KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

Full text

(1)

KURSPLAN

Engelska, 1-30 hp

, 30 högskolepoäng English, 1-30 credits, 30 credits

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten

- visa grundläggande ämneskunskaper med avseende på engelsk språkfärdighet, engelskspråkig litteratur och lingvistik samt engelskspråkiga kulturer och samhällsförhållanden utifrån tillämpliga metoder och på vetenskaplig grund

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten

- visa god kommunikativ och analytisk förmåga i tal och skrift

- visa förmåga att söka och värdera information med anknytning till ämnesområdet - visa god förmåga att beakta ett övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs förväntas studenten

- visa god förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Språkfärdighet 1 (7,5 hp) Engelskspråkig litteratur (7,5 hp) Lingvistik 1 (7,5 hp)

Kultur & Samhälle (7,5 hp)

Detaljerat innehåll, lärandemål och examinationsformer för respektive delkurs beskrivs nedan. Studierna under den första terminen är av grundläggande karaktär och fokuserar basala begrepp, teorier och metoder inom ämnet engelska.

Språkfärdighet 1 (7,5 hp) Language Proficiency 1 (7.5 credits)

Kurskod: LEAA17

Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-11-01 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-05-12 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015

Version: 10

Diarienummer: HLK 2015/2000-313

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: EN1

Fördjupning: G1N

Huvudområde: Engelska

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • FAX 036-16 25 85 • E-POST info@ju.se • www.ju.se

(2)

Innehåll

Studium av engelskans språkliga strukturer samt skillnader mellan olika språk, framförallt svenska och engelska

Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar med fokus på produktion, reception och interaktion med avseende på olika texttyper

Lärandemål

Efter avslutad delkurs förväntas studenten

- känna till och kunna redogöra för engelskans grundläggande språkliga/grammatiska strukturer - känna till och kunna redogöra för grundläggande språkfärdighetsrelaterade skillnader mellan engelska och svenska

- behärska grundläggande för syfte, mottagare och situation anpassad engelska i tal och skrift

Examination

Delkursen examineras genom följande moment:

- individuell skriftlig tentamen (4 hp) - individuell muntlig presentation (2 hp)

- det individuella språkfärdighetsprovet VOC/MCT (1,5 hp)

Betygsgraderna utgörs av Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget G på delkursen krävs god språkbehandling i tal och skrift samt att samtliga ovanstående

examinationsmoment är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs att minst 6 hp utgörs av betyget VG.

Engelskspråkig litteratur (7,5 hp)

Literature in the English Language 1 (7.5 credits)

Innehåll

Studium av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder

Studium av skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer

Textanalytiska uppgifter med beaktande av sociala och kulturella aspekter inbegripet genus och mångfald i anslutning till studerade texter

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna:

- känna till och kunna tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder

- visa kännedom om och kunna analysera skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer

- visa kännedom om grundläggande perspektiv på engelskspråkig litteratur och kultur Examination

Delkursen examineras genom:

(3)

- individuell skriftlig inlämningsuppgift (4 hp) - individuell skriftlig inlämningsuppgift (2 hp) - individuell muntlig presentation (1,5 hp)

Betygsgraderna utgörs av Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget G på delkursen krävs god språkbehandling i tal och skrift samt att samtliga ovanstående

examinationsmoment är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs att minst 6 hp utgörs av betyget VG.

Lingvistik 1 (7,5 hp) Linguistics 1 (7.5 credits)

Innehåll

Studium av språklig kommunikation, fonetik, morfologi, syntax, semantik, människans språkutveckling och språklig variation, inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik

Lärandemål

Efter avslutad delkurs förväntas studenten

- känna till och kunna redogöra för grundläggande aspekter av språklig kommunikation, fonetik, morfologi, syntax, semantik och människans språkutveckling och språklig variation, inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik

Examination

Delkursen examineras genom följande moment:

- individuell skriftlig tentamen (4 hp)

- individuell skriftlig inlämningsuppgift (2 hp) - individuell muntlig presentation (1,5 hp)

Betygsgraderna utgörs för två av momenten av Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För det tredje momentet utgörs betygsgraderna av Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget G på delkursen krävs god språkbehandling i tal och skrift samt att samtliga ovanstående

examinationsmoment är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs att minst 6 hp utgörs av betyget VG.

Kultur & Samhälle (7,5 hp) Culture & Society (7.5 credits)

Innehåll

Studium av dagens samhällsförhållanden i olika engelskspråkiga länder och kulturer ur ett historiskt perspektiv

Studium av språklig variation med avseende på olika engelskspråkiga länder och kulturer Studium av populärkulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder och kulturer Lärandemål

(4)

Efter avslutad delkurs förväntas studenten

- visa förtrogenhet med samhällsförhållanden i olika engelskspråkiga länder och kulturer

- visa kännedom om språklig variation med avseende på olika engelskspråkiga länder och kulturer - visa förtrogenhet med populärkulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder och kulturer

Examination

Delkursen examineras genom följande moment:

- individuell skriftlig inlämningsuppgift (4 hp) - individuell muntlig presentation (3,5 hp)

Betygsgraderna utgörs av Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget G på delkursen krävs god språkbehandling i tal och skrift samt att samtliga ovanstående

examinationsmoment är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs att minst 4 hp utgörs av betyget VG.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används den digitala lärplattformen PingPong.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B/6. Dessutom krävs Svenska B/3 eller Svenska som andra språk B/3 med lägst betyget Godkänd/E.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För examinationsformer se varje delkurs.

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst tre av delkurserna varav en av delkurserna skall vara Språkfärdighet 1.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Examinationsmoment Omfattning Betyg Språkfärdighet 1: Skriftlig

tentamen 4 hp U/G/VG

Språkfärdighet 1: Muntlig

presentation 2 hp U/G/VG

Språkfärdighet 1:

Språkfärdighetsprov VOC/MCT 1.5 hp U/G/VG Engelskspråkig litteratur 1:

Skriftlig inlämning 4 hp U/G/VG

Engelskspråkig litteratur 1:

Skriftlig inlämning 2 hp U/G/VG

Engelskspråkig litteratur 1:

Muntlig presentation 1.5 hp U/G/VG

Lingvistik 1: Skriftlig tentamen 4 hp U/G/VG Lingvistik 1: Skriftlig

inlämningsuppgift 2 hp U/G/VG

(5)

Kursvärdering

Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kusen före dess slut.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk utbildning i ämnet engelska.

Kurslitteratur

Språkfärdighet 1 (7,5 hp)

Björk, Lennart och Christine Räisänen. 2003. Academic Writing A University Writing Course. Kapitel 1-5.

Estling Vannestål, Maria. 2007. A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund:

Studentlitteratur. Läses i urval.

Koch, Arthur och Jason Schmitt. 2013. Speaking with a Purpose. Pearson Education. Läses i urval.

(Ett antal varierande texter med anknytning till engelsk språkfärdighet) (Valfri ordbok/valfritt lexikon som väljes i samråd med undervisande lärare)

Engelskspråkig litteratur (7,5 hp)

Achebe, Chinua. 1996. Things Fall Apart. Oxford: Heinemann. 148 sidor.

Andersson Hval, Ulrika; Alastair Henry och Catharine Walker Bergström. 2013. Postcolonial Texts &

Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval.

Aravind, Adiga. 2008. The White Tiger. London: Atlantic Books. 321 sidor.

Goto, Hiromi. 1997. A Chorus of Mushrooms. London: The Women’s Press Ltd.

Kincaid, Jamaica. 2000. A Small Place. New York: Farrar, Straus, Giroux. 81 sidor.

Kureishi, Hanif. 1990. The Buddha of Suburbia. London: Faber and Faber.

Luhrmann, Baz. 2008. Australia. Twentieth Century Fox Film Corporation. Film.

Morrison, Toni. Sula. London: Vintage. 192 sidor

Parker, Alan. The Commitments. Beacon Communication. Film

Lingvistik 1: Muntlig presentation 1.5 hp U/G Kultur & Samhälle: Skriftlig

inlämningsuppgift 4 hp U/G/VG

Kultur & Samhälle: Muntlig

presentation 3.5 hp U/G/VG

(6)

(Ett urval multimodala texter, noveller och dikter)

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur)

Lingvistik 1 (7,5 hp)

Johansson, Stig och Göran Rönnerdal. 2005. Introducing English Pronounciation. Lund: Studentlitteratur.

(Brittisk eller amerikansk version, valfritt) Läses i urval.

Yule, George. 2014. The Study of Language (fifth edition). Cambridge: Cambridge University Press. Läses i urval.

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom lingvistik)

Kultur & Samhälle (7,5 hp)

Andersson Hval, Ulrika; Alastair Henry och Catharine Walker Bergström. 2013. Postcolonial Texts &

Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval.

Mustard, Jan Erik, Ulla Rahbec; Jørgen Sevaldsen och Ole Vadmand. 2012. Mordern Britain Developments in Contemporary British Society. Lund: Studentlitteratur. 152 sidor

Mank, David C. och John Oakland. 2014. American Civilization: An Introduction. London: Routledge Storey, John (2012) Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Harlow: Pearson, 296 sidor

(Aktuella texter, nätbaserat material och film som behandlar samhällsförhållanden i olika engelskspråkiga länder och kulturer)

Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser – så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping. http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du/apa-harvard.html Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. Finns i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :