• No results found

Tidigare ansökan: 0 tkr Denna ansökan: 5 000 tkr Totalt: 5 000 tkr 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tidigare ansökan: 0 tkr Denna ansökan: 5 000 tkr Totalt: 5 000 tkr 2"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Serviceförvaltningen

1. Tecknade riskavtal

Hyllie sporthall och fritidsgård

I Hyllie planeras byggnation ett nytt Malmö International School.

Skolan har planerat färdigställande inför höstterminen 2023. I anslutning till skolan har fritidsförvaltningen, i dialog med grundskoleförvaltningen, gjort en beställning av sporthall och fritidsgård. Ansökan godkändes under förutsättning att riskavtalet skrivs om där stadsfastigheter står för risken med 50% och beställande förvaltning 50%.

Tidigare ansökan: 0 tkr Denna ansökan: 5 000 tkr Totalt: 5 000 tkr

2. Ärende upp till 15 miljoner kr Dammfriskolan, passagesystem

Upphandling för komplettering av passagesystem på Dammfriskolan.

Beställningen innefattar upprättande av fullständiga handlingar med relevans för projektet samt kontroll av kostnadsbedömning.

Upphandling samt genomförandet av projektet sker efter undertecknande av tilläggsavtal/hyresavtal.

Tidigare ansökan: 200 tkr Denna ansökan: 2 400 tkr Totalt: 2 600 tkr

1613 Heleneholm ombygg by S1 och T1

Folktandvården har sagt upp sitt avtal i by T plan 1. För att den nya hyresgästen skall flytta in behöver det göras en ombyggnad.

Ombyggnationen avser planlösning av en del ytor, ventilationsanpassning, nytt undertak, akustikåtgärder,

ytskiktsrenovering, översyn av el, ny utrymningsväg mm. Beställaren är ASF.

Ombyggnaden i by S plan 1 avser verksamhetsanpassning och innebär bland annat ny planlösning för expedition och konferensrum,

akustikåtgärder i besöksrum, ventilationsanpassning och ytskiktsrenovering. Beställaren är ASF.

Tidigare ansökan: 750 tkr Denna ansökan: 10 050 tkr Totalt: 10 800 tkr

(2)

2 (2)

3. Reinvestering

RI 1129 Slottsholmen utökning

Projektet avser renovering av t-stålbalkar med tillhörande fasadarbeten då befintliga balkar har rostat och expanderat vilket gör att teglet i fasaden håller på att rasa. Arbetet görs i etapper för att möta verksamhetens utställningar, en gemensam plan är framtagen.

Under arbetets gång när tegelbalkarna blottades hittades sex stycken tvärgående I-balkar som var behäftade med gravrost. Efter

konstruktörs rekommendation renoveras balkarna samt förstärks med pelare på varje sida om ytterväggen.

Tidigare ansökan: 2 350 tkr Denna ansökan: 650 tkr Totalt: 3 000 tkr

4. Egeninvestering

EI 1975 Rosengårdsbadet

Renovering på grund av uppkomna sprickor i första kakelskiftet i inomhusbassäng. Med anledning av löpande garantitid så pågår en utredning för att fastställa om det uppkomna felet ligger på NCC eller stadsfastigheter.

Tidigare ansökan: 500 tkr Denna ansökan: 4 000 tkr Totalt: 4 500 tkr

References

Related documents

Tilläggsansökan avseende renovering av t-stålbalkar med tillhörande fasadarbeten då befintliga balkar har rostat och expanderat vilket gör att teglet i fasaden håller på att

Framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av X1 i enlighet med tidigare upprättad förstudie enligt beställning av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.. Riskavtalet

Denna ansökan avser tidigare utlagda kostnader enligt spec samt projektering och byggåtgärder för partiell iordningställning av plan 2 inför.

[r]

Bolaget är utsatt för flera olika slags risker      

 I föregående års resultat före skatt ingår en realisationsvinst från sålt dotterbolag med 13 694 tkr..  Resultatet efter skatt uppgick till 6 161 tkr (23

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de 

skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de