• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kristýna Hejduková Název bakalářské práce: Marketingová komunikace podniku vstupujícího na trh Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kristýna Hejduková Název bakalářské práce: Marketingová komunikace podniku vstupujícího na trh Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Kristýna Hejduková

Název bakalářské práce: Marketingová komunikace podniku vstupujícího na trh

Cíl práce: Cílem BP je navrhnout marketingovou komunikaci pro nově vzniklý podnik.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jaké nástroje byste zařadila k moderním trendům marketingové komunikace?

2. Jaká byla celková finanční náročnost realizovaných nástrojů marketingové komunikace?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: - dobře

Datum: 16.1. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Studentka se ve své BP zabývá problematikou marketingové komunikace. Teoretická část popisuje nástroje marketingového mixu a především komunikace. Nicméně teoretická východiska marketingové komunikace jsou poměrně stručná. Mohla by být popsána i další komunikační média a především moderní trendy v oblasti marketingové komunikace. Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní podnik.

Studentka se snažila zpracovat i ostatní nástroje marketingového mixu a analýzu prostředí. Vzhledem k zaměření práce by bylo vhodnější podrobnější zpracování marketingové komunikace. Kapitola Návrh marketingové komunikace není příliš přehledná, protože z textu není patrné, co je návrh a co případně již bylo realizováno.

Viz např. str. 44 „reklama byla umístěna……V případě umístění inzerátu, str. 45

„Byla online komunikace…. Zároveň nikde není souhrn finanční náročnosti realizovaných nástrojů, studentka uvádí jen počet nových zákazníků. Bakalářská práce obsahuje také několik gramatických chyb shody podmětu s přísudkem, např.

str. 39 trubky vytvořily, str. 48 soutěže probíhaly, návrhy ušetřily apod.

Práce je poměrně stručná a je doplněná pouze několika obrázky produktu vybraného podniku.

References

Related documents

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

II. 47: „V případě stanovení kratšího oběhového kolečka se snižují náklady na pořízení vratných obalových jednotek, avšak může zde nastat hrozba nedostatku obalů a

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské práce. Cíl

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku a charakterizovala jednotlivé složky finanční výkonnosti (4E), uvedla podstatu finanční

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Je ale škoda, že výsledkem praktické části práce je pak pouhé konstatování, že „nelze podniku doporučit optimální variantu kapitálové struktury, jelikož

Teoretická část popisuje základní pojmy teorie konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody.. Druhou část práce tvoří situační analýza

Práce má několik nedostatků po formální stránce- gramatické chyby (str.19 úrovně splňovaly,), chybí konkretizace stránky u definic (např. str.20), str.41

Při vytváření marketingové komunikace musí podnik také brát na vědomí prostředí, které ho obklopuje a ovlivňuje jeho výrobní procesy, uspokojování potřeb zákazníků nebo má

Marketingová komunikace společnosti je specifická především tím, že je zaměřena na mladé lidi a využívá především eventy a komunikaci na sociálních

Práci chybí pečlivější zpracování stylistického vyjadřování, využití více literárních zdrojů a lepší interpretace komparovaných

Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou

Teoretická část popisuje formy vstupu na zahraniční trh a možná rizika, související se vstupem na nový trh.. V praktické části je charakterizována

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňového systému ČR, zkoumat účetnictví jako zdroj evidence a také výpočtu daní, specifikovat vybrané daňové

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. Práci doporučuji

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat, pomocí určitých statistických metod, vývoj časové řady tržeb hotelu, vysvětlit příčiny výkyvů této časové řady a

Zaměstnávání této skupiny pracovníků je na dnešním trhu práce tématem velmi aktuálním, neboť firmy stále častěji vzhledem k nedostatku volné pracovní síly

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce