• No results found

Prisbilaga - LOV (PDF 71,1 kB, öppnas i nytt fönster)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prisbilaga - LOV (PDF 71,1 kB, öppnas i nytt fönster)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 2.

Prisbilaga

Följande timersättningar per beviljad timme gäller från och med 2019-01-01

Ersättningarna ges per biståndsbedömd timme efter justering för avdrag (t.ex. frånvaro) och tillägg (t.ex. akutinsatser).

Ersättningen är fast och gäller fram till dess att Omsorgsnämnden (ON) fattar nytt beslut om ersättningsnivå.

ERSÄTTNING

Ersättning för upprättande av genomförandeplan.

Vid första genomförandeplanen/brukare erhålls en ersättning motsvarande 1 tim.

Insatstyp Ersättning per timme

exklusive eventuell moms * Kommentar

1) Omvårdnadsinsatser 289 Omvårdnadsinsatser är undantagna

från momsplikt.

2 a) Serviceinsatser 279

Serviceinsatser är undantagna från momsplikten om leverantören även utför omvårdnadsinsatser.

2 b) Enbart serviceinsatser 279

Om leverantören enbart

tillhandahåller servicetjänster är tjänsterna momspliktiga

* Se Skatteverkets ställningstagande från 2006-12-18 (dnr 131 664715-06/111), www.skatteverket.se för att utröna huruvida undantag för momsplikt föreligger eller ej.

Reseersättning

Område Reseersättning Kr/uppdrag

0 – 3 km 11

3,1 – 10 km 41 10,1 – 25 km 111 25,1 – 50 km 399

References

Related documents

 Utförare kan vara kommunen, företag, kooperativ eller ideella organisationer med verksamhet inom service, vård eller omsorg.  Privata utförare har möjlighet att

Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Stig Anderssons @,P) med fleras yrkande om återemiss. Ordföranden finnet att kommunstyrelsen avslår

Enligt planansökan gäller det planläggning för ny infart till fastigheten som i gällande detaljplan har ett utfartsförbud på en längre sträcka längs Råbockavägen..

kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av delar av Ängelholm 3:18 samt Ängelholm 3:1 i syfte möjliggöra byggnation av gång- och cykelbro och

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens intention om att utreda om det är möjligt att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån

Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, ska dess arkiv inom tre månader överlämnas till arkivmyndigheten, såvida

Larm eller information om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhet kan utgöra grund för att man intar denna krisberedskapsnivå..

Miljöbalkslagstiftningen anses därför inte vara tillämpbar i detta fall, och att Naturvårdsverkets vägledning och förtydligande angående markavvattning ska användas i