Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00

Full text

(1)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän & förtroendevalda

Protokolljusterare

Justelingens plats och tid

Underskrifter S ekreterare

Ordforande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l)

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00

Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S) Claes Roos (M) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

Smmnanträdesdatum

2015-05-12

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Marie Nieholson (M)

Eva Berglund (S) Lars Nilsson (C)

Kjell Biilow (S)

Carina Östh, näringslivsutvecklare Patrik Kinnbom, näringslivschef Carolirra Leijonram, kommunchef Peter Högberg (S)

1

~y 18 maj 2015

!

Protokollet är justerat. Justetingen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen 2015-05-12

Kl. 10:15-16:00 Kl. 08:45-15:20 Kl. 11:45-16:00

Paragrafer 194-197

2015-05-19 Datum då anslaget tas ned 2015-06-11 Administrativa avdelningen

S elaeterare

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr

Sanunanträdesdatum l ( 9)

2015-05-12 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 194 Dnr 2015/203 Kod 140

Resa för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas.

Ärendet

Vid dagens sammanträde gör kommunstyrelsen en bussresa i Vimmerby kommun. De besöker Oxgården, RM-Snickerier AB, AB Åbro Bryggeri, Mercatus Engineering AB och Kraftvärmeverket Tallholmen. Vid resmålen får kommunstyrelsen information om respektive verksamhet.

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(9)

2015-05-12 Kommunstyrelsen

KS § 195 Dnr 2015/200 Kod 107

Protokolijusterare

Nyemission i Astrid lindgrens Värld AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s beslut beträffande nyemission i Astrid Lindgrens Värld AB

l. att inte utnyttja sin fåreträdesrätt i samband med nyemissionen

2. att godkänna nytt aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB och Vimmerby kommun Förvaltnings AB

3. att godkänna ny bolagsordning for Astrid Lindgrens Värld AB.

Ärendet

Salikon Förvaltning AB äger 536 000 aktier och Vimmerby kommun För- valtnings AB äger 75 000 aktier i Astrid Lindgrens Värld AB. Tillsammans utgör dessa samtliga 611 000 aktier i bolaget.

De närmaste åren planerar Astrid Lindgrens Värld AB att göra stora investe- ringar i både upplevelser inom parkens grindar såväl som i boende utanfår grindarna. För att möjliggöra dessa investeringar med bibehållen god solidi- tet har styrelsen for bolaget fattat beslut om att genomfora nyemission riktad till bolagets aktieägare.

Nyemissionen uppgår till totalt 20 000 000 kronor (145 000 st aktier

a

137,93 kr) och Salikon Förvaltning AB har garanterat att teckna hela emiss- ionen i det fall Vimmerby kommun Förvaltnings AB inte vill utnyttja sin fo- reträdesrätt.

Vimmerby kommun Förvaltnings AB hanterade ärende vid sammanträde 2015-05-12. Vimmerby kommun Förvaltnings AB fareslogs att inte utnyttja sin fåreträdesrätt i samband med nyemissionen, att godkänna nytt aktieägar- avtal mellan Salikon Förvaltning AB och Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt att godkänna ny bolagsordning for Astrid Lindgrens Värld AB.

Utdragsbestyrkning

(4)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 3 ( 9)

2015-05-12 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Genom att Vimmerby kommun Förvaltnings AB inte deltar i nyemissionen kommer bolagets ägarandel i Astrid Lindgrens Värld AB att minska och un- derstiga l O procent. A v denna anledning föreslås Vimmerby kommun För- valtnings AB godkänna nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Astrid Lindgrens Värld AB som bl a fåreskriver att den i bolagsordningen före- skrivna rätten till hembud och förköp inte får ändras utan samtliga aktieäga- res godkännande samt att Salikon Förvaltning AB inte får begära tvångsin- lösen av Vimmerby kommun Förvaltning AB:s aktier enligt aktiebolagsla- gens regler om inlösen av minoritetsaktier.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s beslut beträffande nyemission i Astrid Lindgrens Värld AB

l. att inte utnyttja sin företrädesrätt i samband med nyemissionen 2. att godkänna nytt aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB och

Vimmerby kommun Förvaltnings AB

3. att godkänna ny bolagsordning för Astrid Lindgrens Värld AB.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Astrid Lindgrens Värld AB, Id 47781.

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Peter Olson, Id 47782.

Aktieägaravtal, Id 47783.

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s protokoll2015-05-12.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrknio g

(5)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm

Satrunanträdesdatum 4(9)

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

2015-05-12

KS § 196 Dnr 2015/205 Kod 041

Investeringsbudget 2015-begäran om tillägg i investerings- budget för Vimmerby Fiber

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. att bevilja en investeringsbudget på totalt 23,7 Mnkr för fiberinvestering- ar fårdigställda 2015

2. att anslutningsavgifter och månadsintäkter i projektet ska få användas till delfinansiering av investeringarna

3. att investeringen ska inrymmas inom beslutad investeringsram för 2015 och 2016

4. att uppdra åt kommunstyrelsen att omdisponera investeringar från 2015 til12016.

Deltagande i beslut

Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Nilsson (C) av- står från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Nilsson (C) lämnar in en gemensam protokollsanteckning som bifogas protokollet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-04 att godkänna investeringsbudget 2015 på 28,6 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade även att akuta investe- ringar utöver det som finns med i investeringsbudget ska tas i särskilda fullmäktigebeslut under år 2015.

Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse av ordförande Micael Glem1falk (M), en skrivelse av ITSAM:s marknadschefRenrik Röste samt

Utdragsbestyrkning

(6)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Smmnanträdesdatum 5(9)

2015-05-12 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

en kalkyl. Ordforanden är även sammankallande i styrgruppen för Vim- merby kommuns fibersatsning.

I Micael Glennfalks (M) skrivelse framkommer bland annat följande:

"Vimmerby kommuns fiberinvestering hade ursprungligen 11 Mnkr i inve- steringsbudget för 2015. Fullmäktige har nu beslutat reducera detta belopp i sin nya budget till 5 Mnkr. Upparbetad investering fram ti112015-05-06 är dock 8,9 Mnkr. Eftersom fiberinvesteringen består av flera steg och fakture- ring inte sker förrän varje sträcka är besiktat och klar uppstår en stor efter- släpning av faktureringen."

"Vid tillfället får styrgruppens möte den l april2015 gavs uppgiften att 4,1 Mnkr var upparbetat. Totalt visade kalkylen på att 32, 5 Mnkr hade investe- rats. Någon uppgift om ett högre upparbetat belopp gavs inte från Vimmerby Fibers projektgmpp, inte heller gavs någon uppgift om en stor eftersläpande post som skulle faktureras. Majoriteten gick därfor till fullmäktige med ur- spmngsbeloppet, 5 Mnlcr, i tron att alla fakturor var inne.

Styrgruppen beslöt att anslutningar skulle prioriteras for att genom anslut- ningar få medel till fortsatt utbyggnad och då med inriktning mot just an- slutningar.

Vid styrgruppsmötet den 6 maj deltog ekonom Ingunn Nilsen Andersson från ekonomiavdelningen och controller Juhani Sismo från samhällsbygg- nadsavdelningen. Det konstaterades då att upparbetat till dagens datum var 8,9 Mnkr, en ökning med 4,8 Mnkr från förra mötet. Dessutom föredrog projektledaren Mats Paulsson, Vimmerby Fiber, att det väntades in ytterli- gare fakturor från projekt som pågår, alternativt besiktas, nu på 12,0 Mnkr under 2015. I denna finns en stamledning mellan Pelarne och Rumskulla på ca 2 Mnkr för att ansluta Rumskullas ca 150 abonnenter. Utöver dessa faktu- ror skulle ytterligare 2,8 Mnkr faktureras från en del av stamsträckan Rums- kulla- Snararp, detta för att :fa redundans från Y dre samt att ansluta de sista abonnenterna i byalaget.

Detta ger en bruttosumma på 23,7 Mnkr i återstående investering före ett in- vesteringsstopp."

ITSAM:s marknadschefBenrik Röste skriver bland allllat följande:

"Kommunstyrelsen har gett Vimmerby Fiber i uppdrag att skriva fram fiber- sträckningar i projektet som inte härrör till stadsanslutning ochfeller rena an- slutningar utan grävning av stamsträckor. I rådande läge finns det ett antal byalag som redan har kommit igång att gräva sina accessnät som sedan ska

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr

Sammanträdesdatum 6(9)

2015-05-12 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

kopplas på stamnätet Eller i vissa fall är accessnät del av stam-nät får att få en så fårdelaktig kostnadsbild som möjligt får alla parter.

Tidigare beslut i KS, 150331, gav projektet Vimmerby Fiber en investe- ringsbudget om 5MSEK får 2015. I Ql 2015 var i stort sett rörelsebudgeten fårbrukad på grund av fakturor från arbete under Q4 2015. Vid beslutet om Vimmerby Fibers investeringsnivå togs inte detta i beaktande.

Intäkter från fiberanslutningar önskas reinvesteras i projektet får att kunna fortsätta expandera fibernätet får att kunna uppnå regeringens bredbandsmål om att 90% av Sveriges befolkning ska ha tillgång tilllOG MBIT/sek år 2020."

Förslag till beslut

Ordfårande Micael Glennfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

l. att bevilja en investeringsbudget på totalt 23,7 Mnkr får fiberinvestering- ar fårdigställda 2015

2. att anslutningsavgifter och månadsintäkter i projektet ska få användas till delfinansiering av investeringarna

3. att investeringen ska inrymmas inom beslutad investeringsram får 2015 och 2016

4. att uppdra åt kommunstyrelsen att omdisponera investeringar från 2015 til12016.

ITSAM:s marknadschefRenrik Röste föreslår följande beslut:

l. bevilja tilläggsbudget om 2,7 MSEK att fårdigställa beslutad och påbör- jad byggnation av stamsträcka mellan Rumskulla och Snararp

2. bevilja tilläggsbudget och äskning av 9 MSEK får pågående fiberbygg- projekt, påbörjade men inte fårdigställda under 2014-2015-03-31 3. bevilja att intäkter från fiberanslutning och andra fiberintäkter återinve-

steras i fortsatt fiberutbyggnad.

Beslutsgång

Två fårslag föreligger. Ordfåranden ställer fårslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen bifaller ordfårandes förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av marknadschefHemile Röste, ITSAM, Id 47785.

Skrivelse av ordfårande Micael Glennfalk (M), Id 47786.

Kalkyl upprättad av samhällsbyggnadsavdelningen, Id 47787.

Protokollsanteckning, Id 47788. Bilaga.

Utdragsbestyrkning

(8)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Sändlista

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm·

Sammanträdesdatum 7(9)

2015-05-12

Utdragsbestyrkning

(9)

b,la 3 ~-, KS:§~q0; Jn15-05 -1~

2015-05-12 Dnr 2015/205/041 Id 47788

Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2015-05-12

Ärende: Investeringsbudget 2015 -begäran om tillägg i investeringsbudget för Vimmerby Fiber

Vi anser att kommunens investeringsbudget får 2015-2016 måste uppdateras med en ekonomisk konsekvensanalys fåre ytterligare korrigeringar. Vi avstår från att delta även i detta beslut angående investeringsbudget år 2015-20161iksom vi gjorde när

investeringsbudgeten får 2015-2016 antogs i KF den 4/5 2015. Kommunen måste få kontroll på redan gjorda investeringar och konsekvenser rörande akuta investeringsbehov som

exempelvis taket på Kulturskolan får 2015-2016 innan ytterligare investeringsbeslut tas.

lngela Nilson Nachtweij (C) Lars Nilsson (C)

Lars Johansson (V)

(10)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 8( 9)

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

2015-05-12

KS § 197 Dnr 2015/112 Kod 311

Sommartorget 2015- trafikfäring

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Sevedegatan på delen fcirbi stadshotellet/

Torget, under den tid Sommartorget hålls, ska hållas öppen fcir gångfarts- trafik måndag-fredag klockan 10:00-18:00, lördag klockan 10:00-14:00 och vid söndagsöppet den tid som handeln då håller öppet. Övrig tid tillåts den delen på gatan stängas av med hjälp av en grind.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-03-09 att ställa sig bakom ett fårslag om utformningen av torget i sin helhet och utformningen av Som- martorget 2015. Beslutet har skickats till kommunstyrelsen fcir kännedom.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-05 presenterades Sommartor- get 2015 av kultur- och fritidschef Anders Eriksson, näringslivschefPatrik Kinnbom och arbetsledare fcir park & service Bo Palmer

Ledamöterna var positiva till utformningen av årets Sommartorg. Däremot ar några ledamöter tveksamma till den trafiklösning som föreslås. Micael Glennfalk (M) ansåg att den föreslagna oroledningen av trafiken innebär andra trafiksäkerhetsproblem och ansåg att en total avstängning av Sevede- gatan blir ett fcir stort ingrepp mot handeln. Tidigare år har Sevedegatan endast stängts av under kvällar och nätter under sommarmånaderna. Han an- såg att det ska vara så även i år och att man kan ta med synpunkter kring tra- fikfäring och avstängning infcir planeringen av nästa års Sommartorg.

Vid dagens sammanträde tas frågan om trafiken kring Sommartorget upp på nytt.

Förslag till beslut

Ordfårande Micael Glennfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Sevedegatan på delen fcirbi stadshotellet/Torget, under den tid Sommartor- get hålls, ska hållas öppen fcir gångfartstrafik måndag-fredag klockan 10:00- 18:00, lördag klockan 10:00-14:00 och vid söndagsöppet den tid som han- deln då håller öppet. Övrig tid tillåts den delen på gatan stängas av med hjälp av en grind.

Utdragsbestyrknirr g

(11)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm

Sammanb·ädesdatum 9(9)

2015-05-12

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-09, KFN § 22.

Karta, Id 47789.

Protokolljusterare

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :