• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Barbora Dvořáková Název bakalářské práce: Možnosti financování bydlení v České republice Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Barbora Dvořáková Název bakalářské práce: Možnosti financování bydlení v České republice Cíl práce:"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Barbora Dvořáková

Název bakalářské práce: Možnosti financování bydlení v České republice

Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce bylo analyzovat a porovnat vybrané produkty vhodné pro financování bydlení a následně pomocí modelových příkladů doporučit optimální variantu financování pro fiktivní klienty.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Vysvětlete, proč stavební spořitelny u překlenovacího úvěru nenabízí „tak výhodné podmínky“

jako u řádného úvěru ze stavebního spoření (jak píšete na str. 44)?

2. Jak se projeví/projevila současná krize na trhu hypotečních úvěrů a stavebního spoření?

3. Jak ovlivnila regulační opatření ČNB hypoteční trh v uplynulých měsících/letech?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus

Datum: 1.6.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je věnována komparaci vybraných f inančních produktů vhodných pro f inancování bydlení; součástí práce je mj. analýza modelových situací.

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným pro f inancování bytových potřeb.

Stěžejní částí je pak kapitola třetí obsahující komparaci vybraných finančních produktů s využitím modelových studií, přičemž bakalantka vycházela primárně z kalkulací finanční poradkyně (konzultantky BP), které doplnila vlastním relevantním komentářem a zhodnocením. Studentka ke zpracování bakalářské práce přistupovala odpovědně a systematicky; průběžně text konzultovala.

Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci.

Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením a omezeným rozsahem bakalářské práce.

Práce má odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň. Pouze některé obrázky vykazují nižší tiskovou kvalitu.

(3)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Barbora Dvořáková

Název bakalářské práce: Možnosti financování bydlení v České republice

Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce bylo analyzovat a porovnat vybrané produkty vhodné pro financování bydlení a následně pomocí modelových příkladů doporučit optimální variantu financování pro fiktivní klienty.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Vysvětlete, proč stavební spořitelny u překlenovacího úvěru nenabízí „tak výhodné podmínky“

jako u řádného úvěru ze stavebního spoření (jak píšete na str. 44)?

2. Jak se projeví/projevila současná krize na trhu hypotečních úvěrů a stavebního spoření?

3. Jak ovlivnila regulační opatření ČNB hypoteční trh v uplynulých měsících/letech?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus

Datum: 1.6.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(4)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je věnována komparaci vybraných f inančních produktů vhodných pro f inancování bydlení; součástí práce je mj. analýza modelových situací.

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným pro f inancování bytových potřeb.

Stěžejní částí je pak kapitola třetí obsahující komparaci vybraných finančních produktů s využitím modelových studií, přičemž bakalantka vycházela primárně z kalkulací finanční poradkyně (konzultantky BP), které doplnila vlastním relevantním komentářem a zhodnocením. Studentka ke zpracování bakalářské práce přistupovala odpovědně a systematicky; průběžně text konzultovala.

Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci.

Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením a omezeným rozsahem bakalářské práce.

Práce má odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň. Pouze některé obrázky vykazují nižší tiskovou kvalitu.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou

Student si cíl bakalářské práce vymezil jako „vyhodnocení možností, které banky klientovi nabízí při poptávání možností financování vlastního

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční