• No results found

Anmälan om försäljning och servering av folköl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan om försäljning och servering av folköl"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Anmälan om

försäljning och servering av folköl

Datum

……….…...

Anmälare

Företag

Organisationsnummer

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

Utdelningsadress

Försäljningsställe

Anmälan avser

Försäljning av folköl fr.o.m. datum

Servering av folköl fr.o.m. datum

Egenkontrollprogram

Ja Nej

Har företaget upprättat egenkontrollprogram?

Ja Nej

Bifogas egenkontrollprogram?

Verksamhetens inriktning

Sid 1 (2)

Inera AB 680202 v5 1501

Försäljning av folköl enligt livsmedelslagen (2006:804) och förordning (EG) 852/2004. Servering av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).

Öppettider

Försäljning av folköl har upphört fr.o.m. datum

Servering av folköl har upphört fr.o.m. datum Kontaktperson

Förnamn Telefon (även riktnummer)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

Utdelningsadress

Efternamn E-postadress

Kontaktperson

Förnamn Telefon (även riktnummer)

Efternamn E-postadress

Mörbylånga kommun 386 80 Mörbylånga

kommun@morbylanga.se, 0485-470 00

(2)

Övriga upplysningar

Underskrift

Namnförtydligande Underskrift (firmatecknare)

Sid 2 (2)

Inera AB 680202 v5 1501

Mörbylånga kommun

(3)

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Mörbylånga kommun

References

Related documents

In the Hong Kong classroom the pupils were about three years younger than their counterparts in Sweden and yet a space of learning consisting of many simultaneous dimensions

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

Det finns också tips på informa tion som inte ä r försä ljningsregler men som ka n va ra bra a tt kä nna till och en hjä lp för dig och din persona l.. Åldersgräns

• Vid allvarliga brister eller om inte brister åtgärdas ska ärendet beredas i socialnämnden för eventuella beslut om förbud för fortsatt försäljning eller varning.

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Under 2020 frångå Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen för alkoholservering samt för försäljning/servering av folköl genom att de verksamhetsutövare som redan

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

(ekonomi, personal, kommunikation) (Intern service & administration) Syfte: Tillgodose behovsanpassad vård och omsorg. Syfte: Tillgodose behovet av en effektiv och

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

En verksamhetsansvarig får inte tillhandahålla alkohol eller vissa receptfria läkemedel för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel