Beskattning av europabolag

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-25

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.

Enligt en lagrådsremiss den 18 mars 2004 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), och

3. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Per Classon.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :