• No results found

Ansökan om dispens

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ansökan om dispens"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om dispens

Information: Det är många sökande till varje plats på Handelshögskolan, och högskolan vill att alla platser ska komma till god nytta. HHS har därför i december 2016 fattat beslut att den som en gång varit inskriven på ett program inom HHS, inte kan antas igen till samma programnivå. Om det föreligger särskilda skäl1, kan dispens beviljas från denna regel. Du ansöker om dispens på den här blanketten, där du berättar om anledningen till att du menar att särskilda skäl för dispens föreligger i ditt fall. Du bör bifoga intyg som styrker de skäl du anger.

Ditt namn och inskrivningsnummer:

Det program på HHS du tidigare varit inskriven vid:

Vilket år du var inskriven:

Av vilken anledning menar du att du bör ges dispens för att kunna antas till programnivån ytterligare en gång? Motivera!

Ansökan skall vara HHS tillhanda senast den 17 maj, 2019. Beslut meddelas senast den 28 juni, 2019, och kan inte överklagas.

1 Med särskilda skäl avses förhållanden av karaktär som laga förfall, sjukhusvistelse, föräldraledighet, sjukdom eller annat förhållande som långvarigt förhindrat sökanden att bedriva studier vid

Handelshögskolan i Stockholm. Anställning, uppdrag, studier vid annat lärosäte el. dyl. räknas inte som särskilda skäl.

References

Related documents

Valladares var ofin nog att inte bara behandla de latinamerikanska ”kollegorna” som vasaller, utan också de europeiska, som blev rasande när han hotade dem med

Men fortfarande är det svårt eller dyrt att ta sig till och från arbete med buss eller kollektivtaxi, och cyklar finns ju, behöver bara rustas upp och tas i bruk. De är ju

På transportfordonet, väl synliga framåt och bakåt, skall finnas varningstavla ”Bred last” enligt VVFS 1991:5. På transportfordonet, väl synliga framåt och bakåt, skall

Kopia av registreringsbevis för utländska fordon ska bifogas ansökan om lång och/eller tung transport Ansökan avser dispens från bestämmelse om största tillåtna*. Sökande* *

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Ansökan om dispens från BAT 24 med avseende på BAT-AEL för utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft, har kungjorts i Jönköpingsposten samt på Länsstyrelsen

Det är av största vikt för andra länders syn på Sverige – och för den svenska ekonomin – att Sverige har en ledande internationell handelshögskola med stark forskning och

Vi tar emot ansökningar till vårterminens prövningar senast den 15 december och för höstterminens prövningar senast den 15 augusti. Information om