• No results found

TRAFIKVERKET PLANERAR FÖR EN GÅNG-OCH CYKELVÄG LÄNGS MED VÄG 23 PÅ EN KORTARE STRÄCKA MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TRAFIKVERKET PLANERAR FÖR EN GÅNG-OCH CYKELVÄG LÄNGS MED VÄG 23 PÅ EN KORTARE STRÄCKA MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GODKÄND

SAMRÅDSHANDLING

2020-03-19

RV 23

TJÖRNARP - SANDÅKRA

GEMENSAMT (SAMMANSATT OCH ÖVERSIKTER)

PONTUS TÖRNBLOM 286767 PER PETTERSSON

SAMMANSATT RITNING C TEKNIKÖVERGRIPANDE ÖVERSIKT

PLAN

6/000 - 9/000

A1 100C9003

1:5000

160882

BET REVIDERINGEN AVSER GODKÄND DATUM

NY LOKALVÄG NY LOKALVÄG

NY LOKALVÄG NY GÅNG- OCH CYKELVÄG MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY

FÖR ATT ÖKA FRAMKOMLIGHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER SKAPAR VI GÅNG- OCH CYKELMÖJLIGHETER TILL LOKALA MÅLPUNKTER.

TRAFIKVERKET PLANERAR FÖR EN GÅNG-OCH CYKELVÄG LÄNGS MED VÄG 23 PÅ EN KORTARE STRÄCKA MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY. DEN NYA GÅNG - OCH CYKELVÄGEN (GUL) BYGGS PARALLELLT MED VÄG 23 - 200 METER PÅ SÖDRA SIDAN OCH 500 METER PÅ NORRA SIDAN. FÖRSLAGET PÅ GÅNG - OCH CYKELVÄG PÅ RESTERANDE STRÄCKA (ROSA) BEHÖVER

KOMMUNAL MEDFINANSIERING.

NY UTFORMNING AV KORSNING, NY PÅFART NORRUT

UPPRUSTAD LOKALVÄG

NY LOKALVÄG

ANLÄGGANDE AV VÄNDMÖJLIGHET TILL FÖLJD AV MITTRÄCKESSEPARERING

References

Related documents

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna.. Projekteringen ska göras för

Ett PM har tagits fram i detta projekt avseende massor som behöver hanteras i projektet, PM Masshanteringsanalys ( 0T140001). Projektet kommer att medföra ett massöverskott.

Situationen för gående förbättras avsevärt i anslutning till Hjärups tätort genom anläggning av cykelväg öster om väg 852 mellan Kyrkstigen och Stora Uppåkravägen

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,