• No results found

Gång- och cykelväg längs E14 i Bräcke tätort

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg längs E14 i Bräcke tätort"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-11-10

Gång- och cykelväg längs E14 i Bräcke tätort

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Projektet sträcker sig längs med E14 i Bräcke, från korsningen med väg 323 i norr till korsningen med väg 546, en sträcka om cirka 2 km. E14 är ett av de viktigaste stråken genom Jämtlands län eftersom det mesta av allt gods kommer via vägtransporter på E14, då det saknas öppna

järnvägsterminaler i länet. Därutöver är turisttrafiken till länets fjällområden omfattande.

Planerade åtgärder är att anlägga en ny belyst GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopeder) längs med E14. Det planeras även att anlägga fyra gångpassager över E14 på strategiska platser med hänsyn till målpunkter längs med sträckan. Refugen norr om cirkulationsplatsen planeras att byggas om för att motverka tillbud och olyckor. Projektet ska även omfatta anläggande av vänstersvängsfält vid korsning väg 711. För att skapa en tydlig tätortskaraktär genom Bräcke så ska gestaltningen av alla delar i anläggningen vara genomgående och skapa en helhet.

Projektets ändamål är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs med E14 genom Bräcke. Projektet ska öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas längst med E14 samt korsar E14. Projektet ska även förbättra gestaltningen av genomfarten och ska anpassas till lokalsamhällets villkor.

Vad har hänt?

Trafikverket har under 2021 upprättat ett samrådsunderlag för sträckan genom Bräcke där projektet och dess förutsättningar och konsekvenser har redovisats på en övergripande nivå. Detta

samrådsunderlag har varit ute på remiss hos berörda för synpunkter under perioden.

Så här planerar vi arbetet

Arbetet att ta fram en vägplan kommer fortlöpa under åren 2021 och 2022. Vägplan är ett formellt dokument som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. Under framtagning av planen kommer vi att hålla samråd, framför allt med berörda markägare. Berörda markägare kommer att kallas till ett samrådsmöte via brev.

När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har även möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov arbetar vi

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

därefter in eventuella revideringar i planförslaget. Efter det skickar vi det färdiga förslaget för fastställelseprövning. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.

Vad händer framöver?

Länsstyrelsen ska nu besluta om projektet medför betydande miljöpåverkan eller inte. Hur den fortsatta planläggningsprocessen ser ut beror bland annat på det beslutet. Inventering och projektering fortgår och vi räknar med att genomföra samråd under vintern 2022.

När kan du påverka

I kommande samråd är det möjligt att komma in med synpunkter till oss. Utöver de mer formella samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och synpunkter. Ju tidigare synpunkterna kommer in desto lättare är det att anpassa förslaget.

Under perioden när vägplanen är utställd för granskning kan alla som anser sig vara berörda av de planerade åtgärderna inkomma med synpunkter på det framtagna förslaget. Samtliga synpunkter som inkommer under granskningsperioden sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande. Vid behov inarbetas justeringar i vägplanen inför fastställelsen.

Tider enligt nedan är preliminära.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/projekt

Samrådsunderlag (2021)

Samrådsmöte på orten (Vintern 2022)

Granskning (september 2022)

Fastställelseprövning (hösten 2022)

Bygghandling (2022/2023)

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Adress:

Box 388, 831 25 Östersund Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Samuel Nilsson Telefon: 010-123 05 94 samuel.nilsson@trafikverket.se

Markförhandlare:

David Ring

Telefon: 010-123 43 36 david.ring@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Efter att bygghandlingen för väg E20 förbi Vårgårda färdigställts har det i samråden med boende i området framkommit att behov finns för en ny port för gång- och

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar