• No results found

Název bakaláfoké práce: Ap|ikace statistickrých metod v podniku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Název bakaláfoké práce: Ap|ikace statistickrých metod v podniku"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECH N |cKÁ UN MERZ|TA V L| BERCI

Ekonomická

fakulta E

PosUDEK VEDoUcÍHo BAKnlÁŘsxÉ pnÁcr

Jméno studenta: Barbora Fejfarová

Název bakaláfoké práce: Ap|ikace statistickrých metod v podniku

Cíl práce:

Cí|em baka|ářské práce je zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku za pomoci ap|ikace metod finanční ana|ÝzY a vybraných statisticlcých metod.

_r

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. V|adimíra Hovorková Valentová, Ph.D'

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1'

V kapito|e 2.

6je

zmÍněno, že s.9

v

případě

váahu

ukazate|ů cizí zdroje a EBIT nejedná o k|amnou kore|aci. Proč

je

potřeba v tomto případě tuto skutečnost óvěřovat?

2.

Proč nenívhodné provádět předpovědi budoucích hodnot s|edovaného ukazate|e na základě prod|oužení použité trendové funkce na více než 2 roky dopředu?

Práci doporučuji

.

neeeper<*ujix

k

obhajobě.

(xnehodící se škrtněte)

Baka|ářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:

rnýborně

minus

Datum: 20.5. 2016

TECHN|cKÁUNvERz|TAVL|BEŘctIsr!cents](á14o:/2l46117tiberec1ieionanri(kiínk!ltčlv.ícnéžs]{á13ž9lB]46002Libere.2

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

rI. Hodnocení struktury

a

obsahu

PÉqe

s českou |iteraturou včetně oakazů a citacr se zahraniční literaturou včetně odkazů a citacJ

tei': a 4a 485 ]52 jei bneno'prýneni@tul cz !w4!w'eÍ.tul.c, I lČ: a67 4| 835i DlC: C2 467 47 r5s

(2)

TECH

NlcKÁ

UN MERZITA V L|BERcl

Ekonomická

fakulta l

Předložená baka|ářská práce

je

rozdě|ena

do

dvou částí. První část obsahuje přehIed teoretických východisek práce, která jsou zaměřena na dva zák|adní aspekty

-

finanční ana|ýzu podniku a vybrané statistícké metody' Práci s česky psanou

i

zahraniční |iteraturou |ze hodnotít pozitivně.

Ve

druhé části nalezneme stručný popis činnosti

a

charakteristiku podniku, ktený poskyt| vstupní údaje pro finanční ana|ýzu' Tento popis

je

nás|edován komentářem kvývoji

a

grafickým znázorněním rr'ývoje vybraných finančních ukazate|ů v |etech 2oo3-2o14' V da|ších kapito|ách je pozornost věnována postižení vztahů mezí s|edovanými ukazateli, a to pomocí koreIační a regresní ana|ýzy, které jsou pak ještě dop|něny ana|ýzou trendovou. Zde |ze vyzdvihnout zručné propojení různých metod popisu závis|osti proměnných, jak mezi sebou, tak

i

závis|osti ukazate|e na faktoru času' Ce|kový pozitivní dojem kazí

jen

nepřesná formu|ace závěru ce|kového F.testu v kapitole 2.7 ' Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odIeh|é, aIe přesto pak jsou z výpočtu koeficientu koreIace vy|oučeny, což vede ke zce|a jiným závěrům o sí|e vztahu s|edovaných dvou proměnných. Vjiné části práce je podobná situace řešena nahrazením koeficientu kore|ace Spearmanovým koeficientem pořadové kore|ace. Nevidím důvod, proč zde dané 2 hodnoty vy|oučit. Zároveň je potřeba upozornit, že v.ýs|edky všech testů by moh|y být uvedeny v tabu|kách, což by jistě přispě|o k větší přeh|ednosti výstupů, a zároveň by by|a žádoucí větší kontro|a přek|epů a da|ších nepřesností

-

např' u obrázků od čísIa 18 neodpovídá návaznost na text práce nebo na str. 28 do|e je vysvět|ován význam ukazatele x , ktený se ve vzorcích (a3) a (44) vůbec nevyskytuje.

Závěr práce je napsán uýstižně a srozumite|ně a výstupy, kterých by|o dosaženo, mohou b'ýt užitečným nástrojem manažerů ana|yzovaného podniku. Cí| práce by| splněn.

TEcHN|cKAUNlvERztTAvL|BERcl|studentská4o2/2!46117Liberec1lEkonomi.káíékUlta]Voroněžská13zglr3|46oozLiberecz

tel': |12o 485 352 388 |jneno'p|4neni@ťul'cz IvN,eÍ tul cz I lc: 46/ 47 835 | Dtc: cz 467 a7 88'

References

Related documents

V průběhu přípravy práce měla studentka tendenci zahrnovat do spo|ečensky odpovědného jednání všechny aktiviý firmy, které pomáhají formovat spo|ečenské

Poté se práce věnuje tradičním metodám finanční výkonnosti, kdy nejprve popisuje vstupní informace k finanční analýze, a poté i samotnou analýzu, která je zde

Výběr testovaných povlaků a metod jejich charakterizace nepovaŽuji za pří|iš průkopnický a z tohoto poh|edu práce neobsahuje d|e mého názoru yýznamný prvek

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat, pomocí určitých statistických metod, vývoj časové řady tržeb hotelu, vysvětlit příčiny výkyvů této časové řady a

První část se zabývá pojmem finanční analýzy a všemi souvisejícími skutečnostmi jako jsou například zdroje dat pro finanční analýzu, rizika spojená s

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci vybraného podniku pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy a identifikovat případně slabé stránky v jeho

Pro účely srovnání lze využít konkurenčního podniku, který byl rovněž vybrán na základě osobní zkušenosti, stejně tak, jako podnik sledovaný.. Jeho

V době, kdy je pro podnik zásadní si udržet tržní podíl na trhu, přizpůsobovat se neustálým změnám na trhu a být konkurenceschopný, tak je stejně důležité

Téma této diplomové práce je zhodnocení výkonnosti výrobního podniku za pomocí vybraných ukazatelů a také posouzení finančního zdraví společnosti. o.,

Cí| práce: Vymezit zák|adní funkce zahraničního obchodu a jeho postupný vwoj v ČR za pos|ední dekádu, vystihnout h|avní rizika ýkajícíse firem operujících v

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Dalším tématem byla zaměstnanost v České republice a v Libereckém kraji, v této kapitole byla nejprve řešena míra zaměstnanosti, dále zaměstnanost dle

vyjádření minimálně v rozsahu 1o řádků k baka|ářské práci z htediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úprarry,

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakatářské práci z h|ediska sp|nění jejích cí|ů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně rormální úpravy';

Cí|em baka|ářské práce bylo prostřednictvím finančníana|ýzy vyhodnotit finanční situacivybraného podniku v |etech 20L2 až 2015 a na zák|adě této ana|ýzy

Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit finanční výkonnost a finanční stabilitu vybrané společnosti pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy.

14 Ukazatele celkové zadluženosti a podílu vlastních zdrojů na celkovém kapitálu v letech 2003-2005 (v tis.. I z těchto čísel lze vypozorovat příznivý trend,

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na