• No results found

1:1 000 Skala i A2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1:1 000 Skala i A2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1:45

1:43

1:5>1

177950 178000 178050 178100 178150 178200 178250 178300 178350

6359450 6359500 6359550 6359600 6359650

Diarienummer:

SWEREF99_12_00

Koordinatsystem i plan: Koordinatsystem i höjd:

Län:

Kommundel:

Planförfattare:

Lena Bodén Hani Alsayah

Upprättad: 2018-10-05 Reviderad: 2021-06-02

Detaljplan för

0 25 50 100 m

1:1 000 Skala i A2

Planhandlingar

Samrådsbeslut: 2018-10-05 Granskningsbeslut: 2021-06-18 Antagandebeslut:

Lagakraft:

PLANKARTA ORIENTERINGSKARTA

Beslutsdatum:

Plankarta med bestämmelser och orienteringskarta Grundkarta

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse

GRANSKNINGSHANDLING

Grundkarta upprättad 2021 av

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun.

Fadi Aburashid

Västra Götalands län Horred

PBN 2017-807 214

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks Kommun

RH2000

Horred 9:7 med flera

±

Standardförfarande

Teckenförklaring Grundkarta

Höjdkurva Byggnadslinje Fastighetsgräns

Byggnad

Skärmtak

Uthus Slänt Vattendrag Vägkant

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR

Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS Utfart

Ø P

Ø P

Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Omfattning

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 3250,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 3250,0 Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 1500,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 1500,0 Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 900,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 2600,0 Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

)

7,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)

13,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Endast 70,0 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Endast 80,0 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Marken får inte hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

n1 Markens höjdnivå får inte vara lägre än angränsande gata., PBL 4 kap. 10 § n2 Marken får endast luta mot öster och söder., PBL 4 kap. 10 §

n3 marken får endast luta mot Loftsgårdsvägen., PBL 4 kap. 10 §

Utfart

Ø P

Ø P

Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

§

Marklov krävs även för åtgärder på stenmurar., PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

References

Related documents

Informa- tionen i kartan kan med fördel användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel grundvattnets sårbarhet, markens genomsläpplighet, erosionskänslighet

Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.. Användning

[r]

Ombyggnadssträcka Bullerberörd byggnad Övrig bullerberörd byggnad Inventerad byggnad Byggnad Övrig byggnad Redovisad uteplats Inventerad uteplats Befintlig

NYKÖPINGS RESECENTRUM CENTRALA PASSAGEN 161214.

[r]

studerad sträckning av studerad sträckning av studerat sekundärvägn broN. väg

fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som Skyldigheten