• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-13 SID 1 (26)

Kommunstyrelsen

Plats och tid 2021-09-13 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:09

Ledamöter

Pehr Granfalk (M), ordförande Marianne Damström Gereben (L) Eva Eriksson (S)

Bernhard Huber (MP) (distans) Anna Lasses (C) (distans) Samuel Klippfalk (KD) (distans) Peter Rangwe (S) (distans) Sandra Lindström (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Arion Chryssafis (M) (distans) för Lars Rådén (M)

Närvarande ersättare

Torsten Svenonius (M) (distans) Veronica Nordström (M) (distans) Peter Edholm (L) (distans)

Victoria Johansson (MP) (distans) Magnus Persson (C) (distans) Sara Kukka-Salam (S) (distans) Martin Eliasson (S) (distans)

Övriga närvarande

Kristina Tidestav, stadsdirektör Anders Offerlind, förvaltningschef Rebecka Engvall, stadssekreterare

Utses att justera Eva Eriksson (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 115-136

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall

Ordförande

Pehr Granfalk (M)

Justerare

Eva Eriksson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-09-15.

Anslaget tas ner 2021-10-07.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-10-06.

Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 2 (26)

Signatur

Kommunstyrelsen

§ 115

Fastställande av föredragningslista ... 4

§ 116

Godkännande av exploateringsavtal med Stena AB avseende kv. Triangeln,

Bergshamra (KS/2021:155) ... 5

§ 117

Antagande av detaljplan för del av kv. Triangeln, Bergshamra (KS/2021:155) ... 6

§ 118

Tilläggsavtal 3 till Exploateringsavtal angående exploatering avseende detaljplan för del av kv. Stora Frösunda (KS/2012:397) ... 7

§ 119

Principöverenskommelse avseende kvartersmark inom del av blivande detaljplan för Mälarbanan vid kvarteret Stenhöga (KS/2021:158) ... 8

§ 120

Trafikplan för ett växande och hållbart Solna – beslut om remiss (KS/2021:171) ... 9

§ 121

Godkännande av Knivsta kommun som medlem i kommunalförbundet Käppala samt de avtal och förändringar av förbundsordningen som villkor för Knivstas anslutning. (KS/2021:163) ... 11

§ 122

Överenskommelse om Samverkan vid uppsökande verksamhet

(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård

(KS/2021:4) ... 12

§ 123

Yttrande över remissen ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” – SOU 2021:14” (KS/2021:97) ... 13

§ 124

Yttrande över remiss från SSBF om ”Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument för åren 2022-2023, inklusive handlingsprogram enligt LSO”

(KS/2021:153) ... 14

§ 125

Svar på motion av Atilla Yavuz (V) och Thomas Magnusson (V) om att texta

kommunfullmäktiges sammanträden, M:16/2020 (KS/2020:220) ... 15

§ 126

Svar på motion av Msciwoj Swigon, m fl (SD) om att införa särskilda begränsningar för valaffischering i samband med de allmänna valen i Solna, M:9/2021

(KS/2021:143) ... 17

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 3 (26)

Signatur

§ 127

Svar på motion av Msciwoj Swigon, mfl (SD) om att införa förbud mot propaganda utanför varje val- och röstningslokal i Solna, M:8/2021 (KS/2021:142) ... 19

§ 128

Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om att stoppa bygghetsen och

exploateringen av stadens grönområden, M:10/2021 (KS/2021:144) ... 21

§ 129

Svar på motion av Ebbe Adolfsson (S) om barnkonsekvensanalys vid större

byggnationer, M:11/2021 (KS/2021:145) ... 23

§ 130

Avsägelse av uppdrag i internationella kommittén (KS/2020:203) ... 25

§ 131

Avsägelse av uppdrag i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211) ... 25

§ 132

Fyllnadsval i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211) ... 25

§ 133

Anmälan av delegationsbeslut ... 26

§ 134

Anmälan av ärendelista ... 26

§ 135

Meddelanden... 26

§ 136

Godkännande av digitalt deltagande ... 26

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 4 (26)

Signatur

§ 115

Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 5 (26)

Signatur

§ 116

Godkännande av exploateringsavtal med Stena AB avseende kv. Triangeln, Bergshamra (KS/2021:155)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om exploatering inom kvarteret Triangeln m. fl. med Stena Fastigheter Stocksundet AB (org. nr 556559-4057) avseende bebyggelse för bostadsändamål.

Sammanfattning

Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för del av kvarteret Triangeln m fl i stadsdelen Bergshamra har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en överens- kommelse om exploatering med Stena Fastigheter Stocksundet AB, nedan kallad Exploatören, avseende bebyggelse för bostadsändamål. Projektet innebär att

marksamfälligheten Triangeln S:1, som genom ägandet av fastigheterna Sfären 1-9 ägs av Exploatören, bebyggs med cirka 60 lägenheter med parkeringsgarage.

Överenskommelsen innebär att ett markområde från stadens fastighet Triangeln 2 ska överföras till Triangeln S:1. I utbyte mot detta ska ett markområde från Triangeln S:1 överföras till stadens fastighet Triangeln 2. Utöver detta ska även de delar av

exploatörens fastigheter som planlagts som allmän plats överföras till Stadens fastighet Bergshamra 4:31. Ingen ersättning ska utgå för dessa marköverföringar och

Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildning.

Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. Exploatören ska även bekosta

utbyggnaden av gata och övriga kommunala anläggningar inom planområdet genom att erlägga ett exploateringsbidrag.

Yttrande

Eva Eriksson (S) och Peter Rangwe (S) lämnar yttrande enligt bilaga 1.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag i bilaga 2.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Sandra Lindströms (V) förslag enligt bilaga 2

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 6 (26)

Signatur

§ 117

Antagande av detaljplan för del av kv. Triangeln, Bergshamra (KS/2021:155)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av kv.

Triangeln m fl inom stadsdelen Bergshamra i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 28 juni 2021 beslutat att överlämna detaljplan för del av kv. Triangeln m.fl. till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av cirka 60 lägenheter med underliggande garage som ersätter ett befintligt parkeringsgarage. Bebyggelsen har placerats och utformats med särskild hänsyn tagen till landskapsbilden och kultur- och naturvärdena inom Nationalstadsparken. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor, en angöringsficka samt trädplantering längst med gatan mot den nya bebyggelsen.

Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen

rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 7 (26)

Signatur

§ 118

Tilläggsavtal 3 till Exploateringsavtal angående exploatering avseende detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

(KS/2012:397)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal 3 till exploateringsavtal angående

exploatering avseende kv. Stora Frösunda, med Fabege Stora Frösunda AB (org.nr.

556112-7571).

Sammanfattning

Staden och Catena i Solna AB, dåvarande ägare till fastigheterna Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2, träffade 2012-12-03 ett avtal angående exploatering avseende detaljplan för del av kv. Stora Frösunda. Catena i Solna AB överlät 2016 fastigheterna till Fabege och därmed överläts även Catena i Solna AB:s borgensåtagande för fullgörande av förpliktelser i förhållande till Staden enligt Exploateringsavtalet.

I tilläggsavtal träffade 25 oktober 2018 och 16 oktober 2019 har Staden och Fabege kommit överens om att delar av ansvaret för utbyggnad av markanläggningar enligt exploateringsavtalet ska överlåtas på Fabege på grund av komplicerade genomförande- och samordningsfrågor. I tilläggsavtalen ändrades exploateringsbidraget som Fabege ska erlägga till Staden för utbyggnad av allmän plats till 125 397 453 kronor till följd av överlåtelsen.

På grund av fortsatt komplicerade genomförande- och samordningsfrågor har Staden och Fabege kommit överens om att även överlåta ansvaret för den återstående utbyggnaden av markanläggningar enligt exploateringsavtalet till Fabege. Till följd av överlåtelsen ändras exploateringsbidraget till 101 228 593 kronor. Mot denna bakgrund har Parterna träffat detta tilläggsavtal, Tilläggsavtal 3. I övrigt gäller Exploateringsavtalet och tidigare två tilläggsavtal oförändrade.

Stadsledningsförvaltningen anser det är positivt att Fabege nu får tar ett

helhetsansansvar för utbyggnaden av allmän plats inom Stora Frösunda. Det blir ett mycket effektivare och enklare genomförande att en aktör samordnar de fortsatta byggnadsarbetena inom både kvartersmark och allmän plats i stadsdelen. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal 3 till exploateringsavtal angående exploatering avseende kv. Stora Frösunda.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 8 (26)

Signatur

§ 119

Principöverenskommelse avseende kvartersmark inom del av blivande detaljplan för Mälarbanan vid kvarteret Stenhöga (KS/2021:158)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna föreliggande

principöverenskommelse med Stenhöga Utveckling 2 AB (Humlegården) (org.nr.

559165-1806) avseende kvartersmark inom del av blivande detaljplan för Mälarbanan.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta den pågående detaljplaneringen i enlighet med principöverenskommelsen och stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Parallellt med detaljplaneringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna och intilliggande bebyggelse har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en

principöverenskommelse med Humlegården, som innebär att Humlegården har option på att ensam förhandla med staden under två år om exploatering och överlåtelse av delar av kvartersmarken inom den blivande detaljplanen för Mälarbanan. I området som omfattas av principöverenskommelsen ingår även en mindre del av Humlegårdens fastighet Stenhöga 1.

Inriktningen i principöverenskommelsen är att den aktuella kvartersmarken skall detaljplaneras för ny bebyggelse omfattande cirka 40 000 kvadratmeter ljus BTA

kontor. Principen om fördelning av byggrätter ska tillämpas, varav stadens andel anges i principöverenskommelsen till 59,5 procent. Principöverenskommelsen reglerar vidare de grundläggande förutsättningarna för den fortsatta detaljplaneringen och

genomförande av exploateringen på kvartersmark.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna principöverenskommelsen och att byggnadsnämnden fortsätter den pågående detaljplaneringen i enlighet med principöverenskommelsen och

stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Yttrande

Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 3.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 9 (26)

Signatur

§ 120

Trafikplan för ett växande och hållbart Solna – beslut om remiss (KS/2021:171)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att remittera trafikplanen till tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolnämnden, rådet för funktionshinderfrågor och exploaterings- och fastighetsberedningen.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter, utifrån klimatstrategins mål. Syftet med trafikplanen är tydliggöra stadens inriktning och strategier för

trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads vision, översiktsplan och

klimatstrategi. Inriktningen är att Solna ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart, ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med ett modernt transportsystem.

Staden ska ha en blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet till storstad, natur och kultur. Detta förenas med klimatstrategins

målsättningar om att stadens organisation ska vara klimatneutral år 2035 och staden 2045.

För att uppnå visionen, översiktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem:

• Minska behovet av resor och transporter med bil

• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken

• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse

• Fortsätt utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Sammantaget skapar denna inriktning för utvecklingen av Solnas trafiksystem förutsättningar för miljösmarta resval för såväl solnabor som inpendlare till Solna.

Utifrån de övergripande strategierna anges i trafikplanen strategier för de olika trafikslagen – gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstransporter.

Strategierna ska tillämpas av miljö- och byggnadsförvaltningen och

stadsledningsförvaltningen vid planeringen av nya utbyggnadsprojekt/områden i

staden. På motsvarande sätt ska tekniska förvaltningen tillämpa trafikplanens strategier i utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Trafikplanen är utarbetad av representanter från stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Planen ska kunna användas i planeringen av nya utbyggnadsområden/utbyggnadsprojekt i Solna, samt för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön i Solna. Den är därmed

huvudsakligen ett verktyg för stadens interna planeringsarbete, men kan även vara till vägledning för byggherrar.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 10 (26)

Signatur

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen remitterar trafikplanen till tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolnämnden, rådet för funktionshinderfrågor och exploaterings- och fastighetsberedningen för synpunkter senast den 31 oktober 2021.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 11 (26)

Signatur

§ 121

Godkännande av Knivsta kommun som medlem i

kommunalförbundet Käppala samt de avtal och förändringar av förbundsordningen som villkor för Knivstas anslutning.

(KS/2021:163)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en anslutning av Knivsta och förslag till anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun och överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln mellan

Käppalaförbundet och Sigtuna kommun.

Sammanfattning

Solna stad har fått en hemställan från Käppalaförbundet om att förändra

förbundsordningen för att möjliggöra en anslutning av Knivsta kommun till förbundet.

Det finns också ett förslag till anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun och ett förslag till överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln mellan

Käppalaförbundet och Sigtuna kommun. Bakgrunden är att Knivsta anmälde intresse av ett medlemskap i Käppalaförbundet 2017.

Förslaget innebär att Knivsta ansluts till Käppalaförbundet utan att belasta förbundet med några investeringsutgifter. Knivsta kommer i stället att betala en anslutningsavgift på cirka 40 - 90 MSEK, baserad på att Knivsta köper in sig i befintliga anläggningar och de pågående/planerade kapacitetshöjande investeringarna, som har bekostats av

nuvarande medlemskommuner. Knivsta kommer också att betala en årlig

medlemsavgift till Käppalaförbundet, som beräknas minska kostnaderna med 6,6 – 7,6 MSEK per år för förbundets nuvarande medlemmar. Anslutningen får ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet. Utöver den ekonomiska nyttan finns också en positiv hälso- och miljöeffekt genom att belastningen av föroreningar i Mälaren minskar.

Baserat på den utredning som Käppalaförbundet har gjort har

stadsledningsförvaltningen inget att erinra mot att Knivsta ansluts till förbundet. En anslutning av Knivsta bedöms medföra både ekonomiska och miljömässiga värden för Käppalaförbundet. Anslutningen bedöms heller inte få någon större inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en anslutning av Knivsta och bilagda förslag till anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun och överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln mellan Käppalaförbundet och Sigtuna kommun.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 12 (26)

Signatur

§ 122

Överenskommelse om Samverkan vid uppsökande

verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård (KS/2021:4)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen godkänns, med de villkor som i övrigt framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Det har sedan 2012 funnits en överenskommelse mellan Region Stockholm och länets kommuner om samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redan under förra året påbörjades en revidering av dokumentet och ett utkast inkom som en tjänstemannaremiss till omvårdnadsförvaltningen under andra halvan av 2020.

Omvårdnadsförvaltningen lämnade ett remissvar med ett antal synpunkter på utkastet.

Storsthlm styrelse har nu återkommit och rekommenderar kommunerna att anta en överenskommelse som reviderats efter kommunernas synpunkter.

Omvårdnadsförvaltningen har i ett tjänstemannayttrande, som biläggs, konstaterat att deras synpunkter från tidigare remiss har tillgodosetts, med ett undantag. Det avsåg förtydligande av en formulering som kan missuppfattas. Förvaltningen tycker inte det hindrar ett godkännande av överenskommelsen och ställer sig positiv till revideringen av överenskommelsen.

I överenskommelsen finns en punkt (7) om organisation för samverkan, som innefattar en tjänstemannagrupp och politiska styrgrupp med representanter för Storsthlm och Regionen. Vidare finns en punkt (9) om eskalering vid oenighet eller i frågor om tolkningar där den politiska styrgruppen slutgiltigt ska ha rätt att avgöra frågan.

Stadsledningsförvaltningen anser att överenskommelsen kan godkännas då den tillstyrks av omvårdnadsförvaltningen, som är den förvaltning som ska tillämpa

överenskommelsen. Samtidigt vill stadsledningsförvaltningen påpeka och förtydliga att överenskommelsen från Solna stads sida villkoras med att inga förskjutningar i

kommunernas nuvarande åtagande ska kunna tolkas in i denna överenskommelse.

Detta är med bakgrund av de farhågor om missförstånd som omvårdnadsförvaltningen framfört. Överenskommelsen öppnar därmed inte för att styrgruppen kan göra sådana tolkningar av överenskommelsen som inbegriper nya åtaganden för kommunerna. Om så är fallet är det stadens uppfattning att det är en tillräckligt omfattande ändring som kräver en helt ny överenskommelse enligt punkten 8.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 13 (26)

Signatur

§ 123

Yttrande över remissen ”Boende på (o)lika villkor –

merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” – SOU 2021:14” (KS/2021:97)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.

Sammanfattning

Solna stad har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, SOU 2021:14”.

Ärendet har remitterats till Omvårdnadsnämnden för synpunkter, som inkommit med yttrande i form av ett ordförandebeslut.

I betänkandet har regelverket setts över och rättsläget klarlagts för boende med särskild service för vuxna enligt LSS. Utgångspunkten har varit att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Utredningens slutsats är att det sällan är merkostnader som avgör om individerna har en ansträngd ekonomin, utan den ansträngda ekonomin för dem som bor i bostad med särskild service enligt LSS beror oftast på hyresnivån, som inte minst i nyproduktionen

överstiger taket för bostadstillägg. I utredningen föreslås det därför att bostadstillägget justeras upp. Utredningen föreslår därutöver att det införs ett schablonbelopp för merkostnader och att ett investeringsstöd införs för att bygga LSS-bostäder med rimliga hyresnivåer.

Solna stad delar utredningens uppfattning att bostadstilläggets storlek på ett bättre sätt bör anpassas till de faktiska hyrorna för dem som bor i en bostad med särskild service enligt LSS. En uppjustering av bostadstillägget till de faktiska hyresnivåerna är den åtgärd som är viktigast för att komma tillrätta med den ofta ansträngda ekonomin för de som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Vidare tillstyrks förslaget att de merkostnader som är kopplade till att bo i en bostad med särskild service enligt LSS ska ersättas av staten inom merkostnadsersättningen i form av ett schablonbelopp.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen som eget yttrande översänder denna tjänsteskrivelse tillsammans med omvårdnadsnämndens synpunkter i bilaga.

Yttrande

Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 4.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 14 (26)

Signatur

§ 124

Yttrande över remiss från SSBF om ”Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument för åren 2022- 2023, inklusive handlingsprogram enligt LSO” (KS/2021:153)

Beslut

Kommunstyrelsen översänder stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande över Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument för åren 2022-2023 inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3, 8 §§.

Sammanfattning

Solna stad har fått Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument för åren 2022-2023 inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3,8 §§ på remiss.

Styrdokumentets syfte är att utgöra ett politiskt styrdokument för SSBF:s verksamhet, ge information till andra myndigheter och enskilda om förbundets arbete och förmågor samt att utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. SSBF:s nuvarande handlingsprogram löper ut 2021.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det innehållsmässigt är marginella förändringar i förslaget till nytt handlingsprogram jämfört med det nu gällande

handlingsprogrammet. Den förändring som har gjorts, som är positiv, gäller framför allt målstrukturen, som har förenklats och anpassats för att kunna fungera på samma sätt för hela SSBF:s verksamhet. I övrigt följer handlingsprogrammet till sin struktur MSB:s anvisningar och rubriksättning. Det gör att programmet blir mycket omfattande, inte minst faktabeskrivningarna, vilket medför att det finns en risk att programmets syfte, att vara ett styrdokument för verksamheten, tappas bort.

I övrigt kan stadsledningsförvaltningen konstatera att kapitlet om SSBF:s geografiska område har utvecklats och varje medlemskommun beskrivs kortfattat utifrån dess förutsättningar. Det är positivt, men däremot behöver programmets status för medlemskommunerna förtydligas. Det behöver, precis som det gör i det nuvarande programmet, tydligt framgå att handlingsprogrammet är kommunernas program för räddningstjänsten och att inga ytterligare styrdokument behövs.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 15 (26)

Signatur

§ 125

Svar på motion av Atilla Yavuz (V) och Thomas Magnusson (V) om att texta kommunfullmäktiges sammanträden,

M:16/2020 (KS/2020:220)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Atilla Yavuz (V) och Thomas Magnusson (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 december 2020. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att se över möjligheten att förbättra ljud- och bildkvaliteten av kommunfullmäktiges webbsändningar samt möjligheten att texta dessa.

Kommunfullmäktiges sammanträden började webbsändas 2013 för att öka

tillgängligheten för allmänheten. Under 2019 byttes leverantör och utrustning i ett led att förbättra kvaliteten av sändningarna. Nuvarande utrustning i fullmäktigesalen används uteslutande för att sända kommunfullmäktiges sammanträden och är optimerad utifrån ändamål och salens förutsättningar. En ljud- och bildkontroll, tillsammans med leverantören av streamingtjänsten, sker alltid samma dag som fullmäktige sammanträder för att säkerställa att utrustningen fungerar. Leverantören och stadens IT-avdelning bedömer att bild- och ljudupptagning från stadens sida är optimerad för sändningarna. Kommunfullmäktiges sändningar är dock webbaserade, vilket innebär att ljud- och bildkvaliteten hos mottagaren i stor utsträckning är avhängig av den uppkoppling och utrustning som finns i den miljö där mottagaren befinner sig, exempelvis i hemmiljön.

Stadsledningsförvaltningen har, som ett led i att öka tillgängligheten, genomfört en generell översyn av möjligheten att texta stadens videor och sändningar. Inriktningen är att införa textning så snart det finns ett acceptabelt alternativ att tillgå. Förvaltningen gör dock bedömningen att de verktyg som i dagsläget finns tillgängliga för att autogenera text inte ger ett tillräckligt bra resultat. Det beror på att den text som genereras helt enkelt inte på ett korrekt sätt återger det som sägs under sammanträdet.

Texten är i många fall tvärtom ofta missvisande, vilket inte är acceptabelt för ett möte i politiska forum. Förutom att det blir fel i realtid skulle de kräva en omfattande

kompletterande manuell handpåläggning för att korrigera texten i efterhand. I takt med att fler börjar nyttjar dessa tjänster för svenskspråkig översättning kommer de att utvecklas och tjänsterna följaktligen bli allt mer kvalitativa och behovet av efterarbete minskar.

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. RFF framhåller att möjligheten att ta del av den demokratiska processen i fullmäktige är en viktig tillgänglighetsfråga. RFF pekar på möjligheterna med den snabba

teknikutvecklingen men ser likt stadsledningsförvaltningen att det i dagsläget behövs

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 16 (26)

Signatur

tidskrävande manuell bearbetning för korrekt textning. RFF ser positivt på att staden prövar olika lösningar och att den tekniska utvecklingen på området följs.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som har framförts i skrivelsen samt från RFF, att motionen förklaras besvarad

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 17 (26)

Signatur

§ 126

Svar på motion av Msciwoj Swigon, m fl (SD) om att införa särskilda begränsningar för valaffischering i samband med de allmänna valen i Solna, M:9/2021 (KS/2021:143)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Msciwoj Swigon mfl (SD) vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 ta fram särskilda begränsningar för var och när valaffischering får ske i Solna.

I motionen konstateras att det är Länsstyrelsen som ger tillstånd till affischering utmed motorvägar och motortrafikleder, samt bestämmer när affischer får sättas upp

respektive tas ner. Det gäller de statliga vägarna, men för andra allmänna – oftast kommunala – vägar/gator är det polisen som ger motsvarande tillstånd.

Stadsledningsförvaltningen får därför inledningsvis konstatera att Valnämnden inte har några möjligheter eller befogenheter att generellt reglera affischering på allmän plats.

Det finns ett lagförslag om förbud mot propaganda i anslutning till röstningslokaler och vallokaler som kan ge Valnämnden möjlighet att förbjuda affischering på ett bestämt och tydligt avgränsat område i anslutning till en röstnings och/eller vallokal. Det kan då i vissa fall kanske även inkludera allmän platsmark i anslutning till lokalen. Valnämnden gör självständigt bedömningen om områdets avgränsning eftersom det inte finns vägledning i lagen om hur avgränsningen ska ske.

I övrigt är det är polisen som ger tillstånd till affischering på allmän plats i Solna, samt även reglerar när i tiden affischeringen ska få ske. För samverkan lokalt brukar polisen, förutom att stämma av med tekniska förvaltningen om lämpligheten av planerade platser, samla representanter från de olika politiska partierna för att förankra det lokala regelverket. Någon av de politiska partierna brukar ta på sig samordningen av ansökan om polistillståndet. Samma princip brukar tillämpas avseende andra polistillstånd i samband med valet, exempelvis tillstånd till valstugor på Solnaplan där partierna själva kommer överens om principer och platsfördelning.

Stadsledningsförvaltningen kan således konstatera att uppdraget inte kan ges till

valnämnden och att samordningen liksom tidigare får ske genom de politiska partierna.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att motionen förklaras besvarad Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 18 (26)

Signatur

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Avslag till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag till motionen.

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 19 (26)

Signatur

§ 127

Svar på motion av Msciwoj Swigon, mfl (SD) om att införa förbud mot propaganda utanför varje val- och röstningslokal i Solna, M:8/2021 (KS/2021:142)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Msciwoj Swigon mfl (SD) vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 införa förbud mot propaganda utanför varje val- och röstningslokal i Solna och definiera hur stort område utanför lokalen som ska omfattas av förbudet.

Bakgrunden till motionen är ett förslag om att vallagens bestämmelse att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val, kompletteras med en regel om att ”Detsamma gäller också för ett område närmast utanför

röstmottagningsstället”. Den SOU som nämns i motionen har varit på remiss, men är ännu inte slutbehandlad och det finns ingen färdig proposition.

Valnämnden fastställde redan inför valåret 2018 ett ”Gemensamt förhållningsätt vid val till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet”.

Utgångspunkten var att gemensamt mellan partierna förtydliga hur lagkravet vid den tidpunkten skulle uppfyllas. Valnämnden valde även att i viss mån att reglera aktiviteter i anslutning till de fastigheter där röstningslokaler och vallokaler anordnades.

Exempelvis framgår det av nämndens beslut att ” I lokalerna eller i utrymmen intill får det inte pågå partipolitisk aktivitet eller propaganda som kan påverka eller hindrar väljarna i deras val.”

och att ”Personer som arbetar för ett parti får inte vistas i eller i anslutning till fastigheten med kläder eller övrigt med partibeteckning. Undantag gäller för valsedelutdelare på valdagen, som får stå och dela ut valsedlar utanför vallokalen”.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Valnämnden har antagit ett regelverk för förbud mot propaganda, som i viss mån även berör området i anslutning till

röstningslokal eller vallokal. Hur området utanför lokalen är avgränsat framgår dock inte – annat än det inte får påverka eller hindra väljarna i deras val. Den nu aktuella utredningens förslag innebär att området närmast utanför tydligt måste avgränsat, men lagen anger inte hur detta ska ske. Oavsett om utredningens förslag blir lag är det förvaltningens bedömning är att Valnämnden måste ta ett särskilt beslut om regelverket inför valet 2022. Valnämnden har detta som ett självständigt uppdrag och ansvarar att följa lagkraven i Vallagen.

Stadsledningsförvaltningen vill i detta sammanhang även lyfta möjligheten att partierna, precis som är fallet i vissa andra frågor kring valen, givetvis har möjlighet att komma överens om gemensamma förhållningssätt för det lokala valarbetet, även när det inte är reglerat i lag.

(20)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 20 (26)

Signatur

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som har framförts i denna tjänsteskrivelse, att förklara motionen besvarad

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Avslag till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag till motionen.

(21)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 21 (26)

Signatur

§ 128

Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om att stoppa bygghetsen och exploateringen av stadens grönområden, M:10/2021 (KS/2021:144)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Kjell Johansson (SD) vid kommunfullmäktiges

sammanträde den 21 juni 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Solna ska sluta att byggexploatera stadens grönområden och sluta såga ner friska träd, att Solna ska bevara grönområden och träd, att sjuka äldre träd som tas bort ska ersättas samt att fler träd ska planteras. Motionären anser att kommunen i sin byggiver har sågat ner alltför många träd för att ersätta dem med byggnader.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Solna stads planering för ny bebyggelse utgår från översiktsplanen, ÖP 2030, som har arbetats fram i samverkan mellan de politiska partierna i kommunstyrelsen och i full enighet beslutats av

kommunfullmäktige. I översiktsplanen anges de övergripande strategierna för stadsutvecklingen, som ligger till grund för all detaljplanering.

Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning om att staden byggexploaterar grönområden, utan kan konstatera att stadens inriktning är möta efterfrågan på att leva och bo i Solna samtidigt som Solnas park-, natur- och kulturmiljöer tillvaratas och utvecklas. Solna ska ha en hållbar stadsutveckling och hushålla med naturens resurser. I det arbetet ingår att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och i första hand ska mark som redan är bebyggd användas vid nybyggnation. Inriktningen är att värna och bevara de värden som finns i nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten och de mellankommunala grönstråken utmed stränderna, att planera för en tät stad där parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön och att säkerställa en god tillgång till parker och grönområden, som även utgör en viktig del av stadens utbud för idrott och rekreation. Sammantaget utgörs närmare hälften Solnas yta av natur, park och andra grönområden.

Stadsledningsförvaltningen delar däremot motionärens uppfattning om att gröna ytor och däribland träd och växter fyller en viktig funktion i stadsmiljön. De bidrar med ekosystemtjänster bl a annat genom bättre lokalklimat, luftrening, hjälp till att uppnå en hållbar dagvattenhantering och god vattenkvalitet i vattendragen. I de fall gröna ytor tas i anspråk för ny bebyggelse ska därför kompensationsåtgärder genomföras, som

exempelvis trädplantering och gröna tak. Dessa frågor bevakas i alla detaljplaneärenden som är aktuella i Solna. Staden planterar också träd bl a inom ramen för

iordningsställande av förskolegårdar och ersätter träd som är sjuka och därför måste tas bort. Det kan oftast ske relativt enkelt i grönytor, men kan vara mer komplicerat i gatumiljön. Årligen planteras cirka 60 nya träd i Solna.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som framförs ovan, att motionen förklaras besvarad.

(22)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 22 (26)

Signatur Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Avslag till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag till motionen.

(23)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 23 (26)

Signatur

§ 129

Svar på motion av Ebbe Adolfsson (S) om

barnkonsekvensanalys vid större byggnationer, M:11/2021 (KS/2021:145)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Ebbe Adolfson (S) vid kommunfullmäktiges

sammanträde den 21 juni 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att barnkonsekvensanalyser alltid ska upprättas inför beslut om större byggnationer i kommunen. Bakgrunden till motionen är att Solna, liksom andra storstadskommuner, växer och förtätas och att barnens perspektiv behöver tillgodoses i planarbetet i Solna.

Stadsledningsförvaltningen anser att motionären behandlar en viktig fråga och kan konstatera att

FN:s Barnkonvention länge har tillämpats i Solna stads arbete. Arbetet med barns rättigheter har fortsatt och utvecklats utifrån SKR:s tillämpningsnycklar efter att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Tillämpningsnycklarna handlar bl a om att medarbetare ska ha kunskap om barnets rättigheter, att former ska finnas för barns delaktighet och för att ta reda på barns synpunkter. Stadsledningsförvaltningen kan vidare konstatera att byggnadsnämnden redan gör barnkonsekvensanalyser inför beslut om detaljplaner som möjliggör större byggnationer i staden. Det har under senare tid skett inför beslut om samråd för detaljplanen för utbyggnaden av Mälarbanan med kringliggande bebyggelse och detaljplanen för utbyggnaden av en ny skola och intilliggande bebyggelse i Huvudsta. Barnkonsekvensanalysen syftar till att belysa och sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. Resultatet och rekommendationerna från barnkonsekvensanalysen utgör därefter ett underlag för planhandlingarna till detaljplanen.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som framförs ovan, att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

(24)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 24 (26)

Signatur Reservation

Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(25)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 25 (26)

Signatur

§ 130

Avsägelse av uppdrag i internationella kommittén (KS/2020:203)

Beslut

Kommunstyrelsen befriar Wilma Eriksson Kocsis (M) och Emelie Reinhold (MP) från sina uppdrag.

Sammanfattning

Wilma Eriksson Kocsis (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i internationella kommittén.

Emelie Reinhold (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i internationella kommittén.

§ 131

Avsägelse av uppdrag i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211)

Beslut

Kommunstyrelsen befriar Sara Kukka-Salam (S) från sitt uppdrag.

Sammanfattning

Sara Kukka-Salam (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och demokratiberedningen.

§ 132

Fyllnadsval i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211)

Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot i miljö- och demokratiberedningen för resterande mandatperioden utse:

(S) 721022 Peter Rangwe, Ankdammsgatan 40, 171 67 Solna (ledamot)

(26)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-13 SID 26 (26)

Signatur

§ 133

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut:

KS DEL/2021 §§ 9-25 KS AU/2021 §§ 10-12

§ 134

Anmälan av ärendelista

Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista.

§ 135

Meddelanden

Inga meddelanden vid detta sammanträde.

§ 136

Godkännande av digitalt deltagande

Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett i enlighet med riktlinjerna.

(27)

Kommunstyrelsen 13 september 2021 Ärende 3 Expl. Kv. Triangeln

YTTRANDE om överenskommelse om exploatering inom del av kvarteret Triangeln m.fl. inom stadsdelen Bergshamra med överlåtelse av mark

Att det under rådande bostadsbrist ska byggas bostäder och att Solna ska jobba aktivt med att skapa bra stadsmiljöer är något vi värnar. Vi tycker att det är bra att det byggs bostäder i Solna, särskilt att sådant prioriteras framför parkeringsgarage, vilket är fallet i detta projekt.

Solna är en del av en större huvudstadsregion som har stora utmaningar när det gäller bostäder och segregation. Kommunens ensidiga nybyggnation av bostadsrätter kommer över tid att försvåra för

personer med lägre löner och pensioner att både flytta till och bo kvar i Solna. För att ha råd att bo i Solna kommer det på sikt krävas högre och högre inkomster i takt med att bostadspriserna ökar. Det skapar tyvärr en ökad ekonomisk segregation i Stockholmsregionen.

Vi tycker att det alltid ska finnas inslag av hyresrätter i bebyggelsen. Det är vår övertygelse att de olika stadsdelarna blir bättre om vi bygger med blandade upplåtelseformer i varje område. Av det skälet vill vi att kommunen uppmuntrar exploatören till att bygga hyresrätter inom ramarna för projektet.

Solna 13 september 2021

Eva Eriksson Peter Rangwe

Socialdemokraterna Socialdemokraterna

Bilaga 1 till KS/2021-09-13 § 116

.. :,a

~ • Socialdemokraterna

(28)

Solna den 13 september Kommunstyrelsen ärende 3, KS/2021:155 Överenskommelse om exploatering inom del av kvarteret Triangeln m.fl.

inom stadsdelen Bergshamra med överlåtelse av mark

Yrkande

Detta förslag innebär fler bostäder på en plats som idag främst är parkeringsgarage.

Vänsterpartiet är positiva till att det byggs bostäder i Solna, men endast en av nio bostäder som har byggts i Solna de senaste åren har varit en hyresrätt. Solna behöver ta ett större ansvar för att bygga bostäder som fler människor har råd med.

I det första förslaget från Stena fastigheter stod det att bostäderna skulle upplåtas som hyresrätter. Stena fastigheter är en aktör som har gedigen erfarenhet av att bygga och upplåta hyresrätter, vilket gör att möjligheterna att bygga hyresrätter i detta fall är extra goda.

Nu står det inte vilken upplåtelseform det ska bli, vilket tyvärr nästan alltid innebär att det blir bostadsrätter som byggs i Solna. Bristen på hyresrätter i Solna är enorm och vi vill därför att staden tydliggör i exploateringsavtalet att dessa lägenheter ska upplåtas som hyresrätt.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

att det i exploateringsavtalet skrivs in att upplåtelseformen på bostäderna ska vara hyresrätt.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 2 till KS/2021-09-13 § 116

(29)

Solna den 13 september Kommunstyrelsen ärende 6, KS/2021:158 Principöverenskommelse avseende kvartersmark inom del av blivande detaljplan för Mälarbanan vid kvarteret Stenhöga

Yttrande

Vänsterpartiet vill precis som övriga partier utveckla Solna Business Park till att bli ett mer blandat område med kontor, affärer och bostäder. I dagsläget består området nästan uteslutande av kontorslokaler samt ett fåtal lunchställen och en stormarknad, vilket gör att området är tämligen dött kvällstid. Framförallt behöver området kompletteras med bostäder för att bli mer dynamiskt och levande.

Denna principöverenskommelse handlar om att etablera ännu ett kontorskomplex i detta mycket kontorstäta område. Placeringen precis vid järnvägen gör att bostadslokaler är uteslutna på den utpekade markplätten, men vi anser att man behöver se till helhetsbilden av området innan man påbörjar en planerings- och byggnadsprocess.

Ännu ett kontor i området rimmar illa med det uttryckliga målet om att utveckla Solna

Business Park till ett mer blandat kvarter. Dessutom måste behovet av ytterligare ett kontor i området anses vara begränsat, inte minst med tanke på att flera kontor redan idag står tomma och att allt tyder på att framtidens arbetsplatser är mer flexibla med stora inslag av hemarbete, vilket tar mindre kontorsyta i anspråk.

Slutligen är Solna Business Park ett område med gott om betong, och lite grönska. I alla nybyggnationer vill vi se att man i detaljplanearbetet jobbar proaktivt med ett grönt tänk, såsom att bygga i klimatsmarta material, anlägga gröna tak, plantera träd och dylikt.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 3 till KS/2021-09-13 § 119

(30)

Kommunstyrelsen 13 september 2021 Ärende 10 Yttrande över remissen ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” – SOU 2021:14

YTTRANDE över remissen ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” – SOU 2021:14

Vi Socialdemokrater välkomnar den statliga utredningen och instämmer i förvaltningens yttrande.

De personer som bor i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är en grupp som i Solna ofta råkar ut för merkostnader eftersom LSS-bostäderna i våra nybyggen har dyra hyror. Det är personer som oftast inte har kunnat arbeta någon gång i sitt liv och därför ska klara sig på den lägsta nivån av sjukersättning. De har heller inga större möjligheter att i realiteten välja ett boende med låg hyra anpassad efter sitt sjukbidrag eftersom de blir anvisade sina bostäder av kommunen.

Solna stad har ett eget bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF, samt ett personligt tillägg som personerna kan få om de inte kommer upp till förbehållsbeloppet.

Regeringen har de senaste åren satsat pengar för att dessa personer i ökad omfattning ska få ta del av en ökad standard. Eftersom Solna stad har ett förhållandevis lågt förbehållsbelopp kommer dessa satsningar inte personer med funktionsnedsättning till del. De ligger fortfarande på samma låga nivå och Solna stad behåller pengarna.

Under tiden fram till det att den statliga utredningens förslag blir verklighet bör kommunen i högre grad ekonomiskt kompensera dessa personer så att de har bättre möjlighet att uppnå goda levnadsvillkor.

Solna 13 september 2021

Eva Eriksson Sandra Lindström

Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Bilaga 4 till KS/2021-09-13 § 123

\k,if •► Socialdemokraterna

References

Related documents

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden