TU V LIBERCI

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TU V LIBERCI

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE,

Diagnostika porezity lehkých slitin vířivými proudy na obrobených plochách

Autor: ondřej Kovács

Baka1ářská práce kvantifikuje jeden z faktorťr

ovlivňujících provozní

spolelrlivost

lrliníkových odiitků pro automobiloqí průmysl. K vlastní

experimentální

činnosti

bakalářské práce si musel student zprostředkovat měření vzorkťr na specia1izovaném pracovišti firmy

Dr

Foerster' Jednotlivé

kroky vedoucí k

stavbě bakalářské práce

si

rozlož11do rovnoměrné časové řacly, přičemž

vyhoclnocení

a

rozbory si

realizova| zcela samostatně.

Výsledky

řešení s vedoucím prťrběŽně

konzultoval. Bez

doporučených Ítprav,

oplav by

však práce měla podstatně niŽší hodnotu.

Práce splnila poŽadavky kladené na vypracování

BP

a cloporučuji

ji

k obhajobě.

Klasi fi l<ace vedoucílro:

Velmi dobře

Vedoucí

Z% BP

Doc. Ing.

Břetislar,Slirbek,

CSc.

V Liberci

2011-06-09

SF

Figure

Updating...

References

Related subjects :