Kerstin Rosell (S), ordförandeAndreas Engebrethsen (S), vice ordförandeShlomo Gavie (C)Miranda Bodiroza (S)Ulla Lindén (S)Gert Persson (M)Niclas Erlandsson (L)Anette Ivarsson (C)Anita Andersson (KD)Emma Lindkvist (MP)

23  Download (0)

Full text

(1)

Ledamöter Kerstin Rosell (S), ordförande

Andreas Engebrethsen (S), vice ordförande Shlomo Gavie (C)

Miranda Bodiroza (S) Ulla Lindén (S) Gert Persson (M) Niclas Erlandsson (L) Anette Ivarsson (C) Anita Andersson (KD) Emma Lindkvist (MP)

Tjänstgörande ersättare Monica Hansson (C) för Rie Boulund (M)

Ann-Margret Kristensson (C) för Niklas Liljeroth (M) Thomas Fagenheim (S) för Jennifer Fagerberg (SD)

Ersättare Helena Enqvist (S) Elisabet Karlsson (L) Veronica Svensson (V) Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef

Lisa Lindskog, nämndsekreterare Jessica Eliasson, kommunikatör

Anja Sönnerstedt Arvidson, MAS §§ 38-39 Eva-Marie Gustavsson, verksamhetschef §§ 38-47 Eva-Britt Andersson, tf verksamhetschef § 40 Carl Håkansson, utredningssekreterare § 42 Emelie Karlsson, verksamhetsekonom §§ 44-47 Adam Edvinsson, utredningssekreterare § 44-47

Paragrafer Justering

§§ 36-40, 42-53

Ordföranden och Miranda Bodiroza.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

(2)

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-22 Datum då anslaget tas ned 2019-03-15

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(3)

§ 37 Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 43)

§ 38 Information - MAS och MAR

§ 39 Patientsäkerhetsberättelse 2019/16

§ 40 Psykisk hälsa - analys och handlingsplan 2019/30

§ 42 Föreningsbidrag 2019 2018/219

§ 43 Översyn av hemtjänstorganisationen - Tidplan 2018/220

§ 44 Statsbidrag för habiliteringsersättning 2018 2019/18

§ 45 Habiliteringsersättning 2019 2019/17

§ 46 Ekonomisk uppföljning 2019/28

§ 47 Årsredovisning 2018 socialnämnden 2019/38

§ 48 Icke verkställda beslut 2018 socialnämnden 2018/81

§ 49 Förvaltningschefen informerar 2019/8

§ 50 Anmälningsärenden 2019/9

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut 2019/10

§ 52 Rapporter 2019/11

§ 53 Övriga frågor 2019/12

(4)

Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation, SOC 2019/14

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anmäla och anteckna socialutskottets protokoll 2019-01-29 och 2019- 02-12 samt arbetsutskottets protokoll 2019-02-05.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-12 SNAU 2019-02-05

SNSU 2019-01-29 SNSU 2019-02-12

(5)

Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 43)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(6)

Information -MAS och MAR

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterar sitt och medicinskt ansvarig för rehabiliterings (MAR) uppdrag.

(7)

Patientsäkerhetsberättelse, SOC 2019/16

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta 2018 års Patientsäkerhetsberättelse för publikation.

Beskrivning av ärendet

I Patientsäkerhetsberättelsen framgår vilka övergripande mål inom hälso- och sjukvård som förvaltningen och verksamheterna haft under året. Viktiga åtgärder som vidtagits under året beskrivs liksom de viktigaste resultaten som uppnåtts. Här tydliggörs också vilka förbättringsområden som identifierats och de utmaningar förvaltningen har framöver.

Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms inte påverkas av beslutet.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-18 Patientsäkerhetsberättelse 2018

(8)

Psykisk hälsa - analys och handlingsplan, SOC 2019/30

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna Psykisk hälsa – Analys och handlingsplan 2018.

2. Ge förvaltning i uppdrag att återkoppla aktiviteterna i handlingsplanen senast i september 2019.

Beskrivning av ärendet

I en överenskommelse inom området Psykisk hälsa mellan Regioner och kommuner är det beslutat att varje kommun ska beskriva det arbete som pågår och vad man gjort och gör och vad kommuner och Region genomfört inom ramen för överenskommelsen 2016 – 2018. Detta arbete ska redovisas i en Analys och handlingsplan för kommunen samt en länsgemensam i Regionssamverkan. Detta ska slutligen redovisas till Socialstyrelsen i oktober varje år.

Ekonomi

Analys och handlingsplanen påverkar nämndens ekonomi, men ryms inom beslutad ram.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-25

Inventerad Analys och handlingsplan Psykisk hälsa 2018 Falkenberg, 2018- 10-23

Länsgemensam handlingsplan Psykisk hälsa 2018, 2018-10-31

Protokollsanteckning

Monica Hansson (C) beaktar avsaknaden av en psykiatrisjuksköterska och betonar vikten av den specialistkompetensen i kommunen.

(9)

Drift av lågtröskelboende - Tilldelningsbeslut, SOC 2018/222

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Fatta tilldelningsbeslut i enlighet med presenterat förslag.

2 Uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchef att teckna avtal med HVB Luntertun AB (5590250584).

3 Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Utföraren ska driva ett lågtröskelboende för hemlösa med

missbruksproblematik och/eller social utsatthet på Kilavägen i Falkenberg.

Uppdraget omfattar stöd och tillsyn för hemlösa och personer med långvarigt missbruk.

Motivering av beslut

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling gällande drift av lågtröskelboende och anbud har därför infordrats.

Bedömning av anbud lämnas muntligen.

Ekonomi

Förslaget påverkar kommunens ekonomi. För att finansiera driften och hyreskostnader av boendet har socialnämnden blivit tilldelad en budgetökning.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-25

Utvärderingsrapport avseende upphandling av drift av Lågtröskelboende 2019-01-25

Yrkande

Thomas Fagenheim (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(10)

Föreningsbidrag 2019, SOC 2018/219

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Vidare bordlägga beslutet om föreningsbidrag till Länken i Falkenberg, slutgiltigt beslut ska fattas vid socialnämndens sammanträde i april 2019.

Beskrivning av ärendet

Vid socialnämndens sammanträde 2018-12-12 § 253 beslutade nämnden hur föreningsbidraget för 2019 skulle fördelas. I frågan om bidrag till

Länkorganisationen i Falkenberg valde nämnden dock att bordlägga beslutet och begära in kompletterande information om organisationsförhållandena i föreningen.

Bordläggandet har sin grund i att Länkorganisationen i Falkenberg splittrats i två grupperingar. En grupp som önskar organisera sig under riksförbundet Fria Länkarna och en grupp som önskar organisera sig under riksförbundet Kamratförbundet Länken. Mellan de två grupperna pågår interna

meningsskiljaktigheter om vem som har rätt till föreningens organisationsnummer, bankkonton, lokaler med mera.

Ett krav för att erhålla föreningsbidrag är att verksamheten kompletterar den verksamhet som socialnämnden bedriver. Socialnämnden gav föreningen till den 18 januari 2019 på sig att inkomma med kompletterande information om organisationsförhållandena. Detta för att säkerställa om verksamhet kan bedrivas. Båda grupperingarna har därefter inkommit med skrivelser till socialnämnden.

Motivering av beslut

Socialnämnden har utifrån den information som inkommit tagit ställning till om föreningsbidrag kan beviljas. Socialnämnden har inte tagit ställning för eller emot någon av grupperingarna inom Länkorganisationen. Interna meningsskiljaktigheter inom en förening bör hanteras av föreningen.

Länkorganisationen har under många år varit ett viktigt stöd i kommunen för personer med missbruksproblematik. Av den information som inkommit finner inte socialnämnden det säkerställt att verksamhet kan bedrivas på ett önskvärt sätt. Exempelvis finns det oklarheter angående vilken lokal verksamheten kan bedrivas i. Därmed är det inte heller säkerställt att föreningen utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet.

Socialnämnden ger Länken i Falkenberg ytterligare tid att säkerställa verksamheten. Föreningen ska senast 15 mars ha redogjort för hur

verksamheten ska bedrivas, det är föreningens egen skyldighet att ansvara för att så sker på godtagbart sätt. Därefter kommer socialnämnden fatta slutgiltigt beslut om Länken i Falkenberg ska beviljas eller avslås föreningsbidrag för 2019.

(11)

Socialnämndens föreningsbidrag har för 2019 en fastställd budget på 1 725 000 kr. Föreningsbidrag till de andra föreningar som beviljats har redan utbetalats. Ett avslag av föreningsbidrag till Länken i Falkenberg skulle innebära att 170 000 kr av den budgetposten kvarstår.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-30

Socialnämnden 2018-12-12 § 253 Yrkande

Monica Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(12)

Översyn av hemtjänstorganisationen - Tidplan, SOC 2018/220

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna information till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Socialchefen presenterar förvaltningens preliminära tidsplan för de uppdrag gällande hemtjänsten som socialnämnden uppdrog till förvaltningen i december 2018 (2018-12-12 § 145).

Underlag för beslut

Preliminär tidsplan uppdrag SN december 2018.

(13)

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2018, SOC 2019/18

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommun har beviljats ett statsbidrag som innebär att personer som under 2018 deltagit i daglig verksamhet enligt LSS får en extra ersättning. Statsbidraget var totalt på 5,2 mkr och den extra ersättningen betalades ut separat i början av januari 2019.

Socialnämnden har tidigare beslutat att statsbidraget ska betalas ut som en engångssumma och att storleken på beloppet som varje individ erhåller avgörs av antal deltagna hel- och halvdagar under 2018. För att det utbetalda beloppet ska motsvara statsbidraget innebär det en höjd ersättning med 247 % jämfört med normal habiliteringsersättning 2018. Ersättningen för en heldag blev således 183,78 kr och för en halvdag 147,37 kr.

Ekonomi

Då fördelningen och utbetalningen av statsbidraget är grundat på det erhållna beloppet från Socialstyrelsen kommer inte den tillfälliga habiliteringsersättningen att ha påverkan på ekonomin.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-18

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2018, 2019-01-14

(14)

Habiliteringsersättning 2019, SOC 2019/17

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Fastställa 2019 års nivåer av habiliteringsersättningen.

Beskrivning av ärendet

I budget 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ramhöjning avseende habiliteringsersättning om 200 tkr. Med bakgrund av föregående års

utbetalningar innebär detta en höjning av habiliteringsersättningen om 5,6 kr för halvdag och 7,0 kr för heldag.

Habiliteringsersättningen räknas årligen upp med förgående års definitiva OPI enligt tidigare beslut. OPI 2018 var 2,6 %. Index-uppräkning

genomfördes innan hänsyn togs till ramhöjningen. Beräkning för fördelning per hel- och halvdag av ramhöjningen har gjorts utifrån antal tillfällen som habiliteringsersättning betalts ut under perioden december 2017 till

november 2018. Den ökade budgeten motsvarar 12,82 % högre

habiliteringsersättning per tillfälle. Den procentuella skillnaden mellan hel- och halvdag är därmed bibehållen.

Förslaget innebär att habiliteringsersättning för 2019 blir 61 kr per heldag och 49 kr per halvdag.

Motivering av beslut

Anta ny nivå av habiliteringsersättningen.

Ekonomi

Den nya nivån för habiliteringsersättning bedöms ha påverkan på det ekonomiska utfallet då utbetalningarna kommer att öka med 200 tkr exkl.

index-uppräkning.

Habiliteringsersättningen för 2019 kommer dock inte genera någon budgetavvikelse då socialnämnden erhållit motsvarande ramökning. Detta under förutsättning att antalet som deltar i daglig verksamhet 2019

motsvarar antal deltagare under tidigare år.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-18

Yrkande

Andreas Engebrethsen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(15)

Ekonomisk uppföljning, SOC 2019/28

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ekonomisk uppföljning för verksamhetsåret 2018.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-01-23 Månadsuppföljning 1812

Bildspel Månadsuppföljning 1812

(16)

Årsredovisning 2018 socialnämnden, SOC 2019/38

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förvaltningens förslag till årsredovisning som sitt eget och översända detsamma till kommunstyrelseförvaltningen.

2. Föreslå kommunfullmäktige att socialnämndens redovisade resultat inte överförs till 2019.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Falkenbergs kommun mål- och resultatstyrningsmodell ska samtliga nämnder inkomma med en årsredovisning till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2018 för socialnämnden. Årsredovisningen innehåller en redogörelse för nämndens verksamhet och ekonomi 2018.

Ekonomi

Beslutet i sig bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-12

Årsredovisning 2018 för socialnämnden

(17)

Icke verkställda beslut 2018 socialnämnden, SOC 2018/81

Beslut

Socialnämnden beslutar 1. Anteckna informationen

2. Översända sammanställningen till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisorerna tillhandahåller nedanstående biståndsbeslut som rapporterats som ej verkställda vid brytdatumet 2018-12-31.

Sedan förra kvartalrapporteringen har antalet ej verkställda beslut ökat med fem beslut.

Äldreomsorg SoL Tolv ärenden

10 ärenden avser plats i särskilt boende för äldre. Tre brukare har tackat nej till erbjuden plats, fyra brukare har angett att de önskar endast ett/några specifikt boende, en har erbjudits erbjudande enligt önskemål men inte svarat än och två ärenden är inte verkställda på grund av resursbrist.

Två ärenden gällande ledsagning och avlösning är ej verkställda på grund av att brukarna inte har valt utförare.

Individ- och familjeomsorg SoL Fyra ärenden

Samtliga ärenden avser kontaktfamilj. Tre av ärenden är ej verkställda på grund av att det saknas lämpliga uppdragsgivare och där fortsätter

rekrytering av lämpliga familjer. Ett ärende är avslutat utan verkställande.

Funktionsnedsättning LSS Fem ärenden

Tre ärenden rör korttidsvistelse och är ej verkställda på grund av resursbrist, ett ärende rör bostad för vuxna där brukaren har tackat nej till erbjudande och ett ärende rör kontaktperson.

Motivering av beslut

Kommunen har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis

(18)

Rapport Ej verkställda beslut kvartal 4 2018, 2019-02-11

(19)

Förvaltningschefen informerar, SOC 2019/8

Socialchefen informerar inom följande områden:

- PIO business case.

- Attendo har överklagat förvaltningsrättens dom gällande objektsupphandlingen till Kammarrätten.

- Bemanningsenhetens samlokalisering är avbruten på grund av arbetsmiljöproblem i lokalerna.

(20)

Anmälningsärenden, SOC 2019/9

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNSTYRELSEN 2019-01-15 § 15

Uppdrag i budget 2019 – Fastställande av uppdraghandlingar, KS 2018/672 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-01-29 § 5

Anmälan av medborgarförslag, KS 2019/7 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-01-29 § 10

Antagande av informationssäkerhetspolicy, KS 2018/139 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-01-29 § 12

Återrapportering av uppdrag att förutsättningarna för inrättande av ett servicecenter, KS 2018/316

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-01-29 § 17

Motion - Kommunanställda utbildas och att upphandlade företag har utbildning i sexualiserat våld, våld i nära relation samt jämställdhetsarbete, KS 2018/153

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-12-18 § 389

Kommunens månadsuppföljning och prognos november 2018, KS 2018/168 SERVICENÄMNDEN

2019-01-24 § 2

Låt äldre och unga mötas på lunchen – motion, SVN 2018/56 REGION HALLAND

2019-01-24

GNHH – Indikatorrapport november 2018

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-11

Anmälningsärenden februari, 2019-02-11

(21)

Anmälan av delegationsbeslut, SOC 2019/10

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande delegationsbeslut enligt listor över perioden 2019-01- 01 – 2019-01-31

A 3:1 Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 Beslut om socialbidrag - avslag

D 3:12 Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende E 3:13 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för

vård eller boende i familjehem

F 3:18 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj

G 3:21,

3:23

Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård

H 3:33,

3:35 Beslut om att utredning ska inledas

I 3:36 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd

J 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse K 7:1 Beslut om insats eller ersättning

N 10:18 Körkortsyttranden Serveringstillstånd

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-11

(22)

Rapporter, SOC 2019/11

Gert Persson (M), Kerstin Rosell (S), Anita Andersson (KD) och Helena Enqvist (S)

Kommunala pensionärsrådet.

Andreas Engebrethsen (S)

Uppstart Funktionsrättsrådet och brukarråd psykiatri.

Niclas Erlandsson (L) LSS-samverkan.

Kerstin Rosell (S)

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.

Uppstart samordningsförbundet.

(23)

Övriga frågor, SOC 2019/12

Shlomo Gavie (C)

Saknar en anhörigkonsulent som sakkunnig i PIO.

Efterfrågar att anhörigkonsulenten bjuds in till socialnämnden.

Efterfrågar en uppföljning av föreningsbidragen och en ökad kontroll av vad pengarna går till.

Framför att synpunkter på verksamheten som kommer in till förvaltningen även ska komma politikerna till kännedom och att förvaltningen bör se över hur den gången ska fungera.

Kerstin Rosell (S)

Presenterar förslag på tre referensgrupper; äldre, LSS och individomsorg.

Presidiet kommer att vara sammankallande för varsin grupp och kommer att dela upp ledamöterna i grupperna på nästa beredning.

Figure

Updating...

References

Related subjects :