Seznam použitých zkratek a symbolů

Download (0)

Full text

(1)

7

Seznam použitých zkratek a symbolů

DP diplomová práce

S-N-O-P soustava představující stroj, nástroj, obrobek, přípravek

RO rychlořezná ocel

SK slinutý karbid

fN nákladová funkce

PC osobní počítač (personal computer)

VN výrobní náklady

TU technická univerzita

VÚOSO výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění

ČSN označení českých technických norem

VDSK (VBD) vyměnitelná břitová destička

FR frézování

BR broušení

MS Microsoft

vc [m·min-1] řezná rychlost

f (fot,fRa)[mm·ot-1] posuvza jednu otáčku ap [mm] šířka záběru ostří

D [mm] průměr obrobku

n [ot·min-1] otáčky obrobku

i [-] počet záběrů

T [min] trvanlivost břitu nástroje

Cv [-] materiálová konstanta (z Taylorova vztahu) xv, yv [-] materiálové exponenty (z Taylorova vztahu) m [-] nástrojový exponent (z Taylorova vztahu)

Fc [N] řezná síla

p (ks) [MPa] měrný řezný odpor

η [-] mechanická účinnost stroje

Ra [µm] střední aritmetická drsnost povrchu Rt [µm] maximální výšková nerovnost povrchu vskHR [m·min-1] skutečná řezná rychlost pro hrubování

(2)

8 fskHR [mm·ot-1] skutečný posuv pro hrubování

PelskHR [kW] skutečný příkon elektromotoru pro hrubování

vskHL [m·min-1] skutečná řezná rychlost pro hrubování fskHL [mm·ot-1] skutečný posuv pro hrubování

apskHL [mm] skutečná hloubka řezu pro dokončování

rɛ [mm] poloměr špičky nástroje

Pel [kW] výkon stroje

kp [-] konstanta pro podmínky obrábění Topti [min] optimální trvanlivost břitu nástroje Tprod [min] produktivní trvanlivost břitu nástroje NN [Kč] náklady na nástroj

Ns [Kč/hod] režijní náklady na stroj

tax [min] čas na výměnu a seřízení nástroje vf [mm·min-1] posuvová rychlost

ts [min] strojní čas

L [mm] délka záběru nástroje

ln [mm] délka náběhu nástroje lp [mm] délka přeběhu nástroje lth [mm] teoretická délka záběru

l [mm] délka obráběné plochy

χ [°] úhel nastavení ostří

Figure

Updating...

References

Related subjects :