Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-08-29 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 29 augusti kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5. Information från teknik- och serviceförvaltningen (I)

Förvaltningschef Magnus Palm Verksamhetschef Tomas Arvidsson 14:15 6. Ekonomisk månadsrapport efter juli (I) Ekonom Marie Wank 14:25 7. Remissvar angående motion om obligatorisk utbildning för

socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer om he- dersförtryck och hedersvåld (FB)

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson 14:35 8. Rapport om rekryteringar av tjänster – verksamhetsche-

fer, rektorer och lärare (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:45 9. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

15:00 10. Nämndplanearbetet (I) Ordförande

Leif Sternfeldt 15:30 11. Ersättning för konferens kring problematisk skolfrånvaro

(B) Ordförande

Leif Sternfeldt

15:35 12. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :