• No results found

Samråd – Väg 721, cirkulation väg 721/723 - Kollungsvägen, Utäng, Tjörns kommun, Gång- och cykelväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samråd – Väg 721, cirkulation väg 721/723 - Kollungsvägen, Utäng, Tjörns kommun, Gång- och cykelväg"

Copied!
27
0
0

Full text

(1)

Samråd – Väg 721,

cirkulation väg 721/723 - Kollungsvägen,

Utäng, Tjörns kommun, Gång- och cykelväg

2020-02-24

(2)

2 2020-02-26

• Skapa en dialog med berörda

• Presentera vårt förslag på utformning och få feedback på den

Välkommen till samrådsmöte!

(3)

3 2020-02-26

Presentation av representanter

• TRV:

• Projektledare Jakob Warringer

• Projektingenjör Camilla Hagh

• Markförhandlare Linda Stålberg

• WSP:

• Miljöutredare Maria Persson

• Vägprojektör Jadranka Benjak

(4)

4 2020-02-26

Dagens möte

• Presentation

• Inledning och bakgrund

• Kort om sträckans förutsättningar

• Hantering av markintrång och markanspråk

• Förslag på lokalisering och utformning

• Ordet är fritt – frågor och synpunkter

(5)

5 2020-02-26

• Hög trafikbelastning och smal väg → otrygg miljö

• Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter

• Skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Skärhamn och Myggenäs

Varför en gång- och cykelväg?

(6)

6 2020-02-26

Planläggningsprocessen

(7)

7 2020-02-26

• Byggstart planeras till tidigast år 2021

• Byggnation väntas vara klar senast år 2023

• Bedömningar som görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 2040 då effekter och konsekvenser av projektet förväntas ha slagit igenom

Tider

(8)

9 2020-02-26

Förutsättningar

(9)

10 2020-02-26

• Vägbredd: 5,5–6 meter, smala vägrenar

• Hastighetsgräns:

◦ 70 km/h – mellan cirkulationsplatsen och Utäng

◦ 50 km/h – från Utäng och västerut

• Tre busshållplatser längs sträckan

• Trafikflödet uppmättes år 2011 till cirka 2300 fordon per årsmedeldygn

Befintlig väg

(10)

11 2020-02-26

Målpunkter

(11)

14 2020-02-26

• Naturvärdesinventering

• Bäck - rinner längs med vägen och mynnar i Breviks kile

• Solitära träd – ek, alm

• Stenmurar med kulturhistoriskt värde och naturvärde

• Breviks kile och Toftenäs – värde för natur, rekreation och friluftsliv

Natur- och kulturmiljö

Klass 1 Högsta naturvärde

Klass 2 Högt naturvärde

Klass 3 Påtagligt naturvärde

Klass 4 Visst naturvärde

(12)

17 2020-02-26

Markåtkomst

(13)

18 2020-02-26

Linda Stålberg Lars Munther

Markförhandlare Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor Markåtkomst och ersättningsfrågor Trafikverket

Markförhandling Väst

E-post: linda.stalberg@trafikverket.se E-post: lars.munther@svefa.se

Telefon: 010-123 17 24 Telefon: 010-603 86 88

(14)

19 2020-02-26

Vägplan ger markåtkomst för vägen

Planläggning

Utredningsarbete – VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Eventuell tillåtlighets- prövning av regeringen

Utformning av förslag till Vägplan

Vägplanen fastställs

Möjlighet att överklaga SAMRÅD

(parallellt under hela processen) Åtgärdsvals-

studie

Granskning

av förslag

till vägplan

(15)

20 2020-02-26

Förberedelser/Projektering

Trafikverket och dess konsulter har rätt att få tillträde till fastighet för:

mätning och utstakning

grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik) förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:

skador om möjligt undvikas

träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande

Skador skall ersättas

(34 § Väglagen)

(16)

21 2020-02-26

Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats.

(31 § Väglagen)

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg

och andra jordmassor inom vägområdet.

(30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in.

(32 § Väglagen)

(17)

22 2020-02-26

Vägområde

(18)

23 2020-02-26

Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under

byggnadstiden, t.ex. för

massupplag

(19)

24 2020-02-26

Besiktningar/Gränsmarkeringar

• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att

skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget

har färdigställts återutsätts skadade/förlorade

markeringar av Lantmäteriet.

(20)

26 2020-02-26

Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav - Tidig inlösen i undantagsfall

(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)

(21)

27 2020-02-26

Utformningsförslag

(22)

28 2020-02-26

• Gång- och cykelvägen förläggs på norra sidan från start vid Industrivägen

• Passage över till södra sidan vid grusvägen som ansluter till Kroksdal

• Fortsatt förläggning på södra sidan fram till cirkulationsplatsen

Val av lokalisering

(23)

31 2020-02-26

Förslag på utformning

(24)

32 2020-02-26

Utmanande sektioner

• Busshållplats

Industrivägen/Kollungsvägen

• Förbi passage med befintlig bergsskärning

• Gång- och cykelpassage över

väg 721

(25)

33 2020-02-26

• En säkrare trafikmiljö och ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter

• Markintrång i direkt anslutning till väg 721

• Tillgängligheten till Breviks kile och Toftenäs ökar

• Längre sammanhängande gång- och cykelvägnät över Tjörn – bättre förutsättningar cykelturism

• Ett antal naturvärdesobjekt påverkas: stenmurar, en bäck och solitära träd.

Stenmurarna har också visst värde för kulturmiljön.

Projektets effekter

(26)

35 2020-02-26

• Fortsatt arbete med vägutformningen. Era synpunkter tas med i det arbetet.

Fortsatt arbete

(27)

36 2020-02-26

Tack för uppmärksamheten!

Några ytterligare frågor?

References

Related documents

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 12 februari 2020 och den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Gång- och cykelvägen ger ökade möjligheter att underlätta och utveckla alternativ kommunikation till biltransporter mellan Ransta och Kumla kyrkby, men även till och

Mark för vägområde för allmän väg kommer att tas i anspråk längs den del av vägsträckan som gång- och cykelvägen anläggs. Markanspråket består av den nya vägen

Mark för vägområde för allmän väg kommer att tas i anspråk längs den del av vägsträckan som gång- och cykelvägen anläggs. Markanspråket består av den nya vägen

Den yta som beräknas tas i anspråk i vattenområdet för utrivning av befintlig trumma uppgår till ca 294 m 2 inom befintligt väg- område samt ca 136 m 2 utanför

Miljökvalitetsnormen för Kalix älv är bestämd till God ekologisk status 2027 samt God kemisk status, med undantag i form av mindre strängt krav för kvicksilver PBDE, liksom för

Trafikverket har genomfört geotekniska undersökningar i hela Norrlandsområdet med syfte att minimera risken för skred och ras i anslutning till vägar.. Väg 721 är ett av de objekt

Tillgängligheten till älvbrinken och upplevelsevärdet kan på längre sikt komma att påverkas till följd av risken för ras och skred oavsett om åtgärden vidtas eller inte. De

Denna handling är samrådsunderlag för vägplan och för den kommande anmälan om vattenverksamhet för väg 721 vid Gammelgården, Kalix kommun.. Trafikverket har genomfört

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Genom att anlägga en gång- och cykelväg skapas dels ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Skärhamn i sydväst till Myggenäs i nordost och dels en mer trafiksäker

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg. Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar

Projektet omfattar en cirka 1400 meter lång sträcka mellan Industrivägen i Utäng till cirkulationsplatsen vid väg 723 där den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,