• No results found

Formativ bedömning en väg till bättre lärande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Formativ bedömning en väg till bättre lärande"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Formativ bedömning – en väg till bättre lärande

Inger Ridderlind &Gunilla Olofsson www.prim-gruppen.se

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

• Forskning kring formativ bedömning

• Konkreta exempel från litteratur & Mima- projektet

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Bed

Bedö ömning mning

• Bedömning av kunskap - summativ

• Bedömning för kunskap - formativ

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Formativ bed

Formativ bedö ömning mning

• Ge information som kan utveckla elevernas lärande

• Fokuserar mer på kvaliteter

• Under en arbetsprocess gång

• Vägleda arbetsprocessen

Gipps 1994

Formativ bed

Formativ bedö ömning mning

• Ska utveckla kompetenser och färdigheter

• Förutsätter att eleverna själva är delaktiga I sin utveckling

Black & Wiliam 1998

Olika syften med bed

Olika syften med bedö ömning mning

(2)

Bed Bedö ömning av kunskap f mning av kunskap fö ör undervisning och r undervisning och l

lä ärande rande

Assessment for learning Assessment for learning

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

2.7 Bedömning och betyg Lgr11

Mål

Skolans mål är att varje elev

™utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

™utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Bedö Bed ömning som f mning som fö örb rbä ättrar l ttrar lä ärandet randet

ƒ Effektiv feedback.

ƒ Engageras i sitt lärande.

ƒ Att undervisningen anpassas till resultatet av bedömningen.

ƒ Att bedömningens stora inflytande på motivation och självuppfattning erkänns, eftersom båda har avgörande betydelse för lärandet.

ƒ Eleverna behöver kunna bedöma sig själva och förstå hur de ska förbättra sig.

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

F

Fö öljande faktorer som hindrar l ljande faktorer som hindrar lä ärandet har randet har identifierats

identifierats

ƒ En tendens att lärarna bedömer kvantitet snarare än kvalitet.

ƒ Större uppmärksamhet riktas mot poängsättning och betygsättning än mot att ge eleverna råd om förbättringar.

ƒ En betoning på att jämföra eleverna med varandra.

ƒ Lärarnas feedback handlar mer om elevernas uppförande och beteende än om att hjälpa eleverna att lära mer effektivt.

ƒ Lärarna känner inte till sina elevers lärandebehov.

www.prim-gruppen.se

Tre centrala processer vid formativ bedömning

• Vart är eleven på väg?

• Var befinner sig eleven just nu?

• Hur kommer eleven dit?

www.prim-gruppen.se

Vart är eleverna på

väg?

Var befinner sig eleverna

just nu?

Hur kommer eleverna dit?

Lärare Klargöra mål och kriterier

Förstå och dela med sig av mål och kriterier

Förstå mål och kriterier

Skapa klassrums- diskussioner och andra lärande- situationer som visar på elevernas kunskaper

Ge återkoppling som förbättrar elevernas lärande

Kamrater

Aktivera eleverna så att de bidrar till varandras lärande, de måste samtala om sina uppfattningar

Elev Aktivera eleverna så att de tar ansvar för sitt eget lärande, de måste vara aktiva i processen

(3)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Fem principer f

Fem principer fö ör l r lä ärande rande

1. Starta där eleven befinner sig i sitt lärande

2. Eleven måste vara aktiv i processen

3. Eleverna måste få samtala om sina idéer

4. Eleverna måste förstå syftet / målen / kriterierna

5. Feedback till eleven om hur de kan förbättra sig

Hodgen & Wiliam: Mathematics inside the black box

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Sj

Sjä älvv lvvä ärdering och planeringsschema rdering och planeringsschema

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Ett exempel p

Ett exempel på å sjä sj älvv lvvä ärdering rdering

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Fem principer f

Fem principer fö ör l r lä ärande rande

1. Starta där eleven befinner sig i sitt lärande

2. Eleven måste vara aktiv i processen

3. Eleverna måste få samtala om sina idéer

4. Eleverna måste förstå syftet / målen / kriterierna

5. Feedback till eleven om hur de kan förbättra sig

Hodgen & Wiliam: Mathematics inside the black box

Mål i Geometri

• Kunna räkna area och omkrets på vinklade figurer och cirklar

• Kunna rita figurer utifrån olika mått och utföra beräkningar på dessa figurer

• Kunna använda skalor

• Kunna beräkna vinklar och känna till olika vinkellagar

• Beräkna volymen på kuber, cylindrar, koner, klot m.m.

• Lösa olika geometriska problem

• Använda olika enheter

Längden av en rektangel ökar med 10 % och bredden minskar med 10 %. Ett av följande påståenden är sant.

Undersök vilket det är. Motivera ditt val med beräkningar och/eller figurer.

•Arean förändras inte

•Om arean blir mindre eller större beror på sidornas ursprungliga längder.

•Arean blir alltid mindre.

•Arean blir alltid större

(4)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Elev konstruerad uppgift Elev konstruerad uppgift

• En pizza med diametern 40 cm räcker till tre personer. Vilken diameter ska pizzan ha om den ska räcka till 6 personer.

Läser man uppgiften snabbt verkar den enkel, men egentligen är den ganska klurig för det är arean man äter. Vi tycker att om man löser den borde det vara VG.

Två pojkar årskurs 9

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Fem principer f

Fem principer fö ör l r lä ärande rande

1. Starta där eleven befinner sig i sitt lärande

2. Eleven måste vara aktiv i processen

3. Eleverna måste få samtala om sina idéer

4. Eleverna måste förstå syftet / målen / kriterierna

5. Feedback till eleven om hur de kan förbättra sig

Hodgen & Wiliam: Mathematics inside the black box

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Frågor i klassrummet, väntetiden, inte-räcka-upp- handen-strategi, glasspinnarna, muggarna eller korten Klassrumsklimatet, fel måste vara välkomna Belysa begrepp med diskussioner, ”tröskelbegrepp”

t.ex. bråkbegreppet

Klassrumsdialogen Klassrumsdialogen

www.prim-gruppen.se

Avsl

Avslö öja missuppfattningar ja missuppfattningar

Vilket bråk är minst?

• A

• B

www.prim-gruppen.se

Klassrumsdiskussioner Klassrumsdiskussioner

Exempel Br

Exempel Brå åkbegreppet kbegreppet

(5)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Frågor i klassrummet

• Vad skulle hända om…?

• Vad är enkelt/svårt med detta problem?

• Vad har du för synpunkter på Saras svar?

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Vad är det du ska kunna efter att ha arbetat med

laborationen?

Vad var syftet med uppgiften?

Hur vet du att du har uppnått målet?

Reflekterande fr Reflekterande frå ågor gor

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Läroböcker

Vad är formativt med den här aktiviteten?

• Välj ut fyra uppgifter, två som du anser vara lätta och två som du anser vara svåra.

Du kan därefter arbeta individuellt och ge lösningsförslag på de ”lätta” uppgifterna samt tillsammans med en kamrat arbeta med de

”svåra” uppgifterna.

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Eleverna blir aktiva i processen Eleverna blir aktiva i processen

För att öka medvetenhet om sitt lärande och kunnande har elever i Mima-projektet:

Själva konstruerat uppgifter Diskutera lösningar

Mött olika former av bedömning Reflekterat vid provtillfället Bedömt sig själva Bearbetat sina prov

Med utgångspunkt från provet satt nya mål vad gäller arbetssätt och innehåll

Hur utnyttjar du matematikproven f Hur utnyttjar du matematikproven fö ör r

sj sjä älvv lvvä ärdering? rdering?

€

Före provtillfället?

€

Vid provtillfället?

€

Vid bedömning av provet?

€

Vid efterarbete av provet?

(6)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Titta så slarvig jag varit!

Varför gjorde jag så här, jag vet ju att…

Jag drar av ett poäng för det här är ingen bra redovisning, jag borde ha ritat…

Elevkommentarer Elevkommentarer

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Reflektioner efter ett prov Reflektioner efter ett prov

Nämn något som du inte är nöjd med.

- Jag jobbade ibland nästan för fort och då smög sig en massa slarvfel in i bilden.

Är det något du måste ta igen, lära dig?

- Jag måste lära mig att se över det jag har räknat ut. Stämmer verkligen svaret och uträkningarna.

Pojke årskurs 9 www.prim-gruppen.se

info@prim-gruppen.se

Vad ska du t

Vad ska du täänka pnka påånänär du pr du pååbböörjar arbetet rjar arbetet med geometri

med geometri?

? Försöka ta det på allvar och jobba hårt.

Flicka årskurs 7

Spela mindre data

Pojke årskurs 7

Fundera på olika sätt att lösa uppgifter.

Pojke årskurs 9

www.prim-gruppen.se

Utv Utvä ärdering efter prov rdering efter prov

www.prim-gruppen.se

Elevbok Elevbok

Syftet är att eleverna ska skriva tankar, ord,

begrepp och regler som ska vara en hjälp och

struktur för lärandet. Eleverna bestämmer vad

som ska skrivas i elevboken, ibland med hjälp

av läraren.

(7)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Exempel fr

Exempel frå ån Elevbok n Elevbok

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Egen formulering av en elev i Egen formulering av en elev i åk 8 å k 8

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Vilka f

Vilka fö ördelar finns det med en elevbok? rdelar finns det med en elevbok?

Man behöver inte fråga läraren hela tiden. Man har skrivit det mesta man behövt.Flicka, åk 7

Då har du alla de viktiga sakerna samlade på ett och samma ställe Flicka, åk 5

Den är ett väldigt bra hjälpmedel om du inte förstår något så kan du skriva med egna ord. Då lär du dig snabbare.

Pojke åk 9

Det är som ett ”komihågblock” som är jättebra att använda på lektioner, hemma och till tester. Du lär dig mer eftersom du lättare kommer ihåg saker om du skriver ner.

Pojke åk 9 www.prim-gruppen.se

info@prim-gruppen.se

Hade du anv

Hade du anvä ändning av elevboken? ndning av elevboken?

Motivera ditt svar.

• Jag hade användning av elevboken, jag kände mig säker när jag hade den. Så jag blev lugn när det kom ett tal jag var osäker på. Så det var bra att använda den när det behövdes.

• Nej, jag använde inte den för att jag kunde det flesta utantill.

Är det fusk?

Det är som ett hjälpmedel, ungefär som en regelbok bara att man själv får skriva med sina egna ord. Men det är inget fusk, för jag tror bara att man skriver på ”sin egen nivå”, jag tror inte G-eleven har nytta av

anteckningar från MVG-eleven”

Flicka skolår 9

Lä L ärarreflektioner rarreflektioner ö över elevbok ver elevbok

Den ger struktur till eleverna. Flera elever har uttryckt detta och vi lärare ser det.

Elevboken kan fungera som reflektion över flera skolår. Bra att ha elevbok ”över tid”.

Den stärker självförtroendet. Svaga elever känner sig trygga bara genom att ha boken på bänken vid provet.

(8)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Fem principer f

Fem principer fö ör l r lä ärande rande

1. Starta där eleven befinner sig i sitt lärande

2. Eleven måste vara aktiv i processen

3. Eleverna måste få samtala om sina idéer

4. Eleverna måste förstå syftet / målen / kriterierna

5. Feedback till eleven om hur de kan förbättra sig

Hodgen & Wiliam: Mathematics inside the black box

Feedback Feedback – – en del av den formativa bed

en del av den formativa bedö ömning mning

Feed-back

Vad eleven kanoch vilka kvaliteter som elevens prestationer visar.

Feed-forward

Vad eleven bör fokusera sitt lärande på framöver.

Nya och konkreta mål för sitt lärande

Black & Wiliam (1998)

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Forskning om gensvar

• Gensvar (feedback) ska riktas mot uppgift och inte mot person

• Gensvar kan vara i form av en fråga så att eleven får hjälp med nästa steg och inte en fullständig lösning av problemet

• Eleverna måste få tid att läsa, svara och agera på synpunkterna

• Feedback – en dialog

www.prim-gruppen.se info@prim-gruppen.se

Att arbeta mer formativt Att arbeta mer formativt… …

¾ha tålamod, det går långsamt men det ger resultat

¾våga pröva nytt

¾använda eleven som resurs

¾inte ta allt på en gång, en sak i taget

¾diskutera, argumentera, reflektera och inspireras

Erfarenheter från lärare i Mima-projektet

www.prim-gruppen.se

Hämta idéer på:

www.prim-gruppen.se

Min egen Matematik

www.prim-gruppen.se

Mathematics inside Mathematics inside the black box (2006) the black box (2006)

• Classroom dialogue

• Feedback and marking

• Peer and self-assessment www.gl-assessment.co.uk

Finns nu översatt till svenska av Stockholms stad

References

Related documents

När vi frågar eleverna om var de anser att de lär sig praktiska kunskaper bäst svarar 25 stycken att det är ute på sin praktikplats och 13 stycken elever anser att det är

[r]

Mycket av forskningen som finns inom internkommunikation fokuserats på vilket sätt en god sådan kan gynna en organisation. 318) menar att det strategiska syftet

Från vänster till höger: matris, skröjbränt och glaserat kakel.. Tabell 1: Förteckning över antal olika matriser

Fyra av åtta lärare säger att de använder kamratbedömning som ett medel för den formativa bedömningen i läsinlärningen, varav en av dessa lärare, lärare 6, är den enda av de

Inspired by a situated learning perspective as well as by sociological and anthropological perspectives on emotions, my study shows how students in a midwifery

Neuroimaging studies on the effects of LSD and psilocybin have shown that reduced activity in the DMN relates to the psychedelic state as shown by decreased blood flow in

Bland annat står det att skolans ska jobba för att varje elev utvecklar tilltro till sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas samt att eleven ”utvecklar en insikt om

Andra situationer där sjuksköterskorna inte hade möjlighet att tala direkt med de hjälpsökande kunde vara döva personer eller att de var för sjuka för att tala själva..

In the preparation of the skis the technicians are exposed to PFASs emitted from the ski wax.The exposure of a number of fluorinated compounds was assessed by continuous sampling

Afterward, we examined the fluidic time delay according to the applied pressure on the valve and con firmed the possibility of flow velocity control.. Notably, complete valve actuation

På frågan om hur eleverna tycker att en bra lärmiljö ska vara för att bli mer motiverad till att ta eget ansvar för sitt lärande svarar många att själva möblemanget inte

Å andra sidan får litteraturstudien en klar bild över hur stor andel fysisk aktivitet på minst måttlig nivå uppnås av pojkar respektive flickor under

Människor befinner sig på olika steg i Maslows behovshierarki. För att nå högre upp i hierarkin måste samtliga steg under vara tillgodosedda. Nederst finns de bristbehov som måste

Som vi tidigare nämnt ges också som exempel implementeringen av det nya målrelaterade betygssystemet 1994/1995 där meningen var att lärarna skulle få större utrymme att

Fördelen med arbetssättet är att läraren får mer tid över för de svagare eleverna men det kan vara en nackdel för att vuxna inlärare behöver längre tid med att lära sig

När läraren får frågan hur hon bedömer eleverna, vilka metoder hon använder för att ta reda på elevernas kunskaper, berättar hon att eleverna brukar fråga henne så här: ”Nu

Att minska tillförseln av plast till haven måste på många sätt arbetas med inom EU och internationellt.. Strandstädningen däremot måste skötas nationellt

Behovet av en utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändigt för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik och skapa en omställning från lastbilstransporter

Och de regleringar som klarar de två första men inte den tredje förs till att revidera.. Proceduren måste naturligtvis anpassas till förutsättningarna i varje enskilt land, inte

Eleverna har överlag blivit mycket bättre på att använda datorerna och de tycker att detta sätt att spara sina alster i sin Portfolio är KUL. Eftersom det här är början på

Fredrik ger också uttryck för att han tar avstånd från mycket av det som kulturen står för, något som enligt Portes och Hao (2002) skulle kunna vara en konsekvens av att

Vidare pekar idén om en inkluderande skola mot att skolan som system behöver utvecklas mot att skapa förutsättningar för elevers gemenskap och elevers möjligheter att i