Andra kvartalet Första halvåret > > > > > >

12  Download (0)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

Januari – Juni 2019

Stora leveranser under andra kvartalet resulterar i ett mycket starkt första halvår

Andra kvartalet Första halvåret

>

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8 Mkr)

>

Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 15,3 Mkr (-0,5 Mkr)

>

Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,12 kr (-0,00 kr)

>

Intäkterna för första halvåret uppgick till 128,4 Mkr (72,2 Mkr)

> Resultatet efter skatt för första halvåret

uppgick till 17,4 Mkr (-0,7 Mkr)

>

Resultat per aktie för första halvåret blev

0,14 kr (-0,01 kr)

(2)

VD KOMMENTERAR

Under årets andra kvartal fortsatte vi att leverera på order vunna både slutet av 2018 samt order vunna under innevarande verksamhetsår.

Den påtagligt höga omsättningen och påföljande resultat för andra kvartalet förklaras av att utöver de mer regelbundna intäktsströmmarna så har två stora order av en händelse levererats under samma period. Dessa är storordern från det statliga nordiska spelföretaget Svenska Spel annonserad 7 dec 2018, samt största delen av ordern från Region Skåne annonserad 24 sep 2018.

Levererade produkter i dessa order är egenutvecklad hårdvara och mjukvara. Bruttomarginalen för perioden är fortsatt stark, men ses sjunka något då stora enskilda order gett volymrabatter.

Sammantaget gör bolaget ett mycket starkt första halvår. Planerad leveranstakt är dock på en betydligt lägre nivå kommande halvår vilket även kommer att återspeglas i omsättning och resultat.

Med lyckade storaffärer i ryggen har vi stärkt vår position på marknaden för Digital Signage. Med tätare samarbete mellan länderna och nya innovationer ser jag med stor positivism fram emot hösten och vintern.

Michael Wolgsjö VD

INTÄKTER

Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 135,8%

jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 40,6% (47,4%), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 128,4 Mkr (72,2 Mkr), vilket är en ökning med 77,8% jämfört med samma period förra året.

Bruttomarginalen uppgick till 41,7% (44,8%), vilket är lägre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 14,9 Mkr (-0,5 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 17,0 Mkr (-1,2 Mkr), vilket är en markant förbättring jämfört med föregående år.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

32 26 36 36 35 44 44 84 2017

Q3 2017 Q4 2018

Q1 2018 Q2 2018

Q3 2018 Q4 2019

Q1 2019 Q2

Intäkter och bruttomarginal per kvartal, Mkr

Intäkter Bruttomarginal

-4 -2 -

2 4 6 8 10 12 14 16

2017 Q3 2017

Q4 2018 Q1 2018

Q2 2018 Q3 2018

Q4 2019 Q1 2019

Q2

Rörelseresultat, Mkr

Rörelseresultat

(3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

> ORDER FRÅN SKANDINAVISKT SPELBOLAG

MultiQ har mottagit en tilläggsorder från den befintliga kunden Svenska Spel som kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans kommer huvudsakligen att ske under 2019.

> STOR ORDER TILL MULTIQ FRÅN BUSSOPERATÖR

I DANMARK

En stor bussoperatör i Danmark, Tide Buss, väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjuk- vara och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2 MSEK.

> STORT NORDAMERIKANSKT SPELBOLAG SATSAR

PÅ DIGITAL SIGNAGE FRÅN MULTIQ

MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är den statliga lotteriorganisationen WCLC i Kanada.

Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en treårs- period. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar. Inom denna ramorder har gjorts en större avropsorder värd 23 MSEK som beräknas levereras hösten/vintern 2019/2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

> Inga

FRAMTID

Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 12,8 Mkr (16,5 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2019, varav 6,1 Mkr (4,8 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 53,7 % (57,2 %). Investeringar i

anläggningstillgångar under perioden januari-juni uppgick till 1,7 Mkr (2,2 Mkr). Koncernen genererade under perioden januari-juni ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -6,4 Mkr (-1,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,1 Mkr (-2,4 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån, checkräkningskredit samt egna medel.

Verksamheten förväntas generera positiva kassaflöden.

För närvarande finns inget behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat under perioden januari- juni uppgick till -1,7 Mkr (-0,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,7 Mkr (-0,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s

årsredovisning för 2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings- principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon betydande påverkan på koncernen.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter

IAS 17. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade

tillgångar redovisas i balansräkningen, vilket innebär att

(4)

operationella leasingavtal redovisas i balansräkningen.

Leasetagare ska redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i

balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda

leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod

understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-sept 22 november 2019 Bokslutskommuniké 2019 februari 2020 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 augusti 2019

Michael Wolgsjö Lars Pålsson

Verkställande direktör Styrelseordförande

Kristina Jarring Lilja Jonathan Nilsson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Rüdén

Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Michael Wolgsjö, VD Tfn: 010-211 66 22

E-mail: michael.wolgsjo@multiq.com Lars Pålsson, Ordförande

Tfn: 010-211 66 41

E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se:

www.multiq.se

MultiQ International AB (publ) Scheelevägen 17

223 70 Lund Tfn: 010-211 66 00

E-mail: investors@multiq.com Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.

(5)

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

Belopp i TSEK

2019

3 mån april-juni

2018 3 mån april-juni

2019 6 mån jan-juni

2018 6 mån jan-juni

2018 12 mån jan-dec

Intäkter 84 377 35 785 128 389 72 223 151 263

Kostnad för sålda varor och tjänster -50 158 -18 830 -74 912 -39 883 -85 944

Produktions- och inköpskostnader -4 129 -3 391 -7 670 -6 466 -13 454

Bruttoresultat 30 090 13 564 45 807 25 874 51 865

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -6 433 -7 151 -12 708 -13 987 -26 139

Administrationskostnader -3 436 -2 598 -6 028 -4 974 -10 069

Forsknings- och utvecklingskostnader -4 526 -4 064 -9 197 -8 035 -15 435

Övriga rörelseintäkter 765 157 972 553 864

Övriga rörelsekostnader -1 534 -372 -1 847 -627 -1 028

Rörelseresultat 14 926 -464 16 999 -1 196 58

Ränteintäkter och liknande resultatposter 705 1 103 1 534 2 504 4 556

Räntekostnader och liknande resultatposter -361 -855 -1 198 -1 777 -3 022

Resultat före skatt 15 270 -216 17 335 -469 1 592

Skattekostnad 40 -267 28 -186 608

Periodens resultat 15 310 -483 17 363 -655 2 200

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 15 310 -483 17 363 -655 2 200

Resultat per aktie, SEK 0,12 -0,00 0,14 -0,01 0,02

Resultat per aktie efter full utspädning1) 0,12 -0,00 0,14 -0,01 0,02

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN

Belopp i TSEK

2019

3 mån april-juni

2018 3 mån april-juni

2019 6 mån jan-juni

2018 6 mån jan-juni

2018 12 mån jan-dec

Periodens resultat 15 310 -483 17 363 -655 2 200

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till

resultatet

Omräkningsdifferenser 213 291 721 951 330

Totalresultat för perioden 15 523 -192 18 084 296 2 530

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 15 523 -192 18 084 296 2 530

NYCKELTAL

2019

3 mån april-juni

2018 3 mån april-juni

2019 6 mån jan-juni

2018 6 mån jan-juni

2018 12 mån jan-dec

Rörelsemarginal (%) 17,7 neg 13,2 neg 0,0

Bruttomarginal (%) 40,6 47,4 41,7 44,8 43,2

Vinstmarginal (%) 18,1 neg 13,5 neg 1,1

Resultat per aktie, SEK 0,12 -0,00 0,14 -0,01 0,02

Resultat per aktie efter full utspädning 1) 0,12 -0,00 0,14 -0,01 0,02

Antal aktier, medeltal 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771

Antal aktier, periodens slut 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771

Antal aktier, efter full utspädning 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771 123 264 771

1) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen jan-juni 2019 för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 st.

(6)

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

Belopp i TSEK

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 47 506 47 761 48 043

Materiella anläggningstillgångar 3 533 577 549

Finansiella och övriga anläggningstillgångar 14 967 15 724 15 036

Summa anläggningstillgångar 66 006 64 062 63 628

Varulager 37 001 24 410 22 628

Kundfordringar 51 398 22 458 29 005

Övriga kortfristiga fordringar 13 917 12 586 11 301

Kassa och bank 6 065 4 771 3 923

Summa omsättningstillgångar 108 381 64 225 66 857

Summa tillgångar 174 387 128 287 130 485

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 93 698 73 380 75 614

Långfristiga skulder 6 499 7 008 5 094

Kortfristiga skulder 74 190 47 899 49 777

Summa eget kapital och skulder 174 387 128 287 130 485

NYCKELTAL

2019

6 mån 2018

6 mån 2018

12 mån

Avkastning på eget kapital (%) 20,5 neg 3,0

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 17,9 1,6 5,5

Soliditet (%) 53,7 57,2 57,9

Kassalikviditet (%) 96,2 83,1 88,8

Eget kapital per aktie (SEK) 0,76 0,60 0,61

Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 2) 0,76 0,60 0,61

Anställda, periodens slut 65 66 64

2) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall eget kapital per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen jan-juni 2019 för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram.

(7)

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, KONCERNEN

Belopp i TSEK

2019

6 mån 2018

6 mån 2018

12 mån

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 17 335 -469 1 592

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3) 2 348 2 247 4 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 19 683 1 778 6 307

Förändringar av rörelsekapital

Varulager -14 235 -2 980 -1 309

Kundfordringar -22 216 1 883 -4 790

Övriga rörelsefordringar -2 718 -2 332 -549

Rörelseskulder 13 068 522 -367

Summa förändring av rörelsekapital 26 101 -2 907 -7 015

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 418 -1 129 -708

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 650 -2 182 -4 738

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -53 -160

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 650 -2 235 -4 898

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit 10 520 1 269 3 782

Förändring av långfristiga skulder -350 -350 -1 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 170 919 2 382

Årets kassaflöde 2 102 -2 445 -3 224

Likvida medel vid periodens början 3 923 7 043 7 043

Kursdifferens i likvida medel 40 173 104

Likvida medel vid periodens slut 6 065 4 771 3 923

Ej utnyttjade krediter vid periodens slut 6 699 11 731 12 218

3)

Avskrivningar 2 575 2 284 4 693

Derivat -262 - -

Avsättningar 35 -37 22

Totalt 2 348 2 247 4 715

(8)

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

kapital Reserver Ansamlad

förlust Totalt eget kapital

Ingående balans 2018-01-01 36 979 207 625 1 285 -172 805 73 084

Förändringar i Eget kapital 2018-01-01-2018-06-30

Periodens totalresultat 951 -655 296

Utgående balans 2018-06-30 36 979 207 625 2 236 -173 460 73 380

Förändringar i Eget kapital 2018-07-01-2018-12-31

Periodens totalresultat -621 2 855 2 234

Utgående balans 2018-12-31 36 979 207 625 1 615 -170 605 75 614

Förändringar i Eget kapital 2019-01-01-2019-06-30

Periodens totalresultat 721 17 363 18 084

Utgående balans 2019-06-30 36 979 207 625 2 336 -153 242 93 698

KVARTALSDATA

Q3

2017 Q4

2017 Q1

2018 Q2

2018 Q3

2018 Q4

2018 Q1

2019 Q2

2019

Intäkter 32 409 26 343 36 438 35 785 35 327 43 713 44 012 84 377

Rörelseresultat 394 -3 323 -732 -464 1 455 -201 2 073 14 926

Rörelsemarginal (%) 1,2 neg neg neg 4,1 neg 4,7 17,7

Bruttomarginal (%) 44,3 50,4 42,2 47,4 45,5 38,7 43,8 40,6

Soliditet 62,6 57,5 59,8 57,2 59,9 57,9 48,4 53,7

Avkastning på eget kapital (%) 0,3 neg neg neg 2,6 1,2 2,7 17,8

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1,1 neg 0,8 0,8 3,4 0,4 3,1 14,5

Eget kapital per aktie (SEK) 0,60 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,63 0,76

Resultat per aktie 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,02 0,01 0,02 0,12

(9)

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

Belopp i TSEK

2019

3 mån april-juni

2018 3 mån april-juni

2019 6 mån jan-juni

2018 6 mån jan-juni

2018 12 mån jan-dec

Nettoomsättning 394 352 863 730 1 530

Bruttoresultat 394 352 863 730 1 530

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -20 -20 -41 -35 -75

Administrationskostnader -1 493 -867 -2 525 -1 608 -3 548

Rörelseresultat -1 119 -535 -1 703 -913 -2 093

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 - 12 12

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -2 -4 -6 -7

Resultat efter finansiella poster -1 119 -536 -1 707 -907 -2 088

Erhållna koncernbidrag - - - - 4 634

Skatt på årets resultat - -326 - -326 1 019

Resultat -1 119 -862 -1 707 -1 233 3 565

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET

Belopp i TSEK

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 106 156 102 023 106 156

Summa anläggningstillgångar 106 156 102 023 106 156

Övriga kortfristiga fordringar 524 508 238

Kassa och bank - 4 4

Summa omsättningstillgångar 524 512 242

Summa tillgångar 106 680 102 535 106 398

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 82 435 79 343 84 141

Kortfristiga skulder 24 245 23 192 22 257

Summa eget kapital och skulder 106 680 102 535 106 398

(10)

NOTER

Belopp i TSEK

NOT 1 – DEFINITIONER NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital

Resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på ägarnas insatta kapital och är därmed ett mått på hur lönsam koncernen är. Investerare kan jämföra måttet med gällande bankränta eller avkastning från alternativa placeringar. Måttet kan även användas för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på det kapital som ägare och långivare har ställt till förfogande. Måttet visar således koncernens avkastning, oberoende av finansieringsvalet, och kan användas vid investeringsbedömningar.

Bruttomarginal

Justerat bruttoresultat (omsättning minus kostnad för sålda varor och tjänster) i procent av omsättningen.

Eget kapital per aktie

Redovisat eget kapital i koncernen dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter full utspädning

Redovisat eget kapital i koncernen dividerat med antal aktier vid årets slut plus beaktande av att samtliga aktier enligt teckningsavtal tecknas.

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktier beräknas genom vägt genomsnittligt antal aktier under aktuellt kvartal.

Genomsnittligt eget kapital

Beräknas som summan av kvartalets ingående och utgående balans dividerat med två.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Beräknas som summan av kvartalets ingående och utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder.

Nyckeltalet visar betalningsförmåga på kort sikt.

Resultat per aktie

Årets resultat efter full skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning

Årets resultat efter full skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier med beaktande av att samtliga aktier enligt teckningsavtal tecknas.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet kan vara av intresse när man ska bedöma koncernens betalningsförmåga på lång sikt.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.

(11)

NOT 2 – VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen Finansiella tillgångar/

skulder till upplupet anskaffningsvärde

2019-06-30

Finansiella tillgångar/

skulder värderat till verkligt värde via

resultaträkningen

Redovisat värde Verkligt värde

Andra långfristiga fordringar 276 - 276 276

Kundfordringar 51 398 - 51 398 51 398

Övriga fordringar 4 588 - 4 588 4 588

Likvida medel 6 065 - 6 065 6 065

Tillgångar 62 327 - 62 327 62 327

Långfristiga skulder 6 499 - 6 499 6 499

Checkräkningskredit 14 301 14 301 14 301

Leverantörsskulder 22 621 - 22 621 22 621

Övriga skulder 12 811 333 13 144 13 144

Skulder 56 232 333 56 565 56 565

Moderbolaget

Övriga fordringar 1 - 1 1

Likvida medel - - - -

Tillgångar 1 - 1 1

Övriga skulder 252 - 252 252

Skulder 252 - 252 252

Vidtagna säkringsåtgärder i form av utestående terminskontrakt samt kundkontrakt i tredjepartsvaluta har påverkat årets resultat med -0,3 Mkr (0,0 Mkr) och värderats till verkligt värde baserat på marknadsvärde (kategori 2 enligt IFRS 12). Övriga tillgångar och skulder värderas till upplupet

anskaffningsvärde.

NOT 3 – UPPDELNING AV INTÄKTER

Koncernen

2019 6 mån jan-juni

2018 6 mån jan-juni Typ av leverans

Varor 80 478 35 863

Tjänster 47 911 36 360

Totalt 128 389 72 223

Tidpunkt för intäktsredovisning Försäljning vid viss tidpunkt Försäljning över tid

76 660 51 729

32 359 39 864

Totalt 128 389 72 223

(12)

NOT 4 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

MultiQ har via de helägda dotterföretagen MultiQ Systems AB och MultiQ Products AB affärsrelaterade sale and leaseback

transaktioner med Mikrolund Invest AB. Mikrolund Invest AB är ett dotterbolag till Mikrolund Holding AB som i sin tur äger 29,2 % av MultiQ. Försäljningen sker på marknadsmässiga grunder innebärande att MultiQ Systems AB och MultiQ Products i samband med försäljning av hårdvara påför 17% på sitt anskaffnings-värde och sedan hyr tillbaka denna utrustning i form av ett finansiellt leasingavtal under 36 månader och en marknadsmässig ränta baserad på STIBOR + 5%.

Nedan specificeras transaktionerna med Mikrolund Invest AB under januari-juni 2019.

Försäljning av hårdvara till Mikrolund Invest AB 1 720 TSEK varav redovisad vinst avseende periodens försäljning i resultaträkningen 28 TSEK

Betalda leasingpremier till Mikrolund Invest AB -2 722 TSEK

varav kostnad för räntekomponent i resultaträkningen -178 TSEK

Finansiell leasingskuld till Mikrolund Invest AB -6 499 TSEK

varav kortfristig del -3 844 TSEK

Fakturering har skett från Mejvik Consulting AB januari-juni 2019 uppgående till 27 tkr till MultiQ Products AB avseende konsultationstjänster.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :