommunen, skulle detta innebära en besparing på 280 000 kr.

(6)

Utredarens bedömning.

Om privata företag ska erbjudas kommunala feriejobb måste detta ske genom att varje företag anställer ungdomen och sedan får ett bidrag från kommunen till del av

lönekostnaderna. De företag som kan komma i fråga måste ha gällande kollektivavtal och försäkringar. Eftersom det är företagen själva som anställer kommer lönerna att fastställas enligt de avtal som gäller för varje bransch. Detta innebär ofta att lönen blir högre än för de kommunala feriearbetena. De ungdomar som ska erbjudas denna möjlighet ska utses på samma villkor som övriga feriearbetare.

Ett projekt bör genomföras för cirka 10 % av ungdomarna som omfattas av kommunens feriearbeten. Detta ska noga följas och utvärderas innan en eventuell permanentning kan ske.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-15 § 72, bilaga

(7)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 42

Delårsrapport augusti 2013

Diarienr 13NAV48 Beslut

Nämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I delårsrapporten redovisas verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat för perioden januari till och med augusti 2013.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2013, bilaga Nämndens egna mål augusti 2013, bilaga Nyckeltal januari-augusti 2013, bilaga

(8)

§ 43

Yttrande över förslag till ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Diarienr 13NAV70 Beslut

Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt angående ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner.

Nämnden önskar få möjlighet att yttra sig om eventuella framtida kompletterande förslag om ökad central samordning.

Ärendebeskrivning

Bildandet av Strategiskt Stöd har sin grund i att samla kompetens och verksamhet inom personal-, IT-, ekonomi- och upphandlingsfrågor i syfte att möjliggöra en

kommunövergripande helhetssyn i dessa frågor. Detta för att kunna möta utmaningar som hårdare konkurrens om kompetent arbetskraft, allt högre kvalitetskrav i olika administrativa leverensprocesser samt behovet av samverkan inom och utanför kommungränserna.

Förslaget innebär en ökad central samordning av personal- och ekonomifunktioner. Enligt förslaget flyttas resurser från socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Ökad samverkan är en förutsättning för att kunna möta dagens och framtida utmaningar inom personal-, IT-, ekonomi- och upphandlingsfrågor. Att strategiskt och kvalitativt kunna

angripa dessa områden är en framgångsfaktor.

Inom ekonomistyrningsområdet finns det inte en samsyn kring roller, ansvar och begrepp.

För att behålla och fortsätta utveckla en god ekonomistyrning i förvaltningen är det

nödvändigt att controller- och ekonomfunktionerna kvarstår verksamhetsnära. Controller och ekonom har en viktig uppgift i att utveckla lednings- och styrsystem på verksamhetsnivå utifrån ständigt förändrade förutsättningar. Ökat samarbete inom och utom kommunen är en förutsättning för att nå utveckling inom ekonomistyrning. Att lära av hur andra kommuner strategiskt arbetat med frågan kan vara ett sätt att nå framgång. Organisatoriskt är det nödvändigt att controller och ekonom fortsätter tillhöra förvaltningen.

En utveckling av personalkonsulenternas arbete är positivt. Tydlighet angående ansvar och befogenheter på personalområdet underlättar arbetet för Samhällsbyggnads chefer. Att lyfta arbetet med de strategiska personalfrågorna är nödvändigt för att möta dagens och framtidens förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Att ha kompetenta personalkonsulenter som är väl insatta i förvaltningens specifika behov och förutsättningar är en framgångsfaktor.

Vi föreslår nämnden att anta detta yttrande som sitt.

(9)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2013, §44 Remiss för ökad central samordning, bilaga

Förslag för ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner, bilaga

(10)

§ 44

Delegationsbeslut

Nämnden tar del av delegerade beslut Rektor upphandlad

utbildning

Lista 6 Ärende 29, 30, 31, 33, 34,

36

Rektor egen regi Lista 6 Ärende 32, 35

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut lista 6, bilaga

(11)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 45

Information/rapporter

SCB:s medborgarundersökning

Anna-Lena Pogulis, Kommunledningskontoret, informerar om resultatet av Statistiska

Centralbyråns undersökning. 69 kommuner har genomfört undersökningen och Piteå kommun deltog för fjärde gången. Bilaga.

Information om politiska organisationen Informationen bordläggs till nästa sammanträde.

Reviderat reglemente för nämnden

Reglementet har reviderats med borttagande av näst sista stycket under § 1 Sakområden.

Bilaga.

Konferens i Luleå 9-10 oktober 2013

Ledamot Regis Cabral (S) rekommenderar en konferens på Kulturens Hus i Luleå den 9-10 oktober, ”Equality, Growth and Innovation - in Theory and Practice”, en internationell konferens om sociala aspekter av hållbar tillväxt och innovation. Alla intresserade är välkomna att delta. Anmälan på Luleå tekniska universitets hemsida.

(12)

§ 46

Av nämnden väckta frågor

Nämnden väcker inga frågor.

(13)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 47

Tema: Flyktingmottagning/samordning

Enhetschef Anna-Maria Nilsson och fyra boendechefer informerar om flyktingmottagning och samordning. Verksamheten består av Samordning, Mottagning, Hamnen 18+ och fyra

grupphem.

Älvens grupphem, Öjebyn Boendechef: Mattias Nordaneldh

Boende: pojkar 16-17 år, asylsökande. De boende får bo kvar till 18 år, om de inte får permanent uppehållstillstånd (PUT).

Antal platser: 8

Vikens grupphem, Hortlax Boendechef: Johan Bergstedt

Boende: pojkar 16-17 år som har fått PUT. De kan flytta till Kanalen när de kan ta eget ansvar eller bo kvar tills de fyllt 18 år.

Antal platser: 8

Sundets grupphem, Norrfjärden Boendechef: Annika Lidman Sandman Boende: flickor 14-17 år

Antal platser: 8 platser (3 asylplatser, 5 PUT-platser) Kanalen, Prästgårdsgatan

Boendechef: Maria Löfgren

Boende: stödboende för flyktingar 16-17 år som har mer mognad och större förmåga sköta sig själva. De bor i egna lägenheter. Ingen personal finns på plats under natten.

Antal platser: 8 Hamnen 18+

Hamnen är ett förlängt stöd och en frivillig hjälp till de som fått PUT och är i åldern 18-21 år.

Just nu finns 9 personer inskrivna i Hamnen. De bor i egna lägenheter som

flyktingverksamheten står för. Hamnen har en egen studie- och yrkesvägledare som ger stöd och hjälp att söka arbete eller studier.

De som vid 18 års ålder inte fått PUT återförs till Migrationsverket eller flyttar tillbaka till hemlandet.

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen bistår med stöd till nyanlända och startade år 2006 med 30 platser/år.

De är nu uppe i 60-80 platser/år inkl. ensamkommande flyktingbarn. Hittills i år har 32

flyktingar kommit. Det stora problemet är att få tag på lägenheter till flyktingarna och de EKB som har PUT och efter 18 års ålder skrivs ut från något av boendena, eftersom Pitebo kräver kötid. Privata hyresvärdar har ställt upp med lägenheter.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :