styrelse Ordinarie ledamöter

Full text

(1)
(2)

styrelse

Ordinarie ledamöter Valda pJ bolagsstämman:

Tryggve Holm, ordförande Karl Nilsson, vice ordförande Peder -Bonde,

Erik Johnsson, Per-Jonas Eliaason, Hans Ramel, Hans Stah le

Utsedda av de anställda:

Åke Engström, Ingmar Ståhlman

Suppleanter

Vald på bolagsstämman:

Harry Faulkner

Utsedda av de anstä((da:

Lennart Jersenius Leif Andersson

Verkställande ledning

Hans Stahle, verkställande direktör och koncernchef

Harry Faulkner, vice verkställande direktör, (gruppen "Övriga företag"), stä llföreträdande koncernchef Lennart Berglind, vice verkställande direktör, (Agrigruppen)

Ellard Berntorp, vice verkstä llande direktör, (teknik, anskaffning) Lars Hallden, vice verkställande direktör, (Industrigruppen)

Gunnar Kronbladh, vice verkställande direktör, (finans, administration) Anders Sundberg, vice verkställande direktör, (statsh andelsländer och länder under utveckling)

Kontroll av vinets klarhet och färg med traditione((a metoder i Italien. Här hos Gancia i CaneW, Asti, en av Italiens största vinproducenter.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma äger rum

tisdagen den 6 maj 1980 kl 10.00 i

Tumba Gymnasieskolas aula,

Munkhättevägen i Tumba.

(3)

3 Verksamheten 1979 i sammandrag 4-5 VD har ordet

Affärsgrupperna

&-9 Agri 10-15 Industri 1&-21 Övriga företag

22-28 Utblick på marknaden 29-35 Alfa-Laval i Italien 3&-39 " Energi" (temaartikel) 40-44 Förvaltningsberättelse

44 Revisionsberättelse

45 Resultaträkning, Koncernen 4&-47 Balansräkning, Koncernen

48 Finansieringsana lys

49 Resultaträkning, Moderbolaget 50-51 Balansräkning, Moderbolaget 52-59 Bokslutskommentarer

60-61 Flerårsöversikt

62-63 Alfa-Laval koncernen , en översikt

(4)
(5)

Verksamheten i sammandrag

Orderingång, Mkr Fakturering, Mkr Orderstock, Mkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter, Mkr

Nettoresultat efter bokslutsdispositioner och skatter, Mkr

Beräknat resultat per aktie, Kr

Föreslagen utdelning, Kr

Forskning och utveckling, Mkr Investeringar i anläggningar, Mkr Antal anställda

Prognqs 1980

Trots en förväntad avmattning av världskonjunkturen bedöms

resultatförbättringen komma att fortsätta.

Industrigruppen beräknas svara för större delen av resultatförbättringen .

Separatorinstallation för margarinproduktion hos AB Karlshamns oljefabriker (AKO), Karlshamn.

1979 5783 5486 2678

401

167 23 6 195 284 17896

1978 5 063 4986 2 381

338

98

19

6

180

272

17 763

(6)

Under andra hälften av 1970-talet har vi haft vikande lönsamhet, även om vi haft en obruten rad av år med vinst- förbättring i kronor sedan 1971. Ut- vecklingen har vänt under 1979. Vi har passerat 400 Mkr-strecket i vinst före bokslutsdispositioner och skatter. Lön- samheten stiger igen: från 11,4% till 12,3% på det totala driftskapitalet och från 9,4% till 10,3% efter 50% scha- blonskatt på det egna kapitalet, samt resultat i procent av fakturerad försälj- ning frän 6,4% till 7,1%. Med den höga inflationen och det höga räntelä- get räcker ej detta för att på~.tt hålla förhållandet mellan eget och ~~m­

mande kapital på en tillfre&ställande nivå. Härför torde behövas en uthållig räntabilitet på minst 15%. Jag är för- vissad om att, efter alla de åtgärder som vidtagits under 70-talet, den nu inledda lönsamhetsförbättringen skall leda till det uppställda målet- sävida ej helt omvälvande förändringar sker i vår omvärld. Vad är det då för åtgär- der som vidtagits som underbygger denna framtidstro?

Företagsförvärv och -avyttringar

l Alfa-Laval började vi redan under 60- talet att avyttra verksamheter som hörde bättre hemma hos andra än hos oss själva, medan dessa verksamheter fortfarande var lönsamma och sålun- da kunde säljas till gynnsamt pris och stärka vår egen likviditet för satsning- ar på sådant som stämde bättre ihop med vårt eget kunnande. Sådana av- yttrade rörelser var De Laval Steam Turbine i USA och tillverkningen av bilkaross- och sanitetsprodukter i Olofström, och så sent som 1979 av- veckling av viss olönsam verksamhet l

Västtyskland, Frankrike, Nederländer- na och USA. Dessa avyttringar med- förde bortfall av fakturering och även av rörelsevinster, men lade en solid grund för den mycket goda likviditet Alfa-Laval haft alltsedan dess. l stället, och delvis med den "nya " likviditeten till hjälp, har sedan mitten av 60-talet och fram till 1979 en lång rad företag och verksamheter (ej mindre än 30 st) förvärvats i Sverige och i utlandet

inom produkt- och marknadsomräden som ligger inom Alfa-Lavals traditio- nella kompetenser. Försäljning idag via dessa förvärvade företag utgör ca en tredjedel av Alfa-Laval koncernens totala försäljning. Ledtråden har varit att till Alfa-Laval knyta verksamheter som hos oss ger bättre utveckling och lönsamhet än hos de tidigare ägarna.

Exempel på dylika förvärv: Manus (mjölkningsmaskiner), Rosenblads Pa- tenter (värmeväxlare), Zander & Inge- ström (stark marknadsorganisation i Norden), STAL Refrigeration (kylut- rustningar), Hfl)yer (glassmaskiner), Lavrids Knudsen (armatur och pumpar), lbex (pumpar), N. J. Sahl- ströms (gödselutrustning) och Ewos (foder och lantbrukskemikalier). Införli- vandet av dessa företag och många andra liknande (ofta ganska små) har inneburit en breddning av Alfa-Lavals kunnande och produktsortiment inom de specialområden, där Alfa-Laval hål- ler osedvanligt höga marknadsandelar över hela världen, såsom högvarviga separatorer, speciella värmeväxlare, utrustningar för mjölkproduktion och livsmedelsapparater.

Forskning och utveckling Samtidigt har under hela 70-talet sat- sats för varje år växande belopp på forskning och utveckling (F&U). Vi har på Alfa-Laval en slogan "F & U är A &

O för Alfa-Laval". Totalt har under 70- talet inom Alfa-Laval använts 1 100 Mkr på forskning och utveckling (mätt i 1979 års penningvärde 1 500 Mkr).

Under 1979 har anslagits 200 Mkr, vil- ket är ca 4% av den totala fakturering- en.

För ett högteknologiskt företag som Alfa-Laval är det nödvändigt att uthål- ligt och långfristigt kunna anslå till- räckligt för att bibehålla det tekniska ledarskapet under ständigt ökande konkurrens och i tider av mycket snabba teknologiska förändringar. Det menar vi att vi har gjort, och det avser vi att göra även fortsättningsvis. l

begreppet forskning och utveckling in- går: långsiktig forskning, konstruktion av helt nya produkter och processer , anpassning av existerande produkter för nya användningsområden, samt detaljförbättringar av befi ntliga pro- dukter, allt lika vikti gt för att hävda våra marknadspositioner.

Produ ktion

Under 70-talet, och speciellt under se- nare hälften, har vi moderniserat, om~

strukturerat och utvidgat vår produk- tionsapparat i Sverige och utlandet och står nu rustade inför 80-talet med effektiva tillverkningsenheter, som för våra huvudprodukter ger utrymme för 50-procentig volymökning. Våra totala investeri ngar i fabriker, produktionsut- rustning, laboratorier, lagerlokaler och kontor har uppgått till 1 500 Mkr (2 200 Mkr räknat i 1979 års penningvärde, dvs dagens återanskaffningsvärde).

Marknadsföring

Ej ens en bra produkt säljer si g själv.

För att uppnå och försvara de mark- nadsandelar (mellan 20 och 50% för våra huvudprodukter) som Alfa-Laval har idag krävs en ständig förbättring och utbyggnad av marknadsföri ngsor- ganisationen i alla länder. Vi lägger genomsnittligt ner på vår marknadsfö- ring 20% av försäljningsvärdet, vilket under 1979 motsvarat ca 1 100 Mkr.

Under 70-talet har det totala an talet l anställda inom Alfa-Laval koncernen ökat med mindre än 20%, medan an- delen marknadsföringspersonal ö k at med mer än 40%.

Den största satsning som vi gör just nu är i USA. där vi anser att vår främsta tillväxtpotential ligger under 80-talet.

Resultat och utdelning

Jämfört med alla dessa stora tal ter

sig de belopp ringa som gått tillbaka

till aktieägarna i utdelning. Totalt har

under 70-talet betalats ' ut 335 Mkr (470

Mkr i 1979 års penningvärde). Genom-

snittligt har under 70-talet utdelningen

(7)

ökat 1 snabbare takt än den svenska inflationen, totalt från 1970 till 1979 med 161% mot 111%. Utdelningen per aktie har ökat från 2:30 till 6:-, medan vinsterna per aktie ökat från mycket låga 5:- till 23:50. Om man undantar de tre resultatmässigt mycket dåliga åren under 70-talet, har utdelningen per aktie fr o m 1973 t o m 1979 stigit lika mycket i procent som resultatet per aktie. Den lönsamhetsnivå som Alfa-Laval nu nått och bör kunna för- bättra, utgör en god grund för en följ- sam utdelningspolitik även framöver.

' nansiering

Den s k soliditeten, dvs förhållandet mellan eget och totalt engagerat kapi- tal har sjunkit hos Alfa-Laval under 70- talet, liksom i praktiskt taget alla

- ···wenska företag. Vi har haft en viss

.ppgång under 1979. Talet är idag, så som det brukar mätas, ca 32%.

Vad som i längden är v iktigt är i hur stor utsträckning vi kan finansiera vår expansion genom överskott ur den egna rörelsen. Under hela 70-talet har Alfa-Laval behövt skaffa blott 220 Mkr externt för att finansiera totala inves- teringar i anläggningstillgångar, lager och fordringar på 2 300 Mkr.

Denna gynnsamma finansieringssitua- tion har medfört att vi under 70-talet totalt haft ett positivt räntenetto på 50 Mkr. Under de tre senaste åren har vi totalt haft ett positivt räntenetto på 110 Mkr.

Traditionellt har Alfa-Laval strävat ef- ter att hålla en hög kassalikviditet.

Detta för att ej behöva vara alltför be- roende av externfinansiering, och för att kunna med egna kassamedel "gri- pa tillfället i flykten". Våra totala kas- satillgångar uppgår idag till 1 140 Mkr.

Det stora problemet för ett internatio- nellt verkande företag är att hålla sin kassareserv tillgänglig just där kapital- behovet uppträder för olika slag av in- vesteringar. Härvidlag utgör olika ty- per av valutaregleringar, speciellt i Sverige, mycket besvärande hinder.

Våra konkurrenter i övriga länder, så- som Västtyskland, Storbritannien och USA, har ej denna begränsning.

Marknaden

Alfa-Laval har under 70-talet vuxit, räknat i leveranser, med ca 5% per år i volym (efter harträknande av prisök- ningar). Detta är mer än vad världs- ekonomin har ökat. Det betyder att ef- terfrågan på Alfa-Lavals produkter sti- git mer än genomsnittligt, och det är egentligen naturligt. Tyngdpunkten i Alfa-Lavals verksamhet ligger på ut- rustningar för

1) livsmedel 2) miljövård 3) energibesparing

4) utnyttjande av avfallsprodukter.

Behoven på de här områdena kommer även under 80-talet att ligga högt, inte minst i utvecklingsländerna. Förbätt- rad teknik kommer att vara nödvändig för att framställa livsmedel för en svältande värld, för att undanröja ef- fekterna av en fortgående nedsmuts- ning av miljön, för att motverka följ- derna av drastiskt stigande energikost- nader och för att omvandla de stora mängderna avfallsprodukter till nytti- ga produkter.

Alfa-Laval som multinationellt företag

Bakom denna utveckling för Alfa-Laval under 70-talet och min tro på Alfa- Lavals framtid under 80-talet ligger ej blott alla de investeringar vi gjort i fabriker och maskiner, utan även den välutbildade och engagerade personal

Alfa-Laval har på alla nivåer och områden, och i alla länder där vi är verksamma. Som en internationell företagsgrupp slår vi vakt om alla an- ställdas intressen, lika mycket i våra utländska bo lag som i Sveri ge. Med marknader och personal i m ånga län- der, vill vi också stödja de riktlinjer som formulerats i OECD:s och ILO:s koder för multinationella företags upp- trädande i olika länder.

Alfa-Laval avser att satsa allt större re- surser på utbildning av personalen inom alla yrkesområden och i alla län- der.

Alfa-Laval anser, att ett ökat medinfly- tande från personalen i beslut som berör dem själva och där de kan bidra med kompetens, är positivt.

Inför 80-talet

Alfa-Laval står väl rustat inför 1980- talet. Vi har en modern produktions- apparat med kapacitet för väsentlig expansion. Vi har produkter och pro- cesser med hög tekno logi inom t ill- växtområden. Vi har en mycket stark försäljningsorganisation världen över.

Vi har på alla områqen högt kvalifi- cerad personal. Vi har en stark finansi- ell ställning.

Vår nuvarande struktur kommer att förbli basen för stabil t illväxt. Samti- digt kommer vi att i utlandet och i Sverige söka samarbeta med, och för- värva företag, som har produkter, marknader och kunnande som kom- pletterar det vi redan har.

Vi alla inom Alfa-Laval tror på fortsatt

lönsam tillväxt under ett säkerligen

mycket svårt 80-tal.

(8)

Agrigruppen

Fakturerad försäljning per marknad, Mkr 1979

Norden 420

Övriga Europa 1037

Nord- och Latinamerika 255 Övriga länder {inkl.

anläggningsförsäljning) 93 1805

Orderingång 1910

Orderstock 369

Rörelseresultat efter

planenliga avskrivningar 190 Räntabilitet på genomsnittligt

driftskapital före skatt 21

1970-talet har för Alfa-Lavals lantbruks- verksamhet inneburit både en stark till- växt volymmässigt och en breddning av sortimentet samt inte minst en starkt förbättrad lönsamhet. Forsknings- och utvecklingsresurserna, både i Sverige och utomlands, har ytterligare för- stärkts och likaså har försäljningsorga- nisationerna runt om i världen byggts ut. Detta har skett i enlighet med de mäl och planer, som fastlades under 1960- talets senare hälft.

Agrigruppens fakturering i relation till koncernens

1978 1977 1976 1975

367 315 259 207

827 681 61 567

227 198 173 161

109 135 80 88

1530 1329 1127 1023

1597 264 138 18

1979 kom att innebära en ytterligare förbättring med en ökning av orderin- gången med 20 procent till 1 910 Mkr, och av faktureringen med 18 procent till 1 805 Mkr. Rörelseresultatet förbättra- des med 38 procent.

Marknadssituationen

Orderingången under året utvecklades i stort sett enligt prognosen, dvs un- der första halvåret kom den att ligga på samma höga nivå som under 1978 och avmattades därefter. Produktions- faktorerna var i stort sett gynnsamma för den mjölkproducerande lantbruka- ren vad gäller skördeutfall, föder- och mjölkpriser. Inom EG-området genom- fördes ej till fullo de starkt restriktiva åtgärder som tidigare planerats.

Lennart Berglind, vice verkst direktör, ansvarig för Agrigruppen.

Gruppen omfattar två divisioner och forsknings- respektive koordinerings- enheter, två marknadsföringsenheter samt de marknadsbolag och delar av sådana, vilka säljer lantbruksutrust- ning.

Effekten av de svenska devalveringar- na under 1977 samt den relativt lugna kostnadsutvecklingen i Sverige fortsat- te att gynna exporten, och Alf a-Laval kunde på de flesta marknader förstär- ka sina positioner. Försäljni ngsutveck- lingen var speciellt stark hos bolagen · bl a Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien och Västtyskland.

l vissa länder med hårdnande kredit-

marknad ställdes ökade krav på stöd

åt återförsäljare för att undvika nega-

tiv försäljni ngspåverkan respektive

förluster för respektive försäljningsbo-

lag. Två större återförsäljare i Frankri-

ke övertogs i detta syfte. l Storl:iritan-

nien har å andra sidan företaget i ett

par fall övertagit ell er med mindre b e-

lopp ingått som delägare i återför-

säljarledet, som en del av en strate-

gisk plan för att stärka marknadsfö-

ringen i vissa regioner.

(9)

Miölkproduktion

Divisionen omfattar utrustning för mjölkning och utfodring samt tillbe- hör/förnödenheter till mjölkproducen- ter.

Huvudförsäljningen består av spann- och rörmjölkningsanläggningar för mindre och medelstora besättningar med uppbundna djur samt mjölk- ni ngsstallar för större besättningar, där korna går i lösdrift.

Utveckligen går emot större besätt- ningar. Försäljningsökningen 1979 hänför sig främst till försäljning av mjölkningsstallar och arbetsbesparan- de utrustning.

Under 1979 har ytterligare automatise- ringsutrustning för mjölkning introdu- cerats, nya diskmaskiner, pneumatisk avtagare av mjölkningsorgan samt flö- desstyrd mjölkningsmaskin för spann- anläggningar, DUOVAC 300.

Utvecklingen mot datoriserade system för ekonomisk utfodring fortsatte un- der året. Sålunda introducerades två mikrodatoriserade system utöver det elektroniska s k transpondersystem, som började säljas 1977. "Transpon- dern", som är upphängd kring kons hals, garanterar att kon alltid får rätt fodergiva när hon uppsöker foderbor- det. Detta system har fått ett mycket gott mottagande av världens lantbru- kare och under 1979 tillverkades den 100 OOO:e transpondern.

Fördelning av Agrigruppens externa fakturering per division, 1 805 Mkr

La~tbruksutrustning

Försäljningen av Alfa-Lavals stora sor- timent av förnödenheter och tillbehör för hygien, skötsel och rengöring har utvecklats väl och introduktionen av högtryckssprutor för rengöring av la- dugårdar, påbörjad 1978, har varit po- sitiv.

Beläggningen i divisionens fabriker i Södertälje, Eskilstuna samt Cwmbran/

Storbritanniem har under året varit hög. Besparings- och rationaliserings- åtgärder som startade 1977 har under 1979 givit full effekt. Investeringstak- ten har ökat.

Divisionens resultat har utvecklats po- sitivt.

Lantbruksutrustning

Här avses produkter för gödselhante- ring och mjölkkylning. Divisionen, som ansvarar för dessa produktgrup- per, har under året investerat i en rad nya projekt, som syftar till energibe- sparing/återvinning inom lantbruket.

Orderingången vad gäller gödselut- rustning utvecklades endast långsamt i förhållande till 1978, och lönsamhe- ten är ännu ej tillfredsställande. Viss koncentration av verksamheten har påbörjats. Alfa-Laval inriktar sig nu på utrustning för hantering av flytgödsel och för behandling av fastgödseL

l Sverige förvärvades under 1979 före- taget Odin AB i Nyköping, som i hu- vudsak producerar anläggningar för mekanisk utgödsling. Sådana har un- der en lång följd av år levererats till Agrigruppens nordiska försäljningsor- ganisation, Alfa-Laval Lantbruk Nor- den.

Orderingången för produktgruppen Mjölkkyla nådde en ny rekordnivå med en ökning på inte mindre än 35 procent. Detta innebar stora påfrest- ningar på fabrikerna framför allt i Frankrike, Nederländerna och Kanada, i motsats till 1978, då dessa fabriker hade mycket svag beläggning. Leve- ransproblem uppstod följaktligen.

Lönsamheten kunde väsentligt förbätt- ras. Den goda orderingången förvän- tas fortsätta, ehuru i något mindre ut- sträckning, även under 1980.

En rad nya produkter har utvecklats inom denna division för att redan på gården stabilisera mjölkens kvalitet före transporten till mejeriet och vida- rebehandlingen där. En av dessa pro- dukter är baserad på värmebehand- ling- termisk stabilisering- och en annan på behandling med enzymer- enzymetisk stabilisering. Speciellt den senare produkten väntas få stor bety- delse. Vissa utvecklingsländer har re- dan visat intresse.

Övrig försälining

Centralt inom Agrigruppen i Tumba finns en exportavdelning samt en av- delning för Agri-projekt.

Exportförsäljningen är i huvudsak in-

riktad på utvecklingsländer respektive

statshandelsländer. Valutasituationen i

statshandelsländerna hade under året

en ogynnsam effekt på vår export i

första hand till Ungern. som under de

senaste åren varit det största avnä-

marlandet inom denna grupp. l viss

mån kunde minskningen kompenseras

genom ökade beställningar från Kuba.

(10)

Christineholms gård utanför Nykö- ping. Ladugården, som är planerad för 300 kor, är utrustad med några av Alfa-Lavals huvudkomponenter för rationell och ekonomisk /adu- gårdsdrift.

ALFAFEED, mikrodatoriserat utfod- ringssystem för rätt fodergiva och individuell kontroll av varje ko.

ALFATHERM, som utnyttjar värmet fr!m gårdstankens kylkompressor för produktion av varmvatten.

ALCAL, mjölkningsstall av kalifornisk

modell för samtidig mjölkning av 20

kor.

(11)

Avdelningen för Agri-projekt arbetar efter två huvudlinjer. Inom den ena projekterar man stora, moderna an- läggningar, som syftar till en omedel- bar höjning och effektivisering av den inhemska mjölkproduktionen i länder --c:om Saudi-Arabien, Irak, Grekl. and och

) byen. Inom den andra huvudlinj_en . - bearbetas tillsammans med regenngar

och internationella organisationer pro- jekt, där mjölkproduktionen betraktas som ett väsentligt inslag i landsbyg- .. ~ns regionala utveckling (Venezuela, .. ..-fiippinerna, Jamaica och Nigeria).

Flera av dessa projekt beräknas kunna bli kontrakterade under 1980.

Avdelningen för Agri-projekt håller nu på att utföra det stora Saudi-projektet, vilket går ut på att förvandla ett öken- område i centrala Saudi-Arabien till världens kanske största integrerade lantbruks- och mejerianläggning. Alfa- Laval har här ett "turnkey"-projekt överstigande 100 Mkr, som omfattar projektering, leverans, uppförande och teknisk driftledning under en sjuårspe- riod. Alfa-Lavals ätaganden omfattar uppodling och bevattning av ca 500 hektar öken för foderproduktion, en anläggning för 3 600 kor och ett meje-

..~:i för behandling och vidareförädling

'; all producerad mjölk. Projektet,

·som nu är färdigställt t ill mer än hälf-

ten, drivs tillsammans med Alfa- Lavals Mejeri- och Livsmedelsdivision.

Organisation

Agrigruppens nya organisation har i stort fungerat väl. En arbetskommitt6 med representanter för centrala led- ningen och vissa marknadsbolag har kommit igång i syfte att utnyttja grup- pens internationella expertis vid den strategiska och policyskapande plane- ringen.

Prognos 1980

Eftersom en stor del av Agrigruppens försäljning ligger inom EG-Iänderna, kan de föreslagna restriktiva åtgärder- na vad gäller mjölkproduktion i för- ening med ett högt ränteläge komma att skapa minskad efterfrågan. Erfa- renheterna från liknande situationer i andra länder visar emellertid, att mjölkproducenterna gärna investerar i sådana produkter som kan förbättra produktiviteten på kort sikt. Agrigrup- pen marknadsför en rad sådana pro- dukter.

Forskning pA Alfa-Lavals försöks- gård Hamra.

Vid sidan av de nio EG-Iänderna och andra industrialiserade länder ökas emellertid mjölkproduktionen. Sam- manlagt ger detta en prognos för 1980 innebärande en viss volymtillväxt samt en inriktning på åtgärder för att upprätthålla föregående års lönsam- hetsnivå.

Det stora mjölkprojektet i Saudi-Ara- bien.

Flytgödselhantering med pump från

Sahlströms.

(12)

l ndustrig ruppen

Fakturerad försäljning per marknad, Mkr 1979

Sverige 119

Övriga Europa 1422

Nord- och Latinamerika 514

Övriga länder 507

2562

Orderingång 2735

Orderstock 1761

Rörelseresultat efter

planenliga avskrivningar 155 Räntabilitet på genomsnittligt

driftskapital före skatt 10

Under 1979 har en omstrukturering av Industrigruppen ägt rum. En hel del rationaliseringar och avveckling av olönsamma verksamheter har vidta- gits, vilka belastat årets resultat. Alfa- Lavals verksamhet inom produktområ- det indunstning och torkning för livs- medelsindustrin har avvecklats och företagsenheterna Eva-Dry i Frankrike och USA samt Van der Ploeg, Neder- länderna, överlåtits till Niro Atomizer i Danmark. Vidare har Alfa-Lavals verk- samhet avseende s k filtercentrifuger sålts till det västtyska företaget Krauss-Maffei. Genom färdigställande av vårt nya kontor utanför Paris {Les

Industrigruppens fakturering i relation till koncernens

1978 1977 1976 1975

87 137 95 102

1457 1183 1122 1093

482 387 388 299

417 192 190 207

2443 1899 1795 1701

2498 1588 162 10

Clayes-sous-Bois} har vi kunnat sam- manföra försäljning, administration och lager, vilka tidigare var uppdelade mellan Paris och Nevers. Hos det amerikanska dotterbolaget har kraftiga rationaliseringar genomförts under 1979.

Orderingången har varit god inom In- dustrigruppens samtliga områden, och Alfa-Laval har kunnat bibehålla el- ler förbättra sina marknadsandelar trots hård konkurrens.

Faktureringen har inte kunnat öka i samma takt som orderingången, som en följd av att stora anläggningsorder som erhölls 1979 utlevereras förstun - der 1980. Därtill kommer svårigheter att rekrytera personal till de svenska tillverkningsenheterna samt svårighe- ter med materialleveranser, särskilt av titan. Orderstocken har ökat under året.

Lars Hal/den, vice verkst direktör ,

ansvarig för Industrigruppen.

Industrigruppen omfattar fem divi- sioner och två andra företagsenheter samt de marknadsbolag och delar av sådana som säljer industriutrustning.

Separation Engineering Den positiva trenden av orderin- gången fortsatte under 1979 för Alfa- Lavals separeringsutrustning.

Vi har behål lit våra andelar på världs- marknaden ungefär oförändrade.

Kostnadsutvecklingen har emellertid varit besvärande hög, speciellt för ~ rostfritt material. Avveckligen av filter centrifugerna har inneburit en viss minskning av den totala försä ljningen av separeringsutrustning. Större delen kompenseras dock av en ökad försälj- ning av separatorer och s k dekanter centrifuger.

Bland nya intressanta områden kan nämnas:

e Försäljni ngen av de första separa- toranläggningarna för klarifiering av socker med hjälp av vår nya högvarvi- ga s k AX-separator {Frankrike och Sverige).

e Marknadsintroduktion av en re- ningsanläggning för skäremulsioner, CENTRICOOLANT, som mött stort intres- se hos verkstadsindustrin i Skandina- vien och Tyskland.

e Igångkörning av en stor anläggning

för framställnig av olja ur oljasand i

Kanada. Alfa-Lavals separatorer ingår

so m en viktig del i denna process.

(13)

Industrigruppens forskning och ut- veckling avseende både separatorer och dekantrar har ökats ytterligare.

Detta är ett led i en målmedveten strä- van att vidmakthålla vår marknadsle- dande position.

~Under året har ett nytt filter, det s k

iROTO SHEAR-filtret, introducerats. Det

är särskilt användbart för förtjockning av svårfiltrerade suspensioner.

Ett betydande investeringsprogram l j>yfte att effektivisera produktionen ..-bch öka kapaciteten för separator-

tillverkningen är under genomförande och beräknas fullföljas under 1980.

Totalt har då under en fyraårsperiod 100 Mkr investerats i Tumba- och Eski Ist u naverkstäderna.

Thermal Engineering

Den tendens till större efterfrågan på våra termiska produkter, som kunde märkas under slutet av 1978, förstärk- tes kraftigt under senare delen av 1979. Orderingången under 1979 öka- de sålunda med 32% i jämförelse med 1978. Särskilt ökade orderingången från den kemiska industrin, som är divisionens viktigaste kundgrupp.

Fördelning av Industrigruppens externa

fa~turering

per division, 2 562 Mkr

Dairy & Food Engineering F ood Technology Automati on + Flow Equipment

,--c-~~

Produktgrupperna platt- och spiralvär- meväxlare har fortsatt att attrahera nya tillverkare på marknaden, och konkurrenssituationen är nu mycket hård. Trots detta har divisionen för- bättrat sin ställning under 1979. Mark- nadsutvecklingen för spiralvärmeväx- lare är dock stagnerande.

Flera stora order till kemisk och annan tung industri har kunnat noteras, var- av en beställning på 38 av våra nya största apparater för ett petrokemiskt komplex i Libyen särskilt förtjänar att omnämnas. Det är med bred marginal den största order på plattvärmeväxla- re som någonsin placerats.

Ungefär 5% av de termiska produkter- nas koncernmässiga omsättning sat- sas på forskning och utveckling. Stör- re delen går till utveckling och förbätt- ring av plattvärmeväxlarna, där en ny typ introducerades under 1979. Ge- nomgripande konstruktionsändringar genomfördes under 1979 för att bättre anpassa de termiska produkterna till olika internationella kodföreskrifter.

Alfa-Laval samarbetar med amerikans- ka energidepartementet i ett projekt för att utnyttja temperaturgradienten i havsvatten för att framställa elektrisk energi. Under 1979 erhölls order från US Department of Energy på vär- meväxlare till en O. 1 MW försökssta- tion. Planerna för framtiden innefattar en försöksstation på 10 MW i mitten av BO-talet. Under 1979 bevisades me- todens tillämpbarhet genom igångkör- ning av ett minikraftverk med en net- toeffekt på 15 kW utanför Hawaii, vil- ket har rönt stor uppmärksamhet över hela världen.

Under 1979 har vår nya stora produk- tionsanläggning för plattvärmeväxlare i Lund succe· ssivt tagits i bruk allt ef- tersom den nya produktionsutrust- ningen installerats. Detta innebär ett välkommet kapacitetstillskott, då våra äldre anläggningar varit hårt belasta- de. Efter de senaste årens tunga inve- steringar i nya verkstäder och kontor står divisionen väl rustad inför 1980- talet. För värmeväxlarproduktionen i Lund har vi under större delen av året lidit brist på arbetskraft. Antalet verk- stadsanställda ökade eiT)ellertid under året med 12%, vilket möjliggjorde ökad skiftgång.

Konjunkturuppgången under 1979 kommer sannolikt att brytas under första hälften av 1980. Antalet investe- ringsprojekt inom tung industri i DECD-länderna minskar. Denna nega- tiva tendens kommer dock att motver- kas av ett ökat intresse för värme- återvinning i existerande anläggning- ar, vilket förstärker marknadsunderla- get för divisionens produkter.

Marine & Power Engineering Marinmarknaden är utpräglat interna- tionell till sin karaktär. Varvsindustri finns i huvudsak i två områden, Japan och Västeuropa. Under 1978 svarade varvsproduktionen i dessa två områden för 73% av den samlade världsproduktionen av nytt tonnage.

Det sker emellertid en kraftig förskjut- ning av skeppsbyggnaden till stats- handelsländer och vissa utvecklings- länder. Denna utveckling kommer att accelerera under 1980-talet. då det är osannolikt att västeuropeiska rege- ringar kommer att vara beredda att med skattemedel stödja en industri som inte är konkurrenskraftig på världsmarknaden. Under 1980-talet kommer därför 'i första hand de s k nya varvsländerna Sydkorea, Taiwan och Brasilien att ta en ökad andel.av varvsproduktionen . Teknologiskt kom- mer också en förändring att ske, såtill- vida att de nya varvsländerna tar över serieproduktion av okomplicerat ton- nage, medan Japan och Västeuropa kommer att svara för produktionen av det tekniskt mera komplicerade tonna- get.

Rederierna finns idag huvudsakligen i

Europa och USA. Även om vi under

1970-talet sett en kraftig uppbyggnad

av rederiverksamheten i andra delar

av världen, främst i Hong Kong, Kina

och vissa andra statshandelsländer, _

kommer sannolikt även i framtiden de

dominerande redarländerna att finnas

i Västeuropa och USA.

(14)

Alfa-Lavals nya anläggning i Gun- nesbo (Lund). Produktion av termisk utrustning och pumpar.

Provtryckning av stor plattvär- meväxlare före leverans.

Del av processlaboratoriet i Gunnes-

bo-anläggningen.

(15)

Vad beträffar marknadsutvecklingen har 1979 inneburit en kraftig ökning av antalet beställningar till varven. Det har framför allt varit en stor eftertrå- gan på bulk- och tanktonnage i stor- leksklassen under 1 00 000 dödviktton.

Ökningen har skett från en rekordlåg )nivå, där varvens orderstock vid ut-

" gången av 1978 var den lägsta under

hela 1970-talet.

1 allt ökad utsträckning kommer också miljökrav och kraftigt ökade driftskost- 'hader att påverka marknadsutveckling-

' ~n, eftersom redarna tvingas att mo- dernisera sitt tonnage för att svara mot miljökraven och förbli konkur- renskraftiga med avseende på i första hand bemannings- och bränslekostna- derna. Den allmänna bedömningen är således att eftertrågan på nytt ton- nage kommer att vara relativt god un- der de närmaste åren.

Divisionen levererar också oljarenings- utrustning till tillverkare av dieselmo- torer och gasturbiner för kraftverk.

Den huvudsakliga marknaden för våra produkter är tillverkare i Västeuropa och Nordamerika. Dessutom mark- nadsförs i viss utsträckning vår utrust- 'ning direkt till användare framför allt i

.VIellanöstern.

Marknaden har under de senaste åren varit tämligen konstant trots kraftigt ökade oljepriser. Alfa-Laval har också väl hållit sina marknadsandelar.

Bedömningen för de närmaste åren är att en viss ökning av marknaden fram- för allt för dieselkraftverk kommer att ske. Detta hänger samman med det alltmer ökande behovet av elektrifie- ring i Svdostasien och vissa länder i Latinamerika.

Konkurrensen inom de områden, där Alfa-Laval arbetar, har under de se- naste åren hårdnat betydligt, då kam- pen om marknadsandelar på en avse- värt reducerad totalmarknad intensifi- erats. Framför allt har våra japanska konkurrenter sedan . 1978 tvingats ut på exportmarknaden, då hemmamark- naden drastiskt försämrats. Trots den hårdare konkurrensen har Alfa-Laval kunnat hålla sina marknadsandelar och förbli den ledande leverantören av separatorer och plattvärmeväxlare till marinindustrin. Den ytterligt hårda konkurrensen mellan varven, förorsa- kad av en minskad totalmarknad och hård konkurrens från lågprisländer, har inneburit att pressen på underle- verantörer blivit mycket hård. Det har medfört en allmän sänkning av pris- nivån på de produkter som ingår i ett fartyg.

Orderingången för Alfa-Laval under 1979 har varit god framför allt från varven i de nordi. ska länderna. Bety- dande försäljningsökningar har också skett i USA. Under 1979 har vårt nya separatorprogram kompletterats ytter"

ligare, och vi kan erbjuda mar~naden

ett modernt och konkurrenskraftigt produktprogram.

Processlaboratoriet

Forsknings- och utvecklingsverksam- heten är i huvudsak inriktad på att stu- dera de förändrade driftsvillkor, som den kraftigt försämrade kvaliteten på bunkeroljor medför, och vidta nödvän- diga åtgärder för att anpassa vår ut- rustning och det sätt på vilket den an- vänds ombord på fartygen. Vidare sker en kraftig satsning i syfte att öka vårt kunnande och därmed vår teknis- ka kompetens för att kunna erbjuda kunderna systemlösningar.

Vad beträffar utvecklingen av vår marknadsföringsorganisation medför naturligtvis förflyttningen av varvsin- dustrin till nya länder att vi måste om- prioritera och stärka våra positioner i dessa länder för att effektivt kunna be- tjäna den nyetablerade varvsindustrin.

Dairy & Food Engineering Mjölkproduktionen har visat fort~a.tt

förvånansvärd tillväxt. Som en foiJd av ökad eftertrågan och låg produk- tion i början av året har lagren mins- kat och priserna stigit. Speciellt ost- produktionen har ökat kraftig~. Inves- teringsklimatet har varit gott mom västvärlden och de oljaproducerande länderna. Alfa~Lavals världsledande position har ytterligare förstärkts för våra basprodukter samt för vår an"

läggningsförsäljning. Den stora efter- frågan har tidvis orsakat leveranspro- blem.

Efterfrågan på sterilmjölk och andra steriliserade livsmedelsprodukter har ökat kraftigt. För att tillverka sådana produkter har Alfa-Laval utvecklat två steriliseringssystem IVTIS och STERI- THERMI. De har lyckats få en domine- rande marknadsposition tack vare sina låga driftskostnader och sin stora till- förlitlighet.

Under året har det nya centralmejeriet i Rom igångkörts och överlämnats till kunden. Denna leverans är det största anläggningsarbete, som Alfa-Laval hit- . tills genomfört. Projektet finns närm.a-

re beskrivet i årsredovisningen på srd,

35.

(16)

Stora kontrakt har tecknats i ett flertal länder såsom Polen, Irland och Stor- britannien. Våra satsningar inom auto- mation och cheddarutrustning har un- der året givit en kraftig försäljningsök- ning.

Alfa-Laval har under senare år vidgat sitt sortiment inom livsmedelsproduk- tionen, och viktiga steg i riktning mot en ökad försäljning av kompletta livs- medelsanläggningar har tagits. Alfa- Laval svarar bl a för en ny komplett charkuterifabrik med distributionscent- ral i Sverige. Försäljningen av fruit juice-anläggningar har utvecklats posi- tivt som en följd av den alltmer sti- gande konsumtionen av denna pro- dukt i flera länder.

Under förutsättning att EGs jordbruks- politik ej drastiskt förändras, förväntas ett stabilt investeringsklimat, och vi räknar med en ytterli. gare penetration av livsmedelssektorn.

Food Technology

Inom detta divisionsområde finns en rad applikationer, som är begränsade till vissa länder. Speciellt stark har in- vesteringstrenden varit för vegetabil-

<?,ljeanläggningar (palmolja) i Fjärran Ostern (Malaysia), destilleriseparatorer i Brasilien och jästutrustning i Afrika och Jugoslavien.

Fisk

Förfrågningar på kompletta anlägg- ningar har ökat, vilket förväntas kom- ma att leda till ökad orderingång un- der 1980. Det låga priset på fiskmjöl gör att industrin nu koncentrerar sig på förbättring av processerna för att få fram bättre produkter och uppnå högre värmeåtervinning.

Under 1979 har Alfa-Laval levererat ett tiotal anläggningar för återvinning av torrsubstans och olja ur pumpvatten till peruanska fiskmjölsfabriker.

Ett av våra danska dotterbolag har börjat sälja produktionsanläggningar för fiskindustrin, och Alfa-Laval kan nu erbjuda kompletta fileterings- och kon- servaringslin j er.

Jäst och destillerade produkter Jästområdet är en stabil marknad för Alfa-Laval. Utvecklingen går nu mot mer komplett utrustning kring separa- torerna, d v s styrsystem, kringutrust- ning, automatiska diskningsanlägg- ningar etc.

För destillerier, speciellt i Brasilien, fortsätter den höga försäljningen av separatorer. Alkoholen är avsedd för inblandning i bensin. Marknadens in- tresse för steri lisering av melass ökar också.

stärkelse

Kunderna visar ett större intresse för kompletta leveranser, i många fall

•turnkeyN. Detta gäller särskilt utveck- lingsländerna. Diskussioner har pågått under året för ett antal större projekt, som kan leda till order under 1980.

Vegetabilolja och fetter

Investeringarna har fortsatt att vara höga. Alfa-Lavals position är stark med höga marknadsandelar på några av de viktigaste marknaderna.

Olivolja

De traditionella extraktionsanlägg- ningarna i Medelhavsländerna, till vil- ka oliverna matas satsvis, ersätts nu alltmer av kontinuerligt arbetande an- läggningar. Inom detta område finns nu flera lokalt etablerade konkurren- ter, men Alfa-Laval har en stark ställ- ning.

Tillverkning av kulkroppar (för sepa-

ratorns rotor) i den nya verkstaden

för marinseparatorer 1 Tumba.

(17)

Bryggeri

En ny plattvärmeväxlare, konstruerad för högt tryck, har introducerats med stor framgång.

lill ett tyskt bryggeri har Alfa-Laval haft den första leveransen av en konti- . ;uerligt arbetande processlinje för _ ) örtkokning. Det brittiska bryggeriföre-

taget Vaux har beställt en mängd pro- cessutrustning.

Bioventure

J nder 1979 har utvecklingsarbetet på -·en ny fermenteringsprocess fortlöpt

med lovande resultat. Denna kontinu- erligt arbetande process kommer att förbättra ekonomin vid framställning-

· en av etanol från biomassa. (Se även artikel på sid. 36.)

Flow Equipment

Pumpar, styrventiler, rostfria armatu- rer och tanktillbehör. Orderingången har förbättrats 1979 som en följd av att Alfa-Laval ökat sina marknadsan- delar. Under 1979 har distributionsnä- tet för dessa produkter byggts ut både via våra egna marknadsbolag och ge- nom fristående agenter.

p retaget lbex, Storbritannien, som

"tillverkar s k positiva pumpar, har un- der 1979 börjat marknadsföra sina produkter även i USA via vårt dotter- bolag G & H Products i Wisconsin.

Automation

Automationsenheten, som levererar elektronisk och datorbaserad styr- och kontrollutrustning till koncernföre- tagen, har haft en fortsatt kraftig vo- lymökning under 1979. Utleveranser- na, som ökat med 25%, förväntas un- der 1980 komma att fördubblas.

sojamjölkanläggning under upp- startande i Kuala Lumpur, Malaysia.

Programmet omfattar anläggnings- automation, d v s

H

skräddarsyddan styrsystem, för de anläggningar som Alfa-Laval levererar, samt serietillver- kade mindre elektronikprodukter, som ingår i företagets komponenter eller levereras som separata enheter.

På anläggningssidan har företagsen- heten en världsledande ställning inom området mejeriautomation. Under 1979 har en inbrytning också skett på bryggerisidan genom bl a en stor or- der (Vaux) till Storbritannien.

Den kraftigaste expansionen har skett på elektronikproduktsidan. Alfa-Laval har här en unik position. De detaljera- de kunskaper om kundens och appli- kationens krav, som är nödvändiga för en framgångsrik utveckling av indust- riella elektronikprodukter, finns inom Alfa- Laval organisationens många applikationsavdelningar.

Samarbete mellan automationsenhe- ten och framför allt Agri gruppen har resulterat i f lera nya produkter.

Elektronikprodukterna innebär för- utom en förstärkning av Alfa-Lavals konkurrenskraft för traditionella pro- dukter också en breddning mot helt nya kompletterande produkter lämpa- de för Alfa-Lavals försäljningskanaler.

Prognos för 1980

Orderingången kommer att avta under senare delen av 1980, men på grund av den stora orderstocken kommer faktureringen att bli högre än för 1979.

Resultatet kommer att förbättras be-

tydligt genom den ökade fakturering-

en och genom att de höga omstruktu-

reringskostnaderna under 1979 bort-

faller.

(18)

• •

Ovriga företag

Belopp i Mkr

Affärsgruppens totala fakturering, orderingång orderstock

Affärsgruppen omfattar AB lander &

lngeström, AB Rosenblads Patenter, STAL Refrigeration AB, Ewos AB, AB Profila, AB Pump-Separators Gjuterier och Olofströms Kraft AB.

l affärsgruppen "Övriga företag" ingår en rad fristående bolag med ett begrän- sat beroende inbördes och av andra delar av koncernen. Verksamheten har sin tyngdpunkt i de nordiska länderna och påverkas sålunda i hög grad av in- dustrikonjunkturen på dessa markna- der. Den allmänt dåliga konjunkturen under 1978 påverkade den fakturerade försäljningen, som ökade (+10%) jäm- fört med föregående år. Orderingången förbättrades dock under året och ökade med 18 procent.

Övriga företags fakturering i relation t i Il koncernens

1979 1119 1138 548

1978 1013 968 529

lander & Ingeström och STAL Refrige- ration publicerar egna årsredovisning- ar.

l denna jämförelse har även inklude- rats Ewos, som den 1 september köp- tes från Astra. Genom detta förvärv får Alfa-Laval en väsentlig förstärkning av det kemisk-biologiska kunnande, som krävs för koncernens satsning inom området djurhygien, samt för den fortsatta utvecklingen av Alfa- Lavals utfodringssystem. Företags- förvärvet ger även goda möjligheter till marknadsmässig samordning med Agrigruppen samt till en del även med Industrigruppen.

En påbörjad internationalisering av Rosenblads, Zander & Ingeström och Ewos kommer att intensifieras inom några väl definierade produkt- och marknadsom råden.

Harry Faulkner, vice verkst direktör,

ställföreträdande koncernchet ansvarig för Gruppen ·övriga före - tag".

l december 1979 flyttade lander &

Ingeström in i nya kontors-, montage- och lagerlokaler i Alvik, Stockholm.

Den totala kostnaden - inklusive tomt och installationer....: uppgår till ca 81 Mkr.

Det totala rörelseresultatet för i grup- pen wövriga företag" ingående enhe- ter blev 21 Mkr och i nivå med föregå- ende år . .Räntabiliteten på driftskapita- let blev 7 procent. En förbättring förut- ses f ör 1980.

Fördalning av Övriga företags externa fakturering per företag, 1 119 M kr

.. l

Ovriga E l wo s

(19)

AB Zander & Ingeström

Verkställande direktör: Sten Söder- ström

Antal anställda (inklusive dotterbolag):

1 089 (879 i Sverige).

Zander & Ingeström-gruppens order- ingång ökade 1979 med 26% jämfört

\ med föregående år och uppgick till

A;40 Mkr. De största ökningarna upp- nåddes i försäljningsbolagen i Norge, Finland och Danmark, där order- ingången ökade. med över 40% jäm- fört med 1978. De svenska bolagen, ';åväl moderbolaget Zander & lnge- _./ström som de tillverkande enheterna

inom AB !MO-Industri, visade ökning- ar på ca 15%.

Ökningen under 1979 är markant mot bakgrund av att orderingången under tiden 1974-19781egat på i stort sett oförändrad nivå. Orsaken till den tidi- gare endast obetydliga ökningen var stagnationen på den marina sidan och andra industriområden såsom cellulo- sa-, stål- och kärnkraftsindustrierna.

Under 1979 har varven åter börjat få beställningar bl a på färjor och mindre tonnage, vilket medfört en förbättring av orderingången på separatorer, vär- meväxtare och pumpar. Beställningar- na på tyngre lasthanteringsutrustning

~från Jönköpings Mekaniska Werkstads

- -AB är emellertid fortfarande begränsa- de.

Faktureringen för gruppen ökade med 12% till 501 Mkr. Detta innebär att or-

·-·derstocken vid årets slut var 22%

_ ~törre än vid årets början och uppgick till 256 Mkr.

Moderbolaget, Zander & lngeström, har under året färdigställt en kontors- och lagerfas'tighet i Alvik i Stockholm.

Inflyttningen i den nya anläggningen skedde i december 1979, Anläggning- en omfattar 19 000 m 2 kontor och ca 4 000 m 2 lager och verkstad. Av kon- torsytan är ca 6 000 m 2 uthyrda.

Från den 1 januari 1979 är Jönköpings Mekaniska Werkstads AB kommissio- närsbolag till AB !MO-Industri. All rö- relse redovisas sålunda från och med 1979 i AB !MO-Industri. Arbetet med samordningen av de båda verksamhe- terna har fortsatt under 1979, och en gemensam förstärkt marknadsorgani- sation har bildats. Den nya organisa- tionen har förlagts till Zander & Inge- ströms fastighet i Alvik.

Det av JMW och IMO gemensamt ut- vecklade hydrauliska lasthanterings- systemet har marknadsförts i allt stör- re omfattning. Genom detta nya sys- tem har IMO/JMW fått ett värdefullt komplement till de traditionella last- hanteringsutrustningar, som JMW sålt under många år.

IMO/JMW har under året startat ett försäljningsbolag i London, Zeta Engi- neering Ltd, som är inrymt i Alfa- Lavals lokaler i Brentford. Bolaget har som uppgift att i första hand mark- nadsföra JMW:s pumpar.

Resultatet för bolaget IMO/JMW har under.1979 inte varit tillfredsställande.

Verkstädernas tillverkningskapacitet har inte helt kunnat utnyttjas.

Zeta-bolagen i Norge, Finland och Danmark uppvisar under det gångna året en glädjande utveckling. l Norge och Finland har försäljningen på den marina marknaden varit mycket god, samtidigt som den allmänna konjunk- turen, i synnerhet i Finland, varit på- tagligt bättre än föregående år.

Dotterbolaget Alfa-Laval Zeta i Dan- mark har bildat en särskild enhet för försäljning internationellt av utrust- ning för hantering och beredning av fisk i konserveringsfabriker.

Resultatet för Zander & Ingeström- gruppen ligger på en något högre nivå än föregående år och betydligt över genomsnittet i hela affärsgrup- pen. Resultatet förväntas bli förbättrat under 1980. Detta sammanhänger bl a med ett högre kapacitetsutnyttjande i IMO/JMW:s fabriker.

Elektrisk Angpanna i drift vid kärn- kraftverket i Ringhals.,

Tubvärmeväxlare levererade av Zander & Ingeström till Utklippans värmecentral i Malmö (fjärrvärme).

Zander & Ingeströms nya lokaler (kontor, montage, lager) i ~/vik,

Stockholm.

(20)

AB Rosenblads Patenter

Verkställande direktör: Rolf Källenfors Antal anställda (inklusive dotterbolag):

330 (huvuddelen i Sverige).

Inom cellulosaindustrin- vilken som helhet hade ett mycket bra år med höga priser på massa- ökade investe- ringarna först under senare hälften av 1979. Detta har påverkat Rosenblads- gruppens fakturering, som uppgick till 89 (90) Mkr. Orderingången blev 100 (112) Mkr. Orderstocken vid årets slut var 132 (125) Mkr.

Bland de större beställningarna märks indunstningsanläggningar för AB Bergvik & Ala i Sandarne och NCB, Väja/Dynäs. l det här sammanhanget kan även nämnas en större indunstar- order till Kina.

Under året har en ny sk lamellvär- meväxlare med höga värmeöverfö- ringstal utvecklats. Tillverkningen av denna enhet har komm it i gång hos dotterbolaget Stålsvets i Sollentuna.

Under 1979 fick vi en beställning på lamellvärmeväxlare med ca 2 000 m 2 värmeyta från Svenska Cellulosabola- get i Ortviken.

Rosenbladsindunstare levererad till Södra skogsägarnas sulfatfabrik i Mönsterås. Kapacitet 360 ton vatten per timme.

Under året har utvecklats två nya pro- cesser för värmeåtervinning vid till- verkning av termomekanisk massa och vid kokerier inom massatillverk- ning.

Ett nytt bolag med namnet Celleec Rosenblads lnc. har bildats i Atlanta, Georgia, USA. Investeringarna inom pappers- och cellulosabranschen för- väntas ligga på en hög nivå under kommande år i Nordamerika.

Dotterbolaget Calleeos orderingång från cellulosaindustrin ökade under året.

Under 1979 har Celleec introducerat en ny renare för cellulosafibrer på marknaden: CLEANPAC 350 Twin Wall, som är en hydracyklon med skydds- mantel.

Marknadsintroduktionen skedde i mars 1979, och den nya renaren har fått ett mycket positivt mottagande.

Celleec har under året i hård konkur- rens fått beställning på en anläggning för framställning av klor och natrium- hydroxid. Det är den första beställning Celleec fått inom detta processområ- de. Anläggningen är anpassad till kun- dens/förbrukarens eget klorbehov och är baserad på en modern miljövänlig process. Beställare är Elkem Spi- gerverket i Bremanger, Norge och or- derbeloppet ca 20 Mkr.

Calleeos dotterbolag i Kanada har fått

~~stäl l ni n~ på _svavelugnsutrustning ra

for ett projekt 1 Tjeckoslovakien med ~­

huvudsaklig tillverkning i Kanada.

Från Celpak Prijedor i Jugoslavien be- ställdes liknande ut rustning.

Dotterbolaget Lingbo Verkstäder arbe- tar i huvudsak som underleverantör till Celleec och Alfa-Lavals Industri- grupp. Företaget, som även har till- verkning och marknadsföring av trans- portkedjor till industrin , uppvisade i likhet med tidigare år ett mycket till- fredsställande resultat och mycket god lönsamhet.

Resultatet för Rosenblads-gruppen var otillfredsställande, men en betydande förbättring förväntas under 1980.

Virvelrenare CLEANPAC 350, installe- rad i Folium, Norge, för rening av

paooersmassa. C _

(21)

STAL Refrigeration AB

Verkställande direktör: Ivar Brandin Antal anställda (inkl dotterbolag):

1 000 (750 i Sverige) Marknader och försäljning

STAL Refrigeration-gruppens totala orderingång uppgick till 375 (373) Mkr.

:faktureringen blev 441 (437) Mkr. Or- derstocken vid årets slut var 137 (203) Mkr.

För moderbolaget, STAL Refrigeration

_" AB, steg orderingången till 253 (244)

~kr •. Faktureringen sjönk däremot nå- - got t1ll 298 (310) Mkr. Orderstocken

uppgick vid årets slut till 98 (143) Mkr.

Försäljningen av landkylanläggningar i Sverige steg jämfört med föregående år. Utrustningar för industriändamål ökade kraftigt och gällde distributions- centra för livsmedel samt charkuteri- fabriker, mejerier, fryshus,

glasstillverkning mm. Luftkonditione- rings- och värmepumpanläggningar hade också stegrad efterfrågan, och intresset för de senare var livligt.

Bland annat beställdes värmepumpan- läggningar för vilka avloppsvatten, re- nat eller orenat, skall användas som värmekälla.

--,\riskonkurrensen vid export av land-

·-·- .<ylanläggningar var hård. Flera offere- rade projekt försköts till en senare tid- punkt. En komplett tubisfabriksutrust- ning med en kapacitet av 200 ton is per dygn såldes till Italien och tubis-

- ·l'laskiner om 100 ton is per dygn till

Danmark och Spanien. Vidare omfat- tade orderna kylutrustningar för bryg- geri i Ecuador, processkylanläggning för Jugoslavien och containeriserat kylmaskineri för fryshus i Nigeria.

l komponentförsäljningen dominerade skruvkompressorer värdemässigt. De viktigaste marknaderna var Västtysk- land, Australien, Italien, Argentina, Nederländerna och Storbritannien.

Kolvkompressorförsäljningen ökade.

Ventiler ingick också bland leveranser- na.

Orderingången på marina kylutrust- ningar påverkades av att projektering- en av nya kylfartyg stagnerade. Be- ställningar erhölls på lastkylanlägg- ningar för helkylda fartyg i Norge och Argentina. Stora luftkonditionerings- anläggningar innehållande vattenkyl- ningsaggregat med skruvkompresso- rer liksom proviantutrustningar såldes i betydande antal till passagerarfärjor.

Bland orderna ingick även kylanlägg- ningar för förrådsfartyg och bostads- plattformar vid oljeborrning till havs, skruvkompressoraggregat till dotter- bolaget STAL-ASTRA i Västtyskland för fisketrålare, kylutrustning till kata- maran-fartyg i Brasilien och koppling- ar till containerfartyg i Spanien.

STAL Refrigerations dotterbolag hade i stort sett god orderingång och faktu- rering . STAL Refrigeration B. V. i Ne- derländerna och STAL-LEVIN Ltd i Storbritannien fortsatte att visa starka resultat. Årets rörelse för STAL-AST- RA i Västtyskland blev icke tillfreds- ställande bl a som en följd av läget i Iran. Däremot var verksamheten i Ös- terrike positiv. STAL Refrigeration Corp. och Advance Equipment Co. lnc.

i USA hade ett år som totalt blev sva- gare än planerat.

Produktutveckling, produktion, investeringar

Produktutvecklingen, som var omfat- tande, gällde t ex skruvkompressorer med aggregat, vattenkylutrustningar, tillä mpningar för värmepumpar samt automatiserade islager.

Produktionskapaciteten i verkstaden var ej fullt utnyttjad. Tillverkningen av skruvkompressorer var större än tidi- gare liksom värdet av monterade och levererade aggregat. Kompressorlag- ret minskades.

Kontoren i Norrköping byggdes om och utökades för att anpassas efter de senaste årens omflyttningar av lager, verkstäder och utvecklingsavdelning- ar. Totala investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick till 7 Mkr (1978 18 Mkr). Härtill kom ny- byggnad av kontor och verkstad för STAL Refrigeration B. V. i Nederlän- derna och köp av fastighet för dotter- företagen i USA.

Rörelseresultatet var tillfredsställande och förbättrades något i förhållande till föregående år. Det ligger väsentligt över genomsnittet'för affärsgruppen

•övriga företag ... Prognosen för 1980 pekar på ett ungefär oförändrat resul- tat för STAL-gruppen.

STAL Refrigeration har svarat för

kylinstallationen i det moderna Farmek-

slakteriet i Visby.

(22)

EwosAB

Verkställande direktör: Björn Ceder-

quist ·

Antal anställda: 214 (138 i Sverige) Verksamhet

Ewos, som utvecklar, tillverkar och marknadsför specialprodukter för djur- uppfödning och växtodling, har egna marknadsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.

Utanför dessa länder arbetar Ewos med export- och licensverksamhet.

Under 1979 ökade faktureringen till 137 (117) Mkr. Den från 1 september redovisade faktureringen ingår i rap- porteringen för affärsgruppen " Övriga företag".

Utfodring med vitaminerat mineral- foder från Ewos (EWOMIN VM).

Försäljning per produktområde 1979 1978 Ökning%

Produkter för

djuruppfödning 104 91 +15 Produkter för

växtodling 33 26 +26 Försäljningen i Danmark har påverkats negativt framför allt av att marknaden för torrfoder för fiskodling minskat mot föregående år. Övriga bolag har utvecklats bättre än beräknat (Sverige, Finland) eller enligt planerna (Norge, Storbritannien).

Investeringar

Den största investeringen under året avsåg ett nytt foderlaboratorium, som skall användas till utveckling ~v speci- alprodukter för djuruppfödning . Övri- ga investeringar har huvudsakligen varit av kapacitets- och kvalitetshöjan- de slag och gjorts i Södertälje-fabri- ken.

Forskning och utveckling

Ewos är ett för branschen forsknings- intensivt företag (ca 5o/o av omsätt- ningen investeras i forskning och ut- veckling). Denna inriktning har upp- kommit som en följd av tillhörigheten med forskningsintensiva läkemedels- . företaget Astra. För att underlätta fort-~

satt satsning på FoU har Ewos och · Astra tecknat ett tioårigt samarbetsav- tal.

, Under 1979 lanserades en patentsökt

6 .1

produkt mom JUVerhygienområdet ,

(EWODIP N en rodukt mot magstör- · ningar hos unga Jur EWOLYT samt två nya produkter inom växtskydds- området (ACTRIL, AMBUSH).

Resultatet har utvecklats bättre än fö r- väntat men är ännu ej helt tillfreds- ställande. Under 1980 beräknas företa- gets försäljning öka med minst 15 procent och resultatet förbättras i samma takt.

Fiskodling på Atand med utrustning

från Ewos.

(23)

Andra företag inom affärsgruppen

Under 1979 var omsättningen forne- da nstående-företag sammanlagt 81 M kr.

AB Profils, Norrköping

Verkställande direktör: Karl-Erik Kin- nemar

Detta bolag säljer i Sverige verktygs- / maskiner och pressar importerade

från Sovjetunionen. Antalet anställ- da: 25

Resultatet är otillfredsstäl lande. En

; iss förbättring förväntas under 1980.

AB Pump-Separators Gjuterier, Ka- trineho/m, är utrustat m ed en mo- dern, automatisk formanläggning för gods upp till 300 kg. Gjuteriets kapacitet ligger över 1 000 ton per mAnad. Ungefär 25 procent av allt gjutgods bearbetas av företaget i egna verkstäder före leverans.

AB Pump-Separators . Gjuterier, Katrineholm

Verkställande . direktör: Rolf Rundquist Ett välutrustat, modernt gjuteri, som levererar gjutgods för Alfa-Lavals pro- duktion samt till utomstående kunder.

Gods upp till 1 000 kg kan gjutas och bearbetas. Leveranserna inom kon- cernen utgör 20% av den totala faktu- reringen. Gjuteriet är utrustat med en automatisk formanläggning som kan maskinforrna gods med en styckevikt mellan 50 och 300 kg. Antalet anställ- da : 215.

Orderingången ökade starkt under året, men prisbilden är fortfarande otillfredsställande. Resultatet är oför- ändrat negativt, men prognosen för 1980 pekar på en viss förbättring. För- utsättningarna för en framgångsrik gjuteriverksamhet i Sverige har dock inte blivit nämnvärt gynnsammare.

Olofströms Kraft AB, Olofström Verkställande direktör: Eskil Silfver- berg

Företaget, som har 50 anställda, distri-

buerar elektrisk energi, mer än 200

milj kWh, till abonnenter i Blekinge

och södra Småland. Den egna kraft-

produktionen utgör 4 procent av dist-

ributionen. Resultatet är tillfredsstäl-

lande och beräknas bli oförändrat un-

der 1980.

(24)

Utblick marknaden

Alfa-Laval koncernen finns represen- terad i 120 länder genom dotterbolag eller agenter. Dessutom finns repre- sentationskontor i Sovjetunionen, Po- len, Saudi-Arabien, Jordanien och på Kuba.

Nedanstående överblick sammarifattar verksamheten i de länder, där Alfa-La- val har egna företag. För detaljerade uppgifter om bolagen hänvisas till uppställningen på sid. 62-63.

Norden

De nordiska länderna är Alfa-Lavals hemmamarknad, och de bearbetas i huvudsak genom marknadsbolag i Sverige med dotterbolag i grannlän- derna.

Sverige och Finland visade tecken på ekonomisk återhämtning, medan konjunkturen i Danmark fortfarande var svag. Den norska ekonomin påver- kas positivt av den ökande oljeproduk- tionen. Inflationen var lägst i Norge (5 %), låg på den dubbla nivån i Sveri- ge, Danmark och Finland och ökade kraftigt på Island.

Alfa-Lavals nordiska försäljningsbo- lag för lantbruksutrustning har sammanfört kontor och lager till en ny anläggning i Hovsjö, Södertälje.

Investeringsnivån förbättrades inom flera industribranscher. Inom pappers- och cellulosaindustrin arbetade man med högt kapacitetsutnyttjande, men investeringsviljan var relativt svag.

Livsmedelsindustrin visade fortsatt livaktighet såväl inom mejerier som köttindustrin. Alfa-Laval håller på att leverera en komplett charkuterifabrik till Sean Väst, Västsverige. l Danmark har Alfa-Laval nu resurser att kunna erbjuda kompletta fileterings- och kon- serveringslinjer till fiskindustrin.

Varven i de nordiska länderna ökar nu sin produktion, och Alfa-Laval har fått betydande beställningar.

Orderingången av mjölkningsutrust- ning ökade i ungefär samma takt som föregående år i Norge och Finland, medan i Sverige en viss avmattning noterades.

Även inom områdena utfodring och utgödsling var utvecklingen positiv. l Danmark såldes kylutrustning i bety- dande omfattning.

De nordiska bolagens fakturerade för- säljning under 1979 uppgick till 2 931 Mkr, och lönsamheten var god.

Sal{mrederiernas kylfartyg "Winter Moon", utrustat med lastrumskyla från STAL Refrigeration och vär- meväxlare från Industrigruppen.

Förbundsrepubliken Tyskland Konjunkturläget visade tydlig uppgång under de första två kvartalen men för- svagades mot årets slut. BNP steg med över 4%, och arbetslösheten var den lägsta sedan 1974. Den ökade

konsumtionen medförde betydande f.

industriinvesteringar.

Alfa-Laval bolaget ökade sin försälj- ning av industriutrustning med mer än 20% jämfört med 1978. De största förbättringarna gällde mejerier och 6

annan livsmedelsindustri. Även för- ~ säljningen av termisk utrustning öka- de. Industribolaget har också en bety- dande export av bryggeri- och mejeri- utrustning på vissa afrikanska länder.

Under året avyttrades tillverkningen av filtercentrifuger.

Rationaliseringen av det västtyska lantbruket fortsätter, och efterfrågan på speciellt kylutrustning var stor.

Lantbruket visade stort intresse för

kontrollerad utfodring, och lantbruks-

bolaget sålde mer än 600 anläggning-

ar. Energiproblemen medförde ökad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :