• No results found

Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417

Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417

EGENSKAPER

• MÖJLIG ÅRSAVKASTNING PÅ INDIKATIVT 8%

• KORT PLACERING:

12 MÅNADERS LÖPTID TECKNA DIG SENAST 17 JANUARI 2013

Barriärberoende skydd/risk

Högre risk Lägre risk

KAPITALSKYDD EJ KAPITALSKYDD HÄVSTÅNG

Bankkonto

BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK

Emissionskurs (1% courtage tillkommer) 1 100%

Kapitalskydd 2 Nej

Löptid 12 mån

Indikativ kupong 3 8%

Kupongen kan som lägst uppgå till 6%

Riskbarriär på sämst utvecklad marknad efter 12 mån 60%

Inriktning Brasilien, Ryssland, Indien och Kina Emittent ING Bank N.V. (S&P: A+ / Moody’s: A2) ISIN NL0010298451

Fotnotsförklaring finns på sidan 3 Senast uppdaterad 121123

VEM PASSAR PLACERINGEN?

Kupongcertifikat BRIC 12 mån 1417 passar dig som har en relativt

positiv grundsyn till aktiemarknader i tillväxtländer, utan för- väntningar på kraftiga uppgångar. Du föredrar en fast avkastning och med visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktie- marknadens eventuella uppgångar fullt ut.

VAD UTMÄRKER PLACERINGEN?

Placeringen är kopplad till fyra breda aktieindex. Det finns möj- lighet till en fast avkastning (kupong) som betalas ut efter 1 år, oberoende av kursutvecklingen för indexen. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i den här broschyren sätta dig in i hur denna barriär fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge inget index fallit under riskbarriären efter löptidens slut.

VILKA RISKER TAR DU?

Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk,

i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna

fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till markna-

den. Om det sämst utvecklade indexet på slutdagen hamnar under

riskbarriären drabbas du fullt ut av nedgången i det indexet.

(2)

VIKTIGT OM RISKER

Om broschyren

Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen.

Mer information finns i emittentens prospekt som inne- håller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedg- ningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller an- nan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevan- ta hedgningsarrangemang, för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns till- gänglig på www.garantum.se eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon 08-522 550 00.

OM RISKER

En investering i placeringen är förenad med ett antal risk- faktorer. Nedan sammanfattas några av de mer fram- trädande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt med Ga- rantum.

Kreditrisk

Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gent- emot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning en- ligt villkoren på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende vär- deringsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller ban- kens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtagan- den. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. För information om eventuella förändringar i kreditbetyg se vår hemsida www.garantum.se för aktuell information. Den statliga insättningsgarantin omfat- tar inte en strukturerad placering.

Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)

Placeringen har en löptid på 12 månader och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under nor- mala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Ga-

rantum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarkna- den bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, ak- tuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investera- ren kan sälja till under löptiden. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som läg- re än det ursprungliga investerade beloppet.

Valutarisk

Placeringen är noterad i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra va- lutor inte kan komma att påverka avkastningen från place- ringen negativt eller positivt.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgö- rande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen.

Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kredit- risker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska ris- ker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen.

Konstruktionsrisk

Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen.

Om de underliggande marknaderna utvecklas ännu mer i förmånlig riktning fram till slutdagen, tar investeraren såle- des inte del av den ”överskjutande” uppgången. Avkastning- en påverkas alltid enbart av det index med sämst utveckling vid slutdagen. Om riskbarriären har passerats för något av de underliggande indexen vid slutdagen exponeras investe- raren uteslutande mot det sämsta indexet och investeraren kan förlora stora delar av investeringsbeloppet.

Ränterisk

Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens ingå- ende byggstenar vilket kan medföra att placeringens mark- nadsvärde förändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i de underliggande tillgångarna.

I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad

historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar

om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.

(3)

Det är en utmaning att skapa placeringsvägar som snabbt kan ge avkastning obero- ende av stigande börskurser. 1-åriga Kupongcertifikat BRIC 12 mån är en sådan väg.

Placeringen ger en årsavkastning på indikativt 8% även om kurserna inte stiger för marknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Kupongcertifikat BRIC 12 mån

Möjligheter på uppsidan

Placeringen är konstruerad för att efter 12 månader ge en kupong på indikativt 8% vid placeringens slut. Kupongen betalas ut oberoende av kursutvecklingen för marknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen kan allt- så ge en god årsavkastning även om kursutvecklingen för marknaderna är svag eller till och med negativ i viss mån.

3

Kursfallsskydd ner till -40%

Står marknaden med sämst kursutveckling efter 12 månader på eller över riskbarriären, som är 60% av startkursen, åter- betalas det nominella beloppet jämte kupongutbetalningen.

Stänger däremot den sämst utvecklade marknaden under riskbarriären på slutdagen återbetalar emittenten det nomi- nella beloppet minskat med den procentuella nedgången för denna marknad. Kupongen återbetalas emellertid ändå men risken för en stor förlust i placeringen är hög i detta scenario.

1 Emissionskursen anges exklusive 1% courtage på likvidbeloppet.

2 Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. Återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

3 Kupongen är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att kupongen ej understiger 6%. Se vidare i emittentens prospekt/slutliga villkor som innehåller placeringens gällande villkor. All information finner du på www.garantum.se eller kontakta oss via telefon 08-522 550 00.

BRIC-länderna har haft hög tillväxt sett över det senaste decenniet.

• Placeringen ger chans till en god årsavkastning oberoende av stigande kurser för ingående marknader.

+

Oro i världsekonomin kan även drabba BRIC-länderna i hög utsträckning.

• Kursnedgång under riskbarriären innebär stor förlust.

Ligger sämst utvecklad marknad på slutdagen

efter 1 år under riskbarriären på 60% av

startkursen?

Nominellt belopp minus nedgången i indexet återbetalas + kupongen.

Nominellt belopp tillbaka + kupongen.

JA NEJ

Så fungerar det***

(4)

Räkneexempel

EXEMPEL 1

Sämsta indexet ligger på/över riskbarriären

efter 1 år Nej

Ja Nominellt belopp plus kupongen på 8%.

Återbetalning: Kupongen på 8% plus nominellt belopp minus kursnedgången fram till slutdagen i sämsta index.

I detta exempel antaget till -45%.

Investeringsbelopp 1 010 000 kr

Total återbetalning 1 080 000 kr

Effektiv årsavkastning 6,9%

Scenarioanalysen nedan är baserad på en exempelinvestering på nominellt 1 000 000 kr (1 010 000 kr inkl. courtage). Den indikativa kupongen antas vara fastställd till 8%.

Ja

Investeringsbelopp 1 010 000 kr

Total återbetalning 630 000 kr

Effektiv årsavkastning -37,6%

Exempel – så beräknas avkastningen ***

Räkneexempel 1

Sämsta index ligger under riskbarriären på 60%

efter 1 år EXEMPEL 2

Räkneexempel 2

(5)

2003-08-29 -- 2011-08-29 2003-08-29 -- 2011-08-29

2003-08-29 -- 2011-08-29

2003-08-29 -- 2011-08-29

INDIEN

WisdomTree India Earnings Fund är en börshandlad fond, registre- rad i USA, med investeringsmål att uppnå samma avkastning och utveckling som WisdomTree India Earnings index före avgifter och kostnader. WisdomTree India Earnings Index är ett fundamental- viktat index som mäter utvecklingen av företag som handlas samt har säte i Indien. Företagen skall även vara tillåtna att handlas av utländska investerare. Fonden är denominerad i US dollar. För yt- terligare information om fonden hänvisas till www.wisdomtree.com.

BRASILIEN

iShares MSCI Brazil Index Fund är en börshandlad fond noterad i USA. Fonden investerar i publikt handlade bolag på den Brasilianska marknaden. Fonden investerar i aktier primärt handlade på Bolsa de Valores de São Paulo. Fonden är denominerad i US dollar. För ytter- ligare information om fonden hänvisas till www.ishares.com.

OM DE UNDERLIGGANDE TILLGÅNGARNA.*

Placeringen följer fyra marknader: Brasilien (iShares MSCI Brazil Index Fund), Ryssland (Russian Depositary Index USD), Indien (Wis- domTree India Earnings Fund) och Kina (Hang Seng China Enterpri- ses Index). I diagrammen visas den historiska kursutvecklingen för respektive marknad där den streckade linjen visar var riskbarriären på 60% skulle ha legat, med utgångspunkt från kursnivåerna den 15 november 2012. För att risken i avkastningsstrukturen ska ak- tualiseras måste kursen för den sämsta marknaden falla kraftigt och efter 12 månader ha fallit med mer än 40%. Om detta skulle ske innebär det en stor förlust i placeringen.

Diagrammet till höger visar en sammanställning med de fyra un- derliggande marknaderna. Utgångspunkten för utvecklingen sedan den 15 november 2008 startar vid index 100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

RYSSLAND

RDX

®

USD Index, Russian Depositary Index

®

, är ett index som beräk- nas och publiceras i USD av Wiener Börse, baserat på de 15 mest omsatta depåbevisen på ryska aktier som handlas på London Stock Exchange. För ytterligare information om index, ingående bolag och dessas vikter i indexet med mera hänvisas till www.indices.cc.

KINA

Hang Seng China Enterprises Index är ett börsviktat prisindex som består av 44 aktiebolag listade på Hong Kong börsen, som samtliga till- hör de 200 största bolagen på denna börs. Aktierna ingår även i Hang Seng Mainland Composite Index och har minst 50% av sina intäkter genererade från fastlandskina. Indexet är denominerat i Hong Kong dollar. För mer information om indexet se www.hsi.com.hk.

0 50 100 150 200 250 300 350

Indexutveckling

2008-11-15 till 2012-11-15*

HSCEI RDX Wisdom Tree MSCI Brazil

Källa: Bloomberg

0 20 40 60 80 100 120

iShares MSCI Brazil Index Fund

2004-11-15 till 2012-11-15*

Källa: Bloomberg USD

0 5 10 15 20 25 30

Wisdom Tree Fund India

2008-11-15 till 2012-11-15*

Källa: Bloomberg USD

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Russian Depository Index

2004-11-15 till 2012-11-15*

Källa: Bloomberg USD

0 5000 10000 15000 20000 25000

Hang Seng China Enterprise Index

2004-11-15 till 2012-11-15*

Källa: Bloomberg HKD

(6)

TIDSPLAN OCH BETALNINGSINFORMATION

HELA ERBJUDANDET

I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar, risknivåer och löp- tider som skiljer sig från varandra. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av strukturerade placeringar är att in- vestera i flera olika. Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj.

Så tänker vi. Hur tänker du?

TECKNING PÅGÅR TILL 17 JANUARI

2013 22 november 2012

Säljperiod startar. Minsta teckningsbelopp

Nominellt 50 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

17 januari 2013

Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Garan- tum tillhanda. Anmälan tas dock in löpande och Garantum kan komma att stänga vissa placeringar i förtid för att säker- ställa bra villkor.

Anmälan & betalning

Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betal- ning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag.

Betalning kan också göras i förskott. För depåkunder hos Ga- rantum erhålls ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till den sista betalningsdagen. Betalning kan gö- ras till ett av följande bankkonto/bankgiro:

Bankgiro

5861- 4462, Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan).

SEB, klientmedelskonto

5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB Som medde- lande på inbetalningen kan något av följande anges: depånum- mer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnum- mer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan.

Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor.

22 januari 2013

Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut.

23 januari 2013

Startdag för placeringens underliggande tillgångar.

4 februari 2013

Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/

bankgiro.

12 februari 2013

Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag 12 februari 2014

Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning ifall någon inlösen inte har skett tidigare.

Kapitalskyddade placeringar

• Aktieobligation Global Trygghet nr 1398

• Aktieobligation Global Reload nr 1399

• Aktieindexobligation Brasilien nr 1418 Kreditobligationer

• Kreditobligation High Yield Europa 5 år nr 1408

• Kreditobligation High Yield Europa Defensiv nr 1409

• Kreditobligation High Yield USA nr 1410

• Kreditobligation High Yield Europa 3 år nr 1411

Kredithybrider

• Kredithybrid Asien N11 nr 1412

• Kredithybrid Europa Export nr 1413

• Kredithybrid Defensiv USA Export nr 1414

• Kredithybrid Defensiv Kina nr 1415

Autocall

• Autocall Svenska bolag Combo nr 1392

• Autocall BRIC Plus/Minus Defensiv nr 1400

• Autocall BRIC Max nr 1401

• Autocall Sverige nr 1403

• Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1404

• Autocall Svenska bolag Plus/Minus Defensiv nr 1405

• Autocall Utvecklade Marknader Plus/Minus nr 1406

• Autocall Next Generation Plus/Minus nr 1407 Sprinter

• Sprinter Svenska bolag Kupong nr 1416 Övrigt

• Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417

(7)

ÖVRIGT Om broschyren

Indikativa villkor

Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller vä- sentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjlig- heterna att genomföra erbjudandet.

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och eventuell infor- mation markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräknings- modeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta för- ståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling el- ler avkastning.

Rådgivning

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv be- döma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En inves- tering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till inves- teringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har in- vesteringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Arrangörsarvode och övriga kostnader: Vid en investering i en placering som arrangeras av Garantum betalar investeraren ett courtage som nor- malt uppgår till 2% på likvidbeloppet, dock 1% i denna placering. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när placeringens löptid upphör. Courtage kan däremot tillkomma vid för- säljning på andrahandsmarknaden under löptiden. Av nominellt belopp uppgår arrangörsarvodet till maximalt 1,2% per löptidsår, exklusive cour- tage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,5-1,0% per löptidsår).

Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen.

Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Garantum får endast ge eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse.

Garantum har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika samarbetspartners till Garantum. Av den totala ersättning som Garantum erhåller går en del till den samarbetspartner som investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken va- rierar och är beroende av ett flertal faktorer.

Utöver denna ersättning får Garantum även ett arrangörsarvode från pla- ceringens emittent, ibland benämnt som en ”dold kostnad”. Arrangörsar- vode är inget investeraren betalar genom egen betalning utan i placering- ens pris är arvodet inkluderat. Arrangörsarvodet betalas av emittenten som ersättning för det arbete som Garantum utför och som emittenten inte behövt utföra. Nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de fi- nansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat

täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution.

Ytterligare information om ersättningar till och från tredje part kan erhål- las från Garantum.

Exempel vid ett investerat belopp på 50 000 kr i Kupongcertifikat BRIC 12 mån nr 1417 med 1 års löptid:

Courtage: 1% på investerat belopp 500 kr. (Betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 1 år 600 kr. (Inkluderat i investerat belopp) (Beräknas på nominellt belopp)

Totalt 1 100 kr

Garantums roll: Garantums roll är att hela tiden ta fram produktidéer uti- från den grundläggande filosofi som genomsyrar verksamheten – rätt pla- cering vid rätt tillfälle. Garantum har en oberoende ställning och i praktiken handlar det om att Garantum försöker hitta de mest kostnadseffektiva in- strumenten som ingår i en strukturerad placering. Garantum ser därefter till att utvald emittent använder de instrument som är mest fördelaktiga för investeraren. Genom att vara så effektiv som möjligt i arbetet med att arrangera strukturerade placeringar är Garantum övertygad om att detta oberoende arbetssätt i slutänden ger investerare bättre placeringsvillkor än utan en oberoende arrangör.

BESKATTNING

För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gäl- lande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på www.garantum.se.

MARKNADSNOTERING OCH HANDEL

Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stock- holm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stock- holm där Garantum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser.

SELLING RESTRICTIONS

The securities have not been and will not be registered under the U.S. Se- curities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither it- self nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the Uni- ted States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGENS BRANSCHKOD

Garantum Fondkommission AB är medlem av Svenska Fondhandlarefören- ingen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturera- de placeringsprodukter. Se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.

(8)

Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99

E-post: info@garantum.se, www.garantum.se

Rätt placering vid rätt tillfälle

Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör

som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att

kunna lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och

med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination

av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt

upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark för-

handlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre produkter till bättre villkor. Vi

drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal

placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt

kapital som vi har, är du varmt välkommen som kund.

References

Related documents

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en ga- ranti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller Avkastning samt att warranternas

Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om fram- tida utveckling eller avkastning samt att placeringens