Kallelse med föredragningslista

Full text

(1)

Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

1 Val av justerare

2 Ändringar i föredragningslistan 3-4

Dialoger och informationsärenden 2016 2016/2

3 Bredband

4 VA-budget

5 Hantering av råkor

6 Fastighet- projektplan för planerat underhåll 29

7 Plan för informationsinsats för att öka förståelsen för råkkolonierna i kommunen

8 VA- Upphandling av ramavtal för små och

medelstora mark- och VA-entreprenader 6

9 VA- Fågeltofta re-lining av spillvattenledningar 10 VA- Övriga planerade åtgärder och projekt under

2016 11

12 13

14 15

Handläggning flyttning av fordon

Medborgarinitiativ – Att ge Åkaröd 2:3 biotopskydd Medborgarinitiativ - Ändra namnet på Laxtrappan till Vildforsen vid Skogsbacken

Beslutsärenden

Medborgarinitiativ – Bygg en läktare i backen Medborgarinitiativ om övergångsställe över järnvägsspår

2015/127 2015/319

2015/245 2015/343

7-8 12-13

9-11 14-17 16 Medborgarinitiativ - Åtgärder för att sänka

hastigheten på gatan, Gustafs Torg/Nygatan och förbättra säkerheten i Arenaområdet

2015/344 18-22

(2)

Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

17 Medborgarinitiativ om trafiksäkerhets -

skadeförebyggande åtgärder på Byavägen 2015/330 23-26

18 Gränsen för tättbebyggt område Eljaröd 2016/25 27-28

Maria Mickelåker (C) Ulrika Östhall

Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.

Telefon 0417-181 84 Ulrika Östhall E-post: kommun@tomelilla.se

2

(3)

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari 2016 – 31 december 2016 För kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (2016--2016) i Tomelilla

Sammanträdesdag: 2016-01-27 Antal närvarande ledamöter:

1 2

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst

år

Ja Nej Avst år

1 Maria Mickelåker C

2 Lotta Hedström MP

3 Inger Åbonde S

ERSÄTTARE

1 Mats Andersson M

2 Marianne Åkerblad M

3 Torgny Larsson S

(4)

16-01-21

OMRÖSTNING 1

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.

OMRÖSTNING 2

Ärende: § ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Förslag eller yrkanden: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propositionsordning:

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar ja.

Den som stödjer __________________________________________________________________

förslag röstar nej.

4

(5)

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

1 Investeringar 2016 1 000 000

1:1 Smedstorpsskola kök Renovering av storköket 2 000 000 1:2 Byavångskolan fönster mm Renovering + nya fönster 4 000 000

1:3 Välagården inkl hiss Renovering + hiss 17 500 000

2 Reinvestering 4 500 000

2:1 Smedstorps skola Lokalanpassningar 500 000

2:2 Sim/sporthallen Aut driften 500 000

2:3 Lindesborgskolan/suterräng Lokalanpassningar 1 000 000

2:4 Byavångskolan Lokalanpassningar 1 000 000

3 Pågående projekt 2015 1 200 000

3:1 Kastanjeskolan kök Omb kök 3:2 Sim/sporthallen Brand dok 3:3 Lindesborgsskolan Omb klassrum

3:4 Lärkans kök Renovering storkök 100 000

3:5 Välagården etapp 1 Renovering HVB 400 000

3:6 Norrevång Tak + markarbete 300 000

3:7 Nyckelpigan Renovering storkök + isolering 400 000

4 Planerat Underhåll 3 000 000

4:1 Gatukontoret Målning invändigt 30 000

4:2 Järnvägsstaionen Ny fotränna 30 000

4:3 Välagården Linjer parkeringen 10 000

4:4 Solhuset Målning förråd+ plattor runt huset 40 000

4:5 Lindesborgsskolan 2 st studiehallar inkl belysning 100 000

4:6 Norrevång Renovering köket Qvarnen 575 000

4:7 Lärkan Vent, våtrum 30 000

4:8 Onslunda skola Målning utv, fogning, mur 150 000

4:9 Smedstorps skola Fasad, murstock, konvertera värme+vent 130 000 4:10 Kastanjeskolan Renovering 2 st kemisalar+lektionssalar 250 000 4:11 Kommunhuset Fasad, 5 st korriodor styrd belysning 60 000

4;12 Lekplatser Generella åtgärder 70 000

4;13 Husmöte Önskemål på husmöte 325 000

4;14 Löpande underhåll Löpande underhåll 1 200 000

5 Övrigt

5:1 Teknisk säkerhet Upprättande av anbudshandl, serviceavtal 5:2 Ramavtalen (alla) Upprättande av anbudshandl

5:3 Praktikant Jonna 22/2-27/5 5:4 Annonsering Bengts tjänst 5:5 Annonsering Tommys tjänst

5:6 Annonsering Tekniska administratören

5:7 Husmöte Möte

5:8 Paviljong Till skolan

5:9 Lönesamtal Personal

5;10 Medarbetarsamtal Personal 5:11 Eknomi, avstäming Mån/TB 5;12 Inv/underhåll planering 2017 Adm

5;13 Miljöinspektion Mot skolorna/äldreboende 5;14 Tillsyn brand Mot skolorna/äldreboende 5;15 Underhållspärmen Hålla i ajour

5:16 OVK Mot skolorna/äldreboende

5;17 Elrevison Mot skolorna/äldreboende 5;18 Teknisk säkerhet Upphand, Byavångskolan Objekt

nr

DEC BILAGA

AUG Handläggare: Ulrika Olsson Upprättad: 2016-01-12

MAJ JUNI JULI Typ/art av arbete, antal

fast och övr anteckn

Objekt/arbetsnamn m m JAN FEBR MARS APRIL

PROJEKTPLAN FÖR PLANERAT UNDERHÅLL, UPPHANDLINGAR PLUS ÖVRIGT UNDER JANUARI - DECEMBER 2016

Budget Netto i sek

Projektplanen är "länkad" till "mapp" med detaljerad tidplan, ritning/karta, handling etc på respektive objekt.

Reviderad: 2016-

BETECKNING:

Fastlagda arbeten Fortlöpande arbeten

SEPT OKT NOV

Redovisad kostnad

(6)

1 (1) Team Samhällsbyggnad

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-181 21 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Nyholm VA ingenjör

Direkt 0417- 181 37 Mobil johan.nyholm@tomelilla.se

Tomelilla den 19 januari 2016 Dnr

Ramavtal Entreprenadtjänster

Tomelilla kommun är behov av upphandling av entreprenad tjänster.

De som kan bli berörda av denna upphandling är:

 VA-enheten

 Gata/park

 Fastighet

 Kultur och fritid.

Upphandling kommer ske under LOU. Då Tomelilla kommun kommer över tröskelvärdet (ca 1,9 milj.)

Ramavtalstiden kommer att vara 2+1 år.

Det som kommer att upphandla är:

 Arbetsledning kr/h

 Anläggare, stensättare, trädgårdsarbetare, rörläggare m.m.

kr/h

 Maskiner med maskinist t.ex. hjulastar, grävmaskin m.m.

kr/h

 Schaktbil kr/h

 Projektör för mindre projekt. Kr/h

Förtillfället så finns inget ramavtal inom detta område.

Det handlas upp för varje objekt.

För 2015 så handlade VA uppför ca 4milj.

Det inom område som ventil byte nya anslutningar och andra små arbete.

Vad de andra enheterna har handlat upp har ej undersökt

6

(7)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 13 maj 2015

Justerandes sign

Ksau § 88 Dnr KS 2015/127

Remiss av medborgarinitiativ - Att ge Åkaröd 2:3 biotopskydd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet remitteras till samhällsbyggnad (Charlotte Lindström) för besvarande.

Ärendebeskrivning

Lena Wallin, Åkaröd 203, har inlämnat medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Förslag

Att ge Åkaröd 2:3 biotopskydd.

Motivering

På Åkaröds ängar finns 8 rödlistade fjärilar bl a violettkantad guldvinge och mjölfly. Där växer nattviol och hedblomster tillsammans med den lite

ovanliga svartklinten. Övriga ängsväxter är t ex klintar, ängsvädd, getväppling.

Sommartid återfinns långbensgrodan i delar av ängen med högre gräs.

De 8 rödlistade fjärilarna är:

Mjölfly EN

Åkerväddsantennmal VU Sexfläckig bastardsvärmare NT Fläckig glansspinnare NT

Allmän metallvingesvärmare NT Humlelik dagsvärmare NT Violettkantad guldvinge NT Humlerotfjäril NT

Övriga fjärilsarter är blåvingar, pärlemofjärilar, gräsfjärilar, guldvingar, sälgskimmer fjäril m fl.”

_________

Beslutet skickas till:

Charlotte Lindström för vidare hantering

(8)

8

(9)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 28 oktober 2015

Justerandes sign

Ksau § 230 Dnr KS 2015/245

Remiss av medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet överlämnas till till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.

Ärendebeskrivning

Carina Ivarsson, Tomelilla, har inlämnat ett medborgarinitiativ – Bygg en läktare i backen.

Förslag på att det byggs en liten läktare i backen för publiken till höstens/vinterns matcher.

Kanske något för hantverkslinjen på Kastanjeskolan.

Motivering: Bra för publiken som tittar på fotboll matcherna. En hel del är ju långväga gäster. Är ju en superfin plan annars.

__________

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden Carina Ivarsson

(10)

PERSONUPPGIFTER

Förnamn: Carina

Efternamn: Ivarsson

Utdelningsadress (gata, box etc): MARATONGATAN 1

Postnummer: 27335

Postort: TOMELILLA

E-postadress: Jeppe.ivarsson@hotmail.com

Telefon (även riktnr): 0417-12311

FÖRSLAG OCH MOTIVERING

Förslag: Förslag på att det byggs en liten läktare i backen för publiken till höstens/vinterns matcher.

Kanske något för hantverkslinjen på Kastanjeskolan.

Motivering: Bra för publiken som tittar på fotboll matcherna. En hel del är ju långväga gäster. Är ju en superfin plan annars.

MEDBORGARINITIATIV

Medborgarinitiativ

MEDBORGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID:

1 / 1

10

(11)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren Planeringsingenjör Direkt 0417-183 13 Mobil 0709-95 83 13 hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 19 januari 2016 Dnr KS 2015/62

Kultur och fritidsnämnden

Utredning Medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen

Samhällsbyggnad har tagit fram ett offererat pris på 4 flyttbara läktarsektioner i aluminium med plats för ca 70 personer.

Offerten är på 70 500 kronor.

Som alternativ kan man bygga en enklare fast träkonstruktion, där kostnaden för materialet är beräknat till ca 20 000 kronor.

Underhållskostnaderna jämfört med läktare i aluminium blir dock större på sikt.

Med vänlig hälsning Samhällsbyggnad

Håkan Berggren Planeringsingenjör

(12)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 18 november 2015

Justerandes sign

Ksau § 251 Dnr KS 2015/319

Medborgarinitiativ - Ändra namnet på Laxtrappan till Vildforsen vid Skogsbacken

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet överlämnas till samhällsbyggnad för besvarande.

Ärendebeskrivning

Catherine Thiesen, Tomelilla, har inlämnat medborgarinitiativ med förslag om att ändra namn på Laxtrappan (Skogsbacken) till Vildforsen. Catherine Thiesen framför att efter att man har ändrat laxtrappan så är det ingen trappa längre och att det då hade varit bättre med namnet Vildforsen, och att hon vid flera tillfällen träffat på folk som letar efter Laxtrappan.

Beslutsunderlag

Medborgarinitiativ, Catherine Thiesen ________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad, Charlotte Lindström Catherine Thiesen

12

(13)

PERSONUPPGIFTER

Förnamn: Catherine

Efternamn: Thiesen

Utdelningsadress (gata, box etc): NORREGATAN 13

Postnummer: 27330

Postort: TOMELILLA

E-postadress: chivas62@hotmail.com

Telefon (även riktnr): 0707777328

FÖRSLAG OCH MOTIVERING

Förslag: Ändra namnet på Laxtrappan ute vid skogsbacken i Tomelilla till Vildforsen

Motivering: Efter man har ändra laxtrappan är det ingen trappa längre därför hade det varit bättre med Vildforsen, jag har vid flera tillfället träffat på folk som letar efter Laxtrappan.

MEDBORGARINITIATIV

Medborgarinitiativ

(14)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 december 2015

Justerandes sign

Ksau § 269 Dnr KS 2015/343

Medborgarinitiativ om övergångsställe över järnvägsspår

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet 8samhällsbyggnad) för besvarande.

Ärendebeskrivning

Birgitta Nilsson, Hantverkaregatan 1, Tomelilla, har den 10 november 2015 inlämnat ett medborgarinitiativ om övergångsställe över järnvägsspåren på spårområdet mellan Bo Olsson-området och Scan-området (finns idag över ett av spåren).

Motivering:

I kommunens tillgänglighetsplan står att alla ska ha möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Att ta sig med rullator, rullstol, permobil eller som svårt synskadad över spårområdet och till t.ex. till Rehabhuset är idag omöjligt. Flera boende i området har remisser för rehabträning men kan inte ta sig dit på egen hand, sträckan blir för lång runt om och man måste vistas i en besvärlig trafikmiljö.

__________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl

14

(15)

Tomelilla kommun

Insändes till:

Kommunfullmäktige Tomelilla kommun 273 80 Tomelilla

Besöksadress: Gustafs torg 16 Telefon: 0417-18000

S5+-411-4.. LVeÅr" jak- V7-3 4

9 .5-Sr 'pYx. r (m- e

1)L, CiSStvi —041 rå',60 St 41.4-1

rAttA

16-im, v3 i

axti

5-tne/r av fr 4-i)

mre

Person uppgifter

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PUL) § 10. Dataregistret används för administration av kommun- fullmäktiges diarium. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen till vänster på blanketten.

Förslaget kommer att publiceras på vrTveMP.P.Ii.g.LA KOMMtJN

Kommunstyrelsen

211i5 -11- 12

Medborgarinitiativ

Dlarienr

För- och efternamn

.i il Milt Al: tS5c, I-1 Ailr7s 4

11411-1V i i" klYe ink

01

1/

Postadress

.927

3 33 -

Ten ei /X. X 79

Telefon (även riktnummer) j

27

E-postadress

ho i

43 e i-1

/ 9 fa h tilmeut

fe' /11

Förslag

Motivering

KudtlY1P1114.-11 t PI )•Ml ' ..

i , .

ng

t'9 k

Alpi.43-1 5A-6>iy e ',,t( c•tit),.. ,.; k .k kl..s;.

ykr5 i Ukhe_ -i. -ilL( t .

J (J 5,-;', s -171414 il

c4J- 6

4 v s ,,k1-1 hi c-i

iibi-

R f-i- +tt

,s,

0, eel ri,j/liA y i ruilst-o (

,

' D r rh 1, k.).• 1 r 1. ..Sciii)ki,) ci ..(2 ell I-, (~ 3 f)(7_,,r ()ni /...2:

1/41,,,Lk ex.A. A...1-14 J .

1-0( s-KU I-44A biuis efl JiA- i 465

urkie'6'r i J 3 -

--k--

-i= I t rr, be t

h ai -I e m rivid ha

r re"e,#--

...

1---th.A.krbrt`im'i ti5

nie-Pk

iciy pi i hk

,e,

CA-. 11_44-1 61, ,97 ,---;iclecz,p, k)U. K tt) r 1 eifrt9 vii kyl c 74-1

ö dl 1114 il '41_4_5

k 1.5,-1-75

e ---1 be svår 9 -tirtz /e /

Namnteckning

Ort och datum

2-19/4/Kithi. W13//

Namnteckning (obligatorisk)

(16)

1 (2)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson Miljöstrateg Direkt Mobil

ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 12 januari 2016 Dnr KS 2015/343

Brigitta Nilsson

Svar gällande övergångsställe över järnvägsspår

Förvaltningens förslag till beslut

Nyttjandet av Scan-området och en bättre gångväg över järnvägsspåren är ett ärende som har diskuterats en längre tid, speciellt i framtagandet av

superbusskonceptet med dess stationsläge och då Bo Ohlssons har visat intresse av att exploatera gamla slakteriområdet.

Spårområdet är utpekat som riksintresse för framtida järnväg där både

Trafikverket och kommunen är fastighetsägare av spårområde. Detta medför en process där trafikverket måste ta fram ett så kallat slopningsbeslut för järnvägen, ett beslut som innebär att det går att utnyttja spårområdet framtill dess att Simrishamnsbanan byggs eller annat beslutas.

Kommunen har bett om att få ett slopningsbeslut för att kunna utveckla bland annat gång- och cykelvägar, efter samråd med trafikverket kommer kommunen att invänta den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som ska påbörjas i vår. ÅVS:en kommer att beröra stationsområdet, viadukten och SCAN-området. Den är tänkt att visa på en helhetslösning för hela området och då även gång- och cykelvägar.

Trafikverket ansvarar för åtgärdsvalsstudien men kommunen är givetvis med i processen hela vägen. Utdrag ur beskrivningen för åtgärdsvalsstudien;

”En central punkt rör området norr om järnvägsstationen, vilket innefattar vägbron (väg 11) över spårområdet, samt spårområdet mellan Bo Ohlsson och f.d. slakteriområdet (spårområdet i sig utgör riksintresse för en framtida Simrishamnsbana vilket ställer krav på planeringen).

Tidiga diskussioner har först mellan Trafikverket och kommunen om att förbättra kopplingen över spårområdet mellan de verksamheter som finns och planeras på ömse sidor samt huruvida en rivning av vägbron skulle kunna bidra till inte bara en helt ny förutsättning för området i sig utan även ge möjlighet till en bättre koppling mellan en framtida superbusshållplats, järnvägsstationen och pendlarparkering etc. Fokus i ÅVS:en är alltså både åtgärder för superbuss men också att se vilka möjligheter som finns att utveckla hela stationsområdet i en bredare bemärkelse med koppling till superbusshållplats samt området strax norr om järnvägsstationen.”

I ÅVS:en kommer vi att nå en samsyn med bland annat Trafikverket och andra berörda aktörer. Det är därför viktigt att inte skynda fram en slopning av spåren i en parallell process utan se helheten för området. ÅVS:en kommer att ge

16

(17)

kommunen en bra grund att stå på i fortsatt planeringsarbete.

Förslaget ligger därför helt i linje med kommunens önskemål och det är vår förhoppning att förslaget kan realiseras.

Ärendebeskrivning

Ksau § 269/2015 Medborgarinitiativ om övergångsställe över järnvägsspår Birgitta Nilsson, Hantverkaregatan 1, Tomelilla, har den 10 november 2015 inlämnat ett medborgarinitiativ om övergångsställe över järnvägsspåren på spårområdet mellan Bo Olsson-området och Scan-området (finns idag över ett av spåren).

Motivering:

I kommunens tillgänglighetsplan står att alla ska ha möjlighet till ett så

självständigt liv som möjligt. Att ta sig med rullator, rullstol, permobil eller som svårt synskadad över spårområdet och till t.ex. till Rehabhuset är idag omöjligt.

Flera boende i området har remisser för rehab träning men kan inte ta sig dit på egen hand, sträckan blir för lång runt om och man måste vistas i en besvärlig trafikmiljö.

Skriv ärendebeskrivningen här. Texten kan flyttas till beslutsdokument Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson Miljöstrateg

Beslutet skickas till:

Ida Abrahamsson

(18)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 december 2015

Justerandes sign

Ksau § 270 Dnr KS 2015/344

Medborgarinitiativ - Åtgärder för att sänka hastigheten på gatan, Gustafs Torg/Nygatan och förbättra säkerheten i Arenaområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Ärendebeskrivning

Jan-Erik Andersson, Gustafs Torg 14 B, Tomelilla har inlämnat följande medborgarinitiativ:

Åtgärder för att sänka hastigheten på gatan Gustafs Torg / Nygatan och förbättra säkerheten i Arenaområdet.

För ett par år sedan föreslog jag att man skulle sänka hastigheten på denna gata till 30 km, men det fick jag inget gehör för. Hastighetsbegränsningen är nu 50 km utom mitt för förskolan där den är 30. Jag observerar dagligen att nästan alla bilar håller över 50 och att de allra flesta inte saktar ner för 30- området. Det finns de som håller minst det dubbla. Polisen, har vad jag vet, bara haft en kontroll för 30-omrädet (som kan vara lite svårkontrollerat).

Hastigheten kommer framöver (hur länge ska vi vänta?) att sänkas till 40 km på det område som nu är 50.

Mitt förslag är att det 100 m in på gatan Gustafs torg sätts skyltar med 40 km så smalt att bara en bil kan passera och att de 30-skyltar som redan finns vid förskolan flyttas in på samma sätt. Det kommer åtminstone att dämpa hastigheten något. Polisen bör också uppmärksammas på problemet.

Jag föreslog för ett par år sedan att belysningen i Arenaområdet intill Nygatan borde förbättras. Jag har fortfarande varken fått bekräftelse eller svar på mitt förslag. Jag förnyar därför förslaget.

18

(19)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 9 december 2015

Justerandes sign

Forts § 270

Arenaområdet mellan Nygatan och järnvägen är välbesökt, inte minst av hundägare. På kvällen, särskilt på den mörka årstiden, är det kolsvart i den sydöstra delen. Två eller tre gatlampor i den södra och sydöstra delen skulle hjälpa och samtidigt förbättra tryggheten för de som använder området under de mörka timmarna.

Hoppas jag får gehör för mitt medborgarinitiativ.

Motivering:

Sänkt hastighet på gatan och höjd säkerhet och trivsel på Arenaområdet.

__________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl

(20)

PERSONUPPGIFTER

Förnamn: Jan Erik Lennart

Efternamn: Andersson

Utdelningsadress (gata, box etc): GUSTAFS TORG 14 B LGH 1002

Postnummer: 27330

Postort: TOMELILLA

FÖRSLAG OCH MOTIVERING

Förslag: Åtgärder för att sänka hastigheten på gatan Gustafs Torg / Nygatan och förbättra säkerheten i Arenaområdet.

För ett par år sedan föreslog jag att man skulle sänka hastigheten på denna gata till 30 km, men det fick jag inget gehör för. Hastighetsbegränsningen är nu 50 km utom mitt för förskolan där den är 30. Jag observerar dagligen att nästan alla bilar håller över 50 och att de allra flesta inte saktar ner för 30-området. Det finns de som håller minst det dubbla. Polisen, har vad jag vet, bara haft en kontroll för 30-omrädet (som kan vara lite svårkontrollerat). Hastigheten kommer framöver (hur länge ska vi vänta?) att sänkas till 40 km på det område som nu är 50.

Mitt förslag är att det 100 m in på gatan Gustafs torg sätts skyltar med 40 km så smalt att bara en bil kan passera och att de 30-skyltar som redan finns vid förskolan flyttas in på samma sätt. Det kommer åtminstone att dämpa hastigheten något.

Polisen bör också uppmärksammas på problemet.

Jag föreslog för ett par år sedan att belysningen i Arenaområdet intill Nygatan borde förbättras. Jag har fortfarande varken fått bekräftelse eller svar på mitt förslag. Jag förnyar därför förslaget.

Arenaområdet mellan Nygatan och järnvägen är välbesökt, inte minst av hundägare. På kvällen, särskilt på den mörka årstiden, är det kolsvart i den sydöstra delen. Två eller tre gatlampor i den södra och sydöstra delen skulle hjälpa och samtidigt förbättra tryggheten för de som använder området under de mörka timmarna.

Hoppas jag får gehör för mitt medborgarinitiativ.

Hälsningar

Jan-Erik Andersson Gustafs Torg 14 B 273 30 Tomelilla 501215-4034

Motivering: Sänkt hastighet på gatan och höjd säkerhet och trivsel på Arenaområdet MEDBORGARINITIATIV

Medborgarinitiativ

MEDBORGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID:

1 / 1

20

(21)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren Planeringsingenjör Direkt 0417-183 13 Mobil 0709-95 83 13 hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 19 januari 2016 Dnr KS 2015/344

Jan-Erik Andersson Gustafs torg 14B lgh 1002 273 30 Tomelilla

Svar på medborgarinitiativ - Åtgärder för att sänka hastigheten på gatan, Gustafs Torg/Nygatan och förbättra säkerheten i Arenaområdet

Föreskrifterna för 40 km/h inom tättbebyggt område Tomelilla, träder i kraft den 1 mars 2016.

På Gustafs Torg/Nygatan ser vi det motiverat att utöka 30-gränsen så att övergångstället mellan parkerna kommer innanför 30-området.

Vi ser även möjligheterna att avsmalna gatan med hjälp av de befintliga flyttbara skyltfundamenten samt måla cykelfält inom 30-området.

Skyltarna placeras då så att cyklar kan passera mellan trottoar och skylt.

Ett alternativt förslag är att måla en heldragen mittlinje inom 30-området, för att minska den upplevda gatubredden och behålla skyltfundamenten på det avstånd från trottoaren de har idag.

När det gäller parken så ser vi inte i dagsläget att området används i den utsträckningen så att det motiverar en utökad belysning.

Med vänlig hälsning Samhällsbyggnad

Håkan Berggren Planeringsingenjör

(22)

2 (2)

22

(23)

0

Tomelilla kommun

Insändes till:

Kommunfullmäktige Tomelilla kommun 273 80 Tomelilla

Besöksadress: Gustafs torg 16 Telefon: 0417-18000

Personuppgifter

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (FUL) § 10. Dataregistret används för administration av kommun- fullmäktiges diarium. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen till vänster på blanketten.

Förslaget kommer att publiceras på www.tomelilla.se.

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsen

2015

Medborgarinitiatiy,,..

För- och efternamn

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla Adress

c/o Lars Carlstedt Box 16

Postadress

273 21 Tomelilla Telefon (även riktnummer)

0734 20 26 10 eller 0417 12182

E-postadress

lars.carlstedt@telia.com

Förslag

TRAFIKSÄKERHETS - SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRRDER.

Byavägen, delen mellan Byaplan - Korsningen Rosencrrantzgatan finns tre (3) St övergångsställen som används av Barn och Äldre till och från Byavångsskolan , Lindesborgsområdet och

Byavångens Äldreboende.

Motivering

Byavägen är bred och inbjuder Fordonstrafikanterna till hög hastighet och dålig hänsyn till gångttrafikanterna vid övergångsställena.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

1.Upphöjda övergångsställen tre(3) St 2. Blinkande varningsljus

3. Hastighetsbegränsning 30 Km 4. Belysning på övergångsställena

Namnteckning

Ort och datum

Tomelilla 20151105 SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla Ordförande Lars Carlstedt

(24)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 18 november 2015

Justerandes sign

Ksau § 253 Dnr KS 2015/330

Medborgarinitiativ om trafiksäkerhets - skadeförebyggande åtgärder på Byavägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Medborgarinitiativet remitteras till samhällsbyggnad för yttrande.

Ärendebeskrivning

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla har genom Lars Carlstedt inlämnat medborgarinitiativ med följande förslag till trafiksäkerhets- och

skadeförebyggande åtgärder på Byavägen:

Byavägen är bred och inbjuder fordonstrafikanterna till hög hastighet och dålig hänsyn till gångtrafikanterna vid övergångsställena.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 1. Upphöjda övergångsställen tre (3) st 2. Blinkande varningsljus

3. Hastighetsbegränsning 30 Km 4. Belysning på övergångsställena

Beslutsunderlag

Medborgarinitiativ, SPF Seniorerna Klubb 67 __________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad, Jörgen Prahl Lars Carlstedt

24

(25)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren Planeringsingenjör Direkt 0417-183 13 Mobil 0709-95 83 13 hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 18 januari 2016 Dnr KS

SPF Seniorernas klubb 67 Tomelilla c/o Lars Carlstedt Box 16

273 21 Tomelilla

Svar på medborgarinitiativ. Trafik och skadeförebyggande åtgärder Byavägen

Hej

Vi kan inte annat än hålla med om att trafiksituationen upplevs som osäker på de överfarter som ni beskriver i ert medborgarinitiativ.

Den planerade ombyggnaden av Byavägen kommer att göras trafiksäker genom avsmalningar, förbättring av belysningen och sänkning av

hastigheten till 30 på sträckan mellan Rosencrantzgatan –Tomegatan.

När det gäller upphöjda övergångställen så diskuterar vi dels om det är lämpligt eller inte på en genomfartsled och alternativt om man ska höja upp en hel korsning (Byavägen/Rosencrantsgatan).

Om inte Byavägen byggs om inom en snar framtid så planerar vi för att se över belysningen vid övergångställena och sänka hastigheten så att

trafiksäkerhetssituationen kan förbättras.

Med vänlig hälsning Samhällsbyggnad

Håkan Berggren Planeringsingenjör

(26)

2 (2)

26

(27)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren Planeringsingenjör Direkt 0417-183 13 Mobil 0709-95 83 13 hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 19 januari 2016 Dnr KS 2016/25

Samhällsbyggnadsutskottet

Beslut angående Tättbebyggt område Eljaröd

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om tättbebyggt område Eljaröd enligt bifogad trafikföreskrift.

Ärendebeskrivning

På grund av överlappande föreskrifter mellan Tomelilla kommun och Länsstyrelsen i Skåne län på väg 1589 i Eljaröd så justerar kommunen sitt tättbebyggda område från att gälla direkt vid korsningen väg 1589/riksväg 19 till att gälla 100 meter väster om riksväg 19.

Beslutsunderlag

Enl. Trafikföreskrift 1270 2016:00005

Samhällsbyggnad

Håkan Berggren Planeringsingenjör Beslutet skickas till Håkan Berggren

(28)

1270 2016:00005

Tomelilla kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Eljaröd;

beslutade den 27 januari 2016.

Tomelilla kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Markerat område enligt kartbild ska vara tättbebyggt område.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2016 då Tomelilla kommuns lokala trafikföreskrifter 1270 2013:00063 om tättbebyggt område i Eljaröd skall upphöra att gälla.

På Tomelilla kommuns vägnar.

Maria Mickelåker ordf. Samhällsbyggnadsutskottet

Håkan Berggren

28

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :