22 39 12 Särskilda programvaror för presentation

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riktlinje Process: 3.1.9 RGK Bedriva hjälpverksamhet för funktionshindrade Område: Hjälpmedelshandboken Giltig fr.o.m: 2021-12-14 Giltig t.o.m: 2023-12-14 00:00:00 Faktaägare: Kristina Julin Nyquist, avdelningschef synhabiliteringen Fastställd av: Barbro Kinhult Frindberg, ordförande hjälpmedelsrådet Revisions nr: 4 Identifierare: 47287

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-12-14 Sida 1 av 1

22 39 12 Särskilda programvaror för presentation

1 Hjälpmedel

Speciella programvaror för presentation.

2 Omfattning

Här ingår t.ex. programvara som förstorar texten och grafiken som visas på en bildskärm, programvara som läser av bildskärmen och omvandlar den till tal (skärmläsare).

3 Förskrivare

Synpedagog. Arbetsterapeut. Logoped.

4 Förskrivande enhet

Barn- och ungdomspsykiatrin. Habilitering, barn och ungdom. Habilitering, syn.

Habilitering, vuxen. Lasarettsrehab. Rehabiliteringskliniken. Vuxenpsykiatrin.

5 Behov

Förskrivs till person som i sin vardag har behov av förstorad och/eller uppläst text på dator eller mobiltelefon.

6 Mål

Att underlätta läsande och/eller skrivande i det vardagliga livet.

7 Anvisning

Förskrivs till personer med synnedsättning. Kan (av habilitering, syn) förskrivas i dubbel uppsättning då användaren går i skola.

Förskrivs till personer med kognitiva/ perceptuella svårigheter att avläsa bildskärmen. Kan endast förskrivas till egen dator (habilitering, syn - förskriver även till skolor).

8 Kostnad

Ingen avgift. Kostnad för mobiltelefon och abonnemang bekostas inte av Region Kronoberg.

Page 1 of 1

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :