Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.

Full text

(1)

1

Samrådsredogörelse

Bakgrund

Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från

kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och projektgrupp.

Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen framåt. En projektplan togs fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.

Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades

projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och åtgärder för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.

Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.

• Det ska vara enkelt att göra rätt

• Positiva budskap

• Långsiktighet

• Effektivitet

• God arbetsmiljö

En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighets- innehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt intresse i saken när förslag till renhållningsordning upprättas. Innan renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten under fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Samråd

Samråd har skett genom remissförfarande under perioden 30 maj till och med den 1 augusti 2016 med nedan angivna statliga och kommunala instanser samt med utvalda företag och föreningar.

Länsstyrelsen i Södermalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), Flens Räddningstjänst, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Centerpartiet (samtliga kommuner), Liberalerna (Flens och Katrineholms kommun), Folkpartiet Liberalerna (Vingåkers kommun),

(2)

2 Kristdemokraterna (samtliga kommuner), Miljöpartiet de gröna (samtliga kommuner),

Socialdemokraterna (samtliga kommuner), Sverigedemokraterna (samtliga kommuner), Västerpartiet (samtliga kommuner), Moderaterna (samtliga kommuner), Vägen till Livskvalité (Vingåkers kommun), Kommunala pensionärsråd (samtliga kommuner), Kommunala

handikappråd (samtliga kommuner), Tidnings- och förpackningsinsamlingen (FTI),

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), El- kretsen, Tegelstaden AB, Heimstaden Katrineholm, D.

Carnegie & Co (f.d. Lundbergs fastigheter), AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB, Sofielund, Hyres Huset Katrineholm, KFAB, Flens Bostäder AB, Flens

kommunfastigheter.

Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under samrådsperioden Underlagsdokument:

Yttrande Sörmland Vatten: Under stycket fokusområden och rubriken fokusområde resurshushållning i livsmedelskedjan, fjärde stycket står det ”onödigt” matavfall. Det som menas är ”oundvikligt” matavfall.

Svar: Underlaget ändras efter inkomna synpunkter.

Föreskrifter:

Yttrande Vingåkers kommun: Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek.

Jag bedömer att det borde stå så här efter revideringen:

Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek. Fylld behållare återlämnas till ett apotek.

Svar: Föreskrifterna revideras efter inkomna synpunkter.

Yttrande Katrineholms kommun: Förslag till ny formulering av 22§ p9

renhållningsföreskrifterna: ”9. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten”.

Svar: föreskrifterna revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.

Föreskrifter bilaga 2:

Yttrande Sörmland Vatten: Rubriken ”Förteckning över påsar och hållare för sortering av matavfall” bör tas bort då det räcker med den ovanstående rubriken ”Förteckning över behållare och annan utrustning som används i kommunen”.

Svar: Underlaget revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.

Föreskrifter bilaga 2:

Yttrande Sörmland Vatten: Både ordet kärl och behållare används för att benämna avfallskärl. Bör vara konsekvent gällande benämning.

Svar: Benämning av avfallskärl ändras till behållare för samtliga tre kommuner.

(3)

3 Föreskrifter bilaga 2:

Yttrande Sörmland Vatten: Punkterna under rubriken ”Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall” gäller inte för 140 liters matavfallskärl för verksamheter. Det bör tydliggöras.

Svar: Tillagt ”Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter” för samtliga tre kommuner.

Föreskrifter bilaga 2:

Yttrande Sörmland Vatten: Det bör förtydligas att gröna påsar inte ska läggas i en annan påse eller i en säck, för att klara den optiska sorteringen.

Svar: Punkten ”Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck” är tillagd under rubriken ”Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall” för samtliga tre kommuner.

Utställning

Respektive kommun har ställt ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 5 september till 3 oktober 2016. Under utställningsperioden har handlingarna funnits

tillgängliga på följande platser:

Flens kommun, Flens bibliotek, Stadshuset Gröna kullen (Katrineholm), Kulturhuset Ängeln (Katrineholm), Vingåkers kommun, Vingåkers bibliotek samt hos Sörmland Vatten.

Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under utställningsperioden Underlagsdokument:

Yttrande Sörmland Vatten (kommunikation): I bilagsdokumentet finns en punkt, 8

”Samrådsredogörelse”. I nuläget finns ingen text under rubriken. Där bör det in en generell text som beskriver både samråd och utställning. Samrådsredogörelse för samråd och

utställning redovisas i ett separat dokument. Synpunkterna lämnas av Sörmland Vatten, avd.

kommunikation.

Förslaget till text:

”8. SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING

Kommunstyrelsen är projektägare och har huvudansvaret för att ta fram en

renhållningsordning inkluderande avfallsplan samt renhållningsföreskrifter för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Beslut om renhållningsordningen fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

En del i processen med att ta fram en avfallsplan är att samråda med berörda aktörer för att fånga upp deras önskemål och synpunkter. Enskilda möten med personer från olika

förvaltningar och bolag har genomförts angående specifika frågor där specialkunskaper krävts. Under processen har möten också hållits med en projektgrupp bestående av berörda personer inom olika förvaltningars och bolags ansvarsområden inom VA- och avfallsområdet.

(4)

4 Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från

kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och projektgrupp.

Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen framåt. En projektplan togs fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.

Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades

projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och åtgärder för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.

Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.

• Det ska vara enkelt att göra rätt

• Positiva budskap

• Långsiktighet

• Effektivitet

• God arbetsmiljö

En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighets- innehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt intresse i saken när förslag till renhållningsordning upprättas. Innan renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten under fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.”

Svar:

Rubriken ”samrådsredogörelse” kvarstår och ändras inte till ”samråd och utställning” som föreslås. Anledningen är att rubriken beskiver den process som ligger till grund för att en samrådsredogörelse upprättas.

Första stycket sista meningen ” Beslut om renhållningsordningen fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun”

Ändras till: Beslut om ny renhållningsordning fattas av kommunstyrelsen i respektive kommun.

Underlaget ändras delvis utifrån inkomna synpunkter. Föreslagen mening ” Under processen har möten också hållits med en projektgrupp bestående av berörda personer inom olika förvaltningars och bolags ansvarsområden inom VA- och avfallsområdet”

Ändras till: ”Under processen har möten också hållits med en projektgrupp bestående av berörda personer inom olika förvaltningar och bolagets ansvarsområden inom VA- och renhållning".

(5)

5 Sista meningen ”innan förslaget antas av kommunfullmäktige i respektive kommun”

Ändras till: innan förslaget antas av kommunstyrelsen (KS) och verkställs av

Kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun. Det är den korrekta beslutsgången.

Föreskrifter

Yttrande Sörmland Vatten, (kommunikation):

14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som används i kommunen anges i bilaga 2.

Ändras till:

14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av renhållaren anges i bilaga 2.

I bilaga 2 till föreskrifterna, överskriften:

Förteckning av behållare och annan utrustning som används i kommunen Ändras till:

Förteckning av behållare och annan utrustning som tillhandahålls av renhållaren I bilaga 2 till föreskrifterna, tabell:

Ta bort kolumnen ”underjordsbehållare”, eftersom dessa behållare inte tillhandahålls av renhållaren.

Svar: Underlaget revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.

Yttrande Sörmland Vatten, (kommunikation):

22 §

10. Tömning av fettavskiljare ska ske i enlighet med gällande ABVA.

Byt till: (för alla tre kommuner) 22 §

10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA.

Svar: Synpunkten har kommunicerats med Avfall Sveriges jurist som meddelar att

”tömningsintervall ska anges i avfallsföreskrifterna och det gäller även beträffande

fettavskiljare. I enskilda beslut (t ex en ansökan om glesare intervall än det som regleras i avfallsföreskrifterna skulle det i ett beslut som följer på ansökan dock kunna anges tömningsintervall i det enskilda fallet).”

Beträffande angiven standard är det lämpligt att hänvisa till ABVA, som i sin tur hänvisar till standard gällande bla funktion.

Med stöd av detta ändras punkten enligt detta förslag för samtliga tre kommuner.

Yttrande Sörmland Vatten, (VA): Förändringar önskas i Föreskrifterna för samtliga tre kommuner, enligt följande:

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning.

(6)

6 Ändras till:

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning. Även filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet.

27§ punkten föreslås delas i a och b, enligt följande.

a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och underhåll.

b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i anslutning till fettavskiljaren. Tunga/stora lock, övriga hinder eller avsaknad av varm- och kallvattenanslutning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och underhåll.

Svar: I Föreskrifterna behöver förtydligande ske enligt inkommande synpunkt. Detta görs för samtlig tre kommuner.

Yttrande Sörmland Vatten, VA: Övriga synpunkter gäller 22 § 10. Tömningsintervall på fettavskiljare ska följa standarden 1825-1 och 2 så att fettavskiljarens funktion vidhålls.

Svar: Synpunkten har kommunicerats med Avfall Sveriges jurist som meddelar att

”tömningsintervall ska anges i avfallsföreskrifterna och det gäller även beträffande

fettavskiljare. I enskilda beslut (t ex en ansökan om glesare intervall än det som regleras i avfallsföreskrifterna skulle det i ett beslut som följer på ansökan dock kunna anges tömningsintervall i det enskilda fallet).”

Beträffande angiven standard är det lämpligt att hänvisa till ABVA, som i sin tur hänvisar till standard gällande bla funktion.

Med stöd av detta ändras punkten enligt tidigare förslag för samtliga tre kommuner.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :