• No results found

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)."

Copied!
16
0
0

Full text

(1)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 1

Bokslutskommuniké 2017

2016

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2017 (jämfört med samma period föregående år).

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,8 procent till 272,3 Mkr (189,3 Mkr).

» Rörelseresultatet uppgick till 62,7 Mkr (41,9 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,0 procent (22,1 procent).

» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,2 procent (24,8 procent).

» Dotterbolaget Fortnox Finans redovisar en rörelsemarginal om 14,4 procent (0 procent).

» Resultatet efter skatt uppgick till 48,8 Mkr (32,6 Mkr).

» Resultatet per aktie uppgick till 0,82 kr (0,56 kr).

» Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,25 kr (0,20).

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år).

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 44,7 procent till 77,5 Mkr (53,5 Mkr).

» Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (12,5 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (23,4 procent).

» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 14,9 procent (26,3 procent).

» Under fjärde kvartalet har rörelseresultatet belastats med nedskriv- ningar av egenupparbetade immateriella tillgångar samt kostnader för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram. Exklusive dessa uppgick rörelsemarginalen i koncernen till 25,6 procent och moderbolagets rörelsemarginal till 26,9 procent.

» Dotterbolaget Fortnox Finans redovisar en rörelsemarginal om 17,6 procent (2,7 procent).

» Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 Mkr (10,0 Mkr).

» Resultatet per aktie uppgick till 0,16 kr (0,17 kr).

(2)

2 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017 Med 203 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 217 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Fortnox marknadstillväxt avspeglar sig tydligt i kundsupporten. Under 2017 ökade antalet ärenden från kunder som ville byta från en konkurrerande plattform till Fortnox kraftigt.

- Vi tog emot fler sådana kunder under 2017 än vi gjort alla tidigare år sammantaget. Detta signalerar det rekordstora intresset som finns för att byta över till Fortnox tjänster, säger Victoria Hubertsson som ansvarar för eftermarknadsavdelningen på Fortnox där supporten är den största gruppen.

Fortnox mäter varje vecka hur kunderna uppfattar supportmedarbetarnas bemötande och hur nöjda de är med sin lösning i ett Nöjd Kund Index (NKI). Totalt för 2017 svarar i genomsnitt 90 procent av kunderna att de är nöjda.

- Vi vill erbjuda Sveriges bästa kundservice. Med 90 procent nöjda kunder vågar vi påstå att vi är nära det målet.

Under 2017 blev chatt ett vanligare sätt att kontakta Fortnox support än att ringa.

- Chatt gör det möjligt att ta emot fler kunder med samma fina servicenivå.

Den är en viktig förklaring både till nöjda kunder och en ökad effektivitet i supportverksamheten.

Victoria Hubertsson, Chief Customer Officer

Hög tillgänglighet till support ger nöjda kunder

Vi vill erbjuda Sveriges bästa kundservice.

Med 90 procent nöjda kunder är vi nära det målet.

(3)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 3

2017 präglades av en fortsatt hög kundtillväxt och breddning av Fortnox erbjudande till småföretagare. Samtidigt utvecklades intäk- ten per kund positivt. På årsbasis överträffar företaget med mycket god marginal sina finansiella mål och levererar det bästa resultatet i bolagets historia. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för fortsatt offensiv investeringstakt och hög tillväxt.

Med det fjärde kvartalet summerat kan vi konstatera att Fortnox stabila och goda kundtillväxt höll i sig under hela 2017. Under årets sista kvartal valde ytterligare 12 000 företag att börja använda Fortnox molntjänster, vilket innebar att vi passerade en viktig milstolpe: 200 000 kunder. Vid årets slut hade vi 203 000 kunder, vilket innebär att kundstocken växte med 31 procent jämfört med föregående år.

Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med 44,7 procent och rörelseresultatet på 12,1 Mkr låg i linje med samma period föregående år. Det innebär en rörelsemarginal på 15,6 procent, att jämföra med 23,4 procent samma period förra året.

Fortnox når därmed målet om minst 25 procents tillväxt även i fjärde kvar- talet och på helårsbasis. Målet om minst 20 procents rörelsemarginal når vi inte under perioden men däremot på helåret 2017. Den lägre rörelsemargi- nalen i fjärde kvartalet beror på att vi skrivit ned en del av vår aktiverade utvecklingskostnad. Vi har även förvärvat de fulla rättigheterna till Fortnox Lön. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsemarginalen i koncernen till 25,6 procent.

Utvecklingen för dotterbolaget Fortnox Finans tog under 2017 ordentlig fart. Omsättningen dubblerades och finansverksamheten visade även ett positivt resultat. Kunderna blir allt mer digitala och efterfrågan på våra finansiella tjänster ökar. Tjänsterna bidrar till koncernens lönsamhet och till att intäkterna per kund utvecklades positivt under perioden.

Utvecklingen visar att företagets strategi, med ett tydligt fokus på kundtill- växt, är rätt och skapar möjligheter för fortsatt tillväxt. Inte minst att växa hos befintliga kunder. Ett bevis på detta är att intäkten per kund ökade. Per den 31 december 2017 var den genomsnittliga intäkten per kund 123 kr per månad. Det kan jämföras med 115 kr 2016.

Innovationstakten och breddningen av verksamheten är mycket viktig. Ett exempel är det avtal Fortnox tecknade under fjärde kvartalet med Upsales Nordic. Avtalet gör det möjligt att under 2018 erbjuda småföretagare ett av de modernaste säljstödsystemen på marknaden, integrerat i våra egna lösningar.

Vi fortsätter att öka graden av automation i våra lösningar. För att öka användarvänlighet och tillgänglighet fortsätter också utvecklingen av våra mobila tillämpningar.

En viktig förklaring till den starka tillväxten är att småföretagare i allt högre grad vill använda Fortnox molntjänster som ett affärsstöd. I Fortnox ekosystem ingår inte bara lösningar inom ekonomi och administration och finansiella tjänster. Över 200 branschspecifika system från andra leverantö- rer finns också tillgängliga för att enkelt integreras med Fortnox lösningar.

Detta breda utbud av molntjänster är en viktig konkurrensfördel. Under 2017 har till exempel vår supportfunktion sett en ökning av ärenden där allt fler småföretagare valt att lämna våra konkurrenter för att istället välja Fortnox öppna plattform där de kan koppla på fler tjänster i takt med att deras behov förändras.

Att växa genom strategiska samarbeten med Sveriges alla stora redovis- ningsbyråer är också en del av Fortnox strategi och en stor framgångsfak- tor. I dag har Fortnox samarbete med de största byråerna vilket är ett kvitto på den kvalitet vi levererar.

Samarbetsavtalet med Handelsbanken, som tecknades i juni 2017, är ett annat exempel på strategiska partnerskap. Under årets fjärde kvartal lanserade Handelsbanken ”affärstjänster” i internetbanken för sina före- tagskunder. Plattformen för dessa tjänster är våra lösningar för bland annat bokföring, fakturering och lönehantering som Handelsbankens kunder nu kan använda via internetbanken.

I Fortnox affärsidé ligger att förstå vilka utmaningar landets småföretagare har och erbjuda lösningar som förenklar vardagen så att de får mer tid för att utveckla sina verksamheter. Dotterbolaget Fortnox Finans startade som en lösning för småföretagare som vill hitta smidig finansiering.

Försäkringsområdet innebär liknande utmaningar för små företag. Därför startade vi under 2017 dotterbolaget Fortnox Försäkringar som ska erbjuda digital försäkringsförmedling, inbäddad i våra lösningar och i samarbete med försäkringsbolag. Med över 200 000 kunder är Fortnox en självklar samarbetspartner med en stark position för att dra nytta av den digitala transformation som nu sker.

Nils Carlsson Verkställande direktör

200 000 kunder gör Fortnox till navet i småföretagarsverige

VD-kommentar

(4)

4 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Verksamheten perioden oktober - december

Under fjärde kvartalet fortsatte kundtillväxten. Ytterligare 12 000 nya företag valde Fortnox molntjänster, vilket innebar totalt 203 000 kunder per den sista december 2017. Det är en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 155 000 kunder.

Parallellt med en god kundtillväxt anställde Fortnox fler medarbetare för att möta den ökande efterfrågan på molntjänster för småföretagare. Per den 31 december hade koncernen totalt 217 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 48 personer eller 28 procent jämfört med samma period föregående år då det fanns 169 medarbetare. Satsningen på att rekrytera fler medarbetare kommer att fortsätta under 2018. Behov kommer att finnas inte minst inom det nystartade dotterbolaget Fortnox Försäkringar som kommer att börja erbjuda försäkringar under 2018.

Nettoomsättningen ökade med 44,7 procent till 77,5 Mkr, jämfört med 53,5 Mkr samma period 2016. Även om kundtillväxten har hög prioritet fortsatte intäkterna per kund att utvecklas positivt. Per den 31 december 2017 var den genomsnittliga intäkten per kund 123 kr per månad*, jäm- fört med 115 kr per den 31 december 2016.

Den stabila kundtillväxten innebar att orderstocken** ökade ytterligare.

Vid periodens slut uppgick den till 219 Mkr jämfört med 163 Mkr samma period förra året.

Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr jämfört med 12,5 Mkr samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (23,4).

Ett tydligt fokus på kundtillväxt innebar att Fortnox även detta kvartal överträffade målet om minst 25 procents tillväxt. Däremot nådde Fortnox inte målet om minst 20 procents rörelsemarginal. Det beror främst på att rörelseresultatet belastades med nedskrivningar och en rättighetskostnad.

Exklusive dessa uppgick rörelsemarginalen i koncernen till 25,6 procent.

På helårsbasis når dock företaget båda sina finansiella mål; minst 25 pro- cents tillväxt och en genomsnittlig rörelsemarginal i såväl koncern som moderbolag om minst 20 procent.

Nytt erbjudanden till småföretagare

En framgångsrik kundbearbetning och försäljning är viktiga framgångs- faktorer för småföretagare. Ett bra stöd i detta arbete är att använda CRM-system, Customer Relationship Management. Under fjärde kvarta- let tecknade Fortnox och Upsales Nordic ett samarbetsavtal där Fortnox får möjlighet att erbjuda småföretagare ett av de modernaste säljstödsys- temen på marknaden. Den nya tjänsten blir en integrerad del av Fortnox plattform, vilket innebär att företagarna får möjlighet att överblicka hela affärsprocessen, från första kontakt till betald faktura. Fortnox kommer att lansera säljstödsystemet under 2018.

Strategiska rekryteringar

I november började Roger Hartelius som Fortnox nye finanschef med fokus på strategisk utveckling av koncernen. Han kommer närmast från en liknande tjänst för den molnbaserade och internationella tidningstjäns- ten Readly. Karin Korpe, som haft positionen tidigare, gick över till en ny roll som chefscontroller med fokus på att vidareutveckla koncernens processer och flöden.

I november blev det klart att Åsa Andersson blir VD för det nya dotterbolaget Fortnox Försäkringar. Hon har en bred erfarenhet från framförallt bank, försäkring och detaljhandel. Ett viktigt uppdrag blir att öka tempot i arbetet med att erbjuda digital försäkringsförmedling till Sveriges småföretagare.

* Genomsnittlig intäkt per kund och månad beräknas genom att dividera nettoomsättningen (exklusive engångsintäkter) med antalet kunder. För att undvika säsongsvariationer har Fortnox valt att redovisa genomsnitt- liga intäkter per kund på rullande 12-månadersperioder.

** Orderstocken definieras som kommande tolv månaders fakturering om inga nya kunder tillkommer eller några uppsägningar sker.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Omsättning Kocernen

Tkr 0

20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Q2 0

5 10 15 20 25 30 35

2011 Rörelseresultat

% Tkr

94 108

124

68 77

84 85 88

2014 8

9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2015 2016 2017 2013 2014

2015 2016 2017 Kr

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Tkr

%

2015 2016 2017

0 30 60 90

120

150 2011

Q4 Q3

Q2 Q1

Q4 Q3

Q1 Q2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30 35

2011

Tkr

Försäljning, tkr

2015 2016 2017 0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Omsättning koncernen

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Omsättning Kocernen

Tkr 0

20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Q2 0

5 10 15 20 25 30 35

2011

Rörelseresultat

% Tkr

94 108

124

68 77

84 85 88

2014 8

9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2015 2016 2017 2013 2014

2015 2016 2017 Kr

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Tkr

%

2015 2016 2017

0 30 60 90

120

150 2011

Q4 Q3

Q2 Q1

Q4 Q3

Q1 Q2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30 35

2011

Tkr

Försäljning, tkr

2015 2016 2017

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Rörelseresultat koncernen

(5)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 5

Intäkter och resultat

Oktober - december 2017

Koncernen

Nettoomsättningen ökade med 44,7 procent till 77,5 Mkr (53,5 Mkr).

Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (12,5 Mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (23,4 procent).

Under fjärde kvartalet har rörelseresultatet belastats med nedskrivningar av egenupparbetade immateriella tillgångar om 4,2 Mkr samt en kostnad för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram om 3,7 Mkr.

Exklusive dessa uppgick rörelseresultatet till 19,9 Mkr vilket motsvararar en rörelsemarginal på 25,6 procent.

Resultatet före skatt blev 12,1 Mkr (12,9 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 Mkr (10,0 Mkr) och resultatet per aktie uppgick till 0,16 kr (0,17 kr).

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 38,2 procent till 64,7 Mkr (46,8 Mkr).

Rörelseresultatet uppgick till 9,6 Mkr (12,3 Mkr) och rörelsemarginalen till 14,9 procent (26,3 procent).

Under fjärde kvartalet har rörelseresultatet belastats med nedskrivning- arna av egenupparbetade immateriella tillgångar samt kostnaden för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram. Exklusive dessa uppgick rörelseresultatet till 17,4 Mkr vilket motsvararar en rörelsemargi- nal på 26,9 procent.

Resultatet före skatt blev 9,6 Mkr (12,3 Mkr) och efter skatt 7,5 Mkr (9,6 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,13 kr (0,16 kr).

Januari – december 2017

Koncernen

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 272,3 Mkr (189,3 Mkr) vilket var en ökning med 43,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 62,7 Mkr (41,9 Mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på 23,0 procent (22,1).

I nettoomsättning och rörelseresultat ingår en slutbetalning av royalty- ersättning från Briox på 4,0 Mkr. Exklusive denna uppgick nettoomsätt- ningen till 268,3 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 42,5 procent och rörelseresultatet till 58,7 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 procent.

I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av egenupparbetade immateriella tillgångar om 4,2 Mkr samt en kostnad för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram om 4,2 Mkr. Exklusive dessa uppgick rörelse- resultatet till 71,0 Mkr vilket motsvararar en rörelsemarginal på 26,1 procent.

Resultatet före skatt blev 62,7 Mkr (41,9 Mkr) och efter skatt 48,7 Mkr (32,6 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,82 kr (0,56 kr).

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 37,9 procent till 232,8 Mkr (168,8). Rörel- seresultatet uppgick till 56,4 Mkr (41,9) och rörelsemarginalen till 24,2 procent (24,8).

Exklusive slutbetalning av royaltyersättningen från Briox uppgick net- toomsättningen till 228,8 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 36,3 procent och rörelseresultatet till 52,4 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,9 procent.

I rörelseresultatet ingår nedskrivningarna av egenupparbetade immate- riella tillgångar samt kostnaden för rättigheterna till Fortnox molnbase- rade löneprogram. Exklusive dessa uppgick rörelseresultatet till 64,8 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27,8 procent.

Resultatet före skatt blev 56,4 Mkr (41,8 Mkr) och efter skatt 43,9 Mkr (32,6 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,74 kr (0,56 kr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 29,9 Mkr (28,4 Mkr). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 89,5 Mkr (45,4 Mkr). 15 Mkr av likvida medel är pantsatta som säkerhet för upptagen checkkredit i Fortnox Finans.

De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 224,1 Mkr (97,8 Mkr). Ökningen, i jämförelse med föregående år, består till största delen av klientmedel i dotterbolaget Fortnox Finans. Klientmedel ingår i kortfristiga skulder med 92,7 Mkr (14,9 Mkr).

De kortfristiga fordringarna uppgick i slutet av perioden till 59,8 Mkr att jämföra med 34,9 Mkr motsvarande period 2016.

Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 30,7 procent (37,5 procent) för koncernen.

Investeringar och avskrivningar

Innovation och en hög förnyelsetakt i Fortnox kunderbjudande är avgö- rande för den fortsatta framgången.

Under perioden uppgick koncernens investeringar till 39,3 Mkr (23,3 Mkr). Aktiverade utvecklingskostnader svarade för 33,3 Mkr (22,0 Mkr). I dessa kostnader ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 18,1 Mkr (13,3 Mkr). Under perioden har ut- vecklingen fortsatt i det dotterbolag med fokus på försäkringsförmedling, som startades upp under 2017.

Av- och nedskrivningarna uppgick under perioden till 18,3 Mkr (10,2 Mkr).

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 99,1 Mkr (58,7). Aktiekapitalet var 1 192 406 kr (1 168 345 kr), fördelat på 59 620 293 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Kontinuerlig utveckling

Det som ger företaget ett tekniskt försprång är Fortnox skalbara och fram- tidssäkra plattform. Det gör att kunderna tryggt kan investera i Fortnox lösningar och successivt komplettera med nya funktioner i takt med att behoven utvecklas.

Den enskilt viktigaste tekniska fördelen med Fortnox är det öppna API som gör Fortnox till navet i ett ekosystem för småföretagarens totala behov av stöd för att driva sin verksamhet. Här ingår inte bara program och tjänster från Fortnox utan även generella och branschspecifika system från andra leverantörer som enkelt kan integreras i plattformen. I dag finns ca 200 system som har förberetts för detta.

(6)

6 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Medarbetare

En av Fortnox styrkor är en tydlig entreprenörskultur med engagerade medarbetare. För att kunna möta den potential som finns på

småföretagarmarknaden är det mycket viktigt att Fortnox fortsätter rekryteringen av nyckelkompetens.

Under fjärde kvartalet växte koncernen med totalt sex nya medarbetare.

Under 2017 ökade Fortnox antal anställda med 28 procent. Per den 31 december hade koncernen 217 personer (169), varav 29 personer inom Fortnox Finans. Dessutom anlitar bolaget konsulter för enskilda projekt.

Kunder och marknad

Enligt organisationen Företagarna utgör småföretag 99,4 procent av samtliga företag i Sverige. Baserat på SCB:s Företagsdatabas uppskattar Fortnox sin huvudmarknad till nära 800 000 företag. Totalt har 203 000 företag valt att bli kunder hos Fortnox per den 31 december 2017. Det motsvarar en ökning under fjärde kvartalet med 12 000 kunder. Under året växte kundstocken med 48 000 kunder eller 31 procent jämfört med 2016 då Fortnox hade 155 000 kunder.

En stor framgångsfaktor är Fortnox långsiktiga samarbete med redovis- nings- och revisionsbyråer. Byråerna bidrar med synpunkter, vilket bidrar till att Fortnox kan optimera funktionaliteten och användarvänligheten för molntjänsterna som småföretagarna använder. Fortnox har samarbetsav- tal med landets alla stora redovisningsbyråer.

Fortnox kundstock är ett tvärsnitt av företagarsverige. Förutom redovis- ningsbranschen, där byråerna både är kunder och samarbetspartners, finns kunder inom såväl tillverkningsindustri som tjänstesektorn.

Fortnox kan för 2017 uppvisa ett högt NKI (Nöjd Kund Index) där 90 procent av kunderna är nöjda med sin lösning och supportmedarbetarnas bemötande. En av framgångsfaktorerna är supportens höga tillgänglighet, vilket satsningen på chatt som supportkanal möjliggör. Under 2017 blev chatt ett vanligare sätt för kunderna att kontakta supporten än, som tidigare, att ringa eller mejla.

Chatt gör det möjligt att ta emot fler kunder med samma fina servicenivå.

Den är även en viktig förklaring till att effektiviteten i supportverksamhe- ten under 2017 ökade och vi ser en fortsatt positiv trend under 2018.

Till skillnad från andra företag på marknaden har Fortnox valt att erbjuda sina kunder gratis support. För många kunder är kontakten med Fortnox support den enda kontakt de har med företaget. Supportmedarbetarnas stora engagemang bidrar till kundernas utveckling och här skapas möjlig- heter att hjälpa dem till bästa möjliga lösning. Härifrån får Fortnox även värdefull feedback vilket är viktigt eftersom företaget vill utveckla sina tjänster i samarbete med sina kunder.

Fortnox marknadstillväxt avspeglar sig tydligt även i kundsupporten.

Under 2017 ökade antalet kunder som ville byta från en konkurrerande plattform till Fortnox kraftigt. Supportfunktionen tog emot fler sådana kunder under 2017 än den gjort alla tidigare år sammantaget.

De tio största aktieägarna per den 29 december 2017

Aktieägare Antal %

FIRST KRAFT AB 12 220 659 20,50%

SWEDBANK ROBUR TOTAL 4 396 741 7,40%

SPILTAN TOTAL 2 713 104 4,60%

BENGTSSON, PEDER KLAS-ÅKE 1 850 000 3,10%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 831 220 3,10%

LUXEMBOURG AIF CLIENTS ACCOUNT 1 685 206 2,80%

CBNY-NORGES BANK 1 660 000 2,80%

BERGSTRÖM, BIRGER 1 477 000 2,50%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 269 252 2,10%

STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 1 186 306 2,00%

Övriga aktieägare 29 330 805 49,20%

Totalt 59 620 293 100,00%

Tavlan "Magic Cloud" av Göran Karlsson, Fortnox.

(7)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 7

Fortnox aktie

Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 29 december noterades Fortnox aktie till 43,10 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 2 569,6 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 49,00 kr den 3 november och som lägst till 39,80 kr den 2 oktober.

Utsikter

Fortnox har fortsatt mycket bra framtidsutsikter och en stark förmåga att växa i takt med den ökande efterfrågan från befintliga och nya kunder.

Den höga investeringstakt som företaget hållit under 2017 fortsätter.

Förutom att ytterligare vidareutveckla kärnverksamheten kommer Fortnox att bredda erbjudandet genom sina dotterbolag; finanstjänster från Fortnox Finans och en fortsatt utveckling av försäkringsförmedling via Fortnox Försäkringar.

Fortnox kommer att fortsätta visa att det är ett stabilt bolag med hög till- växt, som levererar enligt uppsatta finansiella mål och en väl fungerande strategi.

Finansiell kalender

Årsstämma 21 mars 2018

Publicering av Q1-rapport 24 april 2018 Publicering av Q2-rapport 22 augusti 2018 Publicering av Q3-rapport 24 oktober 2018

Årsstämma

Fortnox AB:s årsstämma hålls onsdagen den 21 mars 2018, kl. 14:00, hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö. Inregistrering sker från kl. 13:00. Anmälan till årsstämman kan göras från och med 21 februari, till och med 15 mars 2018.

Information om Fortnox årsstämma finns även på Fortnox hemsida.

Fortnox reviderade årsredovisning, fullmaktsformulär, samt förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor och webb- plats senast den 28 februari 2018.

Väsentliga händelser efter rapport- periodens utgång

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar tecknade den 17 januari 2018 ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Trygg Hansa, som handlar om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare genom Fortnox plattform.

Styrelseordförande Torbjörn Gunnarsson samt styrelseledamöterna Magdalena Persson och Johan Berg har meddelat att, då de accepterat andra uppdrag, inte står till förfogande för omval. Valberedningen avser att i god tid före årsstämman presentera sitt förslag till ny styrelse.

Notera

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggö- ra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepap- persmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.00.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö, den 9 februari 2018

Fortnox AB (publ) Nils Carlsson

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, Verkställande direktör Tel: 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

(8)

8 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Koncernens resultaträkning i sammandrag Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

belopp i kronor 1701-1712 1601-1612 1710-1712 1610-1612

Nettoomsättning 272 250 454 189 301 482 77 476 639 53 525 584

Aktiverat arbete för egen räkning 18 124 557 13 338 664 5 155 030 3 645 754

Övriga rörelseintäkter 9 048 791 1 350 307 3 097 358 737 158

299 423 802 203 990 453 85 729 027 57 908 496

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -43 893 804 -24 797 610 -15 101 201 -7 315 439

Övriga externa kostnader -57 305 039 -41 398 771 -17 352 768 -11 500 453

Personalkostnader -117 216 661 -85 669 788 -33 083 599 -23 638 435

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 315 284 -10 246 590 -8 131 334 -2 936 088 -236 730 788 -162 112 759 -73 668 902 -45 390 415

Rörelseresultat 62 693 014 41 877 694 12 060 125 12 518 081

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 849 1 234 11 153 619

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 454 -41 968 -15 100 337 890

-2 605 -40 734 -3 947 338 509

Resultat efter finansiella poster 62 690 409 41 836 960 12 056 178 12 856 590

Skatt -13 933 336 -9 282 845 -2 687 456 -2 857 802

PERIODENS RESULTAT 48 757 073 32 554 115 9 368 722 9 998 788

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 48 682 163 32 553 795 9 368 722 9 958 731

Innehav utan bestämmande inflytande 74 909 320 0 40 057

(9)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 9

Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 74 169 382 57 838 363

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 670 150 2 014 492

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 223 758 1 546 206

Summa anläggningstillgångar 81 063 290 61 399 061

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 27 893 258 16 513 314

Kundfordringar factoring 23 207 570 15 781 550

Övriga fordringar 6 852 714 316 386

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 832 758 2 271 787

Summa kortfristiga fodringar 59 786 299 34 883 037

Kassa och bank

Kassa och bank 89 543 437 45 390 225

Redovisningsmedel 92 744 542 14 870 805

182 287 979 60 261 030

Summa omsättningstillgångar 242 074 278 95 144 067

SUMMA TILLGÅNGAR 323 137 568 156 543 128

(10)

10 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

belopp i kronor 17-12-31 16-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 192 406 1 168 345

Övrigt tillskjutet kapital 85 267 246 48 382 310

Annat eget kapital inkl årets resultat 12 618 924 7 998 982

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 99 078 576 57 549 637

Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 157 118

Summa eget kapital 99 078 576 58 706 755

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 35 156 1 665 387

Leverantörsskulder 13 767 149 8 157 292

Aktuella skatteskulder 20 459 227 9 944 415

Övriga skulder 100 473 993 17 104 013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89 323 466 60 965 266

Summa kortfristiga skulder 224 058 992 97 836 373

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 323 137 568 156 543 128

Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1701-0712 1601-1612

Ingående eget kapital 57 549 637 36 211 119

Utdelning -11 683 452 -9 346 761

Nyemission 5 298 199 0

Periodens resultat 48 757 073 32 554 115

Innehav utan bestämmande inflytande andel av årets resultat 0 -320

Förvärv del av minorietet -842 881 -1 868 516

Utgående eget kapital 99 078 576 57 549 637

Koncernens balansräkning i sammandrag

(11)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 11

Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor 1701-1712 1601-1612 1710-1712 1610-1612

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 62 690 409 41 836 960 12 056 178 12 856 590

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 315 284 10 246 590 8 131 334 2 936 088

Betald skatt -13 933 336 -9 282 845 -2 687 456 -2 857 802

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 67 072 357 42 800 705 17 500 056 12 934 876

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -23 580 818 -18 589 364 -7 232 132 -2 244 440

Förändring av kortfristiga skulder 48 348 883 24 940 933 19 597 345 17 682 926

Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 840 422 49 152 274 29 865 269 28 373 362

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -33 250 864 -22 026 749 -10 503 298 -7 093 327

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 051 093 -1 233 534 -1 005 793 -655 648

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 301 957 -23 260 283 -11 509 091 -7 748 975

Finansieringsverksamheten

Nyemission 5 298 199 495 295 4 678 699 495 295

Utdelning -11 683 452 -9 346 761 0 0

Upptagna lån 0 -500 000 0 0

Förvärv av andelar utan bestämmande inflytande -2 000 000 -1 880 000 -2 000 000 -1 880 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 385 253 -11 231 466 2 678 699 -1 384 705

PERIODENS KASSAFLÖDE 44 153 212 14 660 525 21 034 877 19 239 682

Likvida medel vid periodens början 45 390 225 30 729 699 68 508 560 26 150 542

Likvida medel vid periodens slut 89 543 437 45 390 225 89 543 437 45 390 225

(12)

12 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor 1701-1712 1601-1612 1710-1712 1610-1612

Nettoomsättning 232 785 183 168 826 366 64 726 991 46 837 066

Aktiverat arbete för egen räkning 18 038 807 12 854 723 5 155 030 3 610 600

Övriga rörelseintäkter 2 290 357 0 1 606 658 0

253 114 347 181 681 089 71 488 679 50 447 666

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -28 678 522 -18 066 754 -10 812 792 -5 013 731

Övriga externa kostnader -50 086 663 -34 844 882 -14 959 552 -8 802 521

Personalkostnader -101 832 480 -78 185 603 -28 579 060 -21 858 466

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -16 080 919 -8 715 455 -7 518 430 -2 460 246 -196 678 585 -139 812 694 -61 869 835 -38 134 964

Rörelseresultat 56 435 762 41 868 395 9 618 844 12 312 702

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 875 1 021 11 153 529

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 046 -41 968 -79 -1 213

-171 -40 947 11 074 -684

Resultat efter finansiella poster 56 435 591 41 827 448 9 629 918 12 312 018

Skatt -12 544 966 -9 276 702 -2 151 586 -2 741 624

PERIODENS RESULTAT 43 890 625 32 550 746 7 478 332 9 570 394

(13)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 13

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 65 371 798 49 574 822

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 540 038 1 989 922

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 58 274 502 24 613 705

Summa anläggningstillgångar 130 186 338 76 178 449

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 27 331 729 16 008 505

Fordringar hos koncernföretag 884 327 1 427 281

Övriga fordringar 6 836 836 84 217

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 455 694 1 964 463

Summa kortfristiga fodringar 36 508 587 19 484 466

Kassa och bank 94 327 863 53 942 255

Summa omsättningstillgångar 130 836 449 73 426 721

SUMMA TILLGÅNGAR 261 022 787 149 605 170

(14)

14 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 17-12-31 16-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 192 406 1 168 345

Fond för utvecklingsutgifter 32 142 219 11 987 890

33 334 625 13 156 235

Fritt eget kapital

Överkursfond 85 267 246 48 382 310

Balanserad vinst eller förlust -27 089 128 -27 802 094

Periodens resultat 43 890 624 32 550 746

102 068 742 53 130 962

Summa eget kapital 135 403 367 66 287 197

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 35 155 1 665 387

Leverantörsskulder 11 267 851 6 159 924

Aktuella skatteskulder 20 090 655 9 756 214

Övriga skulder 10 363 675 7 154 953

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 862 083 58 581 495

Summa kortfristiga skulder 125 619 420 83 317 973

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 261 022 787 149 605 170

Förändring i eget kapital 1701-1712 1601-1612

Ingående eget kapital 66 287 197 43 083 213

Utdelning -11 683 452 -9 346 761

Nyemission 36 908 997 0

Periodens resultat 43 890 625 32 550 746

Utgående eget kapital 135 403 367 66 287 197

(15)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

Bokslutskommuniké 2017 15

Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor 1701-1712 1601-1612 1710-1712 1610-1612

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 56 435 591 41 827 448 9 629 918 12 312 018

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 080 919 8 715 455 7 518 430 2 460 247

Betald skatt -12 544 966 -9 276 702 -2 151 586 -2 741 624

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 59 971 544 41 266 201 14 996 762 12 030 641

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -17 024 120 -3 177 471 -10 877 627 -623 644

Förändring av kortfristiga skulder 42 301 447 23 244 794 18 538 012 16 993 188

Kassaflöde från den löpande verksamheten 85 248 871 61 333 524 22 657 147 28 400 185

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 050 000 -7 884 705 -2 000 000 -7 884 705

Investeringar i imateriella anläggningstillgångar -30 504 134 -19 100 640 -9 872 018 -6 392 044

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 923 877 -1 233 534 -993 080 -655 648

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 478 011 -28 218 879 -12 865 098 -14 932 397

Finansieringsverksamheten

Nyemission 5 298 199 0 4 678 699 0

Utdelning -11 683 452 -9 346 761 0 0

Upptagna lån 0 -500 000 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 385 253 -9 846 761 4 678 699 0

PERIODENS KASSAFLÖDE 40 385 607 23 267 884 14 470 749 13 467 788

Likvida medel vid periodens början 53 942 255 30 674 371 79 857 114 40 474 467

Likvida medel vid periodens slut 94 327 862 53 942 255 94 327 862 53 942 255

(16)

16 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Bokslutskommuniké 2017

Fortnox AB

(publ)

Box 427, 351 06 Växjö Telefon: 0470-78 50 00 Telefax: 0470-78 50 01 E-post: info@fortnox.se Hemsida: www.fortnox.se

Organisationsnummer: 556469-6291 Facebook: www.fortnox.se/facebook Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: www.youtube.com/fortnoxab

References

Related documents

Vid beräkningen av det kapitalkrav som riskviktsgolvet resulterar i ska samtliga kapitalkrav enligt pelare 1 inkluderas, inklusive det kontracykliska buffertvärdet för Sverige.

Samtidigt återköptes befintliga obligationer med förfall 2019 om 627 mkr Vacse har under perioden löst efterställda aktieägarlån om 1 454 mkr samt erhållit ovill-

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Försäljningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 156 (136) miljoner kronor, vilket var en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period föregående

FÖRSÄLJNINGEN UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2017 uppgick till 170 (139) miljoner kronor, vilket var en ökning med 27 % (exklusive valutaeffekter) jämfört med motsvarande

Försäljningen under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 148 (126) miljoner kronor, vilket var en ökning med 17 % jämfört med motsvarande period föregående

Förutom att ge oss nya kunder, ökade intäkter och bidra till vår tillväxt, öppnar samarbetet med Björn Lundén Information för nya, intressanta affärsmöjligheter vilket kommer

Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration.. Våra kunder kan nå

2 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Delårsrapport Q1 januari - mars 2017 Med 170 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Fortnox AB (publ) per 30 september 2014 och den niomånadersperiod

Exklusive royaltyersättningen uppgick nettoomsättningen samma period föregående år till 57,6 Mkr, och rörelseresultatet till 11,6 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på

Det innebar att rörelsemarginalen ökade från 20,4 procent till 24,7 procent, jämfört med samma period föregående år.. Moderbolaget hade en fortsatt stark utveckling under

Stabil efterfrågan på Fortnox molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning bidrar till ett förbättrat rörelseresultat och högre nettoomsättning under

Bland andra viktiga händelser under perioden kan nämnas att Fortnox i juni tecknade ett avtal med Handelsbanken som innebär att bankens företagskunder i Sverige får tillgång

Även om Fortnox redan i dag är marknadsledande på webbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer och har över 140 000 användare, finns

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till 27,7 Mkr (22,2) » Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent (15,7)

Åtagandet till LKAB är alltså en ny produkt som visserligen bygger på samma teknik och tänk men där den används i en annan bransch och i syfte att göra framkomligheten bättre

Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år till SEK -19,8 (-0,3) miljarder, med negativ påverkan från nedskriv- ning av tillgångar på SEK -14,5

Gold Town Games är under förflyttning, från ett bolag med två lanserade mobilspel, till en blivande koncern med ytterligare ett spel under utveckling och en plattform redo

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 525 (KSEK 3 746) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 525 (KSEK 3 746) såsom

kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTTs produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet

Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 14,6 procent varav volym 7,2 procent och pris/mix 7,4 procent..

Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle Swedbank Hypoteks nettoresultat av finansiella poster, exklusive kassaflödessäkringar, den 30 juni 2016 ha minskat med 159 mkr