• No results found

CoolGuard AB (publ) Delårsrapport, tredje kvartalet Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till Tkr (1 057)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CoolGuard AB (publ) Delårsrapport, tredje kvartalet Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till Tkr (1 057)"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

CoolGuard AB (publ)

Delårsrapport, tredje kvartalet 2007

• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 414 Tkr (1 057)

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4 290 Tkr (-1 884), varav utvecklingskostnader och avskrivningar uppgår till -1 866 Tkr

• Coolguard erhåller första kommersiella ordern i Danfoss-samarbetet

• Coolguards dotterbolag Iniris erhåller order på motorvärmare från TAC

• Försäljningsprognos lämnad; uppgående till, för fjärde kvartalet 2007 MSEK 3, samt för första kvartalet 2008, MSEK 7

• Samtliga produkter inom koncernen färdigutvecklade. Full fokus på försäljning

från Q4 2007

(2)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2007

Allmänt

CoolGuard har under det senaste året varit fokuserat på att utveckla nya och vidareutveckla existerande produkter. Detta har resulterat i unika produkter som nu är testade och färdiga för kommersiellt bruk.

CoolGuard har parallellt med detta arbete förvärvat Iniris AB och Airson FMS AB. Dessa bolag är nu helt integrerade i CoolGuard, både organisatoriskt och produktmässigt.Genom att lyckosamt ha färdigställt och integrerat produkter och verksamheter kan CoolGuard nu fullt ut satsa på den kommersiella utvecklingen.

CoolGuard kan därmed från årsskiftet ta steget från utvecklingsbolag till kommersiellt bolag.

Order på 45 system från Danfoss

Coolguard erhöll i början på juli en första order från Danfoss på tredje generationens system för kommersiellt bruk. Ordern omfattade 45 system och levererades i början av juli. Omfattande tester har genomförts för att säkerställa att systemen håller hög teknisk kvalitet. Dessa tester har genomförts bland annat i syfte att minimera risken för eventuella driftstörningar hos slutkund. Vidare har Danfoss testat och godkänt systemen.

CoolGuards system kommer att säljas som en integrerad del av Danfoss styr- och reglersystem för dagligvaruhandeln. CoolGuard kommer även att lansera motsvarande system för användning inom andra områden, exempelvis restaurangsektorn.

CoolGuards dotterbolag Iniris erhåller order på motorvärmarsystem från TAC

CoolGuard dotterbolag Iniris AB har erhållit en order på motorvärmarsystem från TAC Svenska AB.

Systemet består av 172 uttagsenheter samt en centralserver och har installerats vid en kommunal parkering i norra Sverige. Motorvärmarsystemet erbjuder bilister möjligheten att ansluta till valfritt motorvärmaruttag.

Identifiering sker med ett beröringsfritt kort (RFID). Avresetiden kan antingen ställas in manuellt eller via Internet/intranät. Med hänsyn till att varje enskild motorvärmare endast är i drift nödvändig tid och inte dygnet runt innebär installation av systemet reducerade energikostnader. Det är vidare kostnadseffektivt då all kommunikation mellan centralservern och respektive enhet sker via befintligt elnät. Systemet erbjuder även framtida möjligheter att debitera enskilda användare för faktisk energiförbrukning. Denna möjlighet är en del av TAC:s konceptlösning för individuell lägenhetsmätning, TAC Home, som utvecklats tillsammans med Iniris.

Förvärvet av Iniris AB genomfört

CoolGuard genomförde i början av juli förvärvet av Iniris AB, tidigare listat på AktieTorget. Aktieägare i Iniris har erbjudits fem aktier i CoolGuard för varje innehavda åtta aktier i Iniris. Aktieägare i Iniris motsvarande 98,8 procent av kapitalet och 99,2 procent av rösterna accepterade erbjudandet. Vederlag till dessa har erlagts per den 2 juli 2007.

I och med förvärvet av Iniris, och det tidigare förvärvet av Airson FMS AB, kan CoolGuard nu erbjuda ett bredare produktutbud inom energibesparing och mätvärdeshemtagning. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och betydande synergier kan uppnås både på marknadssidan och inom teknikutveckling. Dessutom innebär förvärven att icke oväsentliga kostnadsbesparingar kan uppnås.

Lägesrapport per produktområde inklusive prognos för kvartal 4 2007 och kvartal 1 2008

MeterCam

CoolGuards dotterbolag Iniris AB äger världsrättigheterna för MeterCam som är en produkt för optisk avläsning av mekaniska elmätare. Genom installation av MeterCam kan energibolag kostnadseffektivt övergå till fjärravläsning av elmätare. MeterCam är en unik lösning för fjärravläsning som också kan användas för avläsning av gas- och vattenmätare.Iniris har under men längre tid arbetat med Öresundskraft för att där installera och utvärdera systemet. Efter en tids uppehåll i testerna - av orsaker utanför Iniris kontroll - är nu

(3)

Motorvärmarsystem

CoolGuards dotterbolag Iniris har utvecklat ett motorvärmarsystem som erbjuder bilister möjlighet att ansluta till valfritt motorvärmaruttag. Identifiering sker med beröringsfritt kort (RFID). Avresetiden kan antingen ställas in manuellt eller via Internet. Installation av systemet innebär reducerade energikostnader eftersom motorvärmarna endast är i drift nödvändig tid och inte dygnet runt. All kommunikation mellan webbgränssnitt och respektive enhet sker via befintligt elnät. Systemet erbjuder även framtida möjlighet att debitera enskilda användare för faktisk energiförbrukning.Ett första system har sålts till en Norrländsk kommun (170 enheter).

Marknadspotentialen i norra Sverige, Norge och Finland bedöms uppgå till ca 500 000 enheter. Bearbetning av dessa marknader kommer att påbörjas under nästa år.

Lägenhetssystem

CoolGuards dotterbolag Iniris har påbörjat leveranser av lägenhetssystem till TAC. Systemet mäter förbrukning av el, varm- och kallvatten samt uppvärmning i respektive lägenhet i flerfamiljsbostäder.

Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm, exempelvis fukt brand och närvaro.

Systemet kommer att säljas exklusivt av TAC Svenska AB som under hösten har påbörjat olika

marknadsföringsaktiviteter riktade mot fastighetsägare. Marknaden har mottagit systemet med mycket stort intresse och försäljningen förväntas komma igång med full kraft från årsskiftet. Ett flertal testsystem är installerade.

Trådlösa temperaturövervakningssystem

CoolGuard har utvecklat och påbörjat leveranser av tredje generationens trådlösa

temperaturövervakningssystem till Danfoss. Systemen säljs som en integrerad del av Danfoss styr- och reglersystem för frysar och kylar inom dagligvaruhandeln. Danfoss kommer att initialt att sälja och marknadsföra systemen i Europa men även under nästa år påbörja bearbetning av den amerikanska marknaden.

CoolGuard kommer även att intensifiera försäljningen av systemet till restauranger och storkök i Sverige och Danmark. Intresset från flera större aktörer är stort.

Egenkontrollsystem

CoolGuard har utvecklat och påbörjat leveranser av ett administrativt system för egenkontroll, RQS (Routine Quality System). Systemet skapar arbetsordrar enligt den egenkontrollplan som en butik eller restaurang lämnat till Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen. Systemet fungerar såväl i kombination med CoolGuards befintliga temperaturövervakningssystem som "stand alone"- lösning.RQS har implementerats på de flesta Scandic hotellen i Sverige. CoolGuard har påbörjat marknadsföring mot övriga större hotell- och

restaurangkedjor i Sverige och Danmark.

Drift- och underhållssystem

CoolGuards dotterbolag Airson FMS tillhandahåller ett drift- och underhållssystem (V3i) för

fastighetssektorn. Systemet effektiviserar fastighetsunderhållet och bidrar till sänkta underhållskostnader för kunden. Systemet är installerat hos större fastighetsägare och efterfrågan förväntas öka.

Prognos

Coolguard har genom sina samarbetspartners och genom ökade egna marknadsaktiviteter fått en förbättrad överblick av den förväntade försäljningen. Bolaget kan därmed lämna en första preliminär prognos för Q4 2007 och Q1 2008. Det bör noteras att prognosen är preliminär och därmed kan både över- och underträffas.

Prognos försäljning Q4 2007; 3 Mkr Prognos försäljning Q1 2008; 7 Mkr

(4)

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2007 uppgick till 2 414 Tkr (1 057) och rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -4 290 Tkr (-1 884). Under kvartalet uppgick utvecklingskostnader till Tkr 1 239 och avskrivningar till Tkr 627.

Finansiell ställning

Kassaflödet för tredje kvartalet 2007 uppgick till 201 Tkr (-1 385). Vid periodens utgång uppgick kassan till 1 661 Tkr, likvida medel inklusive kreditutrymme till 5 536 Tkr och det egna kapitalet till 45 170 Tkr, vilket motsvarar 75 procents soliditet.

Personal

Antal årsanställda under perioden var 19 personer (5).

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan Coolguard och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Utöver de finansiella risker som beskrivs i Coolguards årsredovisning 2006 har inga ytterligare risker tillkommit.

Aktien

CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den 30

september 2007 uppgick antalet aktier till 15 587 507 stycken, varav 840 877 utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 14 746 630 utgör B-aktier med en röst per aktie.

Moderbolaget

Omsättningen uppgick under prioden till 2 462 Tkr (4 334) med ett resultat efter finansiella poster på -8 958Tkr (-6 795).

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Dessutom har årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer.

RR 32 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RR 32 tillåter.

De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 30 juni 2007 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2007.

Rapporteringstillfällen

(5)

Kvartalsrapport 3 2008 kommer att offentliggöras 20 november 2008

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 29 November 2007 COOLGUARD AB (publ) Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Christian Widing, telefon 040-689 33 50.

Granskning

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CoolGuard AB (publ) för perioden 1 april till 30 september 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt

Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 september 2007 samt av dess

finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Helsingborg den 29 november 2007 Stefan Paulsson

Auktoriserad revisor

(6)

RESULTATRÄKNING (Tkr) - Koncern Jul-Sep 2007 Jul-Sep 2006 Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006 Jan-Dec 2006

Omsättning 2 414 1 057 7 583 4 586 5 778

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -661 -418 -2 074 -3 467 -4 236

Övriga externa kostnader -2 620 -1 280 -5 912 -3 844 -7 419

Personalkostnader -2 796 -806 -8 083 -2 310 -3 379

Avskrivningar -627 -437 -1 648 -1 376 -1 826

Rörelseresultat -4 290 -1 884 -10 134 -6 411 -11 082

Finansnetto -1 -103 -151 -197 -144

Resultat efter finansnetto -4 291 -1 987 -10 285 -6 608 -11 226

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -4 291 -1 987 -10 285 -6 608 -11 226

Periodensresultat hänförligt till:

Bolagets aktieägare -4 281 n.a. -10 275 n.a. n.a.

Minoritet -10 n.a. -10 n.a. n.a.

Reultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,29 -0,29 -1,00 -0,95 -1,61

BALANSRÄKNING (Tkr) - Koncern 2007-09-30 2006-09-30 2006-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU 3 130 2 786 2 416

Goodwill 40 089 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 43 219 2 786 2 416

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 370 5 534 5 493

Inventarier och verktyg 686 303 271

Summa materiella anläggningstillgångar 6 056 5 837 5 764

Uppskjuten skattefordran 2 800

Summa anläggningstillgångar 52 075 8 623 8 180

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 1 743 856 450

Summa varulager m.m. 1 743 856 450

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 020 417 672

Skattefordran 401 0 45

Övriga fordringar 865 206 566

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 358 524 752

Summa kortfristiga fordringar 4 644 1 147 2 035

Kassa och bank 1 661 2 926 6 462

Summa omsättningstillgångar 8 048 4 929 8 947

SUMMA TILLGÅNGAR 60 123 13 552 17 127

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 1 871 836 836

Övrigt tillskjutet kapital 80 985 25 827 33 508

Balanserad förlust -27 411 -16 183 -16 182

Periodens resultat -10 275 -6 608 -11 228

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 45 170 3 872 6 934

Minoritetsintressen 0

Summa eget kapital 45 170 3 872 6 934

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 5 032 5 330 5 330

Övriga långfristiga skulder 75 0 0

Summa långfristiga skulder 5 107 5 330 5 330

Kortfristiga skulder

Avsättning för garantiåtagande 467 0 352

Leverantörsskulder 3 583 1 114 1 706

Övriga kortfristiga skulder 1 188 185 126

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 608 3 051 2 679

Summa kortfristiga skulder 9 846 4 350 4 863

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 123 13 552 17 127

(7)

KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) - Koncern Jul-Sep 2007 Jul-Sep 2006 Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006 Jan-Dec 2006 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 290 -1 884 -10 134 -6 411 -11 084

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0

Avskrivningar 627 437 1 648 1 376 1 827

0

Erhållen ränta 0 61

Erlagd ränta -1 -103 -151 -197 -205

Betald skatt -74 -218 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -3 738 -1 550 -8 855 -5 232 -9 402

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager -493 -171 -367 1 020 1 349

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 435 -156 -345 375 -436

Minskning(-)/ökning(+) av skulder -1 324 577 -1 280 619 1 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 120 -1 300 -10 847 -3 218 -7 355

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utveckling 34 -5

Förvärv av byggnader och mark 0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -49 -302 -17 -25

Förvärv av dotterföretag -608 -3 608

Kassaflöde från investeringsverksamheten -623 0 -3 915 -17 -25

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 002 10 288 7 681

Upptagna långfristiga lån 0

Amortering lån -58 -85 -327 -170 -170

Koncernbidrag 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 944 -85 9 961 -170 7 511

Förändring av likvida medel 201 -1 385 -4 801 -3 405 131

Likvida medel vid periodens början 1 460 4 311 6 462 6 331 6 331

Likvida medel vid periodens slut 1 661 2 926 1 661 2 926 6 462

EGET KAPITAL (Tkr) - Koncernen Jul-Sep 2007 Jul-Sep 2006 Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006 Jan-Dec 2006

Ingående Eget Kapital 9 525 5 859 6 933 10 481 10 481

Nyemission 39 926 0 48 512 0 0

Pågående nyemission 0 0 7 681

Utdelning 0 0 0

Periodens resultat -4 281 -1 987 -10 275 -6 608 -11 226

Eget Kapital hänförligt till modebolagets aktieägare 45 170 3 872 45 170 3 872 6 936

Förvärvad minoritet 10 10

Periodens resultat hänförligt till minoriteten -10 -10

Minoritetsintresse 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 45 170 3 872 45 170 3 872 6 936

NYCKELTAL (Tkr) - Koncern Jul-Sep 2007 Jul-Sep 2006 Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006 Jan-Dec 2006

Vinstmarginal neg neg neg neg neg

Räntabilitet eget kapital neg neg neg neg neg

Soliditet 75% 29% 75% 29% 41%

Kassalikviditet 64% 94% 64% 94% 177%

Medelantal anställda 19 5 18 5 6

DATA PER AKTIE Jul-Sep 2007 Jul-Sep 2006 Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006 Jan-Dec 2006

Antal aktier 14 981 246 6 969 195 10 322 834 6 969 195 6 969 195

Resultat per aktie (kr) -0,29 -0,29 -1,00 -0,95 -1,61

Börskurs på balansdag (kr) 5,50 8,00 5,50 8,00 7,00

DEFINITIONER

Vinstmarginal - Resultat efter finansiella poster / omsättning

Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital Soliditet - Eget kapital / balansomslutning

Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager / kortfristiga skulder Resultat per aktie - Resultat efter finansiella poster / totalt antal aktier

(8)

Förvärv av Airson FMS AB

CoolGuard förvärvade 100% av Airson FMS i januari 2007. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvalning. Företaget har 10 anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm.

Airson FMS ingår i konsoliderat resultat per 2007 09 30 med en omsättning om 4 812 Tkr och ett nettoresultat om 38 Tkr.

Nedan följer uppgifter om nettotillgångar och goodwill (Tkr)

Köpeskilling 7 300

Direkta kostnader i samband med förvärvet 0

Sammanlagd köpeskilling 7 300

Verkligt värde på nettotillgångar exkl goodwill 714

Summa goodwill 6 586

Goodwillen utgörs av synergier som väntas uppnås till följd av framförallt ökade försäljningsvolymer men även lägre kostnader.

Köpeskillingen har erlagts dels kontant med 3 000 Tkr och dels genom nyemittering av 553 410 aktier i CoolGuard AB, motsvarande ett verkligt värde om 4 300 Tkr.

De förvärvade tillgångarna och skulderna som ingick i förvärvet är följande (Tkr):

Verkliga Redovisade

värden värden

Immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill 723 723

Materiella anläggningstillgångar 336 336

Kortfristiga fordringar 1 440 1440

Likvida medel 0 0

Kortfristiga skulder -1 681 -1681

Långfristiga skulder -104 -104

Förvärvade nettotillgångar 714 714

Köpeskilling 7 300

Apportemission -4 300

Kontant betalt 3 000

Förvärv av Iniris AB

CoolGuard förvärvade 98,8 % av Iniris AB i juli 2007. Iniris utvecklar och marknadsför komponenter för fjärravläsning, övervakning och styrning av el, värme, gas och vatten. Erbjudandet riktar sig främst till energi- och fastighetsbolag. Man har 4 anställda och bedriver sin verksamhet i Malmö

Iniris AB ingår i konsoliderat resultat per 2007 09 30 med en omsättning om 161 Tkr och ett nettoresultat om -1 470 Tkr. I det fall förvärvet skett per den 1 januari 2007 skulle förvärvad omsättning varit 416 Tkr och nettoresultatet - 4 711 Tkr.

Nedan följer uppgifter om nettotillgångar och goodwill (Tkr) Förvärvsanalysen är preliminär.

Köpeskilling 33 924

Direkta kostnader i samband med förvärvet 608

Sammanlagd köpeskilling 34 532

Verkligt värde på nettotillgångar exkl goodwill 1 030

Summa goodwill 33 502

Goodwillen utgörs av synergier som väntas uppnås huvudsakligen via ökade försäljningsvolymer men även lägre kostnader genom effektivare organisation.

Köpeskillingen har erlagts genom nyemittering av 8 547 904 aktier i CoolGuard AB, motsvarande ett verkligt värde om 33 924 Tkr.

De förvärvade tillgångarna och skulderna som ingick i förvärvet är följande (Tkr):

Verkliga Redovisade

värden värden

Immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill 1 214 1 214

Materiella anläggningstillgångar 74 74

Uppskjuten skattefordran 2 800 2 800

Varulager 914 914

Kortfristiga fordringar 618 618

(9)

RESULTATRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget Jan-Sep 2007 Jan-Sep 2006

Omsättning 2 462 4 334

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 231 -2 814

Övriga externa kostnader -4 487 -4 771

Personalkostnader -3 558 -2 311

Avskrivningar -1 229 -1 233

Rörelseresultat -9 043 -6 795

Finansnetto 85 0

Resultat efter finansnetto -8 958 -6 795

Skatt på årets resultat 0 0

Periodens resultat -8 958 -6 795

BALANSRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget 2007-09-30 2006-09-30 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU etc 1 305 2 786

Goodwill

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 305 2 786

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Inventarier och verktyg 191 303

Summa materiella anläggningstillgångar 191 303

Andelar i koncernföretag 41 932 100

Summa anläggningstillgångar 43 428 3 189

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 400 856

Summa varulager m.m. 400 856

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 770 312

Skattefordran 44 0

Övriga fordringar 2 870 244

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 477 654

Summa kortfristiga fordringar 4 161 1 210

Kassa och bank 3 504 2 652

Summa omsättningstillgångar 8 065 4 718

SUMMA TILLGÅNGAR 51 493 7 907

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 1 871 836

Överkursfond 55 158

Reservfond 25 827 25 827

Balanserad förlust -27 412 -16 129

Periodens resultat -8 958 -6 795

Summa eget kapital 46 486 3 739

Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Avsättning för garantiåtagande 467 467

Leverantörsskulder 2 434 1 112

Övriga kortfristiga skulder 278 120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 828 2 469

Summa kortfristiga skulder 5 007 4 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 493 7 907

References

Related documents

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de 

Koncernens nettoomsättning har ökat från 129 419 tkr motsvarande period 

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de 

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de 

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de 

kontorsmöbeltillverkarna också ingår i kundgruppen. Som komplement 

Under tredje kvartalet 2020 var energipriserna, med undantag av skogsflis, lägre än under motsvarande kvartal året innan. Prisnedgången varierade efter energikälla. Den

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,1 (-0,2) Mkr för årets tredje kvartal och till 20,9 (-2,5) Mkr för årets första