• No results found

Gammelstad bangårdsförlängning Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gammelstad bangårdsförlängning Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2018-09-25

Gammelstad bangårdsförlängning

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Malmbanan sträcker sig mellan Boden och Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge. Järnvägen mellan Boden och Luleå hör till Stambanan genom övre Norrland, men ansluter till Malmbanan i Boden. Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för långa tåg.

Ändamålet med detta projekt är ökad kapacitet, på Stambanan genom övre Norrland mellan Boden och Luleå, som tillgodoser såväl näringslivets som medborgarnas transportbehov över tid. Projektets mål är att förbättra kvaliteten för näringslivets transporter och stärka den internationella

konkurrenskraften. Medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet. Projektet ska genomföras utan att medföra ökad bullerstörning för närboende och utan att trygghet, bekvämlighet eller världsarvets visuella värden påverkas.

I uppgraderingen av Malmbanan ingår även Gammelstad driftplats som behöver förlängas och upprustas för att möjliggöra möten mellan malmtåg med en längd upp till 750 meter och med största tillåtna axellast, STAX, 32,5 ton. Driftplatsen rustas även upp med bland annat förbättrade

bulleråtgärder. Fler mötesplatser för tågen på Malmbanan kommer att förbättra kapaciteten för godstransporter och även för godsterminalen och persontrafiken. Förlängning av driftplatsen kommer att möjliggöra möten med samtidig infart vilket innebär att tågen inte behöver bli stillastående vid möten.

Vad har hänt?

Samrådsunderlag har använts för inledande samråd med myndigheter och de enskilda som särskilt berörs av projektet. Inkomna yttranden och synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelse sändes sedan till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Med samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelsen som underlag beslutade länsstyrelsens i Norrbottens län, 2018-08-14, att järnvägsprojektet kan innebära betydande

miljöpåverkan. Med hänsyn till att åtgärden med stor sannolikhet kommer att leda till temporär eller permanent avsänkning av ytligt grundvatten i kombination med de förorenade områdena och goda spridningsförutsättningar i området kan verksamheten antas ha en betydande miljöpåverkan.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Så här planerar vi arbetet

Projektet befinner sig nu i skede samrådshandling. Intressenterna/allmänheten har 25 september 2018 bjudits in till ett samrådsmöte i Stadsöskolans aula i Gammelstad för att ta del av förslagen och komma med synpunkter. Samtliga synpunkter kommer att sammanfattas, redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som biläggs järnvägsplanen. Utöver detta samråd tar Trafikverket löpande emot inkomna synpunkter.

Beslutet om betydande miljöpåverkan innebär att Trafikverket ska ta fram en

miljökonsekvensbeskrivning MKB. Miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget kommer

tillsammans med den uppdaterade samrådsredogörelsen att skickas till länsstyrelsen med begäran om godkännande av MKB.

Efter att handlingarna som ingår i järnvägsplanen är färdigställda kommer det finnas möjlighet att yttra sig över planen under den granskning som följer av ett kungörande av denna.

Granskningshandlingen planeras kungöras för granskning av allmänheten under vintern 2018/2019.

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket reviderar järnvägsplanen. Är revideringen omfattande kan ett nytt kungörelse- och granskningsförfarande behöva genomföras. Efter kungörelse och granskning kan järnvägsplanen genomgå fastställelseprövning. Järnvägsplanen,

samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet översänds sedan till Länsstyrelsen för yttrande. Efter att Länsstyrelsen tillstyrkt planen kommuniceras den med berörda. Efter kommunikationen kan beslut tas att fastställa järnvägsplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.

Fastställelseprövning beräknas ske under sommaren 2019.

Järnvägen får börja byggas först sedan järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

Figur 1: Järnvägsplanens status i planläggningsprocessens faser.

Vad händer framöver?

Järnvägsplanen har för närvarande status Samrådshandling och framtagning av planförslag pågår.

Efter genomfört samråd på orten 2018-09-25 kommer en sammanställning av inkomna synpunkter göras och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslag på åtgärder arbetas in vid behov i

järnvägsplanen.

Presentationsmaterialet från samrådsmötet kommer att finnas tillgängligt på trafikverkets hemsida.

Sista dagen att lämna in yttranden och synpunkter är 10 oktober 2018.

www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/Malmbanan/gammelstads/

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

När kan du påverka

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och kunskap. Inkomna synpunkter sammanfattas och bemöts i

järnvägsplanens samrådsredogörelse. Synpunkter som är av betydelse för det fortsatta arbetet inarbetas i järnvägsplanen.

Det finns flera möjligheter att påverka under hela planprocessen. Genom att närvara vid

samrådsmöten och ta del av den information som finns tillgänglig under arbetets gång kan du bidra till projektet genom att lämna synpunkter under samrådstiden. Under det inledande samrådet, efter samrådsmötet på orten och under den tidsperiod när järnvägsplanen kungörs för granskning kan skriftliga synpunkter lämnas till Trafikverket.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/Malmbanan/gammelstads/

Samråd (april/maj, 2018)

Beslut om betydande miljöpåverkan (augusti, 2018)

Samråd på orten (här är vi just nu) (September, 2018)

Granskning (vinter, 2018/2019)

Fastställelseprövning (sommar, 2019)

Adress:

Box 809, 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Peter Keisu

Telefon: 0771-921 921 peter.keisu@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla