• No results found

Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §2 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253.

2 Senaste lydelse 2011:328.

SFS 2018:347

Publicerad den 4 maj 2018

References

Related documents

Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.. 3 a

4 § 2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ären- den som är en

3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2022 behörig att utföra de angivna uppgifterna.. På regeringens vägnar

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs- medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och

5 § 3 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om

1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad utredning,.. –

Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa... 1, 4–6