• No results found

i pi Flugor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "i pi Flugor"

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Flugor pi atrandfingar i nordvdetra Skrflne

.4.v

(). RTNGDAHL

Bist ulbildade iiro strandengnnru i nordviistra Skane liings Skiilderviken mellan Jonstorp och Farhult och strir\ siider om l,audskrona vid Lundikla- bukten. Hir firrner man ocksi pi itskilliga stiillt'rr slrandsumpar med tata ruggar av de karakteristiskn brackvltlensarterna .Scirpus rrrrrrilirrtrrs och Tqbernuenortqni, den vackra slrlndlslern, dcn t gendomliiJ:r Srrlicornirr.

-.llri2le.r-arter nr.ll. I)e innanfiir lii{Sande egentliill slrandiinSJarrra nretl sirur

vatlensarnlilgar. som ofta virllar av mygglarver rrclr snri kriiftdjrrr. har en

ritt sa \.arierande vegetation allt efter lige- markbeska ffenhet och fuktii.lhel.

Negon artanalys lv strandingnrn.rs flor:r har jaij ej utliirt men nagra kurak- leristiska vi\ter, sour i allmiinhet ingAr i denna, kan rrtrrrnas: griis oclr halv- Sriis tlagvexta (,'rrrcr- och Juncx.r-arter). Eleoclvtris, Okur nruritinru. 7'ri- glochin murilinrunt, Plontugo Dteritintq, Trilolium lrqliferum. Odontit?s, Potentilh unserirto, Sugintt, Sperguktic, ^{rlcnrisirr ntaritinte, l-eottlodort eutumnelis, Astet tripoliunl, .llri2le.r-:rrter. -llistrru pluntrqo lr'id r' tten'

hilor). Cochlcoria rrch ntskilligu andra. Strandnlilrkernil iiro ofta genotu

betande kreatrlr upptrumpade och l[viija.

Stranddngar aY nrindre omlatlrring eller frnilnrt'rrl av dylika Iinrtas f.ii.

llerstides vid Iiullahalvtins slriinder sisom rnellan l{iille och l,erhanru. iister om .\rild m.l l. stiillcn. .{r,en pa Hallands \'frderii. diir jrg siirskilt undersiikt dipterfaunan (Ent. lidskr. 19{l) finnas strandengar och de arler som blil'it

insamlade pir dessa. iiro iiven mt'dtrgna i fiirtcckningelr.

Fluglaunan i ifrigavarande bioloper iir bide arl- och individrik och dr:tta gdller ej minst de dyign eller gytlji8a slrAndenur. sonr till stiirsla delen be- folkas al ephydridcr, sepsider, muscider och doliclropodider. Den av Ilugor mest besiikta blomnran ir utan jrinrl'tirelse -{.ster triloliunr, som undcr juli

och augusti siirskilt lockar till sig en miingd s1'rphider. Det rikastt' llrtglivet torde vil i allmiinhet lara radaude frau slutt't al jtrni till milten av artgusli.

\agra grundligare undersiiknini.lar :rv flugfarrrurn har jag inte hutrnit ut- lirra nren sedtr marrgl ir tillbrka har jag gjort exkursioner och lillvlratai{it ctt rett stort irrrlal arter, varliir jag anseg att en f(irteckningJ iiver vad jag

lunnit av Dipteru bruchgcern kurrde vara viird ntt publiccra. Ntiijligen kan jag bli i lillfnllc kompletlera denna ured arter serskilt av farniljelr I'loriduc jimte flcra av de acalvptrata fanriljerna. Likvil vill jag redan nu lro. att

Enl(rnol- Is. -{.s.

80.

Ir. t-!,

19i9

l3el

(2)

{0 (). RIN(;l)AIll,

flertalet a1'de liir straudiitrgsfarurau i denna del av proviusett kttakteristiska arternr korrmit med i Itiljande fiirteckning.

Lokalfiirkortningar: Landskrona (L), Mirlle 1M), Skiilderviken (S). Hal- lands Vriderii (\').

l.anr. .SlrrrliorttlTiidar

Bctis t'ktoipcs L. \' - lJ- tullele [orst. [- - 11. c/tttly0crtlrr l"otst ]l Beris-

arterna tr:iffas oftast pti rik iirt|egetatioD ofla i niitheterr a\'\'alt(n. Lokalt kan de

vara gansku ellel. mvckct irlhrriinna. Pi slnrt(liingarna hnr jag eDdasl fur[it denr

mera enstaka. Enligt Sd,gul levct larverna i nultlaDde vixtdelar.

Chloromgfu fornrosa Scolr. \', ll. Triffas vunligen cnstaka och iir fiiga biotop- bunden. Larverr ir krind och lercr bl.a. i fuktig jord och g6dsel,

|licrochrgw polita L.

- 1,, \1. . lluoicornis \Ieig. .{flenra grritl.lffade i t,n-

staka ex. Larsel i gtidscl oclr ruttnande legetabilier.

Sttoliorngia frrrc(tn Fabr. - S. Ett ex. pri blommor ts Pcucc<kuunt palrrslrr. l,arl.eu lanligen i siitt men kan ocksri fiirckomma i l)riickt Iatten.

Odontomgfu lrgrina Fabr. I ex. i en liten vassrug{ae Iid \I. I lhnl ark diir alten

ir allmlirr, iiro larrer och l)ut)l)ol' funna i vatten och ,flood rcfusc, (Lundbeck).

N€molrlrrs uftginoslls L., N. pnllftcrirrrrs L. och .l'. nolat s Zall. I slnnerhet den

f6rshemnda ir allmiD l)r'r de flesta strandatnS{r. Larver i vattcn.

I.aru- Tnbrrni<Irrc

Sonr fiirut niiDruts bch ofta fikreatur pir stra[d:ilgarnr och trolitit nI att brorn- sar iiven uppsdka dem diir. Di jag inte cftersdkt deDr, kan jag irrtc rrred visshel

!'ttra mig hiiroDr. Deu cnda jag tagit vara;>i ir dcD allurinna rcg[brornseD A(renr(- topota plttoiulis L, Vid ll s)'ntes cn 6 av lor(ll.r$ r.r.(ticus L. pri .{rrgelica siloestris- flockar.

Fam. Leplitlae

l.eplis scokrpecea L. lakttugeu i nigra ex. l):i stlandirril s. onr ll, t.o.m. iune i Scirpur mnrilimus$Altet i ctr av klockgrodedammarna.

Fam. .,lsilidnr Leplogasler tglin(lrita De G,

- lI - och Ditrctrie rrrlrpes De G. -- \l . Biggc

arterna mera tillhlligt pri strardgris, f.6. i olika slags biolopcr.

I-asiopttgotr .i,lctus Fabr. Vid flera tillfillel iakttagen i strandlr.4rkerna I)d V.

Leyer mestadels pi urera srurdiga marker rnen grr sig ofta ul l)i jakt i DirliggaDde bioloper.

l'tltt. Tltreokkrc

Thereor sttbfusciur(r Schumln. E[dast I ex. urrder lrivDi[g pA Btisulark \'id S.

Eljest mesl i saDdig terring.

Fan. Entpididae

Mringa at de uppriknadc iro h]'grofila (rclr geDonrgir utafl tvircl sill utvecklirrg

i strandbiotoperDa, ehuruvil f6ga hirom torde r,ara kirt- Iitr del iiro tvpiska fdr kuslens r6rsumpar och straDdingar och ej furrra iune i landet.

Cherso.lromi.] atenafia Hal- Pri marken vid en lite[ vattensanrli[tl s. oDr ]I

C. cursilans Zett. L pa stranden av en uttorkartde yattensamlilg.

Enlomol- Ts- Ato. N. ll. 1-2,

1930

(3)

IJT,UGOII P.i STRANDiNGAR I NoRI)visTRA

SK.,IN.T] -11

.{r' sliktet PhttlJl,elp s l7'athgdtoDtie) har fiiljaDde arlcr erh:illits vid hrivning l,hnd vixtligheten serskilt bland vass: alDicornis Zett. I-, lI

- albiseta PaDz. l- -

(.gilis Veig. M

- noaotus lleig. (frrlrripcs hos Lundbeck) S pollidiuenrris Meig. II. S.

Dropetis c roipe$ lleig. (seligera Loerv hos l.undbcckl. t'ntler hivning bland 6rt- (,ch grisvegelation, lokalt ej sillstut. ll. S.

Il?mero.lromia precetotie Fall. Illand vegelationen fid en lattensanrling s. {rnt }I.

- H. otaktritt Fall. I er. pi en mindre stranding vid llirstad. H- melanocephala

llal. I ex. pi Y.

Clinocera stagrrrrlis Hal. Ex. tagna l)il clt strandingsfr.{gurent r.id Ritslad.

Hikta gallica l{eig. I ex. r,id II.

- H. litorca Fall. I ex, r,id S.

- H. nrrr.rrrr l.ubr'.

En av vira allmiinuaste fliloro-arter i s6dra Syerige iakttogs svirrrande i)ve[ havs,

iattnet inyid strandeug pi V samt irrcr vattensamlingar s6der om \1.

- H. Lrnd-

Declli Frel'. I(araktirsart f6r strandiirt3arna och d:ir ofta allmin: L, 1I, V, Ilistad.

Empis livitlo L. DerrDa allmi[na och yitt utbredda trt obserrerades pri (,i.rilrr[

,r(&rJlre pi tuviti stranding s6der om ll. - E. oesliurr }leig. I ex. pd sanrma lokal

sonr den ftireg.

- E. cau<lutula Loe\y I ex. bland stra[dgris vid \I.

Rhamphomgfu uafi(rilrs Fall. Enstaka ex. vid \I. - R. nigripennis Fall. I ex. vid L. pA dfivegetatioD.

- R. simple.r Zett. r:n fiir strard:ingarDa tvpisk och krkalt allmiin vir- och ftirsomnarart, rnaj, juni. S, lI.

- R, moculipennis Zett. ,{ven dctta ir en \':ir- och f6rsommarart och ses ofta kretslrnde 6rer yattenhirlor i slrand-

iillgen, Iokalt allnriin. ll. Y.

Ocgdromia glabficukt Fall. I ex. r'itl ll.

HyDos gros.sipes L. En i det nirnraste ubikyistisk art, son dock vel nrera tillfelligt ulltrdffas pe strandingarna, S.

Fant. Dolichopodidua

Alskitliga arter inom denna familj ir karakteristiska f6r hithdralde l)iotoper:

strandengar, r6rsumpar, r'attensamlitrgar av olika slag ofta med dv eller ivja pi

bottnen. I virt land leva ifrigavarande arler endast vid kustcrna, dir valtnet ir sall

eller breckt, men pA flera stillen i Europa kan de f6rekomma iven in[e i landet,

der salthaltiga stillen finns. Flertalet ay familjens arter iir av hygrofit natur och pitriffas antiugen pir marken pi slammiga eller dviga stiillen, pfl vatten)tan eller ))land vixtlighete[.

Hqgroceleuthus lalipennis Fall. Allmln brackyaltensart pir dtiga stillen l)ri mar- ken eller bland den halofJta yegetatione[: L, S, V. men iven pir smdrre strandiings' fragment lings kustel.

)lacrotlolichopus diodema }{al. Pir likDalde slillen som den f6regirende och lokalt allminnare 5n denna: L, ]I, S.

Det artrika sliiktet Dolicftopt.s Ar fdretritt al ritskilliga arter, de flesla dock iven ftirekommande inuti landet. Som siirskilt karakteristiska f6r strandingslliotolrerna urir nimnas Dolichopus nuDilus lleig.. den allminnaste arlerr: L, lI, S. V

- D. sa-

Dinus Hal. L. S, V <rch clooipes Hal. L, tl, S, V. Inlandsarter, som jag iveu pitriffat lri strandin6ar[a, iro f6ljande: D. breoipennis Ueig. L, S.

- D. longir(rsi.s StaDn

\1 - D. ungulelos L. - S, \I.

- D. dr.sciler Stann. V - D. lriuialis Hal. S I). nititlus Fall. V. -

- D, notabilis Zett. M, S. - D. plumipes Scop. L, lt, S.

I). simpler Meig. M. -

- D. penn.I.lus Meig. V, It.

- D. lineqtocornis Zett. L.

D. ,rop.rld.is Wied. 1,. - D. celinotus Loertr L. - D- uittip?nnis Meig. V. -

- I). etipes

lleig. V. D, planitdtsis Fall. U.

- D. Iepidas Staeg. V.

T.tchytrechus nol..rus Stann. Pi ett strandingsrudiment vid H6ganes

- 7'. inJignis

Enlomol-

Ts- .1ro-

e- ll- l-2.19fl

(4)

1? (). RIN(;DAHL

Staurr. Pir ett likrrande fast mera sandi$ stille vid liulla Gunnarstorp, dcrr enda

hittills kirda sv€nska lokalen. Alla arterDa till detta slikte iro livliga nrarkflugor.

som mesladels fdrekomma pi sandiga eller dl'iga strinder. Ing€n art lorde lara sirskill utmerkande f6r strandilrgsfaurar, meu den sistnimnda betecknas stundonr som halofil.

Poecilobolhrus nobilituttts L. Lokall cj siillslrt, l,land arrnat \.id rattcrrlri'ilor rller vid vattensarrlingar nred ivjedl.

He.coslonxs-arterna Aro ej s;ilskilt lanliga Pi stEndingar och ingen av dem kan betraktas som halofil.

Hcfcostomus germantus Wied. lI.

- H. clttysttzggus \1ied. L.

- H. trigtiplanli$

Stann. Endast funnen pi en lokal i lt, diir den fdrekorn pir stenar invid vattenhirlor.

- H- nigtipcnnis Fall. V.

- H. clpr?ls Irall. V. - H- angustilron:t Staeg, V.

H. melollicus Stann. V. -

De tre insamlade Cft.gs,rlrrs-arterna: {ltqrnin?us }'all. L, lI. V - cili2r,s lteig. S

och prrlchellus Kow. V f6rekomrrra isen iuue i landet.

Atggto ntagnicornis Zett. L och ergelrtint lleig. Aro l)dda futrna iiven i inlandet.

Leucoslola D"srir( Wied. \I.

Porphyrops consobtino Zetl. ir en halofil art, som ir r,anlig pir passaude stiillen lings viira kuster frrin Bohuslin till Norrbotlen. trtera sparsamt f6rekommer deu inne i landet.

Suntotn?olr pflIlipes Fabr. En allnriin och f6r' straldiugarn[ karaklerislisk arl:

L. l\1, S.

- S. /ramihs lleig. Pri liknande stillen som den f6regdende rnen krappt

sir allmiir: I-, S, lI.

- S. lilrgcr Vcrr. I ex. funnel vid L. Ldr liksom dc hiigge fiire- gie[de vara halofil.

Dulurru.s (alicus }Ieig. Endast cn ging antriiffad vid mvnnilgen av cl biick. Ayen f1"nd i Daumark tlcks visa, att arten fiiredragcr vattensamlingar i slrarrdiingen.

Thrgpticus bellus Loerv. Under h:ivniug i Eleochoris-bestind vid M och S.

Hgdrophorns praecor Lehnt. S, Il, L.

- H- uiritlis \teig. Bistad

- H. baltictts lleig. V

- H- Iitoteus FaU. Hdganis - H- bipu ctatus Lehm. V - H. albiceps

Frey H6ganis..{y dessa intressanta flugor, som mest vistas pA vattenytar. irr proe- cor den allra allminnaste och ses ofla i stora skaror glida fram pi l'tlrn av brack- vattensamlingar rid vira kuster. Dctr finns ocksi pi vira insj6striuder men sin mest tl'piska f6rekomst torde den helt lisst ha lengs kusterna.,{ven flcra av de 6vriga, t.ex. balticus, litorcus och bipuncroa.rs iro lokalt ej sillsvnta r'id brackvat- tensamlingar.

Campsicnemus armatus Zell. Derl eDdu a\. sliklets arter, som ir sirskilt tl'pisk f6r strandingarna och allmin dir lid ratteusamlirrgar: L, S, lI, V. Dessuton har jag pitriffat vira hida allminnaste arler. scflmbrr.$ Fall. och curui2es Fall. samt dc bet)'dligt sillsyntare pumilio Zell. lp?cli,ltldus Loerv) V och piclicotni$ Zclt. Il.

Teuchophotus spinigerellus Zett. Dcnna lilla art har jag pi strandengen iDsamlat

oldast vid smi vattenhelor siider on tr{.

Sgmpgcnus annulipes lleig. En av tirra allmiuuaste dolichopodider iir lika vanlig

Ii strand[ngarna som irne i landet.

Thinophilus .ulicornis Hal. En habfil art, sour troligen lokalt ej iir sillslnt pi

l)assande dyiga strinder. DeD \.ar l)i Gotlands strandengar sirskilt &llmin. Dess st6rre shkting llaoipdlpis Zett. faDrs dir ocksir fast mindre allmenl {Entom. lidskr.

1928 s. 190). Den sistnAmnda har jag inte dnrtu pirtreffat pi den sk:inska kusten, ehuru den nog iven kan finnas dir, dri den iir kiud frin bAde vist- och 6stkusten.

Lundbeck har dock ej fuunit deu i Darrmark.

EnlomoL fs.

^ro.

NJ- . 1-2. l9i9

(5)

FLUGOH I'-\ STRANDIN(iAR I T'ORI)\'iS'I'HA SK-{NI.]

.+3

Fam. Pipttnculitluc

.{v pipuncufider har jag hittills endast tillvaratagit ctt ex. ar Pipl,t tl/rs Th(r,rt soni Beck, rid \I., men f6rmodar att flera al' dessa flugor k:rn fiirckomma pil strandengarna, dA 6tmiDstone P. hoemorhoklalis Zett. ej hmkar vara sillstnt pi

fukliga iingsmarker.

b'

art. Lonc ho pte rirk rt,

Lonchoptcra lntea Paiz, \l

- L. ltrtcttltr Fa[. ll. Ilii{tge arlerna f6rekomma all- n int och iro t h]'grofila.

Fam. S3Trpftidoe

Som redan fiimnts ir slrandastel[ deu av flugor' mest besiikta l)lol man och

helt nalurligl rir det de l)loDrilskandc s.,-rphiderDa sonr utg6r huyudparten av be- s6kare. Ingcn av arterD:l stns emellertid vara uteslulandc bunderr r,id biotoperr.

t'huru de f1'ra f6ljande nrirrdre ofta f6rckonrma innt i landet nren diremot rid kusten i stort anlal, yatfi)r de franrf6r andra kan helccknas som halofila: Eristalis rrbrrsiuo Cofliu, L, II, S

- E. scpulcftrolis L. \1, S, V

- L:. eencus Scop. lI, V och Helophiltts lripiltetus Fabr. L, V.

Orriga slrphider, son itv ftirf. blir:it auteckuadt, flrir biotoperr. il fiiljaude:

Paragus ttlbiltons Fall. ll, S

- Heringia uircns F'abr. Y

- Li(rgasl$ splendidtt

Ileig. S

- Chtgsogester )lecquerli Loeu' Ilirstad C. solslitalis Fall. S

- C. chttly- ]IeiB.

- C. uernqlis F'all. \[ C. nu abilis Fall. ]l - Platgthirlrs /rel dus lfeig.

L. \I

- P. f luiDentris llacq. L, II, S

- P. clyp?(lrs Nleig. L, lt

- P. scarnbas

Staeg. fI

- Pgrophacnt gten(Iitflrsa Forst. L, lt.

- llelonostontu nvllinum L, L, 1I, S

- Lesiophthicus pgreslri L. L, II - Sgrpftrrs balleetus De G. L S. torolktc

Fahr. L. lt, S

- Sphacr<tphoria stripttt I-. L, S

- S. nlentrt(sfri I . S

- S. Ioeroi

Zell- l. Neoascia podogrica F{br. l,

- .\'. /Iorolis \Ieig. lI

- N. ,r.nicrrltto lleig. L, S li.istalis lenax 1.. L

- f:. intricarius L. L

- F,- orbrrsa(r.rtm L. L, ll -

E- anthophotitrus Fall. S

- Helophiltts pendulns L. L, lt, V

- H. ltyDtidu.$ Loe\ V

- H- octsicolor Fabr. L - H- trotslrrgus L. l. H. linetus Fahr. V

- Syrilt(

pipiens 1.. L, S

- Euncnrs strrgalus Fall. L E. ruli.ornis lleig. S.

De flesla sl rphiderna ha iusamlals pA strarrdasterns blonrmor. En dcl iro ocksi

crhirllna \.id h:ivning i griis- och iirtvegetationen. Pir vrssbladen leler en bladlusart.

som lokalt kan f6rekoDrnra i stor m\ckelrhet och som lockar dit eD hel del ftugor, ej nriDsl s]'rllhider av sliiktena Sgtph s, Platgchitus, ,lr(,l.rrosfom(I n.fl., vars larvcr' lera al bladlSss. F.6. infinna sig minga andra flugor fiir att slicka i sig bladl6ssens

sdta exkrelrretrtcr, r'illia kan fiirefitrnas isii stora mlrt8der. att vid hirvning pri d1-lika stillen hdvtJ'get iuom kort fir en klihhig konsistens.

Fam. Tncftinirlrre (s. lat.)

Ingen av de pritreffade artenra er halofil och som h;-grofil kan end[st Sttttoplnga rina(la l)etraktas.

]leigenia incana Fall. S, tl.

- Ceromaaie senilis lleig. 1,, l[ N?morille tlorelis Fall. L

- Tqchina tslica Fall. S - Rhocodineuto pcllipes Fall. lt Rrrcerrles

ge,ticuktte Dc G. S

- R. llttoiltons Staeg. U, 1 ex. pi lgcoprrs

- Iitiothrir Nlo-

nracrrl(aus De G. M

- Bi rra sp.ela lteig. \{ Fretenlcldia lriline(r( l{eig. !l -.

)toriniu nana lleig.

- Sorcopftaga coinotie L. M

- .S. $inuoto lleig. S, II. L

Onesio (gili.e Meig. U -

- O. aculeata Pand. L, lI.

- Lucilia illusari.e lleig. S l-. serical(r lleig. L -

- L. siloerum L. - Pollenia rudis Falr. V.

Entomol. Ts. lry.80. ll. 1-2. llilJ

(6)

{{ ()- RIN(iDA tI t-

Flnr..l/rrscirloc

Vdr artrikaste flugfamilj har retl minga represerrtaDter i strandengsfauna[.

llinga av de pAtraffade arterna torde vdl ocksii genonrgri sin utveckling i dess bio- toper. Rent halofila arter, som sillau triffas inne i landet, iro f6ljande:

Spik>gona aircn Fall, T1'pisk art ftir strarrdiingarna, d5r den kan vara nrrcket

allmir, men dr iiven furreu inne i landet. L, S, lI, V.

-.S. bolric( Ringd. S, V.

,{.ven funnen iune i landct.

- S. biseriakt Steil. I Sverige cndast funnen vid kusten:

L, lI, S.

- S. contpunclq \t'ied. Denna stora at.t At' lokalt ej sellsrnt i vass, eller Scirpxs-billena, som t.ex. r'id L och S kaDtar stranden mot havet.

Lispe litore Falt. Iin t1'pisk hrackvaltensarl, som i virt land endast hli\.it furr[en liugs kusterna- Den ir prl sina stillen ml'cket allmin och uppehirller sig a[tid pA dyiga stillen, sirskilt dir vattensamlingar filns. L. S, \t.

- L- Loeoi Ringd, Pri samma slags lokaler som den fdreg.iende och ofta tillsiurmans med denna me[ i allmenhet sellsyntare: L, S, V. Vid den li ggrunda LundikrabuktcD har jag vid lugnt och yackcrt veder sctt hurusom b:ida arterDa i lig fll'kt gett sig ut 6yer

vallenvtan ett gott sttcke frrin sjilva strande[ samt ofta slagit sig red pi \'attnet eller l)ri algyegetationeu.

- /,. c.Icsirr i\leig. er den sillst-nlaste aI de tre halofila arterna och pi Kullahalvtin har jag endast iakttagit den vid Tunneberga, dir dcr f6rekom kring en liten vattensamling med sandhlandad d1'. Pi en liknande sandig dvptil fann jag den ocksi en ging i tiden vid Falsterho. Den ttcks silunda f6redra sandiSa slillen med vilken ocksi dess ljusgni firg passar sarrnlart. Den likaledes sandfirgade L. hgdromgzitn Fall., som dvenledes er en ttpisk kustart har jag innu cj antriffat i deuna del av landskapet. Ddremot har jag funnit den lara allnrln pi

sandstriinderna vid Sandhammaren.

Limnospilo allrilrctB ZcL. Lokalt allmin strandilgsart nren lir ii\ien f6rekomma

i inlander. L, Y, S.

Deriopsis pallicornis Zett. .A,rten air halofil och lriffas stundom i sttandengalna liksom D. locteipennis Zett., bida sannolikt hemmahara de i stranddlnerna.

Coenosid antenn.lta Zell. (salinorum Stein). .{r halofil och m6jligen lokalt ej sillsJnt men har hittills cndast blivit funnen vid L.

Fucellia fucotun Fall. och rnorilima Hal. triffas ocksi pi strandirrgama ehuru de h6ra hemma i tingbeltet, dir de uttecklas.

Ovriga h1'gofila arter sorn insamlats: Pioonit ircann \f ied. f[ P, hallerele Stein fl

- Hgdtotaea puva Meade L

- Fannitt glaucescerrs Zell. L

- Ilelirn

obsctnota Ueig. L, 1I. S

- Ir. Ialila.sis Ringd. S, lI, V

- H. tuac lipennis Zett. S

- Limnophora ,rolatd Fall. Y. L

- Spilogont surde Zell- Y - S. litorea Fall. V S. dis2ar Fall. lI, V

- S. una 7,ell- L, lI, V

- Lispe t?nteculato De G. ll, \f L. rrliginosa Fall. lI, S. Y -

- 1,. pggmoea Fall. S, V - I.ispocepholo rlmo }Icig. ll - L. oetnd Fabr. S - 1.. trqthrocere R. D. ll

- Psewlocoenosia solitatia Zelt. V

- C. trilineella Zell- V C, pumila Fall. L, lI. S C. geniculoto Fall. L. lI, V

C. pggmaea Zetl. L, lI, S -

- .Scfto.romgzo litorclla Fall. \I, S, V

- -,l.roptend diuisa

\Ieig. L. ll, S

- .{. rrmDiguo Fall. ll, S

- -{. uillosn Rirgd. S

-.{. c.rudtrtrr Zett. M -4. lfier:ejsl'ii IIik 1I, S, V. En t]'pisk art ftir strandengarna nren iven funnen flersliides infle i landet.

- Delie ldmelliselQ Stein V

- Pegohglemgia discreta lleig. V.

Mesofila arter, som insamlats eller iakttagits i dessa biotoper: Lgpero:tie irtitans L.

Denna stickflu8a, som er mlcket allme pi belande kor, kaD erhrillas tillfeuigtvis vid hivning blaDd strandangsvegetationen.

- Otthellia caeserion Meig. L, flera ex.

pi strarrdaster

- Phqonirr lrerdita \leig. V, \1. - Drgmeia hamala Fall. Denna

Enlonol. k. Aro.8t. tl. l-2,1950

(7)

FLUGGR PA STRANDANGAR I NORDVASTRA SRANE .15 t1'piska blombes6kare har rid flela tillflllen blivit sedd pi -{.sre. ,ripolitrm och Leonto(lon eurumn.tlis: S, \I

- t-onrria monilis Hal. och posti.(l Steiu ha erhtllils pir bladlusade vassblad L - Hebecnema unl,lrratice lleig. P.i kospillning, S

|Igiospile npditobu,tda Fabr. ll. Ofta sedd Pi kospillning. Heline drpld.is Zett. - Il - Ir. setioenlris Ringd. lI

- H. atripcs Me(de L, lI

- Coenosie rig.ino Fabr. L, lI,

observerades vid ett tillfille 5/6-50 pi ett .S.irpus ,r(rilinus-best:ind, dlr den

jagade de yrnnigt f6rekomnrande chironomiderna.

- C. intermedia Fall. S. lI

C. tricolot Zett. L, lI -

- C. pcdelk Fall. \I, V - Hgdrophorio conictr \\ried. L.

En allmin, hygrofil-mesofil arl.

- Hglemgie u(ri..llr Fall. Allm., n:istan ubiky. art lI - Pegomgia hgoscyaati Panz. var. chenopodii Roud. En lokalt allmin art, vars

larvcr nrinerar i chenopodkrceer.

- Ileterosryltrs ,rt(rlprsi.t \teig. S, II, V och

Parcgle oestioa }teig. S, tvri t-r-piska blombes0karc

- Nttpedic dissecta lleig. \l

Delio platura \Ieig. S och ,ilur(l( lleig., lvir allDrirnna nira nog ubikvisliska arter. - - Leptohylemgia co(rcrorrr f-all. L.{llllrirt grisart cY lrrera xerofil natur.

- Perlo-

hglemgio bnmneilinea Zcll. \1. Aren derua art torde vxra I xerofil.

Fam. Scutophagidae

Pi spillning ses ofta Scatoprrogd-arter sisom de ubikvistiska scgbalari.I L., sterco-

roria L. och srrilla Fabr. En annan atl, litorea Fall. h6r hemma i tengbiltet men upptreder ofta i stor miogd i straudiugarua: ll, S, V. De flesta av de ftiljande ir

hygrofila: Coniostetnum olrscutunt Fall, V

- Orrhochaeta pilosa Zell- S

- Chae-

tosa puncripes Meig. U, S, V, ej utpriglat h1'grofil

- Slrdthiophor( hgdromgzina var. ,ascipes Beck. L, V

- Pogonolq lr,rtlxtle Zell. ll. En mera mesofil art ir

Norellisoma spinimotwnt Fall. lt, V.

Fam. Sciomg:idae

De flesta arterna iro hygrofila men ingen av de funna er halofil. De uppehilla si8 bland veBetationcn och flera arter arro allnrinna men larrernas utveckling torde vara fiiga kind.

Sciomgza oblusa Fall. M

- .S. dorsala Zetl. S, V

- Bischolia simple.r Fall. tr{ -

C,enul.rs dislinct...s lleig. ll - Dilqe\ielle gris?.lcens leig. V

- Tetonocera elata

Fabr. V, II

- T. letruginea Fall. U

- 'l'- unicolor Loerv V - Phetbina corgleti Scop. L, trI, S- Elgioq lir...to Frll. Y

- l). ttlbise/a Meig. M

- I-imniq nguicornis

Scop. V, M.

Fam. .Sepsidae

Tftemirc-arterna ero typiska dyarter och ftirekommer lokalt i stor mengd, under det att Sepsis-arterna, som leva pd spillnirrg, i allnilhet tycks vara ubikvisler.

Themita puttis L. L, II, S, Y

-'I'. superba Hal. L - 7'. Ircidd Stae8. L, lI, S -

T. ,rinor Hal. L, II, S, V

- 7'. annulipes Meig. L, NI, ltt

- Nemopoda cglindrica Fabr. V

- Sepsis cynipserr L, l,

- S. Trrrnrlrn Falrr. S, M - .S. Dill.txos( Strobl S

- Pandota scxrPll(ris r-all. L.

PiophiIa urlgaris Fall

Fam. Piophilitlue P. nigtintr,nu \leig, 1..

Fam. Psilidae Clmmacpsila rrrr( lleig. \I.

Iillltm.l.

Ts.

.lrs.80.ll.1 2.19i9

(8)

46 o RINGDAHL

)licrope:idae

Fam. Ortqlidqe

Melieria omissd \Ieig. En halofil art, som jag pitriiffat i Yassruggar: L, \I, Otlqlis rtticae Fall. En bla[d tirtvegetationen allmln art av mesofil eller hi'grofil rratru L, tl, S

- Herirn lrondescenti(e L. fI. Vanligen hvgrofit.

Fam

s

nigot

I:\an. Ttllpetidue

Parotyna llanteginis IIal. L, V. 'Iriiffas lokalt i stort antal pi -lstet tripolium,

i vars blorDkorgar larverna lera.

- P. ebsinthii Fabr. \1, V. Larver blaud annat i blomkolgar ay Bidcris P. tessellat( Loerv L- Larverna leva i olika compoiteet.

- Sphettelkt marginale Fall. L. Lar\'er i Senecio-arler. Tephtitis batdanae Schrank \I. Larver i blomkorgar ay "lrclirrm-arter. - T- (lilaccreta Loerv I-. Larver bl.a. i blomkorgar av Sonchas oarrensis

- T. tometa LocN L. Larver i blomkorgar av Cirsirrm-arter. Orcllia rulicauda Fabr. lI. Lar.r.er i Cirsium-arter.

- Euribitt

sryl(d( F{l)r. }1. l,ar'ler i Crrsirrrn.

Fa.m. Lauxtrnii<lae Halidagella dened Fall. L-

- Minetti.t Jasciolo Fall. L, M. Allminna ubikvister

Sapromy:o selir.nt.is Zett. S.

Fam. C,hrunuemgiidoe

Chanoerngia iuncorum Fall. S, L. Leucopis p ncticot ris lleig. S

- L. atgenti-

collis Zelt. L. Bida atterna pir hladlusinfekterad vass.

Fan. Coelopi&te

F cotugie lrigida Fabr. Tingflugorna trdffas stundom mer eller mindre talrikt iiven inne pir strandringeDs omride, dir i\et M.lletomVia sciomllzine Hal. och den

till lanr. ,.gomg:idrre hiirande Heterochile [rrccafo Fall. iakttagits.

Fa'm. Tetlinitlqe Pelo,ngie t'iru,relkr Hal- S, \I. En halofil art.

Fr.m. I.)phgdridae

Ephydriderna httra till straDdirrgskomplexets allmennaste flugor och kan ser-

skilt pi slammiga och d)'iga strinder fdrekomma i oerhdrda mAngder, nigra sasonr Ir'piyd.(r-ar.telna pi sjrilva yattenytan. Ephgtlra tipttti1 Fatl. L, S, V.

ftilekoDr sli senl som i oktober i stor mingd vid L. Utpriiglat halofil. De fiiljande arterna N. cirrerea iiro Fall. nistan L, lI, samtliga S. V hygrofila N. uliginosa flugor: Hal. Notiphild L rrparia trIeig. S, V -

- N. nrgricornis Stenh. \I, S

- Psilole leucostotua \leig. L, S

- Ochthe.a mantis De G. fl Hqadina gulteta Fall. S H. scutellata Hal. S

- Pelitu aerra Fall. Bristad

- Hgdtine puncta-

totvroose Fall. Bistad

- Hgdrelli.t griseola Fall. L, \I, S. Iij sirskilt fuktighets- krivarrde art. H. obscurt lleig. lt, S

- Ir. ,lauiceps !{eig. S Ephgdre micans

Entomol-

Ts-

,4rs.80.11. 1 2,19i9

:llictope.e corfigioldte L. L.

(9)

FLUGOR PA STRANDANGAR I NORDVASTRA SKANE +i

IIal, Htiganars

- Caenia frrmosa Stenh. L, ]1, S, V

- C. palustris Fall. H6ganis, \l - Sca,eIIa sl(lgralis Fall. L, lI, S, V

-.S. pnludrrm Ueig. L, lI, S

-.S. subgutlala

Ilcig. lI, S, Iliiganes

- .S. Irrtos/r Hal. S - Lentptoscelella sibilcns Hal. lI, S, H6gauis 1.. tlichqett Loerv I-, S, Y .Scalopftilrr caui.e1rs Stcnh. S

- Noyraco

agrrilo Fall. L, S .Y. fossnrrrm [Ial. S

- ,\. coorclrrlc Fall. ]1.

lr'tnt. Borboridrrc

Av de coprophaga lnrboriderna har jag eDdast insamlal Eo.borlrs dt"r lleig.

loliDe genicilota \Iacq.), en ubikvistisk art. .{r de pA gyltja och dt' f6rekommande ,,inr.rsirla-arterna har jag insamlat ctt flertcl arter, soDl dnnu ej blivit bestirnda.

b'lnn. Drosopltilidw

Iia tl. 1)irrslrrlidal Diusl t.l unilntlctal( Zett. \l

Fam. lgromy:idne

(Alla arterD{ bestemda av min viin, Overlirare Nils R.rd6n.) .{gromgzd Johannae de \Ieij. L

- A. uig pes Meig. S - -{. lacida Hend. M

.1. gtominicola Hend. L, S -

- Phgtobia Inre.alis llacq. L - P- motosa )lei8. S -

P. lrrrmerolis r'. Ros. L

- Poimg.q atta lteig. L

- I.itiomgzct imp..licfl.rir,r llrischkc S 1.. vaiegete lleig. S

- l. furle{l }Ieig. L

- L. lalipalpis Hcnd. L

- Cerodotia

denlicornis Porr:. S

- !{apomg:o Lrler(lii Fall. L

- Phltomy.u nigrn \Ieig. L. S

- P. plantaginis R. D. S

- P. arg"Ii.ae Kalt. S.

Fam. Cftloropidrre Elachiptera cornuln !'all. S, L

- Oscinello maurn Fall. S - O. ,rontflro Fall. S

- Pldtucephola pldnilrons Fabr. S, L. H]'Brofil art med larver levande i slrin av

rass.

- lreromy?rr p tlotum Meig. L, S

- Dipkrtoxd messori.r Fall. lI, S

Melanunr lolerqle Hal. L, U, S -

- Oscinis ltoglodgtes Zeft. L, S, \I.

F'tm. rlliricftiid(e Phgllomg:a secnricornis Fall. l[.

EnLnn,l- Ts- lt

- Nt)-

lI- | l. lttiu

S(eplonlg.e /larra Fall. L.

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Liksom f6r Martianus (Ferrer 1988) verkar ur- sikterna fcir Cynaeus anpassning till svenska bio- toper vara relativt goda... Trickvingarnas yttre strimmellanrum

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

Trombidios iir vanligcn till si pass ringa besvlr och till tiden se bcgrdnsad att den inte fijranleder bes&lt;ik hos liikare och diirf&lt;ir kan tankas forbli

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

De pi bron funna getingarna miste som regel ha avlegsnat sig en bra bit frin sina dvervintringsplat- ser respektive bon.. I maj och juni forolyckas ovcrvintradc

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

att det inte finns n&amp;got skal att avsd frin den kladistiska analysen vid systematiska studier av stora och fragmentariskt kinda grupper som pa-

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Ett fital av fynden avser ftir Sverige nya eller sillsl'nta arter, som finns upptagna i Catalogus och som skriftligen meddelats redaktionen fdre kataloBens

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

Among the Swedish-Somali men and women in this study, opinions and perceptions related to genital modifications in children and its impact on health, pain sensation/ experience