• No results found

Stockholms läns landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stockholms läns landsting"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholms läns landsting

P u n k t 2

Landstingsstyrelsen 2013-02-21 LS 1301-0037

Förteckning över ärenden som anmäls för k ä n n e d o m vid landstings- styrelsens sammanträde den 5 mars 2013

1 Fastighets- och investeringsberedningens protokoll nr 1 den 12 februari 2013 LS 1301-0101

2 Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes protokoll den 17 januari 2013 om preliminär verksamhetsplan 2013

LS 1301-0153

3 Socialstyrelsen meddelande den 28 januari 2013 om att Rikssjukvårdsnämn- den har den 12 december 2012 förlängt tillståndet att bedriva ögononkologi som rikssjukvård till perioden 2014-07-01-2015-06-30 och ska bedrivas vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

LS 1301-0161

4 Patientnämndens beslut den 11 december 2012 om Liljeholmens psykiatriska mottagning

LS 1302-0213

5 Chefsjuristens yttrande till Utbildningsdepartementet den 15 februari 2013 över utkast till lagrådsremiss om register för viss forskning

LS 1302-0184

6 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 februari 2012 om Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) skrivelse den 11 december 2012 om att få ta del av reviderad investeringsplan samt konsultrappotter avseende Nya Karolins- ka Solna (bilaga).

LS 1212-1676

7 Socialdepartementets remiss den 18 februari 2013 om ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige

LS 1302-0269

8 Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).

LS 1104-0615,1210-1358,1212-1654

(2)

Stockholms läns landsting

1 (2)

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-02-15 LS 1212-1676

Ankom

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens

ordförande

2013 -02- 1 9

Köld!

Skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att få ta del av reviderad investeringsplan samt

konsultrapporter avseende Nya Karolinska Solna

Ärendebeskrivning

Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse där de begär att få ta del av reviderad investeringsplan samt konsultrapporter avseende Nya Karolinska Solna (NKS).

Skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) den n december 2012 Förvaltningens slutsatser

Bakgrund

Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) har anmält en skrivelse med önskemål om att få ta del av en reviderad investeringsplan samt konsultrapporter avseende Nya Karolinska Solna. Helene Hellmark Knutsson hänvisar till ett möte i april 2012 där landstingsdirektören meddelat att ett förslag till reviderad investeringsplan samt konsultrapporter avseende kostnader för Nya Karolinska Solna skulle varit landstingsstyrelsen tillhanda efter sommaren.

Inledning

Landstingsstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl kallade gruppledarna till möte den 24 april 2012 med syfte att informera om landstingets kommande investeringar. På detta möte meddelades också att

landstingsdirektören Toivo Heinsoo fått i uppdrag att göra en översyn av landstingets investeringar och att återrapportera detta till

finanslandstingsrådet och till gruppledarna.

Rapport avseende kostnads- och investeringsanalys

En utredning har genomförts avseende landstingets investeringar såväl de som gäller sjukvården som trafiken och den har delvis gjorts med stöd av material från konsulter. Baserat på genomförda utredningar har

Bilaga

(3)

Stockholms läns landsting

2 ( 2 )

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-02-15 LS 1212-1676

landstingsdirektören sammanställt en rapport - Kostnads- och

investeringsanalys avseende bedömningar 2012 med blick framåt kring kostnader och investeringar som görs inom Stockholms läns landsting.

Rapporten har överlämnats till finanslandstingsrådet. I samband med detta har landstingsdirektören den 11 februari 2013 redovisat innehållet i

rapporten för gruppledarna.

Rapporten kommer nu att beaktas i bl.a. det fortsatta arbetet med investeringsplanen inför beslut i samband med förslag till budget 2014.

Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

(4)

Stockholms läns landsting

SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE

K l )

2012-12-11

Landstingsstyrelsen

Ankom

Stockholms läns landsting

2012: -12-1.1.

Begäran att få ta del av reviderad investeringsplan samt konsultrapporter avse- ende NKS

Med anledning av mediernas rapportering under våren om ökade kostnader i NKS- projektet valde landstingsstyrelsens ordförande Thorbjörn Rosdahl att kalla grupple- darna till ett särskilt möte den 24 april 2012. På detta möte redovisade landstingsdi- rektören Toivo Heinsoo att landstingsstyrelsen ordförande givit honom i uppdrag att göra en översyn av landstingets investeringar. Denna översyn skulle syfta till att ut- reda möjligheterna att minska kostnaderna för landstingets investeringar.

I samband med detta uppdrag hade konsultbolaget McKinsey fått i uppdrag att göra en komparativ utredning av kostnaderna för NKS samt analys av den tioåriga inve- steringsplanen. Landstingsdirektören meddelade på mötet att dessa rapporter samt ett förslag på reviderad investeringsplan skulle vara landstingsstyrelsen till hända efter sommaren. Då året lider mot sitt slut önskar Socialdemokraterna att dessa handlingar nu kommer landstingsstyrelsen till del.

V i föreslår landstingsstyrelsen besluta

att landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med för- slag till reviderad investeringsplan i enlighet med av landstingsstyrelsens ordförande givet uppdrag, samt

att landstingsstyrelsen får ta del av ovan angivna konsultrapporter.

(5)

Bilaga Förteckning av domar och beslut att anmäla

Laglighetsprövningar LS 1104-0615

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 9 januari 2013 i mål nr 4010-12, Per-Ola Larsson./. SLL.

Högsta förvaltningsdomstolens meddelar i sitt beslut att man inte meddelar prövningstillstånd varför Kammarrättens avgörande med samma innebörd vad avser Kammarrättens i Stockholm beslut angående frågan om prövningstillstånd 2012-06-28 i det överklagade målet 3841-12 står fast.

Målet gällde överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011,

§ 9 (LS1011-0923) om att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus skulle upphand- las.

Upphandlingsärenden LS 1210-1358

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 27 december 2012 i mål nr 21172-12, enhet 17, Miracom AB ./. SLL. Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU avseende upphandling av kopparspiraler SLL 441.

Kammarrätten i Stockholms beslut den 3 januari 2013 i mål nr 18-13 rotel 044, Miracom AB ./. SLL. Kammarrätten förordnar interimistiskt att SLL inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts.

Kammarrätten i Stockholms beslut den 6 februari 2013 i mål nr 18-13 rotel 044, Miracom AB ./. SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvalt- ningsrättens avgörande står fast. Kammarrättens interimistiska beslutet den 3 januari upphör därmed att gälla.

LS 1212-1654

Kammarrätten i Stockholms beslut den 3 januari 2013 i mål nr 8953-123, S L L . / . Lahema Kemi AB. SLL överklagande av beslut i en pågående överprövning i för- valtningsrätten av upphandlingen av kemisk- tekniska och städutrustning, SLL730. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

References

Related documents

Miljöpartiet anser därför att Stockholms läns landsting borde ansluta sig till målet om en fördubbling av kollektivtrafikresandets marknadsandel från 2006 till 2030 och att målet

Socialdepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på promemorian "Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m."

Landstingets kanske viktigaste miljöuppgift är att bidra till att motverka klimatförändringarna och i detta arbete utgör andelen resande med.. kollektivtrafik kanske den

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till trafiknämnden med förslag om dels en båtpendel mellan Ålstäket och Stockholm, dels en BRT-busslinje med startpunkt i

Villkor för en sjuksköterska som vill specialistutbilda sig Idag råder det stora olikheter i villkor för sjuksköterskor som vill studera till specialistsjuksköterska. Arbetsgi-

Idag är kontrollanterna uppsagda och en ny entreprenör, ISS Facility Services, ska ta över kontrollverksamheten från nyår.. Totalt berörs ett 60-tal kontrollanter

8 ?att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstings- styrelsen. 88 att

En regionbildning innebär att vissa uppgifter överförs från länsstyrelsen till landstinget, bland annat att utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, besluta