Andra kvartalet Januari-Juni 2013

18  Download (0)

Full text

(1)

nordamerikanska marknaden, medan affärsområde Kirurgi minskade med 14 procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-2,4).

• Under kvartalet tecknades avtal att sälja Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) för totalt 21 MSEK med slutgiltig överlåtelse den 2 september.

Januari-Juni 2013

• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 46,7 MSEK (45,1), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 5,5 procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-2,4).

• Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,49).

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

STILLE grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLE AB är listat på First North med Remium AB som Certified advi- ser och likviditetsgarant.

Stille imagiQ2 operationsbord tillsammans med GE OEC 9900 Elite C-båge. Kombinationen används huvudsakligen för interventionell kärlkirurgi.

(2)

VD Kommentar

Andra kvartalet 2013

Vi ökade försäljningen under kvartalet med 11% till 23,8 MSEK. Tillväxten härrörde från imagiQ med som ökade till 8,5 MSEK (4,2) stärkt av god efterfrågan för vår nyutvecklade produktportfölj och utväxling på de nya globala partneravtal som tecknats under 2012 och 2013.

Vi fortsätter att löpande sänka våra kostnader och rapporterar en minskning under kvartalet med 2,0 MSEK, motsvarande 19%. Rörelsekostnaderna under första halvåret har minskats med 5,1 MSEK. Justerat för engångseffekter hänförliga till försäljningen av vår fabriksfastighet i Eskilstuna har kostnaderna under det första halvåret minskat med 2,5 MSEK, motsvarande 13%.

Kvartalsresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-2,4).

Resultatet påverkades negativt av en lägre bruttomarginal om 29,7% (37,8%) på grund av tillfälligt omställningsarbete inom instrumentproduktion och utrullningen av nya imagiQ2. Åtgärdsprogram pågår.

imagiQ återtar marknadsandelar

Den globala kommersialiseringen av nya imagiQ2 för minimalinvasiv kirurgi fortgår enligt plan. Vi fortsätter att investera i marknaden parallellt med de partnersamarbeten vi har med globala aktörer såsom GE Healthcare, Philips Healthcare och Ziehm Imaging. Under det andra kvartalet vann vi en rad viktiga affärer till prestigekliniker i USA, Europa och Japan. Vi levererade det första bordet i Sverige till Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Försäljningen relaterat till imagiQ ökade under kvartalet med mer än 100%.

Vi noterar särskilt god efterfrågan inom marknaden för behandling av benartärsjukdomar (åderförkalkning) i USA där nya dagkirurgi- och interventionsklinker öppnas upp i allt högre takt. Nya gynnsamma ersättningsformer för endovaskulära procedurer och över 10 miljoner drabbade amerikaner skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt.

Vår nya produktportfölj ger möjlighet att behandla dessa patienter med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre effektivitet.

Under kvartalet tillträdde Linnea Fryxell som ny affärschef för imagiQ. Linnea förstärker koncernledningen i STILLE och kommer närmast från tjänsten som Global Product Manager inom Philips Healthcare.

Fokusering på kirurgi

Vi fullföljer nu vår strategiska plan och fokuserar STILLE med tydlig inriktning på kirurgiska specialistprodukter och tjänster. Under kvartalet tecknades avtal att sälja Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) för totalt 21 MSEK med slutgiltig överlåtelse den 2 september. Inom ramen för affären tecknades ett service- och tjänsteavtal där STILLE under en övergångsperiod fortsätter att producera och stödja köparen med särskilda tjänster. Som en konsekvens av försäljningen av Sonesta kommer rörelsekostnaderna att anpassas till den minskade affärsvolymen.

Fortsatt utveckling av Instrumentaffären

Vi fortsätter att med långsiktighet utveckla instrumentaffären med särskilt fokus på marknaden för plastik- och rekonstruktivkirurgi. Satsningarna inkluderar

(3)

Philip Siberg

VD och koncernchef

nya partneravtal i Turkiet och Sydamerika, två regioner med stark tillväxt inom plastikkirurgi och med efterfrågan på kvalitetsinstrument. I Sverige har den inledande lanseringen av bröstimplantat utvecklats väl som komplement till instrumentportföljen. Försäljningen inom affärsområde Kirurgi har under året utvecklats negativt men jag bedömer att den allt tydligare fokuseringen och satsningar som genomförs kommer skapa avkastning.

Under kvartalet tillsattes ett nytt säljteam i Sverige och en ny säljorganisation har sjösatts i USA med tydlig tillväxtagenda.

I april tecknades ett intentionsavtal om att förvärva aktier i danska Caretag Aps. Som meddelats i STILLEs rapport för det första kvartalet 2013 har vi beslutat att inte fullfölja affären. STILLE är istället delaktör i ett projektkonsortium under ledning av Caretag. Projektet finansieras av danska Förnyelsefonden och syftar till att utveckla lösningar för individuell spårning av kirurgiska instrument. Övriga delaktörer inkluderar bland annat Karolinska Sjukhuset och Rigshospitalet i Köpenhamn.

Fördjupade satsningar på USA-marknaden

Vi fortsätter att målmedvetet satsa på USA-marknaden som står för cirka 40% av vår totala försäljning. Satsningarna har börjat skörda frukt med en tillväxt i år om 39%. Som ett led i denna långsiktiga satsning stationerade jag mig under kvartalet på dotterbolaget i Chicago. Målsättningen är att komma närmare kunderna, öka andelen direktförsäljning och skapa förutsättningar för ytterligare långsiktig tillväxt.

Omställningsarbete inför flytt till ny fabrik

Bruttomarginalen påverkades negativt under kvartalet inom såväl affärsområde Patientpositionering som Kirurgi. Vi genomför under året ett omställningsprogram inom ramen för instrumentproduktionen samt att vi haft högre kostnader av engångskaraktär inom den inledande tillverkningen av imagiQ2. Bygget av ny fabrik i Torshälla fortgår enligt plan med målsättning att flytta in till årsskiftet. Den nya fabriken skapar förutsättningar för förbättrad produktionseffektivitet och lägre tillverkningskostnader.

Vi satsar långsiktigt

De satsningar och förändringar som löpande genomförs i bolaget fortsätter att ha ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i STILLE. Jag har fortsatt respekt för vår stora beroende av internationella partners vilket gör oss känsliga för svängningar i efterfrågan. Genom kraftfulla satsningar på marknad och sälj, rätt organisation och en konkurrenskraftig produktportfölj bygger vi nu långsiktigt nya STILLE. Vi gör det med Surgical Perfection. For Life.

Stockholm 29 augusti 2013 Philip Siberg Verkställande Direktör

(4)

STILLE grundades 1841, och är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över.

STILLEs affärsidé är att med kirurgens och patientens behov i fokus utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska produkter som förenklar och förbättrar vårdprocessen för patient, läkare och sjukhuset eller kliniken med visionen att vara kirurgens första val.

STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Verksamheten bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och Patientpositionering.

Inom affärsområde Kirurgi har STILLE ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi, med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som

Stille i korthet

har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över.

Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder STILLE två huvudgrupper av procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi samt gynekologi, urologi och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan efter estetiskt tilltalande design.

Stille erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare.

Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet.

Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL”.

(5)

SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT)

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning - Patientpositionering 12 428 8 281 24 465 20 591 42 579

Nettoomsättning - Kirurgi 11 400 13 224 22 270 24 504 45 465

Summa koncernens nettoomsättning 23 828 21 505 46 735 45 094 88 044

Bruttovinst - Patientpositionering 3 550 2 606 6 711 6 839 13 277

Bruttovinst - Kirurgi 3 519 5 519 8 620 10 874 21 633

Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) 7 069 8 124 15 331 17 712 34 910

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -8 420 -10 338 -14 727 -19 835 -35 672

Finansnetto 21 -40 -3 -236 -1 153

Resultat före skatt -1 330 -2 254 601 -2 359 -1 915

Stillekoncernen, andra kvartalet 2013

Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment, ”Patientpositionering” och ”Kirurgi”.

Ingen försäljning mellan segmenten förekommer.

Försäljnings- forskning & utvecklings- och administra- tionskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,8 MSEK (21,5), vilket är en ökning med 11%, justerat för valutaeffekt uppgick ökningen till 12,6%. Ökningen är hänförlig till affärsområde Patientpositionering.

För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 46,7 MSEK (45,1) vilket är en ökning med 3,6%, justerat för valuta är förändringen 5,5%.

Resultat

Bruttovinsten för andra kvartalet uppgick till 7,1 MSEK (8,1). Bruttovinstmarginalen uppgick till 29,7 % (37,8).

För perioden januari - juni uppgick bruttovinsten till 15,3 MSEK (17,7). Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,8%

(39,3).

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,3 MSEK (-2,3). Koncernens rörelsekostnader för andra kvartalet uppgick till 8,4 MSEK (10,4) varav 6,0 MSEK (6,9) avsåg försäljningskostnader, 2,7 MSEK (3,5) avsåg administrationskostnader. Övriga rörelseintäkter var 0,2 MSEK (0,0). För perioden januari – juni var rörelseresultatet 0,6 MSEK (-2,1). Koncernens rörelsekostnader var 14,7 MSEK (19,8) varav 11,8 MSEK (12,0) avsåg försäljningsomkostnader, 5,7 MSEK (7,6) avsåg administrationsomkostnader. Övriga rörelseintäkter var 2,7 MSEK förra året fanns rörelsekostnader om 0,3.

Resultatet för andra kvartalet efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK (-2,4) och resultatet efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-2,4). Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,50) före och efter utspädning. För perioden januari till juni uppgick resultatet efter finansiella poster till 0,6 MSEK (-2,4) och resultatet efter skatt till 0,6 MSEK (-2,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,49).

(6)

Nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde

För andra kvartalet uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till -0,7 SEK (4,0).

Rörelsekapitalet ökade under kvartalet med 0,1 MSEK en minskning föregående år med 5,8.

För perioden januari-juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1,9 MSEK (-0,4).

Rörelsekapitalet för halvåret ökade med 3,9 MSEK föregående år var det en minskning med 0,7 en effekt av framför allt högre rörelsefordringar.

Finansiell ställning

Nettoskulden uppgick per den 30 juni till 5,9 MSEK (8,2) . Koncernens soliditet uppgick till 56,1 procent (57,2).

Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 38,9 MSEK (37,8). Koncernen har en checkräkningskredit om 10,0 MSEK, som var utnyttjad med 6,5 MSEK per den 30 juni, (8,6).

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 juni till 6,8 MSEK (9,5). Vid periodens utgång hade bolaget långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 0,8 MSEK (0,6), vilket är hänförligt till leasingskuld av bilar.

Koncernens finansnetto för andra kvartalet uppgick till -0,0 MSEK (-0,1) och för perioden januari till juni till -0,0 MSEK (-0,2).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för andra kvartalet till 0,1 MSEK (0,1) MSEK och för immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (3,2).

För perioden januari–juni uppgick nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till -0,4 MSEK (0,6) och för immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (5,9).

Avskrivningar

Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,5). Avskrivningarna uppgick till 0,2 MSEK avseende materiella anläggningstillgångar samt 0,5 MSEK för immateriella anläggningstillgångar. För perioden januari till juni uppgick de totala avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (1,0). Avskrivningarna uppgick till 0,4 MSEK (0,8) avseende materiella anläggningstillgångar samt 1,0 MSEK (0,2) för immateriella anläggningstillgångar.

Skatt

För andra kvartalet och för perioden januari till juni fanns inga skattekostnader, ej heller för samma period före- gående år. Koncernen hade per 31 december 2012 ett ackumulerat underskottsavdrag om 81,0 MSEK, varav 73,5 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget.

Ställda panter och eventualförpliktelser

Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualför- pliktelser hittills under året.

2012

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

TSEK 2013

2011

juli-sept

Q3 okt-decQ4

jan-mars Q1 april-juniQ2

2012

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 TSEK

2013 2011

juli-sept Q3

okt-dec Q4 jan-mars

Q1

april-juni Q2

2012

-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

TSEK 2013

2011

juli-sept Q3

okt-dec Q4 jan-mars

Q1

april-juni Q2

(7)

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för andra kvartalet uppgick till 52 personer (57) och för perioden januari-juni 53 (58). Per den sista juni var 53 personer (55) anställda i koncernen. Minskningen är hänförlig till produktionen.

Personaloptionsprogram

Vid full konvertering av det beslutade optionsprogram- met av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till 5 067 638 aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 30 juni 2012 till 110 000 stycken.

Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt 220 000 personaloptioner, som kan tilldelas fram t.o.m. 31 december 2012. För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt 240 000 teckningsoptioner emitterats.

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

Stilleaktien

Stilleaktien är noterad på First North. För aktien betalades under perioden 1 januari –30 juni 2013 som högst 9,60 SEK den 9 januari 2013 och som lägst 7,00 SEK den 4, 5 och 11 juni. De största ägarna är Linc Invest AB 39,81 procent, Garden Growth Capital LLC 17,92 procent, och Philip Siberg med 7,25 procent som sammantaget står för 64,98 procent.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget för andra kvartalet uppgick till 20,8 MSEK (21,8). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,4 MSEK (-1,1). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -1,4 MSEK (-1,2). För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 41,4 MSEK (46,7), rörelseresultatet till 0,7 MSEK (2,7) och nettoresultatet 0,7 MSEK (2,5).

Balansomslutningen uppgick till 64,7 MSEK (64,4), varav eget kapital utgjorde 36,3 MSEK (37,4).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskattningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för år 2012 i not 1 och 2.

Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

Väsentliga händelser under kvartalet

Stille har den 10 juni ingått avtal om försäljning av verksamheten relaterad till Sonesta till ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”). Försäljningen är ett led i STILLEs strategi att renodla verksamheten med tydlig inriktning på kirurgiska specialistprodukter och tjänster.

Tillträde är satt tillden 2 september 2013.

Framtidsutsikter

Mot bakgrund av de kraftiga svängningarna i marknads- läget under 2010-2012 är den kortsiktiga utvecklingen för STILLE svårbedömd. Vi har dock ingen information som tyder på att utvecklingen under senaste kvartalet skulle förändras, och på längre sikt gör vi också bedömningen att försäljningsstrategierna i kombination med förstärk- ningen av försäljningsorganisationen, STILLEs varumärke och bolagets produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet.

(8)

Affärsområde Patientpositionering

• Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 12,4 MSEK (8,3)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 28,6 procent (31,5)

Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljuds- undersökningar och urodynamiska undersökningar.

Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design.

Sonesta™ är STILLEs program för undersökningsbord som marknadsförs till specialister främst inom urodynamisk diagnos, men även inom urologi och gynekologi.

imagiQ2™ är STILLEs mest avancerade bordsprodukt, och är ett genomlysningsbart operationsbord för minimalinvasiv kärlkirurgi. Genom sin unika kombination av funktioner t ex panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar imagiQ2™ säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade kärloperationer.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 12,4 MSEK (8,3), vilket motsvarar en ökning med 50%. Den ökade försäljningen jämfört med föregående år är främst hänförlig imagiQ. För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 24,5MSEK (20,6) en ökning med 18,8%. Affärsområdet svarar för 52,2% (38,5) av nettoomsättningen för kvartalet.

Resultat

För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 3,6 MSEK (2,6). Bruttovinstmarginalen har försämrats med 2,9 procentenheter, till 28,6 (31,5). För perioden januari till juni var bruttovinsten 6,7 MSEK (6,8) och bruttovinstmarginal har minskat till 27,4% (33,2).

NYCKELTAL PATIENTPOSITIONERING

TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 12 428 8 281 24 465 20 591 42 579

Bruttovinst 3 550 2 606 6 711 6 839 13 277

Bruttovinstmarginal, % 28,6 31,5 27,4 33,2 31,2

(9)

Affärsområde Kirurgi

• Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 11,4 MSEK (13,2)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,9 procent (41,7)

Stilles kirurgiska instrument är allmänt ansedda av läkare att hålla högsta kvalitet. Tack vare den manuella tillverkningsprocessen, som börjar med smide av noga utvalda rundstålämnen, kännetecknas instrumenten av såväl mycket god hållbarhet som bästa känsla för användaren. STILLE strävar efter att varje instrument skall kännas som en förlängning av kirurgens hand när han eller hon opererar.

Stilles instrument är lämpliga för alla former av öppen kirurgi, men våra prioriterade behandlingsområden är ortopedi och plastikkirurgi. Båda dessa områden ställer höga krav på de egenskaper som kännetecknar ett instrument från STILLE, och bedöms dessutom vara tillväxt områden i framtiden

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11,4 MSEK (13,2), vilket motsvarar en minskning med 14 procent. Den minskade försäljningen är framför allt hänförlig till egna produkter. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 22,3 MSEK (24,5), en minskning med 9 procent. Affärsområdet svarar för 47,8 procent (61,5) av nettoomsättningen för kvartalet.

Resultat

För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 3,5 MSEK (5,5) och bruttovinstmarginalen uppgick till 30,9% (41,7).

Bruttovinsten för perioden januari till juni var 8,6 MSEK (10,9) med en bruttovinstmarginal på 38,7 procent (44,4).

Den försämrade bruttomarginalen är främst hänförligt till det omställningsprogram som genomförs under året.

NYCKELTAL KIRURGI

TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 11 400 13 224 22 270 24 504 45 465

Bruttovinst 3 519 5 519 8 620 10 874 21 633

Bruttovinstmarginal, % 30,9 41,7 38,7 44,4 47,6

(10)

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 23 828 21 505 46 735 45 094 88 045

Kostnad sålda varor -16 760 -13 381 -31 404 -27 382 -53 135

Bruttoresultat 7 068 8 124 15 331 17 712 34 910

Övriga rörelseintäkter 249 0 2 728 0 240

Försäljningskostnader -5 975 -6 853 -11 791 -11 997 -22 477

Administrationskostnader -2 694 -3 485 -5 665 -7 573 -12 618

Forskning och utvecklingskostnader 0 0 0 0 -429

Övriga rörelsekostnader 0 -40 0 -265 -390

Rörelseresultat -1 351 -2 254 604 -2 123 -763

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -75 -135 -157 -231 -434

Övriga finansiella intäkter och kostnader 96 -1 154 -5 281

Resultat efter finansiella poster -1 330 -2 390 601 -2 359 -916

Skatt på periodens resultat - - - - -1 000

Resultat efter skatt -1 330 -2 390 601 -2 359 -1 916

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 330 -2 390 601 -2 359 -1 916

Resultat per aktie, SEK

Före och efter utspädning -0,28 -0,50 0,12 -0,49 -0,40

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

Rapport över totalresultat i koncernen

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN 2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Periodens resultat -1 330 -2 390 601 -2 359 -1 916

Övrigt totalresultat för perioden

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkning

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 95 202 95 -51 -291

Totalresultat efter skatt -1 235 -2 188 696 -2 410 -2 207

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 235 -2 188 696 -2 410 -2 207

Totalresultat per aktie, SEK

före och efter utspädning -0,26 -0,45 0,14 -0,50 -0,46

Resultaträkning i koncernen

(11)

BELOPP I TSEK JUN 2013 JUN 2012 DEC 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 0 12 873 12 873

Övriga immateriella tillgångar 10 863 8 530 11 852

Materiella anläggningstillgångar 3 418 4 411 4 559

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 537 6 537 5 537

Summa anläggningstillgångar 19 818 32 351 34 821

Omsättningstillgångar

Varulager 14 712 19 286 16 809

Kundfordringar 12 461 11 407 9 391

Övriga omsättningstillgångar 5 149 1 213 3 413

Likvida medel 1 778 1 839 2 134

Summa omsättningstillgångar 34 100 33 745 31 747

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 15 371 - -

SUMMA TILLGÅNGAR 69 289 66 096 66 568

Eget kapital och skulder

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 38 857 37 839 38 060

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 830 627 757

Avsättningar 250 553 169

Summa långfristiga skulder 1 080 1 180 926

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 6 836 9 456 6 308

Avsättningar 683 778 656

Leverantörsskulder 13 638 8 828 11 679

Övriga kortfristiga skulder 8 195 8 015 8 939

Summa kortfristiga skulder 29 352 27 077 27 582

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 289 66 096 66 568

Rapport över finansiell ställning i koncernen

(12)

Rapport över kassaflöden för koncernen

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-622 -1819 2 051 -1095 627

Förändring av rörelsekapital

Förändring av lager -1 165 2 468 -356 2 782 5 088

Förändring av rörelsefordringar -2 412 3 839 -4 148 1 337 942

Förändring av rörelseskulder 3 517 -468 563 -3448 326

Summa förändring rörelsekapital -60 5 839 -3 941 671 6 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten -682 4 020 -1 890 -424 6 984

Investeringsverksamheten

Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar 0 -3193 0 -5942 -9 738 Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -53 -107 389 -568 -1 169

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 -3 300 389 -6 510 -10 907

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit 1 411 -61 909 6700 3 617

Förändring av lån 0 0 0 0 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 411 -61 909 6 700 3 617

Periodens kassaflöde 676 659 -592 -234 -306

Likvida medel vid periodens början 925 1208 2 134 2159 2 159

Kursdifferens likvida medel 177 -28 236 -86 281

Likvida medel vid periodens slut 1 778 1 839 1 778 1 839 2 134

Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen

BELOPP I TSEK EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

kapital Andra reserver Ansamlad förlust

Totalt eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2012 24 139 83 118 178 -67 274 40 161

Totalresultat

Årets resultat -2 359 -2 359

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -51 -51

Summa totalresultat -51 -2 359 -2 409

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 88 88

Summa transaktioner med aktieägare 88 88

Utgående balans per 30 juni 2012 24 139 83 118 127 -69 545 37 839

Ingående balans per 1 januari 2013 24 139 83 118 -113 -69 084 38 060

Totalresultat

Årets resultat 601 601

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 95 95

Summa totalresultat 95 601 696

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 102 102

Summa transaktioner med aktieägare 102 102

Utgående balans per 30 juni 2013 24 139 83 118 -18 -68 381 38 857

(13)

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 23 828 21 505 46 735 45 094 88 045

Nettoomsättningstillväxt, % 10,8 -4,6 3,6 -3,2 -2,1

Bruttovinst 7 068 8 124 15 331 17 712 34 910

Bruttovinstmarginal, % 1 ) 29,7 37,8 32,8 39,3 39,7

Avskrivningar / nedskrivningar 523 523 1 046 1 046 2 063

Rörelseresultat (EBIT) 2) -1 351 -2 254 604 -2 123 -763

Rörelsemarginal, % 3) -5,7 -10,5 1,3 -4,7 -0,9

Resultat efter skatt -1 330 -2 390 601 -2 359 -1 916

Totalresultat efter skatt -1 235 -2 188 696 -2 410 -2 207

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 Antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) -0,28 -0,50 0,12 -0,49 -0,40

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) -0,26 -0,45 0,14 -0,50 -0,46

Soliditet, % 6) 56,1 57,2 56,1 57,2 57,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -682 4 020 -1 890 -424 6 984

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) -5 888 -8 244 -5 888 -8 244 -4 931

Eget kapital 38 857 37 839 38 857 37 839 38 060

Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 8,05 7,84 8,05 7,84 7,88

Avkastning på eget kapital, % 9) -3,5 -6,1 1,5 -6,0 -6,9

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) -5,5 -4,6 1,6 -4,6 -1,1

Antal anställda 11) 52 57 53 58 56

Koncernen, nyckeltal

Definitioner

1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen.

2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt.

3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden.

4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning.

5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning

6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balans räkningen.

7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt kassa och bank.

8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut.

9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital.

10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder.

11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid utgången av perioden.

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

(14)

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 20 835 21 758 41 410 46 738 82 470

Kostnad sålda varor -15 545 -14 172 -29 348 -27 300 -50 945

Bruttoresultat 5 290 7 586 12 062 19 438 31 525

Övriga rörelseintäkter 2 730 0 2 730 0 -149

Försäljningskostnader -10 824 -5 119 -8 345 -8 878 -16 755

Administrationskostnader -1 686 -3 496 -5 790 -7 615 -12 674

Forskning och utvecklingskostnader 3 075 0 0 0 -248

Övriga rörelsekostnader 1 -40 0 -265 0

Rörelseresultat -1 414 -1 069 657 2 680 1 699

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -62 -110 -128 -189 -346

Övriga finansiella intäkter och kostnader 95 1 153 -4 281

Resultat efter finansiella poster -1 382 -1 178 682 2 487 1 634

Skatt på periodens resultat - - - - -1 000

Resultat efter skatt -1 382 -1 178 682 2 487 634

Rapport över totalresultat i moderbolaget

BELOPP I TSEK APR-JUN 2013 APR-JUN 2012 JAN-JUN2013 JAN-JUN 2012 JAN-DEC 2012

Periodens resultat -1 382 -1 178 682 2 487 634

Övrigt totalresultat för perioden - - - - -

Totalresultat efter skatt -1 382 -1 178 682 2 487 634

Moderbolagets resultaträkning

(15)

BELOPP I TSEK JUN 2013 JUN 2012 DEC 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 0 378 0

Övriga immateriella anläggningstillgångar 10 863 8 529 11 852

Andelar i koncernföretag 13 523 13 523 13 523

Materiella anläggningstillgångar 1 304 1 938 1 517

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 300 6 300 5 300

Summa anläggningstillgångar 30 990 30 668 32 192

Omsättningstillgångar

Varulager 15 999 16 443 15 880

Kundfordringar 7 972 8 270 6 831

Fordringar hos koncernföretag 4 185 7 182 1 728

Övriga omsättningstillgångar 4 926 1 146 3 291

Kassa och bank 628 671 1 744

Summa omsättningstillgångar 33 710 33 712 29 474

SUMMA TILLGÅNGAR 64 700 64 380 61 665

Eget kapital och skulder

Eget kapital 36 338 37 414 35 579

Långfristiga skulder

Avsättningar 250 553 169

Summa långfristiga skulder 250 553 169

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 663 0

Räntebärande skulder 6 482 8 649 5 573

Avsättningar 683 778 656

Leverantörsskulder 13 195 8 742 10 952

Övriga kortfristiga skulder 7 752 7 581 8 736

Summa kortfristiga skulder 28 112 26 413 25 917

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 700 64 380 61 665

Moderbolagets balansräkning

(16)

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2.

Från och med 2010 tillämpar koncernen den omarbetade standarden IFRS 3, Rörelseförvärv samt den ändrade standarden IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I övrigt använder sig koncernen av samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpats i årsredovisningen för 2012.

NOT 2

EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 1 i årsredovisningen för 2012. Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten.

NOT 3

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

STILLEs närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstående beskrivs i not 27 i årsredovisningen för 2012.

Inga transaktioner har genomförts under året, mellan STILLE och närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat.

NOT 4

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER

I och med den aviserade avyttringar av Sonesta-verksamheten har tillgångarna hänförlig till försäljningen omklassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5, anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för beräknade försäljningskostnader.

I balansräkningen per 2013-06-30 särredovisas tillgångar som innehas för försäljning.

Noter

(17)

Undertecknande

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden, 1 april–30 juni 2013, ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriverväsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 29 augusti 2013

Bengt Julander Styrelsens ordförande

David Jern Styrelseledamot

Anders Dahlberg Styrelseledamot

Lars Kvarnhem Styrelseledamot

Sirpa Mäkipää Facklig representant

Philip Siberg VD- och koncernchef

(18)

TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION 2013

Tredje kvartalet 2013 28 nov 2013

Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2013 20 feb 2014

Årsredovisning 2013 mars 2014

NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV:

Philip Siberg, VD och koncernchef, tel +46 (0)8 588 580 10

E-post: philip.siberg@stille.se

Carin Jakobson, Ekonomi och finansdirektör tel +46 (0)8 588 580 45

E-post: carin.jakobson@stille.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som STILLE AB (publ.) själv valt att offentliggöra eller är skyldig enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2013 klockan 15.00 (CET).

info@stille.se www.stille.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :