Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

ť;i} K:'lť].Í'ffi"-'-ťil:

RZ lTA V L l B E Rc l

PosUDEK vEDoUcÍHo BAKALÁŘSKÉ pnÁcr

Jméno studenta:

Zdeněk štrojsa

Název bakalářské práce:

Budování identíty podniku

Cíl práce:

Na základě analýzy identity podniku navrhnout možná opatření na zlepšenísoučasné situace.

Jméno vedoucího bakalářské práce:

Ing' Jitka Burešová, Ph.D.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou

a

její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1.

Z jakého důvodu nabírá

fírma

DMCZ sezónní zaměstnance na letní období? Navrhujete, aby těmto lidem firma nabídla stálou práci. Je to pro firmu reálné? Potřebuje firma zrnýšit počet stálých zaměstnanců?

z.

Bylo by pro firmu finančně zajímavé zaměřit se na

noý

segment maloobchodníků a řemeslníků, jak uvádÍte v doporučení? Vysvětlete, proč by se velká firma vyrábějící pro vyznamné

automobilky, měla zab,ývat takto malým a geograficky rozdrobeným segmentem.

Práci doporučuji

-

nedeperuě$i* k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Podpis vedoucího bakalářské práce il

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Solněnícíle

oráce

x

Volba metod a jeiich aplikace při zpracovánítématu

x

Hloubka provedené analýzv

x

II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:

Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce

x

Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů

x

Schoonost studenta zoracovat získané oodkladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

x

Formulování vlastních názorů studentem

x

III. Hodnocení formY a stvIu práce:

Formálníúprava oráce (text' tabulkv' orafu)

x

Stvlistická úroveň oráce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací

x

Posouzení

ýsledku

kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrac

x

Posouzeno s výhradami

Datum: 23.5.

2O2O

g*ry ŇNWN,$$ffi- i mWfiffi

tr|šlť

glp

(2)

TECHNlcKÁ

urutvrRzlTA V LlBERcl

," Lť,\ " :',''r,., wl,

vyjádření k práci

Cílem

bakalářské

práce bylo na základě

analÝzY

identiý

podniku navrhnout možná opatření na zlepšení současné situace. Dílčí cíle ani výzkumné otázky stanoveny nebyly. Teoretická část práce

je

zaměřena

na

vysvětlení základního pojmu identita

a jeho součástí. Kladně

hodnotím kapitolu ,,Psychologické

vnímání identiý podniku", která přináší řadu zajímavých informací. Na

závěr

teoretické části je definována image, která

s

identitou úzce souvisí. Student citoval pouze

16 zdrojŮ, z toho 3 zahraniční knihy a

jeden

odborný článek. K tomuto tématu

by

bylo

jistě

přínosné

použít větší množství literatury. Celkově lze hodnotit teoretickou část jako poměrně

dobře zpracovanou a logicky provázanou s částí praktickou.

V

praktické části

je

nejprve představena

firma

Denso a následně

je

provedena analýza jednotlivých

prvků firemní identiý. Informace do analýzy byly získány rozhovorem

s

manažerkou

firmy, z

interních materiálů a

z

vlastní zkušenosti studenta, kteý ve firmě pracoval.

V

jednotliých

kapitolách jsou představeny základní informace o tvorbě

identiý v

podniku. Analýza by však mohla

jít

více do hloubky a přinést tak zajímavější informace. Na závér práce student

uvádídoporučeníve

čtyřech oblastech

identiý

firmy.

oblast

,,obchodní pobočky'' ovšem

dle mého

názoru s tématem

identity příliš nesouvisí. Na druhou stranu musím ocenit snahu studenta o identifikaci

slabých

stránek

společnosti

a navržení někteých

opatření.

U takto velké společnosti,

která

je

dceřinou

společností

mezinárodní

firmy, je velmi těžké najít nedostatky a doporučit zlepšení.

Z tohoto pohledu asi nebyl

ýběr

firmy s ohledem na téma práce úplně nejšťastnější.

Student práci velice

často

konzultoval

a

kladně reagoval

na

připomínky vedoucí práce. Studentovi

dělalo problém držet se striktně tématu práce a často utíkal spíše do oblasti

personalistiky.

Sýlistická

úroveň práce byla rovněž velmi špatná, postupně se však zlepšila. Práce je ted' na dobré

úrovni jak po stránce stylistické, tak formální, cíl práce byl splněn, a proto doporučuji

práci k obhajobě.

Mffiffi

r

T.

ŘmM

:*"-:-lww'

Figure

Updating...

References

Related subjects :